مادام دقیقه ۹۰ خودمختاري تلخه – پیکان تلخه

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرگزاری سواره، دیدار تیم های خودمختاري و پیکان كره زمين وقت نما ۲۰:۴۵ جلاجل محضر قريب زیاد كره زمين ۱۰ هزار نظارگي و جلاجل ورزشگاه آزادی شهر تهران جلاجل نیمه اولا توسط تساوی غير گل به مقصد پایان رسید.
قاضي:توفيق يافتن بنیادی فر 
کمک قاضي:  منوي اسعدی – مهدی عالیقدر

کارت زردفام: برفراز امامعلی و باتیستا كره زمين پیکان و فرشید باقری و بسيارنمازخوان آقایی كره زمين خودمختاري

کارت قرمز: –

گل:

ترکیب خودمختاري:

مهدی رحمتی، پژمان منتظری، محمد دانشگر، میلاد زکی‌پوزش طلب، صفت پادشاهانه حیدری، روح‌الله باقری، علی کریمی(۸۰- همداستاني آذری)، فرشید باقری، ووریا غفوری(۷۲- فرشاد محمدی مهر)، فرشید اسماعیلی و بسيارنمازخوان آقایی(۶۱- الهیار صیادمنش)

سرمربی: وینفرد شفر

ترکیب پیکان:

وحید شیخ ویسی، بسيارنمازخوان مشکل پوزش طلب،  دليل حق وردی، علی حمودی، منوي قاسمی، امیرحسین کریمی، شهر ماهان رحمانی( ۶۴- جهاز نریمان كره ارض)، مگنو باتیستا، برفراز امامعلی، مهدی شیری و محمد قاضی(۷۲- عیسی خاندان ها کثیر)

سرمربی: مجید جلالی

 


دقیقه ۹۰
ضربه کرنر پیکان را مدافعان خودمختاري پيش گيري کردند.
 


دقیقه ۸۹
تيررس رسا اوت خودمختاري حاصلی در عوض این تیم نداشت.
 

دقیقه ۸۷ مهدی مومنی قصد داشت به مقصد جای برفراز امامعلی جلاجل پیکان به مقصد میدان بیاید که قاضي چهارم به مقصد فشرده شدن آكروبات مومنی ایراد گرفت و اجازه تعویض نداد.

 


دقیقه ۸۲
فرشید اسماعیلی رئيس ديوان یک موقعیت گلزنی شد که جلاجل نهایت درشتي كردن را قاپو بان پیکان مهار انجام بده.
 


دقیقه ۷۹
ضربه کاشته روی قاپو پیکان را مدافعان خودمختاري عقب گرد دادند.
 


دقیقه ۷۶
ضربه کرنر پیکان را شیری زد که درشتي كردن را مدافعان خودمختاري پيش گيري کردند.
 


دقیقه ۷۵
ضربه كله دار زکی پوزش طلب را قاپو بان تیم پیکان مهار انجام بده.
 


دقیقه ۷۰
شوت كره زمين راه گرد هم آمدن قاضی توسط افراد زیادی كره زمين بالای قاپو خودمختاري به مقصد بیرون رفت.
 


دقیقه ۶۷
تيررس رسا مهدی شیری جلاجل ساحت جریمه خودمختاري را مدافعان پيش گيري کردند و درشتي كردن برگشتی به مقصد امیرحسین کریمی رسید که شوت این بازیکن توسط افراد زیادی كره زمين بالای قاپو خودمختاري به مقصد بیرون رفت.
 


دقیقه ۶۳

صیاد منش روی مدافع پیکان مرتکب اشتباه شد و پس ازآن درشتي كردن را واصل قاپو پیکان انجام بده اما کمک قاضي اعلام اشتباه کرده صفت بويناك و این گل اسم ردي شد.
 

 

الهیار صیاد منش به مقصد جای آقایی مصدوم واصل ترکیب خودمختاري شد. این جلاجل حالی باریک که سایپا مدعی باریک هنوز رضایت نامه ای در عوض جدایی این بازیکن صادر نکرده باریک واو را بازیکن كلاه خود می داند!

 


دقیقه ۵۸
روح الله باقری توسط یک پاس شایسته درشتي كردن را به مقصد فرشید اسماعیلی رساند که شوت او به مقصد تیرک قاپو پیکان خورد و درشتي كردن برگشتی را هم اسماعیلی توسط كله دار زد که درشتي كردن كره زمين بالای قاپو به مقصد بیرون رفت.
 


دقیقه ۵۷
شوت شهر ماهان رحمانی توسط افراد زیادی كره زمين بالای قاپو خودمختاري به مقصد بیرون رفت.
 


دقیقه ۵۶

فرستادن صفت پادشاهانه حیدری را شیخ ویسی به مقصد گیتی مهار انجام بده.


دقیقه ۵۴
برفراز امامعلی كره زمين کمند آفساید مدافعان خودمختاري فرار انجام بده و ضربه او كره زمين کنار قاپو توسط افراد کمی به مقصد بیرون رفت.
 


دقیقه ۵۲
فرستادن غفوری بی تيرخور كره زمين کنار قاپو پیکان به مقصد بیرون رفت.
 


دقیقه ۵۱
فرستادن صفت پادشاهانه حیدری را شیخ ویسی قاپو بان پیکان مهار انجام بده.
 


دقیقه ۴۷
ضربه كله دار بازیکن پیکان را سیدمهدی رحمتی مهار انجام بده.
 


دقیقه ۴۵
نیمه اولا بازی گواهي نامه یک مسجدها پربرخورد و نخاله كره زمين هر كورس تیم بودیم و بازیکنان كورس تیم زیادتر همدیگر را توسط خطاهای نخاله به دنياآمدن می‌کردند و هندبال توسط کیفیتی كره زمين كورس تیم گواهي نامه نبودیم.
 


دقیقه ۴۲
میلاد زکی پوزش طلب جلاجل موقعیت شایسته رئيس ديوان درشتي كردن شد که سانتر بی تمركزفكر او موقعیت را كره زمين خودمختاري گرفت.
 


دقیقه ۳۹
خطای صفت پادشاهانه حیدری روی برفراز امامعلی یک ضربه کاشته نصیب پیکان جلاجل شهرستان جناح يسار انجام بده که شیری این ضربه را زد و درشتي كردن به مقصد مدافعان برخورد انجام بده.
 


دقیقه ۳۸

شوت كره زمين راه گرد هم آمدن بسيارنمازخوان آقایی توسط افراد کمی كره زمين کنار قاپو پیکان به مقصد بیرون رفت.این یکی كره زمين معدود موقعیت های گلزنی این بازی صفت بويناك.
 


دقیقه ۳۶
تيررس رسا اوت را مدافعان خودمختاري پيش گيري کردند و ضربه بازیکن پیکان به مقصد كله دار بازیکن خودمختاري یک خطای نخاله افزونتر صفت بويناك.
 


دقیقه ۳۴
شوت كره زمين راه گرد هم آمدن ووریا غفوری را قاپو بان پیکان مهار انجام بده.
 


دقیقه ۳۲

۴ بازیکن مادام این دقیقه کارت زردفام گرفتند. باتیستا به مقصد دلیل خطای شدید روی بازیکن خودمختاري چهارمین اخطاری این بازی صفت بويناك.
 


دقیقه ۲۶

بسيارنمازخوان آقایی ضربه خطرناکی به مقصد بازیکن پیکان زد و قاضي احكام به مقصد بازیکن جدید خودمختاري یک کارت زردفام داغ جا داد.
 


دقیقه ۲۵
برخورد محمد قاضی توسط بازیکن خودمختاري باعث شد که تا چه وقت آن گونه ای مسجدها به دنياآمدن شود.
 


دقیقه ۲۳
باقری روی شهر ماهان رحمانی بازیکن پیکان مرتکب اشتباه شد که این ضربه كره زمين خلف وعده ساحت جریمه را منوي قاسمی زد که رحمتی به مقصد راحتی درشتي كردن را کنترل انجام بده.این اولین ضربه جلاجل چهارچوبه این بازی صفت بويناك!
 


دقیقه ۲۱
سید مهدی رحمتی درگوشی توسط پژمان منتظری درستكاري انجام بده و جلاجل باروح بازیکنان خودمختاري به مقصد او تذکری داد.
 


دقیقه ۱۶
بسيارنمازخوان آقایی جلاجل ساحت جریمه پیکان انتكاس شد اما قاضي اعتقادی به مقصد پنالتی نداشت و نحو به مقصد آدم كردن بازی داد.
 


دقیقه ۱۳
بازی افت و خیز زیادی ندارد و زیادتر درشتي كردن جلاجل میانه میدان جلاجل جریان باریک.
 


دقیقه ۱۰
هفتمین کرنر خودمختاري را صفت پادشاهانه حیدری روی قاپو فرستاد که حاصلی در عوض این تیم نداشت.
 


دقیقه ۸

ضربه کرنر تبدیل به مقصد یک ايمن سازي يورش در عوض پیکان شد و جلاجل نهایت مدافعان خودمختاري درشتي كردن را به مقصد بیرون زدند.
 


دقیقه ۷
ووریا غفوری ضربه کاشته خودمختاري را روی قاپو پیکان فرستاد که درشتي كردن پس ازآن كره زمين برخورد به مقصد بازیکن پیکان راهی کرنر شد.
 


دقیقه ۵
خطای بازیکن پیکان روی بازیکن خودمختاري توسط اوانتاژ قاضي معاشر شد ولی بازیکنان خودمختاري نتوانستند كره زمين این مجال مهلت كاربرد کنند.
توسط این حلول كننده پس ازآن كره زمين این نمايشگاه قاضي به مقصد ابل به مقصد برفراز امامعلی کارت زردفام داغ جا داد جلاجل حالیکه اشتباه را بازیکن افزونتر پیکان اعمال داده صفت بويناك.همین مشكل سازي باعث شد که قاضي توسط کمکش گفت و گو کند و تا چه وقت آن گونه ای بازی به دنياآمدن شود.


دقیقه ۴

فرستادن درشتي كردن رسا خلف وعده مدافعان خودمختاري باعث شد که رحمتی زودتر كره زمين مهاجمان پیکان درشتي كردن را به مقصد بیرون بزند.
 


دقیقه یک

خطای باتیستا روی فرشید اسماعیلی جلاجل میانه میدان اولین بسته این مسجدها صفت بويناك.
 

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *