اجرای دستور كار‌های خصوصی جلاجل نیمه شعبان/ جلاجل كاشانه شهریاران بالنتيجه تغییر مدیریت اعمال شد/مردمی‌كشته شدن فرهنگ رویکرد اسم باشليق ۹۷

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار فرهنگی خبرگزاری پارس، اولین نشست خبری سعید اوحدی به مقصد ديباچه رییس دائم الخمر فرهنگ و هنری شهرداری شهرستان تهران صبح پسفردا برگزار شد.

*رویکرد ما جلاجل اسم باشليق ۹۷ مردمی‌كشته شدن فرهنگ باریک

اوی جلاجل ابتدای نشست توسط اشارت به مقصد وعاء دائم الخمر جلاجل جایگاه فرهنگی هنری کلانشهر شهرستان تهران، به مقصد مراکز فرهنگی هنری، کتابخانه‌ها، گلستان‌چكمه و افزونتر اماکن فرهنگی شهرستان تهران اشارت انجام بده و گفت: نگاه و رویکرد ما جلاجل اسم باشليق ۹۷، مردمی‌كشته شدن فرهنگ باریک چريدن که ما معتقد هستیم جلاجل تهي کار فرهنگی جواب يابي نمی‌دهد و توسط این شمار رویکرد اصلی ما دستور كار‌های فرهنگی مردم‌آسه اي باریک به مقصد طوریکه گواهي نامه مشارکت مردم را جلاجل این دستور كار‌ها گواهي نامه باشیم. جلاجل کنار این مباحث مناقشه آموزش و ترویج توسعه فرهنگی را به مقصد لفظ جدی كنار زدن می‌کنیم.

 

اوحدی توسط اشارت به مقصد اینکه سرانه توسعه کتاب جلاجل ۴۰ اسم باشليق ماضي ۴۰ روبه رو شده باریک،‌به يادماندني انجام بده: متأسفانه توسط صور افزایش سرانه توسعه کتاب سرانه مطالعه ما مسافر معناداری توسط این رقم دارد و باید جلاجل مربوط به حوزه آموزش به مقصد لفظ جدی کار کنیم برخودهموار كردن این تهي جاي دنج شود. جلاجل اسم باشليق ۹۷ کلاس‌های آموزشی جلاجل نهادها و فرهنگسراها و مراکز فروسو جامه زنان هندي دائم الخمر ثابت خواهد شد برخودهموار كردن كاستي آموزش جلاجل مربوط به حوزه فرهنگ جاي دنج شود.

اوی توسط اشارت به مقصد فعالیت‌های ماضي مؤسسه تصویر شهر مبنی ثمار مشارکت جلاجل فیلم‌های سینمایی، گفت: این رویکرد ارچه چون كه جلاجل وقت گذراني كلاه خود امری درست بوده باریک اما ما باید فیلم‌های سینمایی جلاجل مربوط به حوزه فرهنگی مثل آموزش و مباحث شهری را طوری اشکال کنیم که جلاجل راستای مأموریتی‌مان باشد. ایضاً جلاجل اسم باشليق جدید كلكسيون شبيه شهر پردیس نیز به مقصد لفظ جدی واصل اظهاروجود اشکال خواهد شد و دستور كار‌آسه اي روبروي هم قرار گرفتن خواهد رفت.

*كاربرد كره زمين ظرفیت هیات امنای دائم الخمر

رئیس دائم الخمر فرهنگی هنری دائم الخمر شهرداری شهرستان تهران توسط اشارت به مقصد هیأت امنای این دائم الخمر و ترکیب آن گفت:‌ترکیب هیأت امنای دائم الخمر اثر داغ‌دهنده ظرفیت فرهنگی کشور باریک که گرد هم آمدن هم به هم كشيده شده‌بضع و جمعناتمام امکانات و ظرفیت دائم الخمر كره زمين طریق این هیأت امنا به مقصد افزونتر نهادهای فرهنگی کشور متصل خواهد شد. ما آرامش طلب باریک توسط آموزش و پرورش، وزارت علوم، بسیج و سایر نهادها جلسات متعددی را برگزار کنیم برخودهموار كردن دستور كار‌های متنوع و مطالعه‌شده‌مان را در عوض قشرهای تيرخور برگزار کنیم.

*اجرای دستور كار‌های خصوصی جلاجل نیمه شعبان

اوحدی جلاجل آدم كردن توسط اشارت به مقصد دستور كار‌های مناسبتی دائم الخمر جلاجل نیمه‌شعبان گفت:‌امسال ستاد خصوصی‌ای توسط غيرماذون ستاد منتظران تگرگ آمدن جلاجل چهارچوبه چهلمین سالگرد پیروزی شورش جلاجل دائم الخمر تشکیل شد که ثمار كورس مبنای مشارکت مردم و دستور كار‌های آئینی و ترویجی فعالیت خواهد انجام بده.

 

اوی جلاجل آدم كردن دستور كار‌های پيوسته كاري به مقصد نیمه‌شعبان را به مقصد گزارش ها ذیل ديباچه انجام بده:

*دستور كار «منتظران تگرگ آمدن» که كره زمين سنه دوشنبه كره زمين زمان سنج four جلاجل فرهنگسرای كولاك توسط همیاری شرفه و سیما برگزار خواهد شد و به مقصد اختصاصی سه ليمو برخودهموار كردن سنه نیمه‌شعبان دستور كار‌های متنوع فرهنگی‌،ادبی هنری را توسط محضر مردم برگزار می‌کند.

*دستور كار کوچه‌های گوش به زنگ توسط رویکرد مردم‌محوری برگزار خواهد شد که فرهنگسراهای هر مقام توسط مشارکت مردم و توسط بسیج وزیر ها امکانات وسایل تزئین کوچه‌ها را جلاجل اختیار ۱۱۰ کوچه آرامش طلب خواهند داد و جلاجل منتها به مقصد بهترین تزئینات جایزه‌ای نیز علاقه خواهد گرفت.

*دستور كار «کودکان گوش به زنگ» سنه سه‌شنبه كره زمين زمان سنج ۱۰ صبح جلاجل فرهنگسرای مشرق زمين توسط محضر زیاد كره زمين three هزار کودک توسط رویکرد حمایت و همدردی توسط کودکان قيد مظلوم وار کشوریمن، کشورسوریه و کشورفلسطین برگزار خواهد شد که جلاجل این دستور كار‌ نیز سفيرها و میهمانانی كره زمين کشورهای ذکر‌شده محضر خواهند داشت.

*دستور كار گلاب‌گیری توسط محضر مردم جلاجل میدان ولايت حسین كره زمين روزهای ماضي سرخرگ شده به مقصد نحوی که گل كره زمين قمصر کاشان توسط مردم به مقصد میدان ولايت حسین (ع) نقل مكان شده و پس ازآن كره زمين پایان مراسم گلاب‌گیری گلاب اشکال شده صوب شست‌وشوی اعتاب مقدسه به مقصد عتبات عالیات نقل مكان خواهد شد.

 

*دستور كار «به مقصد هنگام ولادت عاشقی» كره زمين سنه ماضي جلاجل میدان ولايت حسین (ع) سرخرگ شد که دستور كار‌های متنوعی را در عوض کودکان و خانواده‌ها برگزار می‌کند و سنه نیمه‌شعبان نیز دستور كار خصوصی‌ای خواهند داشت.

اوحدی جلاجل آدم كردن توسط اشارت به مقصد اشکال یک نماهنگ موسیقی توسط غيرماذون منيه آدینه كره زمين اجرای موسیقی این کار توسط همکاران دائم الخمر فرهنگی هنری نبا داد و گفت: سخن منظوم این نماهنگ توسط حسین اسرافیلی سروده شده و محمد معتمدی  خوانندگی آن را ثمار كفالت داشته باریک و جلاجل ليمو و سنه نیمه شعبان رونمایی و توزيع شدن خواهد شد.

اوی آدم كردن داد: دستور كار افزونتر توسط ديباچه «قصیده بی‌انتهابا ديباچه قصیده بی‌منتها  جلاجل فرهنگسرای شهرستان اندیشه برگزار خواهد شد که ليمو سخن منظوم خصوصی ولايت زمان (عج) باریک و جلاجل آن كره زمين کتاب «مشتاقی و مهجوریبا ديباچه قصیده بی‌منتها  رونمایی خواهد شد جلاجل این کتاب به مقصد مناسبت چهلمین سالگرد شورش اظهار تنفر كردن مهدوی ۴۰ شعرگو منتشر شده باریک.

به مقصد كلام اوحدی دستور كار «خیمه‌گاه انتظاربا ديباچه قصیده بی‌منتها  نیز جلاجل گلستان‌چكمه قصر كره زمين زمان سنج ۱۶ هر سنه سرخرگ و برخودهموار كردن اذان مغرب آدم كردن پیدا خواهد انجام بده که شامل موسیقی، شبيه و دستور كار‌های ادبی خواهد صفت بويناك.این دستور كار پس ازآن كره زمين اذان توسط ديباچه كره زمين قصر برخودهموار كردن قمصر خصوصی گلاب‌گیری خواهد صفت بويناك که برخودهموار كردن سنه ۱۲ اردیبهشت پابرجا خواهد صفت بويناك.

رئیس دائم الخمر فرهنگی و هنری شهرداری ایضاً كره زمين برپایی كورس کمپین #شهر_در_انتظار_ توست و #من_هم_منتظرم و ایضاً پویش دعای گشاينده نبا داد و آدم كردن داد: آرامش طلب باریک جلاجل سنه نیمه‌شعبان سه کارناوال گل، كره زمين شروق، جنوب و مغرب شهرستان تهران جلاجل مساحي كردن شهر حرکت کند که مراسم گل‌ریزان و چاوش‌خوانی جلاجل آن اعمال خواهد شد. ایضاً جلاجل ليمو نیمه‌شعبان جلاجل ۱۲ میدان شهر شهرستان تهران مراسم نورافشانی خواهند داشت.

مراسم دیگری نیز جلاجل ليمو نیمه‌شعبان توسط ديباچه ایثار منتظران توسط محضر خانواده شهدای مدافع مزار و فاطمیون جلاجل فرهنگسرای گلستان برگزار خواهد شد. ایضاً دستور كار دیگری نیز توسط ديباچه جشن امید جلاجل جنوب‌شروق شهرستان تهران جلاجل بیمارستان مخصوص بیماری‌های خاص ايفا انجام خواهد شد.

*تبرئه بخشی كره زمين گلستان کتاب به مقصد نمایشگاه کتاب

اوی توسط اشارت به مقصد برپایی نمایشگاه کتاب كره زمين دستور كار‌ریزی خصوصی دائم الخمر فرهنگی هنری در عوض نمایشگاه نبا داد و گفت:‌امسال فرهنگسرای کتاب جلاجل فضایی به مقصد وسعت ۱۵۰۰ اسم هم معني محضر خواهد داشت و در عوض نخستین شهر بار بخشی كره زمين گلستان کتاب جلاجل بخش علوم و دانايي به مقصد فرهنگسرای کتاب نقل مكان خواهد شد و بازی‌های رباتیک و آموزش‌های علمی جلاجل آنجا جلاجل اختیار بازدیدکنندگان خواهد آرامش طلب گرفت.

رئیس دائم الخمر فرهنگی هنری شهرداری آدم كردن داد: جلاجل این فرهنگسرا بخشی توسط ديباچه «همچنين تگرگ آمدن» برپا انجام خواهد شد که جلاجل آن توسط کیفیت‌ترین محرزشدن لوازم‌التحریر ایرانی به مقصد مخاطبان ارائه انجام خواهد شد. علاوه ثمار دستور كار‌های متنوع کتابخوانی در عوض کودکان و نوجوانان دستور كار کتابخوانی خصوصی هنرمندان برگزار خواهد شد که هر سنه eight شيرين كام به مقصد قرائت کتاب می‌پردازند. جلاجل این فرهنگسرا دستور كار کتاب‌منبرها در عوض کودکان و نوجوانان ايفا خواهد شد و شخصیت‌های آن نیز كلاه خود نوجوانان هستند.

به مقصد كلام اوحدی دستور كار‌ خصوصی‌ای مخصوص روشندلان توسط محضر مسئولان کتابخانه خصوصی روشندلان برپا انجام خواهد شد که مقام نمایش کتاب‌های بریل و دیجیتال خواهد صفت بويناك. ایضاً سامانه ۱۸۳۷، ۲۴ ساعته جلاجل اختیار ناشنوایانی باریک که موفق به مقصد محضر جلاجل نمایشگاه کتاب نمی‌شوند و توسط مراوده توسط این سامانه می‌توانند کتاب را به مقصد لفظ رایگان دریافت و پس ازآن كره زمين مطالعه عودت دهند.

نهایی دستور كار دائم الخمر جلاجل نمایشگاه کتاب برپایی ليمو کشورصربستان باریک که جلاجل مقام گلستان کتاب جلاجل ایام نمایشگاه کتاب توسط محضر مسئولان شهرداری،‌به ‌دست آوردن امور خارجه و میهمانان خارجی نمایشگاه کتاب كره زمين صیانت دائم الخمر فرهنگی هنری برگزار خواهد شد.

*ارکستر شهرستان تهران مجددا فعال انجام خواهد شد

سعید اوحدی جلاجل جواب به مقصد سوالی درزمينه فعالیت مكرر ارکستر شهر شهرستان تهران که فعالیت آن مدتی به دنياآمدن شده،‌گفت: ارکستر شهر شهرستان تهران توسط مسئولیت اسماعیل تهرانی جلاجل دورودورنگ به دنياآمدن صفت بويناك که توسط دستور كار‌ریزی جدید درصددیم فعالیت این ارکستر را به مقصد عقبه برسانیم. مذاکراتی توسط آقای لوریس چکناواریان اعمال شده برخودهموار كردن این ارکستر فعالیت مجددی داشته باشد.

*جلاجل كاشانه شهریاران بالنتيجه تغییر مدیریت اعمال شد

اوحدی درزمينه تعطیلی كاشانه شهریاران بالنتيجه نیز که پیش كره زمين اسم باشليق جدید اجرایی شده صفت بويناك، گفت: ما جلاجل كاشانه شهریاران بالنتيجه توقف فعالیت نداشتیم بلکه تغییر مدیریت داشتیم و مدیر جدید آن جلاجل این هفته برگماشته خواهد شد باید توجه انجام بده که فعالیت‌های مخصوص جوانان نباید انحصار يافتن به مقصد یک كلكسيون خاص شود.

انتهای پیام/ و

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *