كره زمين وحشيگري نیروهای همبستگي سعودی مادام اصرار «دولت مستعفی» ثمار مسیر منتهی به مقصد شکست

[ad_1]

به مقصد شرح احوال رديف نظامي بین‌الملل خبرگزاری سواره، هر دوال که می‌گذرد ابعاد جدیدی كره زمين سیاست‌های استعماری و اقدامات غیر انسانی همبستگي سعودی جلاجل کشوریمن عیان انجام خواهد شد؛ كره زمين مبارزه امارات،‌ اندام همبستگي سعودی در عوض اشغال جزیره راهبردی «سُقطری» و مدیر‌های جنوبی و شرقی کشوریمن گرفته مادام آزاررسان زندانیان یمنی و تخلف جنسی به مقصد آن‌ها به مقصد دستگاه بافندگي نظامیان اماراتی و اعدام‌های «داعش‌ارث بر» نیروهای ارتش کشوریمن به مقصد دستگاه بافندگي نیروهای غيرمشدد به مقصد امارات.

ویدیوئی اخیرا جلاجل بین کاربران فضای مجازی جلاجل کشوریمن دستگاه بافندگي به مقصد دستگاه بافندگي انجام خواهد شد که تاو گسترده شهروندان این کشور را جلاجل برابر اقدامات نظامیان همبستگي سعودی و اماراتی جلاجل پی داشته باریک.

اعدام به مقصد طوق تروریست‌های داعش و القاعده

به مقصد شرح احوال وبگاه خبری «المشهدی الیمنی»، جلاجل این ویدیو «نیروهای مزدور» اماراتی یکی كره زمين اسرای ارتش و کمیته‌های مردمی کشوریمن را به مقصد شکل وحشیانه پس ازآن كره زمين آنکه به مقصد رگبار گلوله می‌بندند، آن را كره زمين بالای کوه به مقصد پایین دور می‌کنند.

اعدام این شهر اسیر مجروح که كره زمين اهالی مدیر «إب» کشوریمن باریک، موجب تاو مردم کشوریمن شده باریک؛ به مقصد نوع‌ای آن‌ را به مقصد جنایت‌های رديف نظامي تروریستی داعش تشبیه کردi و این نوع اقدامات را گرد هم آمدن كره زمين قيمت‌های انسانی و اسلامی خوانده‌بضع.

این اولین شهر بار نیست که عناصر مزدور همبستگي سعودی و اماراتی دستگاه بافندگي به مقصد جنایت علیه نیروهای ارتش و کمیته‌های یمنی می‌زنند.

ثمار ازاصل این شرح احوال، منابعی محلی جلاجل شهر «الصلو» مدیر «تعز» (جنوب کشوریمن) گفتند که عناصر مزدور حدودا سه ماه پیش، سه پريان كره زمين اسرای ارتش و کمیته‌های مردمی کشوریمن را پس ازآن كره زمين شکنجه و آزاررسان، كره زمين بالای کوه «قلعه الدلمؤة» به مقصد پایین دور کردند.

عناصر غيرمشدد به مقصد همبستگي سعودی-اماراتی پیشتر نیز یک شهر اسیر یمنی به مقصد غيرماذون «عبدالقوی الجبری» را بيدين بيدين دفن کردند.

محکومیت جنایت اخیر سعودی و اماراتی كره زمين صیانت رديف نظامي‌های کشوریمن

کمیته‌ ملی اسرای کشوریمن جلاجل بیانات به مقصد این جنایت‌ها پسفردا (سه‌شنبه) جلاجل بیانیه‌ای اعلام انجام بده که رژیم‌های سعودی و امارات، سرکرده‌های همبستگي عربی ايمن سازي کشوریمن، وظيفه مند اخلاقی و قانونی اقدامات كلاه خود هستند.

این کمیته تأکید انجام بده که جنایت‌های این چنینی هرگز اجامر ملت کشوریمن را سست نخواهد انجام بده، بلکه ثمار این یقین آن‌ها افزوده خواهد شد که این گروهک‌های جنایت‌کار که فروسو فرماندهی همبستگي سعودی فعالیت می‌کنند، جنایتکاران فروسو امر رديف نظامي‌های تروریستی داعش و «القاعده» هستند.

پیش‌نمناك رسانه‌های شهربان‌ای و یمنی اعلام کرده بودند که همبستگي سعودی در عوض جاي دنج شکست‌های كلاه خود جلاجل جبهه‌های درگیری توسط انصارالله و ارتش کشوریمن دستگاه بافندگي به مقصد جذب عناصر داعش و القاعده ضربت ديده و آن‌ها را به مقصد این جبهه‌ها اعزام کرده باریک.

جلاجل بیانات به مقصد جنایت‌های وحشیانه همبستگي سعودی و اماراتی، مجمع تاييد شدن اسلامی کشوریمن جلاجل بیانیه‌ای دوال سه‌‌شنبه اعدام شهر اسیر مجروح یمنی و دور وزیر ها او كره زمين بالای کوه را جنایتی حالی که احساسات مردم کشوریمن را جریحه‌دار کرده باریک.

این مجمع توسط محکوم وزیر ها جنایت مذکور اعلام انجام بده: «كره زمين همه می‌خواهیم جهات فرماندهی ارتش و کمیته‌های مردمی‌مان گرد وارد به ذهن و توسط قاتلانِ “مفسد فی الارض”ِ اسرای کشوریمن به مقصد مقابله برخیزند».

مجمع تاييد شدن اسلامی كره زمين دائم الخمر‌های بین‌المللی صفت پست ناس خواهان شدن «عینک دُشهر لار» را که آن‌ها كره زمين دیدن جنایت‌ها جلاجل حق مردم کشوریمن محروم کرده، کنار بگذارند.

سه اسم باشليق و پنج ماه كره زمين ابتر شدن تخلف نظامی همبستگي رهبری کشورعربستان سعودی به مقصد کشوریمن فروسو ديباچه «غريدن قاطعیت» می‌گذرد و متجاوزان پس ازآن كره زمين آنکه نتوانستند اجامر و شورش مردم کشوریمن را به مقصد زانو درآورند، دستگاه بافندگي به مقصد عملیات جدیدی توسط ديباچه «پیروزی طلایی» زدند.

عملیات جدید توسط چراغ خضرا آمریکا و مغرب به مقصد منظور اشغال شهرساحلي بااستعداد و حیاتی «الحدیده» که مهجور راه نافذگردانيدن نیروهای ارتش و کمیته‌های یمنی صفت بويناك، سرخرگ شد ولی توسط گذشت زیاد كره زمين سه ماه خير مهجور هدفی ثابت شدن نشد، بلکه كشيده شده به مقصد کشته كشته شدن مبهوت نفر كره زمين به گردش درآوردن‌های باروح حمایت همبستگي بيش شد.

همبستگي پس ازآن كره زمين شكيبايي ورزيدن کشته‌‌های زیادی كره زمين نیروهای یمنی باروح حمایت كلاه خود که اعتراض‌ شخصیت‌ها و احزاب یمنی را ثمار كفالت داشت، به مقصد حملات رسانه‌ای و فشارهای سیاسی بین‌المللی متوسل شد مادام این نوع القاء کند که انصارالله کشوریمن توسط سیطره ثمار شهرساحلي الحدیده، مانع كره زمين فرستادن کمک‌های ناس رفاقت آميز به مقصد این کشور شده و موشک‌های ایرانی را كره زمين طریق این شهرساحلي واصل می‌کند.

ادعایی که رهبران و مقامات متحرك انصارالله به مقصد نكراء آن را رد کردند؛ به چه دليل که اصولا همه کشتی‌هایی که واصل شهرساحلي الحدیده می‌شوند، كره زمين صیانت همبستگي بازرسی می‌شوند.

متحرك انصارالله کشوریمن اخیرا به مقصد «مارتین گریفس»، فرستاده خصوصی دائم الخمر ملل جلاجل امور این کشور پیشنهاد داد که شهرساحلي الحدیده کما فی السابق كره زمين صیانت این متحرك سازمان شود و دائم الخمر ملل احكام ثمار آن نظارت داشته باشد.

اصرار همبستگي متجاوزان ثمار اشغال شهرساحلي الحدیده قبل كره زمين هرگونه مذاکره

توسط این حلول كننده كره زمين کشورعربستان سعودی نبا می‌رسد که به مقصد رغم شکست‌های همبستگي این کشور جلاجل نبرد الحدیده و كنار غربی کشوریمن، متجاوزان و دولت مستعفی ثمار تمدید نبرد جلاجل این شهربان اصرار دارند.

وب‌سایت خبری «المشهد الیمنی» نوشت که یک هفته كره زمين ورود فرستاده دائم الخمر ملل به مقصد ریاض، پایتخت عربستان در عوض دیدار توسط «احمد پي دغر»، اقلیم به ‌دست آوردن دولت متسعفی به مقصد ریاست جمهوری «عبدربه منصور هادی» می‌گذرد، ولی به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد که دولت مستعفی ثمار فیصله وام گذاردن به مقصد نبرد الحدیده و اشغال این شهرساحلي قبل كره زمين هر نوع مذاکره‌ای اصرار دارد.

این وب‌سایت شرح احوال داد که دولت مستعفی به مقصد نماینده خصوصی دائم الخمر ملل جلاجل امور کشوریمن كلام‌بضع که باید موضع همبستگي سعودی جلاجل برابر نبرد كنار که بدون شك اشغال شهرساحلي الحدیده باریک، تثبیت شود مادام جلاجل سابقه مذاکرات و گفت‌وگوها پیشرفتی محصول برداري شود.

این اصرار دولت مستعفی جلاجل حالی لفظ می‌گیرد که همبستگي حامی دولت مذکور جلاجل نبرد كنار غربی شکست خورده و متحرك انصارالله کشوریمن بارها تأکید کرده باریک که شهرساحلي الحدیده «به هدف نخوردن قرمز» ارتش و کمیته‌های مردمی کشوریمن باریک.

انتهای پیام/

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *