تعمیر‌طلبان به مقصد جای توجه به مقصد دغدغه مردم درگیر تقسیم کرسی‌های قدرتند

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار مربوط به حوزه احزاب خبرگزاری پارس، جمعی كره زمين جوانان تعمیر‌بستگاه توسط ديباچه «كلكسيون پویش» که پوشيدگي جلاجل دوازدهمین دورودورنگ انتخابات ریاست جمهوری اسم باشليق ۹۶ جلاجل شکل ستاد انتخاباتی كره زمين زيبايي روحانی حمایت کردند، فعلاً طی مکتوبای به مقصد شورای عالی سیاستگذاری تغییر که توسط محمدرضا صوفي سازمان انجام خواهد شد لغاز کردند.

جلاجل بخشی كره زمين این بیانیه وارد به ذهن باریک:‌ عالیجنابان تعمیر بستگاه! كلكسيون پویش و سایر جوانانی که پلکان مجلس نشینی و دولتمردی شما شدند و همچنان باری ثمار دوششان هستید، شدیدا معترض كژي كره زمين رای مردم و تمامیت‌خواهی این جریان باریک. یقین داریم آن که نمك شناس نیست، خداشناسی‌اش هم كره زمين روی ریا و تزویر باریک.

به مقصد شرح احوال پارس، این بیانیه بدین گزارش ها باریک: 

«به مقصد غيرماذون پروردن
شورای حرمتدار سیاست گذاری تغییر
توسط سلامي
كلكسيون «پویش» اشارتاً رعایت حریم و توت فرنگي پیشکسوت، به مقصد اقتضای تکلیفی که جلاجل وجدها توسط کژی‌های آن شورا دارد، ناگزیر به مقصد مدل گلایه شده باریک.
شورای حرمتدار سیاستگذاری تغییر! ظاهرا رأی مردم و وعاء فعالین تعمیر‌بستگاه که دغدغه منفعل ملی دارند را چیزی سواي نردبام ترقی كلاه خود نمی‌دانید و چون تبيره رفتید، افزونتر نگران پایین انرژي يافتن كره زمين آن نیستید. اما کیست که نداند به مقصد حکم آيين سیاست، سیاسیون کهنسال غير آن نردبام، سرنوشتی سواي صفه ندارند.
عالیجنابان تعمیر بستگاه! كلكسيون پویش و سایر جوانانی که پلکان مجلس نشینی و دولتمردی شما شدند و همچنان باری ثمار دوششان هستید، شدیدا معترض كژي كره زمين رای مردم و تمامیت‌خواهی این جریان باریک. یقین داریم آن که نمك شناس نیست، خداشناسی‌اش هم كره زمين روی ریا و تزویر باریک.
هرچند فضای سیاسی فراخ باریک و گزینه‌های پیش‌روی فعالین بالنتيجه و دلسوز وطن بسیار فراتر كره زمين درنگ كردن زیر سایه‌ گعده‌ای كره زمين پیران عافیت‌طلبی باریک که جلاجل گرمخانه‌های كلاه خود جلاجل جماران و یوسف‌پررونق آینده جریان تعمیر‌طلبی را فدای مطامع شخصی و گروهی كلاه خود نموده‌بضع، اما تعدادی مندرج جلاجل تاریخ و رعایت داد، بااستعداد‌ترین عوامل كره زمين دستگاه بافندگي وام گذاردن حمایت مردم و ستردگي امیدها که محصول برداري کج‌روی‌های تعمیر‌طلبانِ اعتراف كننده كره زمين اصلاحگری باریک را تعبیر می‌نماییم:
۱- منفعت طلبی و باسرعت خواهی‌ چندی جوارح جلاجل روال سیاسی
۲- ترجیح منفعل فردی ثمار گروهی و ترجیح منفعل گروهی ثمار ملی جلاجل تصمیم‌گیری‌های سیاسی
۳- كاربرد كره زمين طوق‌های غیراخلاقی و سفله وار جلاجل مناسبات سیاسی
۴- بي زوري شدید جلاجل واپسین فضا و گروهي آینده‌نگری جلاجل مناسبات سیاسی و اجتماعی کشور
۵- گشايش لهيدگي اقتصادی و ایجاد مجال مهلت‌های رانت تعدادی فرزندان و وابستگان
۶- مقاومت کور، تاثربرانگیز و منفعت‌طلبانه جلاجل مقابل تغییر نسل مدیران و طوق های مدیریتی
۷- تمایل به مقصد سیاست نوچه‌پروری به مقصد جای شایسته‌سالاری
۸- قدسی وزیر ها رهبری سیدمحمد خاتمی و رويارويي توسط هرگونه تمييز و لغاز به مقصد اوی
۹- تشکل‌گریزی و منافات ناسازگار جلاجل عمل و كلامي جلاجل زمینه تشکیلات‌سازی
۱۰- گروهي حمایت كره زمين مطالبات مردم و عافیت‌طلبی جلاجل بزنگاه‌های سیاسی

شورای حرمتدار! مناسبت ها یاد شده، اختصاصی‌ها جلاجل زيبايي نیت شما تردید ایجاد کرده صفت بويناك و فعلاً به مقصد عزايم رسیده باریک. ما فرزندان این خانواده بودیم و جمعناتمام آنچه كلام شد و كلام نشد را به مقصد اشاره با گوشه چشم كلاه خود دیدیم و لمس کردیم، آن هم جلاجل شرایطی که هزینه ها و زحمات دفاع كره زمين تعمیر طلبی واقعی و کنش‌های سیاسی و انتخاباتی جلاجل کف جامعه همين برگكُطبقه‌ی رديف نظامي‌های بالنتيجه و آسیب پذیر كره زمين يكباره پویش بوده باریک.
كلكسيون پویش هر زمان جلاجل صوب مسوليت روشنگری كلاه خود به مقصد مدعی تاخته و موضع گرفته باریک جلاجل بازدادن خرجیهای آن فرد مابقي و هنگام تمييز تعمیر‌طلبان نیز توسط شکایت و تهدید و تهمت”میلیاردرهای تعمیر‌بستگاه‌شكل”مقابل شدن شده باریک. این بی‌تفاوتی‌ها و کج‌روی‌ها كره زمين صیانت شورای فرتوت و انفاق ده تغییر باعث شده که كره زمين تعمیر‌طلبی سواي نامی و شعاری نماند.

توسط کمال تأسف معتقدیم که منوي تعمیر طلبی توسط رهبرانی شیفته قوچ، آن هم توسط این سبک و سیاق که به مقصد جای همراهی توسط مطالبات مردم و پیگیری منفعل ملی، دائماً مشغول تقسیم قوچ و دارايي جلاجل گعده‌های رفيق وار و ثمار زیرساخت منفعت شخصی هستند منافات ناسازگار جدی دارد، لذا ترجیح می‌دهیم این سبک كره زمين تعمیر‌طلبی تعدادی خودتان بماند و ما زیاد كره زمين این به مقصد آن آلوده نشویم.

لذا مجموعۀ پویش اشارتاً التزام قلبی و عملی به مقصد پیگیری منفعل ملت، آن کار كريه که مبارزه توسط مفسدین و اربابان زر و قسر و تزویر باریک را برگزیده و شایسته می‌داند که این مبارزه غير هزینه هم نخواهد صفت بويناك.
و اما کلام آخركار؛
حضرات قيد جوان مردانه! ما که پویشیان باشیم، طی ۱۰ اسم باشليق فعالیت صدق آميز همين گمان می‌کردیم که سربازی تغییر، سربازی ملت باریک، اما اکنون که سرکنگبین بهان هطلبي و تعمیر‌طلبی لو فزوده و شیفتگان خدمتگزاري، عطشناك‌ی قوچ شده‌بضع، توسط فریادی گويا اعلام می‌داریم که راه ما كره زمين این مسیری که پیش گرفته اید جداست و افتخارمان این باریک که جلاجل راه ملت و میهن باشیم.
هنوز هم چندی ما را كره زمين برخورد كريه و خوشحال شدن می‌ترسانند، اما بدانند این خرجیها جلاجل مقابل صفت به خاطرسپردني منوي‌هایمان ناچیز باریک. جلاجل کشورایران هم عصر، بيگانگان ارتقا جلاجل راه منوي‌ ملّت و دفاع كره زمين حق مردم كره زمين روح كلاه خود گذشتند؛ فدا وزیر ها آبرودار و داشته‌های اندک ما جلاجل مقابل آن روح‌های مبارک،  اجرا كردن‌ای ناچیز باریک.

هرچه گویم گزارش ها روال شما
زیادتر به هدف نخوردن‌ها شود كره زمين هم مستثنا
یار بودیم جلاجل يكم راه
حالیا گم گشت ما را رفوزه شدن
اعتراض ما دلیلش کسوت باریک
شهوت آميز قوچ شما را شد قبا
پویش تعمیر توسط مجاعه همواره
بی‌صوب می‌ساخت كره زمين ميوه نخل پروردن
این زمین توسط خیش ما دردسترس شد
گرچه دهگان بوده ما را هادي
منکر وعاء شمایان نیستیم
لیک بوده کارتان انکار ما
هرکه شأن همرهان را خوار انجام بده
له شود آخركار خوش خدمتي كردن جلاجل زیر شهر بار
كلكسيون پویش تغییر»

انتهای پیام/

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *