آمریکا به مقصد ۱۰ درصد تعهدات كلاه خود هم عمل نکرد/ خير گردون سانتریفیوژها می‌چرخد، خير گردون اقتصاد

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرگزاری سواره كره زمين مشهد، زيبايي رحیم‌پوزش طلب ازغدی ه مبستر شدن پسفردا جلاجل نشست «مجاهد یا مزور» که جلاجل دانشگاه پیام فروغ لمعان این شهر برگزار شد توسط تبیین اینکه یکی كره زمين مسائلی که جلاجل هزل گويي ۶۰ موجر ناآرامی، تشویش و ستيزه گري جلاجل کشورایران شد، مجاهدین بودند، گفت: این پدیده جلاجل مساحت گيري عقیدتی و سیاسی جلاجل تاریخ مبارزات اسلامی و انقلابی صور داشته باریک.

اوی اضافه انجام بده: به مقصد پدیده نفاق جلاجل قرآن هم اشارت شده باریک و بيگانگان را به مقصد سه ردياب مومن، کافر و مزور تقسیم کرده باریک و آیاتی جلاجل شأن منافقی جلاجل قرآن كم قيمت شده باریک.

اندام شورای عالی شورش فرهنگی توسط تبیین اینکه بااستعداد‌ترین و بدترین وجه مميزه نفاق، فریبکاری و وهاج نبودن باریک، تاکید انجام بده: مزور، نترسي اشعاركننده عقیده واقعی كلاه خود را ندارد و تيرخور او نجات بشقاب نیست، بلکه پيرامون تكاپو كردن مردم و فریب وام گذاردن ناس باریک که جلاجل هر دورودورنگ‌ای به مقصد یک‌ رنگی ظهور می‌شوند.

این استاد دانشگاه توسط تبیین اینکه منافقین جلاجل هر دورودورنگ‌ای توسط رديف نظامي خاصی ترکیب شدند، ديباچه انجام بده: ايشان توسط رديف نظامي‌های شرک و جلاجل دورودورنگ‌های کنونی توسط مارکسیسم و لیبرالیسم ترکیب شده‌بضع و صفت آدم كش عناصر شورش مادام جاسوسی جلاجل كلنجار به مقصد آما نیروهای صدام و صفت آدم كش شهید صیادشیرازی و مشارکت جلاجل جاسوسی علیه کشور و صفت آدم كش فرماندهان رزمنده ما و حتی مردم معمولی را اعمال دادند در عوض آنکه كلاه خود بمانند.

رحیم‌پوزش طلب ازغدی تاکید انجام بده: ايشان توسط تخميركننده واكسن كژي سرخرگ کردند، سه گوشً جلاجل هزل گويي ۵۰ انحرافات كره زمين آن وقت گذراني سرخرگ شده صفت بويناك و نهایی همال آن جاسوسی در عوض صنعت هسته‌ای باریک.

اوی، منافقین را معروفيت‌های سیاسی حالی و متذکر شد: اکنون این رديف نظامي كره زمين نفاق رد شدن کرده‌ و  به مقصد کفر علنی رسیده‌بضع و تبدیل به مقصد یک طريقه ها خاص شده‌بضع، ايشان زیاد كره زمين كورس هزل گويي باریک که کاری نمی‌توانند کنند.

اندام شورای عالی شورش فرهنگی توسط تبیین اینکه خیانت فرهنگی كره زمين ضربه‌های نظامی و تروریستی بااستعداد بوده باریک، افزود: ايشان توسط شعار شورش، هزاران بالنتيجه را به مقصد راه كژي کشاندند، مثل داعش که خلف وعده ايشان سرویس‌های جاسوسی آمریکا و انگلیس باریک که توسط شعار تشکیل اسم آفرينشگر حکومت اسلامی ايشان را به مقصد خدمتگزار گرفته‌بضع.

رحیم‌پوزش طلب ازغدی توسط اشارت به مقصد وعاء کشورسوریه جلاجل شهربان و صور داعش، گفت: کشورسوریه مهجور کشور عربی باریک که به مقصد کشورفلسطین خیانت نکرد و مهجور کشور عربی صفت بويناك که جلاجل زمان كلنجار تحمیلی به مقصد کشورایران موشک داد.

اوی توسط اشارت به مقصد اینکه منافقین نفاق عقیدتی، ایدئولوژیک و سیاسی داشتند که دائم الخمر‌دهی شده بودند، تاکید انجام بده: همه بيگانگان جلاجل مربوط به حوزه اخلاق و عقاید کمی منافقیم، نفاق به مقصد معنای شرک تعمدي باریک و جلاجل قرآن هم جمعناتمام مؤمنین، مشرکین معرفی شده‌بضع، چراکه شهرستان توحید غيرمخلوط و عبادت داروي تقويتي در عوض كلاه خود پروردن بسیار كريه باریک.

اندام شورای عالی شورش فرهنگی توسط تبیین اینکه دائم الخمر منافقین یکی كره زمين تشکیلاتی بوده باریک که توسط نفاق عقیدتی تشکیل شد، گفت: دائم الخمر منافقین جلاجل اوباشيگري غير اینکه ضربه اساسی بزند متلاشی شد، چراکه همدیگر را لو دادند و مادام اسم باشليق ۵۷ احكام ۲۰ مادام ۳۰ بمباران منفجر کردند.

رحیم‌پوزش طلب ازغدی آدم كردن داد: منافقین به مقصد دیدگاه اعتقادی، اسلام را درست نمی‌شناختند و توسط قرآن و نهج‌البلاغه نامأنوس بودند و حتی نمی‌توانستند كره زمين روی قرآن بخوانند، اما چون فهمیدند ارچه اعلام کنند که کمونیست هستند، مردم ايشان را حمایت نمی‌کنند جلاجل ظهور به مقصد اسلام معتقد بودند اما جلاجل باطن به مقصد قرآن، وحی و عصمت شهرستان اهل بیت(ع) معتقد نبودند.

اوی مطرح انجام بده: مجموعه‌ای كره زمين منافقین معتقدتر بودند و می‌گفتند مارکسیسم علم مبارزه باریک، اما ما به مقصد اسلام باوري داریم و جلاجل واقع کمونیست اسلامی بودند.

اندام شورای عالی شورش فرهنگی توسط تبیین اینکه نفاق مجاهدین یک نفاق ایدئولوژیک کاملاً ساماندهی شده صفت بويناك، گفت: صفه اخلاقی، منافقین را گرفت، چراکه کسانی که اعتقادی به مقصد دین ندارند اخلاقشان صفه می‌کند.

رحیم‌پوزش طلب ازغدی توسط اشارت به مقصد اینکه نفاق بالاتر كره زمين كژي باریک، گفت: نفاق فریب بشقاب، فریب داروي تقويتي و فریب كلاه خود باریک که منافقین نفاق را قبل كره زمين شورش سرخرگ کردند، چراکه جلاجل روبه رو کمونیست‌ها عاطل دنائت می‌کردند.

این استاد مربوط به حوزه و دانشگاه تأکید انجام بده: متأسفانه جلاجل زمانی که کمونیست‌ها جلاجل کیهان جلي پیدا کرده بودند، عالمانی که جلاجل مربوط به حوزه علمیه، دین را جلاجل هستی‌شناسی، سیاست، فلسفه به مقصد زبان دوال منتشر و توسعه دادن کرده باشند، بسیار اندک صفت بويناك.

اوی یادآور شد: آن زمان جلاجل کل کیهان سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها رشد یافته بودند و جلاجل اظهاروجود سیاسی نیز کمونیست‌ها شمسه‌‌های قهرمانی مثل فیدل کاسترو، چگوارا و مائو را ایجاد کرده بودند.

اندام شورای عالی شورش فرهنگی توسط تبیین اینکه کسانی که جلاجل کشورایران کمونیست بودند، سه ویژگی داشتند، تاکید انجام بده: کمونیست‌ها بيهوشي سیاسی و پرخيده تاريكي ها بودند، بی‌توانايي خواندن ونوشتن هیجانی بودند و كره زمين اسلام چیزی نمی‌دانستند.

اندام شورای عالی شورش فرهنگی تاکید انجام بده: منافقین به مقصد دیدگاه اخلاقی به مقصد نكراء صفه کردند و فروسو تأثیر کمونیست‌ها جلاجل کلبههای تیمی اخبار‌های خواهر برادری تغییر انجام بده و راهی در عوض سرویس وام گذاردن به مقصد مبارزین شد.

رحیم‌پوزش طلب ازغدی تأکید انجام بده: جلاجل آن زمان دروغ باف بافندگي كردن حاکم ايشان شد و علاوه ثمار كار بزرگ شیعه انگلیسی، منافقین خطری در عوض كاربرد ابزاری كره زمين نحله جلاجل خدمتگزار لامذهبی بودند.

اوی توسط اشارت به مقصد كار بزرگ نفاق جلاجل زمان کنونی گفت: ولايت خمینی (ره) در عوض پیروزی شورش اسلامی هیچ‌گاه نحو كلنجار مسلحانه و چریکی نداد، چراکه معتقد صفت بويناك کشتن بيگانگان فایده‌ای ندارد و نوکر جدیدی روی کار می‌آید؛ اکنون هم آمریکا بدون شك آمریکاست و توسط روی کار بانشاطشدن رئیس خلق جدید هم چیزی تغییر نکرده باریک.

اندام شورای عالی شورش فرهنگی آدم كردن داد: پشت بام كره زمين برجام بعضی كره زمين نوابغ هسته‌ای ما كره زمين کشور رفتند یا جلاجل دائم الخمر‌های بی‌شهرستان ربط استخدام شدند اما آمریکا به مقصد ۱۰ درصد تعهدات كلاه خود عمل نکرد، چراکه او احكام به مقصد صهیونیسم و سرمایه‌داران مسئول باریک.

رحیم‌پوزش طلب ازغدی تأکید انجام بده: اسم مكلف ترامپ نیست، بلکه حاکمیت آمریکاست که ترامپ و اوباما جلاجل آن عروسک خیمه‌ليمو‌بازی اظهاروجود هژمونی صهیونیسم هستند، یعنی آن رژیمی که كره زمين قبل شورش اسلامی هزاران بشقاب را به مقصد رگبار بستند و توسط تانک ثمار روی مردم آمدند، اما ما همچنين هم به مقصد آمریکا اعتماد کرده‌ایم.

اوی توسط تبیین اینکه مقام معظم رهبری تأکید کرده بودند که منبرها به مقصد آمریکا خوشبین نیستم، اما همچنين هم شماری به مقصد آن اعتماد کردند، تاکید انجام بده: باید به مقصد مسؤولان بگوییم ارچه حاکمیت ايشان را نمی‌شناسید، الفبای سیاست را نمی‌دانید و ارچه می‌شناسید و اعتماد می‌کنید جنون مردم آزاري لوح، غيرمشدد و صفت بي واسطه سیاسی كره زمين كلاه خود داغ جا دادید.

اندام شورای عالی شورش فرهنگی توسط اشارت به مقصد اینکه ترامپ به مقصد شغل هامشاغل‌های كلاه خود هم عمل نمی‌کند، گفت: ترامپ جلاجل يكم ریاست جمهوری كلاه خود گفت که نیروهای كلاه خود را كره زمين کشورعراق بیرون می‌آورد، اما بزرگترین بمباران غیرهسته‌ای آمریکا را جلاجل کشورافغانستان زد.

رحیم‌پوزش طلب ازغدی توسط تبیین اینکه ايمن سازي آمریکایی‌ترین رديف نظامي‌ها قبل كره زمين شورش منافقین بودند، گفت: ايشان می‌گفتند ولايت به مقصد اندازه کافی ايمن سازي آمریکایی نیست، اما كورس هزل گويي پس ازآن لباس ارتش آمریکا را به مقصد پريان کردند و جلاجل حجره فکر صفت آدم كش دانشمندان هسته‌ای ما وعاء داشتند.

اوی توسط تبیین اینکه منافقین شغل هامشاغل‌های کمونیستی را به مقصد نام اعلامیه مدرن دین ارائه می‌کردند، افزود: ما شورش اسلامی را قبول داریم، اما ايشان اسلام انقلابی را قبول دارند، یعنی مهجور آن بخت كره زمين اسلام را که جلاجل تباني توسط كلنجار و مقاتل و مبارزه باریک قبول دارند.

این استاد مربوط به حوزه و دانشگاه آدم كردن داد: منافقین اسلام غیرانقلابی را قبول دارند؛ اسلام غیر انقلابی به مقصد معنی اسلام آمریکایی باریک، یعنی ابعاد سیاسی اسلام را در عوض بهره ها و مذاکره کنار می‌گذارند.

رحیم‌پوزش طلب ازغدی تبیین انجام بده: شماری مذاکره و آرامش ولايت زيبايي (ع) را تحریف می‌کنند، سه گوشً آرامش را به مقصد معنای رفق كردن می‌دانند، جلاجل حالی که آرامش آدم كردن مبارزه صفت بويناك.

اوی تاکید انجام بده: مجموعه‌ای فکر می‌کنند باید رفق كردن کنید مادام مشکلات دنیوی را گدازش کنید، اما مشکل جامعه ما مادیات نیست، جمهوری اسلامی دنیای مردم را پررونق انجام بده و امکانات زیاد شد.

اندام شورای عالی شورش فرهنگی توسط اشارت به مقصد اینکه رهبر معظم شورش توسط شرط هایی برجام را قبول کردند، گفت: به مقصد آن شرط‌ها عمل نشد و اکنون خير گردون سانتریفیوژها می‌چرخد و خير گردون اقتصاد.

این استاد مربوط به حوزه و دانشگاه جلاجل پایان متذکر شد: مشکل ما جلاجل آمریکا نیست؛ آمریکا خير می‌خواهد و خير می‌تواند در عوض ما کاری کند؛ بلکه مشکل ما جلاجل داخل کشور باریک.

انتهای پیام/ذ

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *