تامین کشورمالی پروژه‌های مهتر کشور توسط كاربرد كره زمين ظرفیت رشد اجتناب‌ناپذیر صادراتی پولی

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار اقتصادی خبرگزاری سواره، سابقه «پي عقد كردن نیست» توسط فهمید راهکارهایی در عوض بی تاثير وزیر ها تحریم‌ها و شامل بخش ابتدا توسط ديباچه «وجدها موكدانه توسط تحریم‌های اقتصادی» و ایضاً ۱۰ آسه اي «بازارگاه سعر: تهدیدها و راهکارها»، «پیمان پولی دوجانبه»، «ظرفیت صادراتی‌پولی در عوض فعال وزیر ها لوکوموتیو‌های اقتصادی»، «تأمین کشورمالی پروژه‌های مهتر کشور توسط كاربرد كره زمين سرمایه های دانسته انجام دادن»، «راهبرد اصلی اشتهازا زایی پایدار»، «اشکال غذا غير پيمان»، «تامین پيمان کشاورزی توسط تنقیح ساختارگرايي مدیریت پيمان»، «راه‌کارهایی در عوض راه‌اندازی فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج سواره»، «اجرای کریدور چابهار-سرخس توسط كاربرد كره زمين مشارکت عمومی ـ خصوصی» و نهایتا «سابقه الکترونیک صحت، کلید کاهش خرجیهای صحت» باریک. این سابقه توسط پیشگاه خبری تحلیلی عیارآنلاین تدوین شده باریک و به مقصد دوره منتشر خواهد شد. سنه چهارشنبه هفته ماضي، ابتدا این سابقه توسط ديباچه «وجدها موكدانه توسط تحریم های اقتصادی» و جلاجل روزهای شنبه و یکشنبه هم سومین و سومین نصيب كره زمين این سابقه توسط عناوین «بازارگاه سعر: تهدیدها و راهکارها» و «پیمان پولی دوجانبه» منتشر شد و جلاجل آدم كردن چهارمین نصيب كره زمين این سابقه توسط ديباچه « ظرفیت صادراتی‌پولی در عوض فعال وزیر ها لوکوموتیو‌های اقتصادی» وارد به ذهن باریک:

ظرفیت صادراتی‌پولی در عوض فعال وزیر ها لوکوموتیو‌های اقتصادی

ابتدا

جلاجل تنقیح ديسيپلين اقتصادی کشور، توجه به مقصد وعاء کلیدی و كاستن ديسيپلين بانکی جلاجل تخصیص و توزیع سرچشمه ها بین بخش‌های مختلف اقتصادی و تأمین کشورمالی این بخش‌ها بسیار دربردارنده اهمیت باریک. «تسهیلات اعطایی ديسيپلين بانکی» به مقصد امر دادن فرمان ماشین اقتصاد کشور بوده باریک. مادام زمانی‌که این وسايل کلیدی به مقصد درستی هدایت نشود، کشور به مقصد منوي ها اقتصادی منصفي و اولین دستگاه بافندگي نخواهد یافت. تکمیل پروژه‌های ملی ناقص، توسعه صنایع، ساخت مسکن درخور اطفال و کافی در عوض مردم و اهدافی كره زمين این دستگاه بافندگي که كشيده شده به مقصد افزایش اشتهازا، رشد اقتصادی و نازپروردگي عمومی می‌شوند، جملگی غير نیاز به مقصد استقراض خارجی و توسط هدایت صحیح تسهیلات بانکی (خلق زروسيم) امکان‌پذیر هستند.

قبل كره زمين مدل راهبرد پیشنهادی، تأملی مختصر جلاجل عوامل واجب شده در عوض شکل‌گیری سرمایه‌گذاری و ساخت پروژه‌های مهتر خالی كره زمين لطف نیست.

ساخت و راه‌اندازی هر پروژه زیرساختی مثل افسون كردن، راه‌پولادين، نیروگاه، صنایع بالادستی نفت و امثال آن نیازمند سه عنصر اصلی باریک. اولین عنصر عبارت كره زمين «نهادن‌ها» به مقصد معنای موردها اولیه باروح نیاز در عوض اعمال فرآیند تولیدی باریک. به مقصد ديباچه مثال ساخت مسکن نیاز به مقصد فولاد، سیمان، سنگ، شیشه و آن دارد. سومین عنصر «مهارت و تکنولوژی» باریک؛ مثل فناوری، تجهیزات و قوچ مدیریت پروژه ساخت و اشکال که به مقصد کمک نیروی انسانی مطلع تأمین انجام خواهد شد. و اما عنصر سوم که كره زمين اهمیت بالاتری بهره ور باریک، «نهادها» هستند. قوانین و ضوابط، زردتشتي‌ها، روابط اجتماعی فی‌مابین بيگانگان دخیل جلاجل فرآیند اشکال و امثال آن كره زمين این يكباره هستند. اما بااستعداد‌ترین نهاد واجب شده در عوض شکل‌گیری فرآیند اشکال، «زروسيم» باریک. چیزی که جلاجل ادبیات مرسوم كره زمين آن توسط ديباچه «تأمین کشورمالی» غيرماذون برده انجام خواهد شد و ولی‌ای در عوض گرد هم استدلال كردن عوامل مطلع و نهادن‌های اشکال باریک.

واقعیت آن باریک که اکثر پروژه‌های زیرساختی، سرمایه‌گذاری‌ها و ظرفیت‌های بالقوه باروح نیاز کشور که كره زمين داوري كردن بیشترین تأثیر را جلاجل افزایش مساحي كردن نازپروردگي عموم مردم هم دارند، كره زمين حیث كورس عنصر اولا مشکلی در عوض تأمین كره زمين داخل ندارند. به مقصد ديباچه مثال جلاجل زمینه ساخت مسکن یا افسون كردن، هم نهادن‌هایی چون فولاد، سیمان، سنگ، شیشه، قیر و امثال آن جلاجل داخل کشور موجود باریک، هم نیروی کار بیکار و فراهم آورنده به مقصد خدمتگزاري و هم مهارت و توان ساخت. بنابراین علت اصلی مشکل را بایستی جلاجل هم تراز و هم سان نهادی که جلاجل رأس آن‌ها کمبود زروسيم آرامش طلب دارد جستجو انجام بده. جلاجل واقع زروسيم واجب شده در عوض اختصاص به مقصد مدل‌ها و پروژه‌ها صور ندارد و جلاجل صورتی‌که این مشکل گدازش شود، مساحي كردن سرمایه‌گذاری و اشتهازا جلاجل کشور توسط جهش مواجه خواهد شد.

وضع موجود به مقصد هم نشين راهبردهای پیشنهادی

جلاجل اسم باشليق‌های اخیر به مقصد رغم آن‌که ديسيپلين بانکی اقدام به مقصد بازدادن حجم تسهیلات دايگي توجهی (به مقصد ديباچه مثال ۵۵۰ هزار میلیارد ده هزار دينار جلاجل اسم باشليق ۹۵) نموده باریک، متأسفانه پروژه‌های بااستعداد فراوانی اعم كره زمين توسعه‌ای، عمرانی، تکنیک و امثال آن هم‌چنان توسط مشکل تأمین کشورمالی مواجه بوده، یا سرخرگ نشده‌بضع و یا به مقصد لفظ ناقص انتظاركش تخصیص زروسيم هستند؛ چندی كره زمين پروژه‌ها درصد اولین بالایی داشته و اختصاصی‌هاست نیازمند کمی زروسيم هستند مادام دايگي ثنايا‌برداری شده و  چندی نیز توسط روند کنونی تخصیص بي پروايي كردن مبهوت اسم باشليق مادام تكميل مسافر دارند.

این مسأله را به مقصد كورس لفظ می‌توان واپسین نمود. بار اول آن‌که حجم فعلی تسهیلات بانکی پاسخگوی سرمایه‌گذاری‌های واجب شده در عوض حرکت کشور جلاجل مسیر اولین نبوده که لاجرم جلاجل پی این گزاره گزینه نیاز به مقصد سرمایه‌گذاری خارجی در عوض تأمین کشورمالی پروژه‌های داخلی مطرح خواهد شد؛ طبیعتاً نیاز به مقصد سرمایه‌گذاری خارجی هم ادامه دار نیاز به مقصد تباني توسط بانک‌های خارجی خواهد صفت بويناك. اما واپسین دوم که مبنای آن پیش‌نمناك باروح اشارت آرامش طلب گرفت آن باریک که علت این مشکل را خير جلاجل کمبود حجم سرمایه‌گذاری خارجی، بلکه بایستی جلاجل تخصیص بدكرار سرچشمه ها توسط سیستم بانکی کشور جستجو انجام بده. واقعیت آن باریک که توسط مدیریت و توزیع درست تسهیلات بانکی جلاجل کشور، امکان تأمین کشورمالی پروژه‌های ملی و مهيا سازی زمینه‌های اولین اقتصادی کشور مهيا خواهد شد.

واجب شده به مقصد ذکر باریک که جلاجل سه اسم باشليق منتهی به مقصد اسم باشليق ۱۳۹۵ حجم نقدینگی به مقصد‌صفت منسوب به طوس ميانه بالا هرسال ۲۵ درصد رشد داشته و كره زمين ۶۴۰ هزار میلیارد ده هزار دينار جلاجل پایان اسم باشليق ۱۳۹۲ به مقصد ۱۴۰۰ هزار میلیارد ده هزار دينار جلاجل پایان اسم باشليق ۱۳۹۶ رسیده باریک؛ ديسيپلين بانکی به مقصد ديباچه منشأ اصلی خلق نقدینگی مذکور، احكام جلاجل اسم باشليق ۹۵، قريب ۲۳۶ هزار میلیارد ده هزار دينار ثمار حجم نقدینگی افزوده باریک. مشاهدات عینی و آميختگي ها اقتصادی به مقصد وضوح داغ جا می‌دهند که بخش کمی كره زمين این افزایش نقدینگی به مقصد بخش‌های مولد اقتصادی اختصاص یافته و این بخش‌ها دستخوش تشنه نقدینگی در عوض توسعه كلاه خود یا تکمیل پروژه‌ها می‌باشند. مؤید این موضوع بحث آن‌که نرخ رشد «تشکیل سرمایه جاي گير ناخالص» جلاجل اسم باشليق ۹۴ روبه رو ۱۲- درصد و جلاجل اسم باشليق ۹۵ روبه رو Four- درصد بوده باریک. اشارتاً آن‌که حجم پروژه‌های توسعه‌ای و عمرانی ناقص کشور بسیار زیاد بوده و رقمی بزرگوار ثمار ۶۰۰ هزار میلیارد ده هزار دينار تقويم انجام خواهد شد. قطعاً جلاجل صورتی‌که تسهیلات مذکور به مقصد صفت منسوب به طوس صحیح هدایت شده و محض اين كه سرمایه‌گذاری‌های مولد، تکمیل پروژه‌های ناقص و صنع افزونتر پروژه‌های مولد اولویت‌دار کشور می‌شد، اقتصاد کشور مثال دوران شکوفایی و افزایش مساحي كردن اشتهازا، فروغ و رشد می‌صفت بويناك.

باآنكه هدایت تسهیلات بانکی به مقصد بخش‌های پیشران اولویت‌دار كشيده شده به مقصد ایجاد تحولات شگرفی جلاجل فضای اقتصاد کشور خواهد شد، اما به مقصد احيانا زیاد جلاجل عمل مکلف نمايش دادن بانک‌ها به مقصد بازدادن تسهیلات به مقصد بخش‌های پیشران و پروژه‌های مهتر توسط اختلاط كردن‌های گسترده بانک‌ها مواجه خواهد شد. كره زمين این رو راه‌کار جنون مردم آزاري‌تری نیز در عوض تأمین کشورمالی پروژه‌های مهتر پیشنهاد انجام خواهد شد که عبارت باریک كره زمين كاربرد كره زمين ظرفیت رشد اجتناب‌ناپذیر صادراتی پولی.

به مقصد صفت منسوب به طوس کلی جلاجل ۴۰ اسم باشليق ماضي صادراتی پولی به مقصد صفت منسوب به طوس ميانه بالا هرسال ۲۲ درصد رشد داشته باریک. واجب شده به مقصد ذکر باریک که کفی كره زمين رشد صادراتی پولی به مقصد دلایل مختلفی كره زمين يكباره رشد نقدینگی کمتجربه كره زمين عملیات نسيه‌دهی بانک‌ها، اجتناب‌ناپذیر بوده و خودداری كره زمين رشد صادراتی پولی غیرممکن باریک؛ هم‌چنان‌که جلاجل چادرپوش اسم باشليق اخیر به مقصد رغم مبارزه مقامات پولی و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور مبنی ثمار خودداری كره زمين رشد صادراتی پولی و توسط صور تبلیغات گسترده علیه آن، صادراتی پولی كره زمين ۱۱۸ هزار میلیارد ده هزار دينار جلاجل پایان اسم باشليق ۹۲ به مقصد ۱۷۳ هزار میلیارد ده هزار دينار جلاجل پایان اسم باشليق ۹۵ رسیده و به مقصد این ترتیب به مقصد صفت منسوب به طوس ميانه بالا هرسال ۱۴ درصد رشد داشته‌باریک.

بنابراین حتی جلاجل صورتی‌که بانک مرکزی صفت انحصارطلب مبارزه كلاه خود را جلاجل صوب خودداری كره زمين رشد صادراتی پولی كره زمين ناحیه افزایش غيرمخلوط دارایی خارجی بانک مرکزی یا افزایش بدهی دولت به مقصد بانک مرکزی به مقصد کار گیرد، این هم آوازي نهایتاً كره زمين مسیر افزونتر که افزایش اضافه برداشت بانک‌هاست به مقصد رويداد خواهد پیوست. جلاجل واقع بخش به عمد افزایش صادراتی پولی جلاجل سه اسم باشليق اخیر كره زمين ناحیه اضافه برداشت بانک‌های خصوصی بوده باریک. به مقصد طوری که بدهی بانک‌های خصوصی به مقصد بانک مرکزی طی three اسم باشليق ماضي كره زمين ۲۸۰۰ میلیارد ده هزار دينار جلاجل پایان اسم باشليق ۱۳۹۲ به مقصد زیاد كره زمين ۳۸  هزار میلیارد ده هزار دينار جلاجل پایان اسم باشليق ۱۳۹۵ رسیده باریک. افزایشی که خير‌مهجور محض اين كه بخش‌های مولد اقتصادی نشده باریک، بلکه موجب واصل انرژي يافتن فشاری فزاینده ثمار نرخ ثنايا بانکی شده باریک.

بنابراین توسط توجه به مقصد افزایش اجتناب‌ناپذیر صادراتی پولی که جلاجل اسم باشليق ۹۴ بیست و كورس هزار میلیارد و جلاجل اسم باشليق ۹۵ بیست هزار میلیارد ده هزار دينار بوده باریک، پیش‌بینی انجام خواهد شد که جلاجل اسم باشليق‌های آتی نیز صادراتی پولی باغ ها قريب بیست هزار میلیارد ده هزار دينار رشد داشته باشد. كره زمين این رو ضروری باریک که هر ساله حروف اعتباری به مقصد مقیاس ارقام باروح پیش‌بینی جلاجل تامین کشورمالی پروژه‌های مهتر به مقصد کار گرفته شود.

آتشباري تصمیم‌گیری درزمينه مشكل سازي

بانک مرکزی جمهوری اسلامی کشورایران باید هر ساله برآوردی كره زمين مقدار رشد باطني‌زای مصرف ها صادراتی پولی داشته و به مقصد بدون شك مقیاس اجازه تزریق موكدانه و پیش‌دستانه حروف اعتباری بانک مرکزی را به مقصد لفظ تسهیلات توسط نرخ سود پایین به مقصد بخش‌های مولد و پروژه‌های مهتر اقتصادی بدهد. چگونگی، مقام اسم پري زده و جزئیات اعطای این تسهیلات که مرغوبيت باریک به مقصد لفظ تسهیلات دانسته انجام دادن دارای وثیقه به مقصد بخش‌های پیشران اقتصاد مثل ساخت مسکن باشد، باید جلاجل قانون بي پروايي كردن به مقصد تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

آثار عینی و لمس كردني كاربرد كره زمين این طوق جلاجل کشور

به مقصد صفت منسوب به طوس مشخص و اجمالی، كاربرد كره زمين راه‌کار باروح اشارت نتایج زیر را جلاجل ثمار خواهد داشت:

– افزایش اشتهازا و کاهش بیکاری

– کاهش نرخ ثنايا بانکی

– ایجاد فروغ و رشد اقتصادی

– تسریع جلاجل تکمیل پروژه‌های عمرانی

– افزایش سرچشمه ها بي پروايي كردن دولت

جلاجل این پیمان نیاز بانک‌­ها به مقصد صادراتی پولی كره زمين مقام تخصیص خطوط اعتباری مذکور تأمین شده و به مقصد صفت منسوب به طوس همزمان منوي ها اشتهازا، فروغ غیرتورمی و رشد اقتصادی نیز ثابت شدن خواهند شد. به مقصد این ترتیب افزایش منفعلانه صادراتی پولی که جلاجل شکل اضافه‌برداشت غير وثیقه بانک‌ها كره زمين بانک مرکزی باریک افزونتر لفظ نمی‌گیرد و تراكم افزایشی ثمار نرخ سود تسهیلات بانکی جای كلاه خود را به مقصد افزایش موكدانه صادراتی پولی كره زمين راه تخصیص خطوط اعتباری معین به مقصد پیشران‌های اقتصادی و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی می­دهد.

جلاجل پایان اشعاركننده صاحبدیوان انجام خواهد شد که دولت، مجلس و بانک مرکزی توسط تغییر رویه سیاست‌های کلان پولی و مدیریتی و اتخاذ و پیگیری مجدانه اقدامات اصلاحی درخور اطفال، اصلی‌ترین مانع ثمار كله دار ایجاد اقتصادی عادلانه، پویا، مولد، مستقل، پايدار، اشتهازا­زا و اندک‌تورم را بردارد و مشي بلندی جلاجل صوب كمال يابي منوي ها اقتصاد مقاومتی برداشته شود.

انتهای پیام/

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *