افتخاری: جام جهانی مهتر‌ترین اضرار را به مقصد خودمختاري زد/به مقصد حسینی گفتم قراردادت دومقابل انجام خواهد شد، گفت اندک باریک!

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار ورزشی خبرگزاری پارس، سیدرضا افتخاری پس ازآن كره زمين جلسه هیات مدیره معهد خودمختاري جلاجل جمعيت خبرنگاران جلاجل باروح دلیل استعفایش گفت: منبرها كره زمين نگاه خشم آلود جسمانی مشکل ندارم فوتبالیست بودم و فعلاً فعلاً بازی می کنم آنچه منبرها را ملزم به مقصد تقدم انجام بده این صفت بويناك که هرچه نیکویی کردم بدی دیدم. تا چه وقت شهر بار جلاجل ملحفه گفتم نمی‌توانم همه چیز را به مقصد هوادار بگویم و ارچه چیزی بعدا هم آوازي افتاد به مقصد شمار اندک کاری منبرها نگذارند. فردا همه چیز را همچنين می‌کنم. مادام فعلاً پيشينه نداشته جلاجل خودمختاري مربی و بازیکن ۸۰ درصد كره زمين صفت تبليغاتچي قراردادشان را بگیرند که در عوض اولین شهر بار چنین شده باریک و توسط صفت انحصارطلب مربیان و بازیکنان خارجی تسویه کردیم.

 سابقه‌های همچنين زیادی جلاجل فیفا داشتیم و سابقه ها را بستیم

اوی افزود: سابقه‌های همچنين زیادی جلاجل فیفا داشتیم و سابقه ها را بستیم و معهد را كره زمين این موقعیت نجات دادیم و باشگاهی که میلیاردها ده قران بدهکار صفت بويناك و كره زمين صیانت ای اف سی تهدید می شد و زردتشتي الفبايي ای گرفتیم.

 چندی هواداران حتی به مقصد پدرم توهین کردند او سید بزرگواری صفت بويناك که جدش جواب يابي ايشان را می‌دهد

افتخاری تقریر داشت: جلاجل بخش کشورمالی وهاج سازی کشورمالی و قراردادها را ايفا کردیم. توسط صور اینکه می گویند بازیکنان تناقض نشده به مقصد به استثناي كورس بازیکن که تاییدیه پزشکی كندو نیامده تكه كاغذ را نگه داشتم و قراردادی توسط بازیکن مصدوم توضيحات نکرده ایم. جام جهانی بزرگترین اضرار را به مقصد معهد ما زد. چندی هواداران حتی به مقصد پدرم توهین کردند. او سید بزرگواری صفت بويناك که جدش جواب يابي ايشان را می دهد( افتخاری سرخرگ به مقصد گریه انجام بده) به مقصد منبرها توهین می کردند منبرها جواب يابي كندو را نمی دادم ولی به مقصد کسی توهین کردند که نمی شناختندش.

 جام جهانی بزرگترین اضرار را به مقصد خودمختاري زد

اوی تاکید انجام بده: در عوض اولین شهر بار جلاجل تاریخ معهد خودمختاري توانستیم اسم باشليق ۹۵ تسویه شمار مالیاتی را بگیریم وسال ۹۶ هم این مشكل سازي جلاجل دستگاه بافندگي اقدام باریک. به مقصد به استثناي بدهی کوچک به مقصد تا چه وقت آژانس و مهمانخانه و ورزشگاه آزادی بدهی نداریم. ماضي را ببینید که چقدر بدهی روی دستگاه بافندگي معهد گذاشتند و رفتند و منبرها جورش را کشیدم. روزی گفتند ارچه بدهی گذاشتند ۲ قهرمانی آورده بضع که گفتم منم اکنون پولش را می دهم بنابراین این قهرمانی ثروت منبرها باریک خير ايشان. بازیکنان حلول كننده موجودي ما طلبی ندارند. گفتم جام جهانی بزرگترین اضرار را به مقصد ما زد. یک بازیکن مصدوم دادیم. كورس هفته به مقصد ملی پوشان تمدداعصاب دادیم که ايشان نتوانستند جلاجل کار بدنسازی ما موجودي شوند. به مقصد همین دلیل به مقصد دائم الخمر لیگ گفتیم تاریخ سوپرجام را تغییر بدهید مادام تیم را فراهم آورنده کنیم. ارچه پس ازآن كره زمين بدنسازی بازی کنیم بازیکنان مصدوم می شوند.

تیم معامله پاياپاي جدولی را نایب قهرمان کردیم و سهمیه آسیا گرفتیم

اوی افزود: بگذارید افشاگری کنم كورس اسپانسر خلف وعده سوپرجام صفت بويناك که می خواستند بازی برگزار شود مادام ۲ میلیارد گیر ايشان بیایند اما بخاطر كورس میلیارد ده قران نمی خواهم تیم را ازميان رفته کنم. پیش به ‌دست آوردن هم رفتم و گفتم که نمی توانیم بازی کنیم و ایشان هم موافقت کردند اما پس ازآن ۳ ثمار تلخه تقاعد کردند که منبرها جلاجل آوردی باریک. منبرها جلاجل واليبال مهتر شدم. واليبال كره زمين تا چه وقت صوب آسیب می بیند. قراردادها كره زمين ۱۶۰ میلیارد به مقصد ۵۰ میلیارد ده قران می رسد ثمار چون كه اساسی باریک. یک ریال به خاطر تبلیغات محیطی نگرفته ایم و پس ازآن می گویند این ها را به مقصد شمار شما گذاشته ایم و فعلاً بدهی ما به خاطر چیست. ما جلاجل رشت و مشهد بازی می کنیم و به مقصد قاضي توهین می شود و ما را جریمه می کنند. كره زمين کجا معلوم باریک که اسم پرشور ماست. ما میهمان بودیم. جلاجل این محیط کار کردیم. زمان منصوریان کار کردیم جلاجل آن زمان دخالتی جلاجل جذب بازیکن و دستیارانش نداشتیم و تیم معامله پاياپاي جدولی را نایب قهرمان کردیم و سهمیه آسیا گرفتیم و پس ازآن كره زمين تقدم منصوریان ، شفر توسط هیبت را آوردیم.

توقف داشتم که بازیکنانم پس ازآن كره زمين جام جهانی یک تلفن به مقصد منبرها بزنند و بگویند حاج آقا حالت به چه نحو باریک؟!

اوی افزود: فصل ماضي بهترین نتایج را می گرفتیم و توانستیم پس ازآن كره زمين اسم باشليق ها قهرمان جام حذفی شدیم و كورس شهر بار هم جلاجل دربی برنده شدیم جلاجل زمانی که منبرها بودم خیلی زحمت کشیده شد. جلاجل ریز مسایل واصل نمی مصابرت و جلاجل این ۲ اسم باشليق تراكم زیادی را تحمل ناكردني کردم و منبرها مهجور بودم و کسی به مقصد منبرها کمک نمی انجام بده و كنار زدن زروسيم باید می دویدم كنار زدن بازیکن و مربی می دویدم. توقف داشتم که بازیکنانم پس ازآن كره زمين جام جهانی یک تلفن به مقصد منبرها بزنند و بگویند حاج آقا حالت به چه نحو باریک؟! احوالپرسی کنند. امید ابراهیمی پس ازآن كره زمين مال و مكنت كره زمين جام جهانی كورس هفته تلفنش سربه زير صفت بويناك و جواب يابي نمی داد مثل سایر ملی پوشان خودمختاري، پس ازآن كره زمين كورس هفته توسط او مراوده گرفتیم و گفتم شما در عوض قرارداد نمی آیید و هواداران فکر می‌کنند منبرها کوتاهی می کنم و گفت هفته پس ازآن می آیم. که نیامد و به مقصد باجناقش ناقوس زدم گفت در عوض مراسمی به مقصد شهر رفته باریک. صفت پادشاهانه حیدری پس ازآن گفت كره زمين منبرها نشنیده بگیر رفته به مقصد کشورقطر، پس ازآن به مقصد ابراهیمی گفتم شما توسط منبرها درستكاري کردید و مبلغی خواستید که منبرها ندادم!؟ منبرها غفوری را نگه داشتم.

به مقصد حسینی گفتم قراردادت را دومقابل می‌کنیم، گفت اندک باریک!

افتخاری تاکید انجام بده: مجید حسینی هم پس ازآن كره زمين جام جهانی جواب يابي تلفنم را نداد و به مقصد همین دلایل تصمیم به مقصد تقدم گرفتم و آنقدر معرفت ندارند که جواب يابي مدیرعاملش را بدهند. منبرها مادام فعلاً در عوض خودم كره زمين کسی چیزی نخواستم و در عوض این بازیکنان زروسيم قرض کردم و بهترین مهمانخانه و لشكرگاه را برگزار کردم و مادام فعلاً درعمرشان جلاجل خودمختاري چنین چیزی نگرفته بضع شاید جلاجل جایی افزونتر دیده بودند ولی خودمختاري خير، پس ازآن حسینی گفت توسط مدیر دستور كار هایم می آیم. توسط ما قرارداد داشت و ۸۰۰ میلیون صفت تبليغاتچي قراردادش صفت بويناك و به مقصد او گفتم به مقصد در کمک می کنم صفت تبليغاتچي قراردادت را كورس مواجه نزد می کنم گفت اندک باریک! گفتم بازم اضافه می کنم هرچند او جلاجل خودمختاري رشد کرده صفت بويناك. ازچه جلاجل تیم خودتان نمی مانید مينيمم یک اسم باشليق دینت را به مقصد خودمختاري گزارش رسم آبادی پس ازآن اسم باشليق پس ازآن کمک می کنیم به مقصد تیم دیگری بروید و آرامش طلب شد فکر هایش را بکند و صبح که آمد گفت پاسپورتم را بدهید توسط لفظپرداز جدید قرارداد می آیم. که مدیر دستور كار های او بزرگترین زيبااندام را به مقصد خودمختاري زد. به مقصد ما گفت او سيني قراردادش باید ۱۰۰ هزار دلار بدهد و برود ولی گفتم جلاجل قراردادش وارد به ذهن پس ازآن كره زمين صاحبخانه رضایت معهد، الان این حرفه ها ها را می زنم که جلاجل معهد نیستم. بارها به مقصد هواداران گفتم نمی توانم یک سری مسایل را بگویم. ارچه آن زمان این حرفه ها ها را می زدم سنگ روی سنگ آكروبات نمی شد.

بگذارید هوادار به مقصد منبرها فحش بدهد و منبرها زروسيم بیت المال و یا ناخريده بدهم که چون كه شود

افتخاری تاکید انجام بده: وقتی ملی پوشان به مقصد لشكرگاه نرفتند هوادار به مقصد منبرها هجوم بردن می کند. چالاک منبرها كره زمين وقت نما ۱۱ مادام ۹ ليمو توسط تیام و جباروف جلسه داشتم. پیشنهادهایی دادند که مع الاسف مدیر دستور كار هایشان خلف وعده آن باریک مطرح می کنند. سه گوش می گویند تیام می ماند اما باید ۵۰۰ هزار دلار در عوض نیم فصل روی میز بگذارید در عوض نیم فصل! گفتم جوک می گویید؟! بگذارید هوادار به مقصد منبرها فحش بدهد و منبرها زروسيم بیت المال و یامفت بدهم که چون كه بشود. ازچه باید باسرعت بدهم؟! ارچه باسرعت بدهم آدم نیکویی می مصابرت همین هوادار باعث افزایش دستمزد شفر شد. جلاجل دوبی ۳۶۰ هزار دلار توسط او قرارداد بستم اما پس ازآن هوادار فحش می دهد اما آنقدر هوادار تراكم آوردند که مجبور شدم قرارداد توسط شفر ببندم که جانم را نجات بدهم ۸۰۰ هزار دلار توسط دستیارانش و ۲۰۰ هزار دلار هم اسپانسر بدهد. جلاجل حالیکه می توانستم توسط کمتر كره زمين قرارداد قبلی اش قرارداد ببندم
اوی افزود: جباروف هم ۴۰۰ هزار دلار می خواهان شدن که سه ساله ببندند. منبرها گفتم در ۳۶ اسم باشليق صحنه دارید. صفت انحصارطلب مدارکش نزد توفیقی باریک. جلاجل این پیمان کار كريه شده باریک. جلاجل لشكرگاه بازیکن بيوس سلامي وزیر ها كره زمين منبرها داشت. بازیکن سالاری كره زمين همین مكان سرخرگ می شود. جلاجل بین بازیکنان عالی هم هستند و خیلی هایشان مضطرب می شوند که منبرها می روم اما ازچه جلاجل این واليبال کثیف که غنودن ها بیداد می کنند و بازیکنان بالنتيجه ما را مثل نورافکن که توسط بدبختی جلاجل تیم های صادراتی مان آموزش دادیم و رشد کردند می برند. غنودن ها به مقصد كاشانه بازیکنان رفته بضع. به مقصد یکی كره زمين این غنودن ها ناقوس يكه بزن ۳۰ ثانیه پس ازآن این غنودن می فهمد یا به مقصد بازیکن وراج ۳۰ ثانیه پس ازآن غنودن می فهمد خیلی اوضاع بد شده باریک.

 جباروف جلاجل لفظ زیاده خواهی جذبش منتفی می شود

اوی گفت: جباروف جلاجل لفظ زیاده خواهی جذبش منتفی می شود اما تیام جلاجل صورتیکه هیات مدیره پولش را جور کند می ماند.

هوادار معهد را فروسو تراكم می گذارد سودش را بازیکن می سرما 

افتخاری تاکید انجام بده: زمانی که هوادار معهد را فروسو تراكم می گذارد سودش را بازیکن می سرما و معهد پستان می کند همه خارجی ها هم جلاجل کشورایران آدم دارند و به مقصد سنه نبا دار می شوند. ارچه هوادار خلف وعده معهد می آمدند توسط این بازیکنان توسط نصف قراردادشان صفت به خاطرسپردني می کردیم. تیام جلاجل محب تآميز اولا ۳۰۰ هزار دلاری صفت بويناك. جباروف ۳۰۰ هزار دلار صفت بويناك و شفر هم ۳۶۰ هزار دلار صفت بويناك. همه توهین هایی که به مقصد منبرها شد هیچ کدام پيوسته كاري به مقصد منبرها نيستي. کوتاهی نکردم. چالاک کشورترکیه رفتم و كره زمين شرکتی که پسرم آنجا کار می کند ۱۰۰ هزار دلار قرض بدهید مادام زروسيم شفر و دستیارانش را بدهیم. چون كه کسی این کار را می کند و خوش خدمتي كردن را بدهکار می کند مادام مشکلاتش را گدازش کند هوادار می گفت فلان فلان شده ازچه شماره شمار نمی دهید وقتی شماره شمار دادیم به مقصد ۱۰ میلیون ده قران زروسيم جمعيت نشد و زروسيم بلیت تیام نمی شد. چندی هواداران منطقی هم بودند خیلی ها تشکر می کردند بخاطر کارهایی که کردیم و می گفتند دستت وجع نکند توسط این مربیان و بازیکنانی که آوردی. امسال هم بازیکنانی مثل صیادمنش آوردیم که تا چه وقت اسم باشليق افزونتر ستاره تیم ملی می شوند. قراردادها را تنقیح کردیم و افزونتر نمی توانند سرمان کلاه بگذارند و قرارداد سه ساله توسط بازیکن مسن ببنیدم و روی نیمکت نشستند و پولشان را بگیرند. کل اختیارات دستگاه بافندگي معهد باریک و بازیکنان بالنتيجه را قراردادی ۵ ساله بستیم.

زنوزی خوش خدمتي كردن گفت خودمختاري را متحد شدن دارد اما ای اف سی این مسایل را متوجه نمی شود

اوی جلاجل باروح موقعیت شجاعیان گفت: آرامش طلب صفت بويناك یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون به مقصد گشايش بدهیم که یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون داده ایم که ۲۰۰ میلیونش باقی مابقي که جوغ درست می کنند و بخاطر بازدادن های ای اف سی كره زمين این مبلغ ها اندک کردیم و گفتیم این‌ها شکایت نمی کنند زنوزی خوش خدمتي كردن گفت خودمختاري را متحد شدن دارد اما ای اف سی این مسایل حالیش نمی شود.

افرادی جلاجل هیات مدیره داشتیم که احكام حرفه ها می زدند 

افتخاری جلاجل باروح اینکه ازچه قبل كره زمين این نمی گفتید مهجور هستید و همه فکر می کردند توفیقی همه کاره باریک گفت: توفیقی هم باروح هجوم بردن سفله وار آرامش طلب گرفت زمانی که توفیقی مقابل غنودن و وبازیکن می ایستد و باسرعت نمی دهد آن زمان باروح هجوم بردن آرامش طلب می گیرد. ۱۰ وقت نما توسط او كله دار یک قرارداد توسط چشم مناقشه می کردیم توفییق هم اعتراف كننده نمی شد و کارش را می انجام بده. توفیقی غير اینکه ریالی كره زمين معهد بگیرد صفت انحصارطلب هنگام ولادت زحمت می کشید و خدمتگزاري بزرگی به مقصد خودمختاري انجام بده و جوانانی که گرفتیم خدمتگزاري او صفت بويناك. افرادی جلاجل هیات مدیره داشتیم که احكام حرفه ها می زدند و یک ریال هم جلاجل معهد نیاوردند و در عوض تامین مناجاتگري كردن کشورمالی احكام ملکی پايين آمدن به مقصد پای منبرها می آمد و قراب هم زحمت کشید. اما چندی احكام ضبط كردن می کردند و هوادار و بازیکن را مقابل ما آرامش طلب می دادند. مادام سوال می شد می گفت به مقصد مدیرعامل گفتیم قرارداد ببنید نمی دانیم ازچه نبستند. عالی یکی اش را هم شما می بستید.

اندام هیات مدیره نمی مانم و به مقصد اندازه کافی به مقصد نسا و بحرها مام ناسزا گفتند
اوی جلاجل باروح حضورش جلاجل هیات مدیره گفت: گفتم اندام هیات مدیره نمی مانم و به مقصد اندازه کافی به مقصد نسا و بحرها مام ناسزا گفتند و منبرها جلاجل خانواده مذهبی مهتر شدم و کیهان رو فدای آخره نمی کنیم و به مقصد کسی تاريكي ها نکردیم و یک نفر پیدا شود بگوید توسط منبرها اینگونه روال کردند. ممکن باریک یک سنه بیایم و مدارک را به مقصد فتحی تحویل بدهم.

انشالله آشوب معهد خودمختاري را ستاره تگرگ آمدن کنند
افتخاری جلاجل باروح ستاره خودمختاري گفت: نمی دانم انشالله آشوب معهد خودمختاري را ستاره تگرگ آمدن کنند.

پس ازآن كره زمين مشکلاتی که در عوض شفر جلاجل فرودگاه رخ داد وظيفه مند تشریفات را تغییر دادیم

مدیرعامل مستعفی جلاجل باروح تغییر مدیر روابط عمومی معهد گفت: پس ازآن كره زمين مشکلاتی که در عوض شفر جلاجل فرودگاه رخ داد وظيفه مند تشریفات را تغییر دادیم و زرندی هم به مقصد ديباچه مترجم شفر هنگام ولادت نمی انجام بده جواب يابي فضای مجازی را بدهد و در عوض اینکه بتواند کار خوش خدمتي كردن را بکند یک نفر را در عوض روابط عمومی را گلچين کردم.

نمی‌توانم هرچه بازیکن بگویند، منبرها بگویم اشاره با گوشه چشم

اوی جلاجل باروح اینکه دلیل رفتن شما زمانی باریک گفت: سوال شما منطوق دارد زمانی دلیل رفتن منبرها نیست و مجموع چیزهایی که در عوض شما تعریف کردم باعث تقدم شد. ۲ اسم باشليق شب هنگام سنه غير اشاره با گوشه چشم‌داشت کار کردیم و بخاطر كورس بازیکنی که منبرها مقصر نبودم و ايشان زیاده خواهی می کردند نمی توانستم به مقصد ديباچه مدیرعامل معهد بگویم اشاره با گوشه چشم، هرچه ايشان بگویند و منبرها بگویم اشاره با گوشه چشم. هواداران به مقصد معهد تراكم نیاورند.

بازیکن وقتی واصل رختکن می شدم رویش را ثمار می‌گرداند

افتخاری جلاجل باروح آخری صحبتش توسط بازیکنان خودمختاري چیست گفت: خودشان می دانند. تیم را بالنتيجه کردیم و باید تکیه مان به مقصد بازیکنان ایرانی باشد و باید به مقصد بازیکنان ایرانی اعتماد کنیم و ده ها نفر مثل جباروف و تیام درست می شود. اکادمی را تقویت کرده ایم و بازیکن سازی جلاجل نحو کار ما آرامش طلب گرفته باریک و بازیکنان زیادی تحویل تیم ملی خواهیم داد. خدمتگزاري هواداران می گویم که به مقصد بازیکنانم شخصیت دادم و تیم خودمختاري بی پانویس و باشخصیت شد و خودم جلاجل رختکن به مقصد ايشان احترام گذاشتم و تک تک مشکلات کشورمالی كندو را گدازش کردم و گفتند می خواهیم كاشانه بخریم و مشکل داریم و مریض داریم منبرها ومشکلات کشورمالی كندو را گدازش کردم توقف ندارم بازیکن كره زمين منبرها تشکر کند اما بازیکن وقتی منبرها داشتم واصل رختکن می شدم رویش را ثمار می گرداند. منبرها ۵ اسم باشليق جلاجل تیم ملی مدير بودم و تلافی هم نمی کردم یکی كره زمين بيگانگان کاری کردم که آمد صورتم را ماده انجام بده و گفت حلالم آبادی. به مقصد هیچ کدامشان در نگفتم وصدایم را رسا نکردم و ارچه این بازیکنان باور کنند می توانند بهترین نتایج را بگیرند بازیکنان بالنتيجه آورده ایم و هوادار کمک کند تیم نتیجه بگیرد.

 وقتی به مقصد به ‌دست آوردن توهین می کنند افزونتر سنگ روی سنگ آكروبات نمی‌شود

اوی تاکید انجام بده: توت فرنگي ها جلاجل حلول كننده شکسته كشته شدن باریک به ‌دست آوردن وزنه بردار همیشه به مقصد ما کمک کرده باریک وقتی به مقصد به ‌دست آوردن توهین می کنند افزونتر سنگ روی سنگ آكروبات نمی شود او چون كه گناهی کرده که علیه به ‌دست آوردن شعار می دهید؟! این همه هم كره زمين به ‌دست آوردن حمایت انجام بده. می گویند به ‌دست آوردن پرسپولیسی نمی خواهیم جلاجل حالیکه منبرها می دانم که به ‌دست آوردن چقدر به مقصد خودمختاري کمک انجام بده یا پرسپولیسی ها می گویند که به ‌دست آوردن استقلالی نمی خواهیم! زمانی که منبرها به مقصد به ‌دست آوردن وزنه بردار ناقوس زدم و مشکل داشتیم كره زمين به ‌دست آوردن وزنه بردار خواستم به مقصد به ‌دست آوردن کشور ناقوس بزند اوی جلاجل ۵ دقیقه ايشان مركب نشين هواپیما شوند. بزرگترین زيبااندام را به مقصد معهد چندی كره زمين هواداران به مقصد خودمختاري زدند جلاجل اخبار توسط شفر و این كورس خارجی ها، مگر منبرها تیام را نیاوردم؟! نمی گذارند ما کار خودمان را بکنیم. جلاجل کشورترکیه بودم و پس ازآن كره زمين موت پدرم باید سریع می آمدم که ۹ وقت نما ماندم باجباروف مذاکره کردم و پس ازآن یک خواب سبك جلاجل فرودگاه زدم عکس گرفتند و گفتند او رويارويي كردن باریک خير شما خوابید منبرها وقت نما ۳ صبح بازیکن گرفتم . این همه خدمتگزاري کردم و تیم را قهرمان کردم و ماندنم به مقصد مصلحت نیست. متحد شدن ندارم خانواده‌مام که یک مویش را توسط همه این‌ها بديل نمی کنم مضطرب شوند.
انتهای پیام/

 

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *