برجام به مقصد آما ایمنی و توسعه شهربان‌ای و جهانی باریک/ تحریم کشورایران اقدامی کور و ايمن سازي صفت پست بشری باریک

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرگزاری پارس به مقصد شيريني كره زمين پیشگاه داده ها رسانی ریاست جمهوری، دليل الاسلام والمسلمین زيبايي روحانی و الن برسه روسای خلق کشورایران و کشورسوئیس جلاجل نشست مشترک هیاتهای عالیرتبه کشورایران و کشورسوئیس توسط اشاعت به مقصد تاریخ طولانی روابط رفاقت آميز كورس کشور تاکید کردند که توسط احترام به مقصد توافقات بین المللی و جلاجل نفی یکجانبه گرایی، به مقصد تلاشها در عوض گشايش روابط دوجانبه و همیاری های تا چه وقت جانبه توسط یکدیگر آدم كردن خواهند داد.

روحانی جلاجل این نشست که ه مبستر شدن سه شنبه و جلاجل برن کشورسوئیس اعمال شد؛ توسط اشاعت به مقصد اینکه سفيران رئیس خلق قبلی کشورسوئیس به مقصد شهر تهران سفيران بسیار موفقی صفت بويناك، گفت: تاریخی  طولانی كره زمين روابط رفاقت آميز میان كورس کشور صور دارد که كشيده شده به مقصد تامین منفعل دوجانبه و توسعه آرامش و همیاری های بین المللی بوده باریک.

رئیس خلق توسط تبیین اینکه تصمیمات و مذاکرات فردا كورس کشور جلاجل پیمان خصوصی فعلی، اهمیت زیادی در عوض تاریخ و آینده روابط كورس کشور دارد، افزود: سازواري برجام گشایش بسیار گیتی جلاجل توسعه زیادتر روابط کشورایران توسط کشورهای متحد شدن صفت بويناك. این سازواري در عوض افزایش اعتماد و ایمنی و توسعه شهربان ای و جهانی بسیار بااستعداد باریک و کشورایران كره زمين يكم مادام کنون به مقصد تعهدات كلاه خود جلاجل این توافقنامه به مقصد صفت منسوب به طوس کامل عمل کرده باریک.

روحانی توسط اشاعت به مقصد روند طولانی مذاکرات منتهی به مقصد برجام و تایید این سازواري به مقصد وسيله قطعنامه ۲۲۳۱ شورای ایمنی دائم الخمر ملل متحد، تقریر داشت: علاوه ثمار این، افکار عمومی جهانیان نیز كره زمين این سازواري بي نيازي شد و مهر تایید ثمار آن زد، لذا توقف می رود صفت انحصارطلب کشورهای كره ارض در عوض صفت به خاطرسپردني و تمدید اجرای آن مبارزه کنند.

رئیس خلق توسط اشاعت به مقصد اینکه توافقات مندرج جلاجل برجام درعوض بوده باریک، تاکید انجام بده: فردا یکی كره زمين طرفین عهد شکن سازواري برجام، خير فرد به مقصد شکل غیرقانونی كره زمين این سازواري بيرون شده، بلکه سایر طرفین را نیز تهدید می کند مادام به مقصد تعهداتشان جلاجل این سازواري عمل نکنند.

روحانی به يادماندني انجام بده: اجامر جمهوری اسلامی کشورایران توسعه روابط رفاقت آميز توسط كره ارض، اتحادیه اروپا و بویژه کشورسوئیس باریک و توقف داریم برن و همه کشورهای اروپایی توسط تقویت علنی و آشکار چندجانبه گرایی جلاجل كره ارض، سیاست فعلی دولت آمریکا جلاجل یکجانبه گرایی را به مقصد روشنی تقبیح کرده و ثمار لزوم حرکت جلاجل مسیر احترام به مقصد تعهدات و توافقات بین المللی تاکید کنند.

رئیس خلق تفاهمات و مدافع همیاری که فردا بین كورس کشور به مقصد توضيحات رسیدند و نشست اقتصادی مشترک بین سوداگران كورس کشور را نشانه ای بااستعداد كره زمين اجامر شهر تهران و برن در عوض توسعه روابط ديباچه انجام بده و گفت: ظرفیتهای فراوانی در عوض توسعه همیاری های اقتصادی و سرمایه گذاری شرکتهای سوئیسی جلاجل کشورایران صور دارد.

روحانی توسط تبیین اینکه كورس کشور اجامر جدی در عوض توسعه روابط اقتصادی توسط یکدیگر دارند، افزود: در عوض گدازش و رفع مشکلات پیش روی توسعه روابط، تشکیل کمیته ای مشترک در عوض پیگیری فهمید گشايش روابط اقتصادی دوجانبه بسیار ضروری باریک. علاقمندیم که این کمیسیون توسعه روابط علمی، فناورانه و فرهنگی كورس کشور را نیز جلاجل کنار گشايش روابط اقتصادی كنار زدن کند.

رئیس خلق جلاجل بخش دیگری كره زمين گفتاري كلاه خود توسط اشاعت به مقصد اینکه آمریکا فردا بزرگترین عهدگسل صفت پست آدمي زاد جلاجل كره ارض باریک، گفت: علاقمندیم جلاجل وطن اختيار كردن صفت پست بشری گفتگو و تبرئه هیبت داشته باشیم. تحریم کشورایران اقدامی کور و ايمن سازي صفت پست بشری باریک، به چه علت که دارو، غذا و زندگی مردم را تيرخور گرفته باریک. مناقشه نقض صفت پست تا چه وقت نفر نیست، توسط این اقدام صفت پست ۸۱ میلیون ایرانی توسط دولت آمریکا نقض می شود. محدودیت علیه سفيران مسلمانان به مقصد آمریکا نیز اقدام دیگری باریک که نقض مهتر صفت پست آدمي زاد محسوب می شود.

روحانی در عرض جلاجل جواب به مقصد قدردانی رئیس خلق کشورسوئیس كره زمين بازی درخشان تیم‌ملی هندبال کشورمان جلاجل جام جهانی روسبه، در عوض تیم ملی هندبال کشورسوئیس جلاجل بازی فردا آرزوی موفقیت انجام بده.

الن برسه رئیس کنفدراسیون کشورسوئیس نیز جلاجل این دیدار توسط تبیین اینکه آشنا و درک درست كره زمين کشورایران غير جلاجل نگاه خشم آلود دمساز شدن تمدن و فرهنگ کهن ایرانیان درست نیست، گفت: کشورایران و کشورسوئیس روابطی بسیار قدیمی و پرسابقه دارند و به مقصد تاریخ روابط كلاه خود سربلندي می کنیم.

رئیس خلق کشورسوئیس توسط اشاعت به مقصد اینکه توسط كره زمين امضای نقشه راه توسعه روابط كورس کشور پشت بام كره زمين يكم اجرای سازواري برجام، مثال توسعه دلپذير ساختن روابط کشورایران و کشورسوئیس بوده ایم، افزود: كره زمين دیدگاه کشورسوئیس توافقاتی که فردا جلاجل زمینه های علمی، بهداشتی و برج دريايي و شيريني به مقصد امضای كورس کشور می رسند، تاییدی ثمار اجامر كورس کشور در عوض توسعه روابط باریک.

آلن برسه تقریر داشت: کشورسوئیس كره زمين يكم حامی برجام بوده و همچنان آن را پیروزی بی پيشينه در عوض دیپلماسی جلاجل اظهاروجود جهانی می داند. کشورسوئیس به مقصد صفت پست بین الملل و چندجانبه گرایی و روال توسط ثبت كننده جلاجل اظهاروجود جهانی معتقد و پایبند باریک و لذا كره زمين عواقب بيرون رفت یکجانبه آمریکا كره زمين برجام عمیقا نگران بوده و آن را اعلام کرده باریک. دولت کشورسوئیس ضمانت نامه كلاه خود را به مقصد آدم كردن برجام اعلام می کند و تاکید می کند که دیدگاه این کشور جلاجل حمایت كره زمين برجام تغییری نکرده باریک.

رئیس خلق کشورسوئیس توسط تاکید ثمار اینکه باید صفت انحصارطلب تعهدات برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای ایمنی دائم الخمر ملل متحد، دقیقا كره زمين صیانت همه طرفها ايفا شود، تاکید انجام بده: بيرون رفت آمریکا كره زمين برجام به مقصد معنای پایان این سازواري نیست و فردا طرفهای افزونتر سازواري باید درزمينه حمایت كره زمين آن تصمیم بگیرند. کشورسوئیس كره زمين روال منطقی و نرم خو کشورایران جلاجل وجدها توسط بيرون رفت آمریکا كره زمين برجام تقدیر می کند.

آلن برسه توسط تبیین اینکه بيرون رفت آمریکا كره زمين برجام هیچ تاثیری جلاجل همیاری بخشهای دولتی و خصوصی کشورسوئیس توسط کشورایران ندارد، به يادماندني انجام بده: کشورسوئیس هم نهاد دیرینه ای مبنی ثمار گفتگو، میانجی گری و لزوم احترام به مقصد صفت پست بین المللی و اقدامات تا چه وقت جانبه دارد. پیامی که فردا كره زمين بخشهای مختلف دیدارها و مذاکرات مقامات کشورایران و کشورسوئیس و نیز محضر ۴۰ شرکت مهتر سوئیسی جلاجل نشست مشترک توسط سوداگران ایرانی به مقصد کیهان اعلام می شود، گواه اجامر مصمم کشورسوئیس به مقصد تمدید روابط اقتصادی توسط کشورایران باریک.

رئیس کنفدراسیون کشورسوئیس در عرض گفت: فردا پروژه های مشترک كورس کشور جلاجل جریان هستند. توسط توجه به مقصد برگزاری اولین نشست مشترک کمیته همیاری های اقتصادی و امضای صفت حرام زاده همیاری های علمی، فردا زمان اعزام هیات های ایرانی به مقصد کشورسوئیس در عوض تعمیق روابط باریک. تاکید می کنم که کشورسوئیس فراهم آورنده پیشبرد گفتگوها و روابط اقتصادی، علمی و اجتماعی توسط کشورایران باریک.

به ‌دست آوردن اقتصاد کشورسوئیس نیز جلاجل این مراسم توسط اشاعت به مقصد تصویب فهمید مبادلات تجاری و اقتصادی کشورایران و کشورسوئیس جلاجل مجلس شورا این کشور گفت: این مصوبه مبنای حقوقی تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی كورس کشور باریک که نخستین نشست آن ۲۶ فوریه ۲۰۱۸ جلاجل شهر تهران برگزار شد. شرکتهای سوئیسی علاقمندی زیادی به مقصد همیاری توسط کشورایران دارند.

انتهای پیام/

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *