مقفل ۱۲ گانه دولت را باید به مقصد فال نیک گرفت/ مشکل کشور جلاجل این پنج اسم باشليق «سوءمدیریت» صفت بويناك خير «تحریم»

[ad_1]

محمّد سلیمانی اندام شورای مرکزی جبهه پایداری شورش اسلامی و به ‌دست آوردن اسبق پيوندها جلاجل گفت‌وگو توسط خبرنگار مربوط به حوزه احزاب خبرگزاری پارس توسط اشارت به مقصد دستور كار پیشنهادی رئیس دائم الخمر دستور كار و بي پروايي كردن به مقصد رئیس خلق تعدادی مقابله توسط تحریم‌ها گفت: به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد دولت فهمیده‌ باریک که باید به مقصد باطني برگردد و توسط اتکا به مقصد باطني، فرمان کشور را هدایت کند و همین را باید به مقصد فال نیک گرفت.

ناامیدی دولت به مقصد مغرب را باید به مقصد فال نیک گرفت

اوی آدم كردن داد: ارچه واقعیت داشته باشد که دولت، افزونتر كره زمين تکیه به مقصد مغرب و کدخدا، ناامید شده باشد، این همزباني را باید به مقصد فال نیک گرفت و كلاه خود این، یک قدم بسیار واحد وزن معادل باریک که الان برداشته شده باریک.

سلیمانی توسط تعبیر اینکه جزییات این دستور كار‌ها ارائه نشده و صرفاً جلاجل حد عناوینی کلّی باریک، تاکید انجام بده: همین عناوین داغ جا می‌دهد که دولت تغییر نگرش داده و جلاجل مسیر صحیح حرکت می‌کند.

به ‌دست آوردن اسبق پيوندها توسط تعبیر اینکه دولت باید كره زمين مسیری که جلاجل این پنج اسم باشليق طی شد و كشيده شده به مقصد مجال مهلت‌سوزی شد، برگردد و كره زمين مجال مهلت‌هایی که ملّت کشورایران جلاجل اختیار دولت آرامش طلب داده‌ و ظرفیت‌هایی که صور دارد، كاربرد کند، تاکید انجام بده: حتماً باید كره زمين این نامه و حرکت دولت پيشواز کنیم.

دستور كار‌ ۱۲ گانه، خاک خواهد خورد ارچه…

سلیمانی توسط تعبیر اینکه ظاهراً دولت كره زمين حالت خودشیفتگی دستگاه بافندگي برداشته، تقریر داشت: این دستور كار‌ها مجری می‌خواهد؛ مجری ارچه هنوز رویکردش این باشد که گوش به زنگ باريتعالي كشته شدن پيمان كره زمين اروپایی‌ها باشد، همچنين اتفاقی نخواهد افتاد و این دستور كار‌ها خاک خواهد خورد.

اوی آدم كردن داد: هیبت این پنج ساله داغ جا داده که بيگانگان اعتراف كننده، پیر و بی‌انگیزه، نمی‌توانند این مقفل‌ را اجرایی کنند. پشت بام دولت به مقصد افرادی نیاز دارد که مادام بُن دندانه دندانه به مقصد این دستور كار‌ها باوري داشته باشند. پشت بام باید یک تغییر و تحوّل اساسی جلاجل هیأت حاکمه دولت و قوه اجرایی لفظ بگیرد.

اندام شورای مرکزی جبهه پایداری توسط تعبیر اینکه توسط بيگانگان کنونی نمی‌شود کاری كره زمين پیش سرما، به يادماندني انجام بده: افرادی که مادام کسی عطسه‌ای می‌انجام بده کیف‌كندو را زیر صفت بغل دستي می‌گذاشتند و تعدادی مذاکره، راهی آمریکا و اروپا می‌شدند. باید افرادی محضر داشته باشند که به مقصد جای کیف، پاشنه کفش را بکشند و کمر را محکم ببندند و كره زمين این مدیر به مقصد آن مدیر و كره زمين این شهر به مقصد آن شهر، حرکت کنند مادام اعتماد مردم را به مقصد دولت جلب کنند.

دولت باید ماشینش را شيوا کند

سلیمانی آدم كردن داد: دولت جلاجل این پنج اسم باشليق، مثل راننده‌ای صفت بويناك که  خلف وعده ماشین نشسته باریک و جلاجل حالی که ماشین سربه زير باریک، به مقصد اطرافیان كلاه خود می‌گوید ماشین را هُل بدهید. خب مردم هرچقدر هُل بدهند، این ماشین شيوا نمی‌شود. جلاجل این پنج اسم باشليق، همین همزباني افتاد. دولت ارچه می‌خواهد حرکتی تعدادی مردم اعمال دهد، باید سوییچ موتور دولت را هم شيوا کند، پس ازآن به مقصد مردم بگوید بیایید هُل بدهید مادام این ماشین شيوا شود و حرکت کنیم و جلوی هجمه‌های عدو بایستیم مادام آن امید جلاجل هوش مردم شکل بگیرد. مردم هم همیشه آمادگی دارند.

اوی توسط تعبیر اینکه دولت حتماً باید مشخص کند که آیا كره زمين کنار‌ بیرون وارد به ذهن و به مقصد اسم ستيزه گر چسبیده یا خیر، تاکید انجام بده: نامه آقای نوبخت داغ جا می‌هد که دولت می‌خواهد به مقصد اسم ستيزه گر بیاید، مامّا این، باید عملی شود.  باید كورس سه ماه زمان بگذرد و ببینیم که دولت توسط این دوازده آكروبات چکار می‌کند و آیا جلاجل عمل به مقصد آن، كاكاّی باریک یا همچنين هم می‌خواهد حرفی بزند و مردم هم خوششان بیاید و اتفاقی رخ ندهد.

دولت باید بگوید جلاجل این پنج اسم باشليق ابل کردیم

«باید شيوا شود که واقعاً مشکلات کشور، تازهکار كره زمين تحریم باریک یا سوءمدیرت و نگرش غلط و انحرافی. جلاجل این پنج اسم باشليق، مشکل اصلی تحریم نيستي. باید شيوا شود که سوءمدیریت، نفهمی‌های مدیریتی، اندک‌کاری‌ها، تنبلی‌ها، خلف وعده‌میزنشینی‌ها و نيك‌بینی‌ها مفرط نسبت به مقصد آمریکا و اروپا، کار دستگاه بافندگي کشور داده باریک. 

نماینده سابق مجلس توسط تعبیر اینکه روند گره‌تكاپو كردن هم سر داخلی به مقصد بيرون كره زمين کشور، باید تغییر پیدا کند، تاکید انجام بده: دولت بیاید صراحتاً به مقصد مردم بگوید ما جلاجل این پنج اسم باشليق ابل کردیم و آنچه به مقصد دنبالش بودیم، كوراب صفت بويناك و هیچ آبی جلاجل کار نيستي. چون گفتند تحریم، پيمان کشور را هم گدازش می‌کند و دیدیم که نشد. سؤال این باریک که آیا دولت واقعاً این را فهمیده باریک؟ ارچه فهمیده باشد، مطمئن باشد مردم و همه دائم الخمر‌ها و بيگانگان به مقصد کمک دولت می‌آیند و این محب تآميز را توسط موفقیت خلف وعده كله دار خواهیم گذاشت.

باید به مقصد محب تآميز تکیه به مقصد باطني واصل شویم

سلیمانی آدم كردن داد: کاری که دولت حتماً باید اعمال دهد، اعلام رسمی شکست رفق كردن باریک؛ یعنی این نگرش رفق كردن که به مقصد شکست و به مقصد پي‌عقد كردن انجامید را را ناكامروا اعلام کند. 

«رفق كردن شکست خورد. پشت بام ما باید واصل محب تآميز پایداری و مقاومت و محب تآميز تکیه به مقصد مردم خودمان و پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های باطني کشور بشویم. ظرفیت‌های باطني کشور چیست؟ مناجاتگري كردن معدنی، نفتی، گازی  و نیروی انساین قَدَری که داریم. آیا دولت موجودي باریک جلاجلِ شرکت نفت را به مقصد روی جوانان خوشفکر، مبتکر و ثابت شدن همچنين کند؟ ارچه این کار را اعمال دهد، مطمئن باشید جلاجل کوتاه‌اختصاصی، راه میان‌بُر را طی خواهیم انجام بده و به مقصد مقصد مقصود می‌رسیم و مردم هم تحمل ناكردني می‌کنند و به مقصد فردای روشنی که گوش به زنگ آن هستند خواهند رسید.»

توسط دوتابعیتی‌ها نمی‌توان دستور كار ۱۲ گانه را ايفا انجام بده

اوی، به مقصد محضر مدیران دوتابعیتی جلاجل دولت اشارت انجام بده و گفت: عاقبت الامر مشخص شد که دوتابعیتی‌های فراوانی مسئولیت داردند. خب اینها مادام تقی به مقصد توقی می‌خورد، جوازعبور را جلاجل جیب می‌گذارند و می‌روند. توسط این‌ها نمی‌توان جلاجل مقابل تحریم ایستاد. پري چهر و اجنه می‌دانند دوتابعیتی‌ها جلاجل تنه دولت رسوخ کرده‌بضع و محضر دارند؛ خب دولت باید این‌ها را بیرون بریزد.

نماینده سابق مجلس، سه مواجه نزد كشته شدن نقدینگی جلاجل دولت تدبیر و امید را باروح اشارت آرامش طلب داد و به يادماندني انجام بده: همه اقتصاددان‌ها می‌گفتند که این افزایش نقدینگی، سیلی باریک که وقتی بیاید، کسی نمی‌تواند جلاجل مقابل آن ایستادگی کند؛ فعلاً می‌خواهد بازارگاه سکه باشد یا مسکن. اکنون بها زروسيم ملّی، یک سوم شده باریک. خب جواب يابي این را چون كه کسی باید بدهد؟ باغ ها این باریک که مسببان آن، برکنار و به مقصد مردم معرفی شوند. آقای رئیس خلق گفت باید پيمان و صابون بیاورند و روی چندی‌ها را بشورند. خب فعلاً مشخص شد که باید پيمان و صابون بیاورند و روی چون كه کسی را بشورند؟!

سلیمانی توسط تعبیر اینکه كره زمين نگاه خشم آلود نگرشی و روند حرکتی، باید یک سری تغیرات اساسی جلاجل دولت اعمال شود و مطمئن باشند که مردم هم حمایت خواهند انجام بده، تاکید انجام بده: مردم ما مردم شریف و صبوری هستند. مردم ما مشکلات را توسط روح می‌خرند؛ به مقصد شرطها و شروطها. شرط و شروط آن این باریک که ببینند آینده، به مقصد دستگاه بافندگي مدیران توانمند، کاری و جهادی آرامش طلب گرفته باریک، خير کسانی که وقت نما ۹ و ۱۰ صبح كله دار کار می‌آیند و وقت نما three و four پسينگاه به مقصد كاشانه می‌روند. توسط این مدیران، دستور كار‌ای که آقای نوبخت داده، دايگي ايفا نیست.

به مقصد مدیران چابک، قبراق و معتقد نیاز داریم

اوی افزود: افرادی نیاز باریک که روزی ۲۰ یا ۱۸ وقت نما پای کار باشند. ارچه به ‌دست آوردن ندود، حرکت نکند و هنگام ولادت نگذارد، مطمئناً معاف به ‌دست آوردن هم هنگام ولادت نمی‌گذارد و آن‌هنگام ولادت، مدیرکل هم هنگام ولادت نمی‌گذارد. به مقصد همین لفظ رئیس سازمان هنگام ولادت نمی‌گذارد. این، اتفاقی باریک که جلاجل این پنج اسم باشليق مبتلا آن هستیم.

به ‌دست آوردن اسبق پيوندها توسط تعبیر اینکه باید بيگانگان چابک، قبراق و معتقد، سرکار بیایند و پای کار ديسيپلين آرامش طلب بگیرند، تاکید انجام بده: مطمئناً دولت ارچه این تغییر نگرش را كاكاّی بگیرد و به مقصد آن باوري داشته باشد و صوری نباشد، مطمئن باشد همه جریانات کشور به مقصد کمک آن می‌آیند.

«دولت باید نگاهی به مقصد خلف وعده كله دار كلاه خود جلاجل این پنج اسم باشليق داشته باشد. گفتند به مقصد جوازعبور ایرانی عزتّت می‌بخشند؛ آیا به مقصد جوازعبور عزتّت دادند؟! آیا دولت می‌داند الان مجموعه‌ای سوداگر، تعدادی افرادی، جوازعبور می‌گیرند و به مقصد کشور همسایه می‌برند و یک ليمو می‌خوابانند یا نمی‌خوابانند و برمی‌گردانند، و خير‌مهجور هیچ پولی هم كره زمين آن‌ها نمی‌گیرند، بلکه پولی را هم جلاجل جیب او می‌گذارند. اینطور، پول بيگانه کشور به مقصد تاراج می‌رود.»

سلیمانی توسط مطرود گشتن این سؤال که آیا سکّه‌فروشی که دولت اعمال داد، حرکتی ثمار ازاصل علم و آگاهی صفت بويناك، تاکید انجام بده: هر کسی می‌داند که کاملاً غلط باریک جلاجل شرایطی که کشور مبتلا مشکلات مناجاتگري كردن کشورمالی باریک، بیاییم جلاجلِ بانک مرکزی را همچنين کنیم و سکّه‌ها را به مقصد ثمن بخس به مقصد هر کسی بفروشیم. این همزباني افتاد و متأسفانه جلاجل این دولت اتفاقات سنگینی افتاده باریک؛ به چه علت؟ چون مدیران و نگهبانان خزينه ها کشور، نگهبانان امین و کاردرستی نبودند. این‌ها باید مورد بحث شود مادام بشود این دوازده دستور كار و دستور كار‌های دیگری که داده انجام خواهد شد ايفا شود.

بااستعداد‌ترین اسم مكلف، پیاده‌سازی دستور كار‌ها باریک

اوی، بااستعداد‌ترین اسم مكلف‌ی دستور كار‌های پیشنهادی نوبخت را، پیاده‌سازی آن حالی و تقریر داشت: ما که محتوای مقفل را نداریم مادام ببینیم چیست، مامّا همینکه دولت اجامر کرده که به مقصد داخل کشور برگردد، دايگي تحسین باریک و باید آن را تشویق و تحسین کنیم و بگوییم دولت! نترس و این راه را آدم كردن بده و داروي تقويتي هم برکت می‌دهد و مردم هم حمایت می‌کنند و كره زمين این مقام ها خیزاب می‌کنیم.

سلیمانی افزود: آن‌هنگام ولادت توی سقف مسطح آمریکا و اروپا می‌زنیم و به مقصد ریش آمریکا و کشوراسرائیل می‌خندیم. ایضاً، جلاجل کیهان کسانی که نقالي كردن امیدشان کشورایران باریک، آن‌ها هم گشاده رو می‌شوند. 

انتهای پیام/

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *