اصلی‌ترین نهال نورسته جامعه نبوی «شهر توحید» باریک/ شماری مسئولان برده «قوچ» شده‌بضع

[ad_1]

سیدیحیی یثربی پیشکسوت فلسفه و مفسر قرآن کریم جلاجل گفت‌‌وگو توسط خبرنگار آیین و شهرستان اندیشه ‏خبرگزاری سواره درزمينه جامعه ایده‌خاندان ها نبوی گفت: درزمينه نظامی که پیامبر انگشتري(ص) ‏تأسیس انجام بده و جنبه الگو در عوض تاریخ آدمي زاده و جهانیان داشت مادام کیهان دنیاست، این ‏جامعه ویژگی‌‌هایی داشت، به مقصد نظرم جمعناتمام ویژگی‌‌ها را توسط جمعناتمام جزئیاتش، کار ‏جنون مردم آزاري‌ای نیست که آدم بتواند آن را جمعيت‌وجور کند‎.

اوی افزود: اما منبرها به مقصد بعضی كره زمين مشخصه ها این جامعه اشاعت می‌کنم، شاید اصلی‌ترین وجه مميزه جامعه نبوی شهر توحید صفت بويناك که جلاجل علوم شرعي دین ما هم اولین مايه باریک، ‏این اولین وجه مميزه جامعه نبوی باریک؛ یعنی این جامعه كره زمين مردان و زنانی تشکیل ‏انجام خواهد شد که رو به مقصد صیانت یک پروردن دارند و خدایان دیگری ندارند، جلاجل واقعیت زندگی‌كندو احكام یک پروردن وعاء دارد خير خدایان افزونتر‎.

یثربی تبیین داشت: فعلاً ممکن باریک یکی بگوید این شهر توحید جلاجل شکل‌دهی جامعه ‏چون كه نقشی دارد که ما آن را به مقصد ديباچه نخستین وجه مميزه ديسيپلين اسلامی ‏برشمردیم؟! ما كره زمين شهر توحید حسب معمولً یک برداشت جنون مردم آزاري و عامیانه داریم، اما شهر توحید یک ‏مايه بااستعداد زندگی سیاسی ـ اجتماعی بشقاب باریک، فکر می‌کنیم همین که جلاجل ‏دلمان بگوییم پروردن یکی باریک و كورس مادام نیست جمعناتمام شد‎!

اوی آدم كردن داد: شهر توحید یکی كره زمين ازاصل‌های ديسيپلين اسلامی باریک، ارچه احكام یک پروردن را ‏بپذیریم، ماليات سیاسی، اجتماعی زیادی دارد که یکی كره زمين آن‌ها برابری انسا‌ن‌‏‏‌ها باریک که هنوز دنیای قدیم و جدید دائماً جلاجل آرزوی برابری بشقاب‌ها بوده باریک، ‏همه بشقاب‌ها بشقاب هستند و همه حق روبه رو دارند و كره زمين نگاه خشم آلود شخصیتی درجه-‏‏‌بندی نشده‌بضع، خن اولا، دوم، سوم و چهارم نداریم، بلکه همه یکی هستند‎.

این استاد فلسفه تاکید انجام بده: حتی پیغمبر(ص) به مقصد نحو پروردن به مقصد مردم اعلام ‏می‌انجام بده منبرها هم بشری مثل شما و جلاجل یک صف توسط شما هستم، صف بندگی پروردن. ‏ما همه یک پروردن داریم، منبرها و شما یکی هستیم، خدایمان هم یکی باریک، ما ‏افزونتر پروردن دوم نداریم، بقیه آدمي زاده و بنده آن پروردن هستند، جلاجل شهادت دادندرنماز هم می‌گوییم ‏گواهی می‌دهیم که محمد عبد و فرستاده پروردن باریک‎.

اوی گفت: به مقصد همین دلیل در عوض اینکه سوءتفاهم نشود و بد برداشت نکنند، حاضربودن ‏سعی می‌انجام بده جلاجل زندگی کوچک‌ترین امتیازی نسبت به مقصد دیگران نداشته باشد، ‏حتی كره زمين نگاه خشم آلود مكان، می‌گفت در عوض منبرها مكان خالی نکنید، شما هر مكان دلتان می‌خواهد ‏بنشینید منبرها هم به مقصد مجلس آمدم یک جای خالی پیدا می‌کنم و می‌نشینم، فعلاً ‏هر جای مجلس صفت بويناك چون كه فوق، چون كه پایین، چون كه صاف و چون كه يسار، می‌گوید در عوض منبرها ‏جای مخصوص تعیین نکنید، این رویکرد توحیدی روی سیاست اجتماعی خیلی ‏اثرگذار باریک‎.

یثربی تقریر داشت‎: ‎‏ پشت بام «شهر توحید» مايه اساسی باریک و ارچه این شهر توحید آسیب ‏ببیند، ديسيپلين به مقصد دسته بندي كردن تقسیم انجام خواهد شد، دسته بندي كردن ثروتمندان، قدرتمندان و … که ‏در عوض خودشان امتیاز قائل می‌شوند و باعث رانت‌خواری و قوچ‌نمایی انجام خواهد شد؛ ‏پشت بام بنابراین اصلی‌ترین مايه جامعه اسلامی «شهر توحید» باریک و شهر توحید بنیاد منصفي ‏اجتماعی باریک. جلاجل قرآن کریم جلاجل یک آیه می‌فرماید: شرک تاريكي ها بزرگی باریک، ‏اصلاً مفسران مابقي‌بضع شرک چون كه ربطی به مقصد تاريكي ها دارد؟! و اکثراً آمدند اینگونه ‏اعلامیه کردند که تاريكي ها به مقصد خوش خدمتي كردن، یعنی کسی که عقیده شرک پیدا می‌کند ‏مشرک انجام خواهد شد و به مقصد خوش خدمتي كردن تاريكي ها می‌کند‎.

اوی افزود: خیلی بيگانگان به مقصد این نکته آلرژي زا توجه نکردند که «شرک» ازاصل تاريكي ها ‏باریک، همانطور که «شهر توحید» ازاصل منصفي باریک، وقتی جلاجل جامعه یک پروردن ‏نداشتیم و تا چه وقت پروردن داشتیم، این جامعه افزونتر جامعه ايذا انجام خواهد شد و مورخان ‏فلسفه سیاست به مقصد این غافل كردن می‌کنند که اکثر ايذا‌های تاریخ كره زمين شرک ‏سرچشمه گرفته باریک، پنجمین وجه مميزه این باریک که نشيم و ثروت كره زمين جامعه حذف شدني ‏نمی‌شود، ولی کمرنگ انجام خواهد شد، نشيم و ثروت مردم را هدایت نمی‌کنند، بلکه باید ‏رو به مقصد صیانت پروردن داشته باشند‎.

این مفسر قرآن کریم تأکید انجام بده: جامعه ارچه به مقصد ولی کسانی تشکیل یا سازمان ‏شود که وابستگی به مقصد دارايي یا قوچ دارند آن جامعه كره زمين بهان هطلبي برون مرز انجام خواهد شد و ‏یک جامعه آشكار انجام خواهد شد، بنابراین درودگويي تأکید دارد که باید توجه به مقصد نشيم و ثروت ‏جلاجل جامعه اندک‌رنگ شود، چون قوچ دارايي می‌آورد، به مقصد همین خاطره ها درزمينه مسأله ‏قوچ تمركزفكر و مبارزه کرده که جلاجل ديسيپلين اسلامی اندک‌رنگ شود، توجه داشته باشیم ‏که قوچ باید جلاجل خدمتگزاري مردم باشد، پشتیبان مردم شود خير مسلط به مقصد مردم.‏

اوی توسط تبیین اینکه جلاجل ديسيپلين اسلامی قوچ نباید فروسو شعاع دارايي، نشيم و ثروت آرامش طلب ‏گیرد، آدم كردن داد: جلاجل كورس مسأله باید مسئولان را کنترل انجام بده: یکی جلاجل وقتی که به مقصد ‏یکی شغلی می‌دهید ببینید جلاجل دلش مشتاق به مقصد این عمل باریک، ارچه دیدید ‏علاقه‌مند باریک، به مقصد اوی چنین شغلی ندهید، افزونتر اینکه این آقا یا خانمی که ‏شما به مقصد او عمل دادید باید زندگی‌اش هم‌مساحت گيري خن محروم جامعه باشد، چون ‏ارچه هم‌مساحت گيري جامعه صفت بويناك دلبسته به مقصد قوچ نمی‌شود، چون می‌بیند قوچ هیچ ‏امتیازی ندارد.‏

یثربی تاکید انجام بده: ارچه فردی فردا به ‌دست آوردن شد، فردا خانه محقر و ماشینش بديل شد، ‏می‌گوید چیزِ نیکی باریک، خوش خدمتي كردن را در عوض وزارت می‌کُشد، امااگر دیدید وقتی به ‌دست آوردن ‏شد، زندگی‌اش فقیرانه باریک، حتی چنین نغن سنگک هم در عوض شامش پیدا ‏نکرد، آن هنگام ولادت چنین کسی كانون نمی‌شود مگر آنکه عاطل تکلیف و کار ‏کند، کمک «پروردن» آسه اي قبول عمل باریک و به مقصد خاطره ها پروردن قبول می‌کند.‏

اوی درزمينه اینکه چون كه مقدار جامعه فردا ما توسط جامعه ایده‌خاندان ها نبوی نزدیک باریک، ‏گفت: جلاجل جامعه امروزی كره زمين توجه به مقصد بنیاد‌های ديسيپلين غفلت می‌کنیم، چشم کلی ‏هزینه می‌کند، میلیاردی هزینه می‌کند و خوش خدمتي كردن را می‌کشد وکیل شود، هر آدمِ ‏جنون مردم آزاري‌ای که كله دار کوه زندگی می‌کند هم می‌فهمد که اینجا خبری باریک واِلا این ‏آدم اینقدر خوش خدمتي كردن را نمی‌کشد و اینقدر مصرف نمی‌کند! حتی چنین به مقصد ما می‌گویند مگر صفت پست وکیل چقدر باریک که این همه مصرف می‌کند؟! ‏

این پیشکسوت فلسفه به يادماندني انجام بده: اولین مايهِ اسلام این باریک که می‌گوید ‏ارچه دیدید یک نفر كنار زدن شغلی می‌وافور آن عمل را به مقصد او ندهید، پیغمبر(ص) ‏فرمود: كورس نفر كره زمين منبرها کار خواستند مادام بيدين بودم به مقصد آن‌ها کار ندادم، همیشه پای ‏منبرها به مقصد مردم می‌گفتم ارچه ماشین و زندگی مسئولان، زندگی بحرها‌های ايشان را ‏بررسی کنیم، به چه دليل باید وظيفه مند ما حتی مسئولان مساحت گيري پایین ما بهره كشي كردن هواپیما ‏می‌شوند ورودی جداگانه داشته باشند؟ یا جلاجل بیمارستان یک فراگرفتن جداگانه ‏داشته باشند؟ به چه دليل توسط اتوبوس رفت و آمد نمی‌کنند؟ ارچه به مقصد اینها تمركزفكر کنیم جامعه ‏رنگِ اسلامی به مقصد كلاه خود می‌گیرد.‏

انتهای پیام‎/

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *