مبارزه تعدادی بازگشایی وطن اختيار كردن بی زیرساخت خاتمه یافته، برون مرز كره زمين صلاحیت آژانس باریک


به مقصد شرح احوال رديف نظامي سیاست خارجی خبرگزاری پارس، همداستاني نجفی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی کشورایران جلاجل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جلاجل نشست شورای حکام آژانس به مقصد ایراد سخنرانی بازدادن.

مشروح این گفتاري به مقصد گزارش ها زیر باریک. 

آقای رئیس، مدیرکل و همکاران گرامی، 

مایلم مراتب تقدیر هیات كلاه خود كره زمين دبیرخانه آژانس راجع کوشش‌های آن جلاجل زمینه اقدامات راستی‌آزمایی مرتبط توسط دستور كار اجتماع اقدام مشترک (برجام) جلاجل جمهوری اسلامی کشورایران را اشعاركننده کنم. 

آقای رئیس،

انعقاد برجام جلاجل تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۳۹۴ به مقصد بحرانی غیرضروری که زیاد كره زمين یک هزل گويي به مقصد درازي کشیده صفت بويناك، پایان داد. این وراغ ای كره زمين امید بویژه جلاجل شهربان ازدحام مضروب مغرب آسیاست و حکایت كره زمين آن دارد که دیپلماسی و گفتگو می تواند همچنان كاستن باشد. برجام منحصرا” به مقصد منعقدکنندگان آن علاقه ندارد که یک چشم بتواند كره زمين روی هوس آن را به مقصد هم بزند. برجام یک تناقض چندجانبه به موجب عمل درعوض باریک. دامنه، ضوابط و زمانبندی آن مبتنی ثمار یک محاذات دقیق، مذاکره شده و باروح تناقض چندجانبه باریک که نمی تواند گسترده‌نمناك شود، تغییر یابد یا باروح مذاکره مكرر آرامش طلب گیرد. بدون شك‌نوع که جلاجل درافتادن مذاکرات برجام و آن وقت اجرای آن بطور مکرر اعلام کرده ایم اجرای درعوض و کامل تعهدات كره زمين صیانت همه چشم‌ها، بنیان اساسی برجام و عنصری حیاتی تعدادی پایداری آن به مقصد نمره می آید.   

جلاجل تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، ایالات متحده‌، توسط نقض اساسی قطعنامه‌ی۲۲۳۱ شورای ایمنی که دستور كار ‌اجتماع اقدام مشترک (برجام) هم ضمیمه‌ی آن باریک،تصمیمِ یکجانبه و غیرقانونی كلاه خود مبنی ثمار بيرون رفت كره زمين برجام را اعلام داشت. به مقصد صفت منسوب به طوس همزمان، رئیس خلق آمریکا به مقصد مقامات ذیربط كلاه خود نحو داد، «مشارکت کشورایالات متحده آمریکا جلاجل برجام را به دنياآمدن کنند» و «همه ‌تحریم‌های آمریکا که مطابقت برجام واي یا اجرای ايشان به دنياآمدن شده صفت بويناك را مجددا تحمیل کنند»، و بدین ‌ترتیب مرتکب چندین باروح«گروهي پایبندی اساسی» نسبت به مقصد برجام و سرپيچي آشکار كره زمين قطعنامه ۲۲۳۱ شورای ایمنی شد. این اقدامات بی‌اعتنایی کامل به مقصد صفت پست بین‌الملل و منبع ملل متحد باریک،مايه گدازش و فصل آرامش‌آمیز اختلافات را تضعیف می‌کند، چندجانبه‌گرایی و نهادهای آن را به مقصد مخاطره می‌اندازد، حاکی كره زمين ضياع و عقار به مقصد عصر فاجعه‌شهرستان بار و شکست‌خورده‌ یک‌جانبه‌گرایی باریک و باعث تشویق سرکشی و قانون ‌ستیزی انجام خواهد شد. آمریکا منزوی شده كره زمين تصمیم غیرقانونی كلاه خود فرد كره زمين جانب رژیم صهیونیستی و معدودی كره زمين کشورها باروح حمایت آرامش طلب گرفت که باغ ها سه ویژگی مشترک دارند: دریافت مبهوت میلیارد دلار ابزارجنگ های زیبای آمریکایی؛ صفت تجاوزگرانه علیه همسایگان و کشتار بيگانگان غیرنظامی بیگناه به مقصد بهيمه ها مقابله توسط تروریستها؛ و مبارزه مفرط و كره زمين كله دار استیصال تعدادی گریز كره زمين انعقاد برجام. 

ایالات متحده قطعنامه ۲۲۳۱ شورای ایمنی که این کشور كلاه خود كره زمين يكباره بانیان آن صفت بويناك و توسط هم آوازي آرا جلاجل شورا تصویب شد را وقیحانه نقض کرده باریک. باشگفتي آمریکا تعدادی زمانی طولانی كره زمين سایر اعضای دائم الخمر ملل مدعا باریک که به مقصد قطعنامه های شورای ایمنی پایبند باشند به چه جهت که این شورا وظيفه مند آرامش و ایمنی بین المللی باریک و اکنون كلاه خود به مقصد دولتی گروهي پایبند تبدیل شده و كره زمين اینرو خير فعلاً و خير جلاجل آینده نمی تواند كره زمين دیگران بخواهد که كره زمين قطعنامه های شورای ایمنی تبعیت کنند. جلاجل واقع بيرون رفت آمریکا كره زمين برجام نقالي كردن عزايم تلاشهای مسبوق به مقصد خرابكاري آمریکا جلاجل نقض و تخریب آن و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای ایمنی بشمار می رود که برجام را تایید کرده باریک و “كره زمين همه کشورهای اندام می خواهد که … كره زمين اجرای آن حمایت کنند”.

بيرون رفت غيرصميمي دولت آمریکا كره زمين برجام و خصوصا روشهای قلدرمآبانه ای که این دولت تعدادی هم محفل ظاهر كردن سایر کشورهای كره ارض بکار می گیرد مايه وفای به مقصد عهد را شدیدا” نقض، حاکمیت قانون جلاجل مساحت گيري بین المللی را بی تعادل، منوي ها و علوم شرعي منبع ملل متحد را تضعیف و نهادهای بین المللی را به مقصد جنگ جو می کشد. اقدام غیرقانونی ایالات متحده جلاجل بيرون رفت كره زمين برجام این کشور را جلاجل برابر نقض فاحش و اساسی تعهداتش ذیل این تناقض وظيفه مند می سازد. بنابراین، ایالات متحده باید جلاجل برابر عواقب عمل زیانبار و خطرناکش که جلاجل جنگ جو آشکار توسط منبع ملل متحد و صفت پست بین الملل باریک وظيفه مند شناساننده شود.

برخلاف روال کشورایالات متحده آمریکا، جمهوری اسلامی کشورایران به مقصد تعهدات كلاه خود ذیل برجام به مقصد لفظ کامل پایبند بوده باریک. این امر، بدون شك صفت منسوب به طوس که جلاجل شرح احوال های مدیرکل به مقصد شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای ایمنی دائم الخمر ملل كره زمين «سنه ايفا» جلاجل ژانویه ۲۰۱۶ تاکنون منعکس شده، به مقصد لفظ مکرر توسط آژانس راستی آزمایی شده باریک. 

جلاجل راستای عهده داري کشورایران به مقصد قانونمندی و گدازش و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، جمهوری اسلامی کشورایران تصمیم گرفته باریک تعدادی یافتن راه گدازش ها و نیز تعیین امکان و چگونگی وثیقه بهره ها کامل و صفت پست صفت حق مردم کشورایران كره زمين این دستاورد دیپلماتیک جهانی توسط مابقی اعضای برجام و افزونتر شرکای اقتصادی، توسط زيبايي نیت به مقصد سازوکارهای برجام دستاويز جوید. درصورتي كه پشت بام كره زمين طی راهکارهای موجود تعدادی جاي دنج اضرار، صفت پست و بهره ها مردم ما به مقصد لفظ کامل تامین نگردد، این حق غیرقابل انکار کشورایران باریک که نسبت به مقصد اتخاذ اقدامات درخور اطفال جلاجل جواب به مقصد حالت غیرقانونی فراوان و مداوم ایالات متحده به مقصد خصوصی خروجش و تحمیل مكرر همه تحریم‌ها، ردوبدل كردن ورزد.

اشارتاً تقدیر كره زمين حمایت قوی اکثریت قریب به مقصد هم آوازي کشورهای اندام كره زمين تناقض، می بایست تاکید کنم که درصورتي كه برجام بخواهد به مقصد حیات كلاه خود آدم كردن دهد، مابقی اعضای برجام و سایر شرکای اقتصادی  بایستی کاملا اطمینان دهند که بهره ها کشورایران سوا هیچ قید و شرطی كره زمين طریق اقدامات درخور اطفال ملی، شهربان ای و جهانی جاي دنج انجام خواهد شد.همانگونه که مقامات عالی ما تعبیر کردند ملت کشورایران نمی پذیرد که به مقصد اجرای تعهداتش سيني برجام آدم كردن دهد درحالیکه اقدامات محدودکننده و تحریمها ثمار خلاف تناقض جلاجل حلول كننده ايفا باشند.

چشم برون مرز شده نباید اجازه یابد که كره زمين بيرون رفت غیرقانونی كره زمين برجام منتفع شده و یا بتواند سایر دولتها را به مقصد نقض قطعنامه شورای ایمنی تهدید یا مجبور کند قطعنامه ای که “تاکید کرده کشورهای اندام فروسو هيئت ۲۵ منبع ملل متحد مسئول می شوند تصمیمات شورای ایمنی را پذیرفته و ايفا کنند” و “كره زمين همه کشورهای اندام، دائم الخمر های شهربان ای و دائم الخمر های بین المللی می خواهد اقدامات درخور اطفال تعدادی حمایت كره زمين اجرای برجام را اتخاذ کنند كره زمين يكباره اتخاذ اقدامات چشم نواز توسط اجرای دستور كار مصرح جلاجل برجام و این قطعنامه و كره زمين طریق اجتناب كره زمين هر اقدامی که اجرای تعهدات ذیل برجام را تضعیف می سازد.”

شورای حکام نیز می بایست به مقصد مسئولیت كلاه خود جلاجل این زمینه بطور جدی عمل کرده و نباید اجازه دهد که یک اندام تعدادی همه سایر جوارح تصمیم بگیرد.  

آقای رئیس،

هرچند شرح احوال روزآمد اخیر آژانس (GOV/2018/24) همانگونه که قبلا” اشارت کردم شهرستان بار افزونتر داغ جا می‌دهد که دستور كار هسته ای کشورایران جلاجل چهارچوبه برجام آدم كردن می یابد، مایلم تاکید نمایم که مكانها و تحفظات ما درخصوص مضمون برجام راجع به مقصد پيمان سنگین، تعریف «ذخیره» (stockpile) و تفاوت آن توسط تركيب «فهرست موجودی»(stock) و جلاجل باروح شماری تفاسیر ديكتاتورمنشانه برخلاف اسم ستيزه گر صریح بخش های مختلف ضمیمه یک برجام و خرابكاري مذاکرات پيوسته كاري تغییری نکرده باریک و شما را به مقصد بیانیه های قبلی مام جلاجل این زمینه ارجاع می دهم. 

در عرض مایلم به مقصد تعدادی كره زمين هیات هایی اشارت کنم که دوباره زن خواهي شيوع يافتن مفروضات پادمانی خمود و تفصیلی اسموسيع برخلاف بخشنامه به تصويب رسيده شورای حکام شده بضع. مطرود گشتن چنین درخواستی صور بی‌اعتمادی نسبت به مقصد آژانس را به مقصد هوش متبادر می سازد و این که ارزیابی‌های آژانس باید دوباره به مقصد لفظ مستقل توسط شماری سازمانهای غیر دولتی که به مقصد ايشان زروسيم بازدادن می شود باروح راستی آزمایی آرامش طلب گیرد. هیات اینجانب مایل باریک یادآوری کند که علاوه ثمار مضمون هيئت ۵ موافقتنامه اجتماع پادمان و هيئت ۱۵ پروتکل الحاقی تعدادی وقايه كره زمين مفروضات اسموسيع، برجام به مقصد روشنی كره زمين آژانس می‌خواهد مادام «کلیه تدابیر مراقبتی را تعدادی وقايه كره زمين اسرار تجاری، قلق‌آوری و تکنیک و در عرض سایر مفروضات اسموسيع‌ای که به مقصد آگاهی آن می‌رسد را اتخاذ کند». ما قویا” توسط افشای مفروضات پادمانی اسموسيع جلاجل گزارشات آتی به مقصد بهيمه ها شفافیت زیادتر مخالفیم. درخصوص تشویق به مقصد همیاری فعال مستفاد كره زمين هيئت eight پروتکل الحاقی، كره زمين نگاه خشم آلود ما جلاجل حالیکه کشورایران كره زمين تناقض منتفع نمی شود، چنین درخواستی برون مرز كره زمين مشکل باریک. هیات اینجانب در عرض مایل باریک تصمیم به مقصد هم آوازي آراء شورای حکام جلاجل تاریخ ۱۵ دسامبر ۲۰۱۵ را یادآور شود که شرح احوال “نهائی” مدیرکل را باروح توجه آرامش طلب داد و سابقه وطن اختيار كردن ماضي را سوا هیچگونه ابهامی مختومه انجام بده؛ و سریع دهیم که هرگونه مبارزه تعدادی بازگشایی وطن اختيار كردن بی زیرساخت خاتمه یافته؛ بخاطر سیرک نمایشی مدافع جعلی؛ نقض تصمیم یادشده و برون مرز كره زمين مندیت آژانس بشمار می رود.    

جلاجل باروح آخری سخنران قبل كره زمين اینجانب، سيني شيوه تفكر عادت گرفته بیانیه‌ای نامربوط را شنیدید. بگذارید ببینیم رژیم صهیونیستی کشوراسرائیل کجا آرامش طلب گرفته باریک. این رژیم روی دهها کلاهک هسته ای غیر انسانی نشسته، روی تاسیسات مخفیانه هسته ای و برون مرز كره زمين پادمان هسته ای که جلاجل آن ابزارجنگ های هسته ای اشکال می شود نشسته، و روی تاسیسات زیرزمینی سلاحهای کشتار جمعی جایی که روی سلاحهای شیمیایی و میکربی کار می کند نشسته باریک. به مقصد همین دلایل این رژیم هرگز به مقصد کنوانسیونهای نهي كردن سلاحهای شیمیایی و میکربی و ان پی تی نپیوسته باریک. 

این رژیم توسط تاریخچه ای مملو كره زمين تجاوزگری و اشغالگری همه قطعنامه های شورای ایمنی دائم الخمر ملل که جلاجل جواب به مقصد اقدامات مکرر تجاوزکارانه و اشغال غیر قانونی و فجایع مستند ارتکابی، سیاست های آپارتاید و جنایات جنگی علیه مردم کشورفلسطین صادر شده را آشکارا نقض کرده باریک. کشتار مردم بی دفاع و  زنان و کودکان نجيب فلسطینی و اشغال سرزمین های کشورفلسطین به مقصد راهبرد اصلی صهیونیستها جلاجل درافتادن ۷۰ اسم باشليق ماضي تبدیل شده باریک. کشتار وحشیانه مردم قيد مظلوم وار کشورفلسطین طی هفته های اخیر فرد یک همال كره زمين جنایات جنگی این رژیم بشمار می رود. 

این رژیم نمی تواند توسط چنین سخنانی ثمار فجایع ارتکابی و دستور كار ابزارجنگ های هسته ای غیرمشروع كلاه خود، که تهدیدی واقعی تعدادی آرامش و ایمنی شهربان ای و بین المللی باریک، سر زدن بگذارد.

انتهای پیام/

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *