جلسات قوای سه‌گانه در عوض گدازش مشکلات مردم برگزار شود/ توسط واي تعطیلات مجلس به شدني معیشت مردم را پیگیری کنیم

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار پارلمانی خبرگزاری سواره، فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی توسط صدور مکتوبای جرم بخش به مقصد علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی زن خواهي واي تعطیلات تابستانی مجلس شد و ثمار لزوم برگزاری جلسات قوای سه عضوي در عوض رفع مشکلات مردم تاکید انجام بده.

اسم ستيزه گر کامل این نامه به مقصد گزارش ها ذیل باریک:

سركار آقای دکتر لاریجانی

ریاست حرمتدار مجلس شورای اسلامی

درودگويي علیکم

توسط احترام استحضار دارید که روزهای سختی  برمردم عزیز و شهید پرور کشورایران اسلامی به مقصد خصوصی اقشار ضعیف و صفت پست بگیر  می‌گذرد. هر سنه مثال و نظاره جرقه  طفره دیگری جلاجل مدیریت خدمتگزار رسانی به مقصد مردم هستیم، گرانی‌های افسارگسیخته، افزایش لمحه‌ای قیمت سکه و دلار، بی ثباتی و رکورد بازارگاه، تراكم روزافزون اقتصادی ثمار کارگران و کارمندان و صفت پست  بگیران و آسیب‌های تازهکار كره زمين آن محصول برداري این طفره مدیریتی باریک، مجموعه ای ثمار كنار ايمن ساختن بی دردی نشسته بضع و دغدغه مردم ندارند.

اما  باآنكه  ملت مهتر کشورایران،  توسط خدای كلاه خود پیمان به تنگ آمده‌بضع که ثمار منوي‌های الهی كلاه خود پايين آمدن فشاری نمایند و جلاجل این راستا جلاجل صفت انحصارطلب گردنه‌های تاریخی این ديسيپلين صفت انحصارطلب قد ایستاده‌بضع و پرصلابت خیزاب کرده‌بضع، توسط بسیار پروردن و توسط بي همسري و اجامر كره زمين این محب تآميز نیز خیزاب خواهند نمود و دردآشنا پشت سر نشینی را چونان همیشه  ثمار قلب دشمنان این سو گسرود وبوم خواهند نهاد.

اما آگاهی حق بذال  مردم باریک، كره زمين این رو باید توسط مردم صریح و شيوا و بی وسيله نطاق گفت، به مقصد خصوصی این مسئولیت جلاجل خانه محقر ملت که حضرتعالی مدیریت آن را به مقصد كفالت  دارید،  زیاد همه اظهاروجود ها هرآينگي دارد به دلیل اینکه مردم مجلس را خانه محقر كلاه خود می دانند.

واپسین کیفیت موجود داغ جا می دهد،علی رغم همه تلاشها ، عملکرد مجلس جلاجل این قطع شده تاریخی مقبول و رضایت بخش نیست، توسط این صور قاطبه مردم اشاره با گوشه چشم  امید كره زمين خانه محقر كلاه خود  برنداشته و همچنان اشاره با گوشه چشم امیدشان به مقصد خانه محقر ملت باریک، همانگونه که  جلاجل رهنمودهای مقام معظم رهبری جلاجل دیدار توسط نمایندگان توسط زبان سنه و کنایه كره زمين تیم هندبال نطاق گفتند، و فرمودند، نمایندگان  باید در عوض مردم گل بزنند، مادام جلاجل رئيس بهم نماه (قله امور) بمانند.

این روزها مثال نحو جلسات و مصوباتی جلاجل مجلس هستیم  که دردی را كره زمين مردم دواء نمی‌کند یا جلاجل این  موقعیت جلاجل الویت نیستند، نطق‌های دردآشنا و سخنرانی‌های آتشین ناظر ثمار دلسوزی در عوض مردم  و جلسات نمادین و معمولی که توسط محضر نماینده‌ای كره زمين دولت که منوي ها آن کاملا شيوا و تعریف شده نیست و پاسخگوی نیاز پسفردا جامعه نمی‌باشد.

ریاست حرمتدار مجلس!

پسفردا توسط توجه به مقصد اعلام كلنجار اقتصادی كره زمين چشم خزينه ها‌داری آمریکا، هنگامه هیچگونه تغافل، دفع سازي و آسان گيري و آینده‌سازی سیاسی نیست، زمان، زمان مقاومت، ایستادگی، ازخود گذشتگی و ایثار در عوض ديسيپلين مقدسی باریک که آب خون مبهوت هزار شهید و آب خون قلب مبهوت هزار جانباز و ایثارگر و ابوي و والده و ابن شهید، بالنتيجه مردی و غیرت ملت مهتر کشورایران را به مقصد پيوست ها و تضمين كلاه خود دارد، پسفردا سنه عملیات فتح المبین، خیبر، بیت المقدس والفجرها وکربلای ۴و۵ و….. باریک.

سركار آقای لاریجانی!

جلاجل این مرحله اي از زمان ،نیاز به مقصد مدیرانی داریم که بتوانند ، مثل هشت اسم باشليق  دوران دفاع مقدس كره زمين میدان مین عبورکرده، معبر را در عوض ملت مهتر کشورایران بگشایند و فرماندهی این معترض شدن  تاریخی جلاجل مجلس توسط حضرتعالی باریک.

ریاست حرمتدار مجلس!

اینک  زمان شفافیت، يكسان و پاسخگویی مسئولین به مقصد عملکرد كلاه خود جلاجل مجلس جلاجل مقابل موج مطالبات مردمی باریک. جلاجل این هنگامه آلرژي زا، ارچه  ، منطبق ثمار زمان عمل شود، برگك زرینی جلاجل کارنامه شما و مجلس رقم خواهد خورد، اما دریغ كره زمين زمانی که فرمانده ایفای وعاء نکند و جلاجل خاکریز عملیات عدو نمايشگاه را خالی ببنید، به مقصد پروردن عياذ می‌برم كره زمين لکه تاریکی که  ثمار شليطه مجلس بنشیند و هیچ نوری قادر به مقصد محو آن نباشد.

رئیس حرمتدار قوه مقننه!

پسفردا باید مجلس جلاجل به هدف نخوردن مقدم كلنجار اقتصادی برخاکریزهای مننطقه عملیاتی سینه سپرکند و به مقصد نوع ای عمل نماید، که دولت نیز توسط مجلس هم محفل شود، مادام مردم ایمنی اقتصادی را عاطل نمایند، استحضار دارید که این كلنجار صفت انحصارطلب عیار باریک و مردان و زنان توسط درایت و دلاوری را می‌طلبد که جلاجل کنار مردم و توسط مردم زندگی کنند.

سركار آقای لاریجانی!

باوري واثق دارم، که نمایندگان ملت ،صفت انحصارطلب قد آمادگی محضر جلاجل این اظهاروجود امتحان وجهاد را دارند، لذا توسط این تضمين های باارزش ، آیا هنگام ولادت آن نرسیده باریک که مجلس به مقصد جای حمایت های بی اعتراض واستیضاح های بی فرجام و ناامید کننده، وزرای ناکارآمدرا،  برکنارکند، و هم محفل و همگام توسط  منوي ها ديسيپلين مقدس جمهوری اسلامی کشورایران ، جلاجل مساعدت توسط رئیس خلق حرمتدار،  وزرایی مردمی ، جهادی ومتعهد به مقصد آرمانهای ديسيپلين را جایگزین نماید؟

گرچه معتقدم ،جلاجل چنین شرایطی نباید دولت را ناپخته نمود، اما مسوليت خطیر مجلس ایجاب می‌کند،که اشارتاً  حمایت كره زمين اقدامات درست دولت، به مقصد نوع ای عمل نماید، که دولت جلاجل مقابل مردم پاسخگو باشد، باید کسانی که ثمار مربوط به سفر شورش به مقصد اشرافی‌گری و پرخوری خو شبو ساختن نموده‌بضع، توسط موج تصمیم گیری‌ها وتصمیم‌سازی‌های و جهادی وانقلابی مجلس کنار ضربت ديده شوند، مادام منصفي میوه شیرین این زمان شناسی و بصیرت باشد، باید تلامذه انوارعدالت كره زمين مجلس يكم گردد و به مقصد صفت انحصارطلب نقاط کشور بتابد و حیات و زندگی و نشاط وشادابی را ایجاد نماید، که جلاجل كندو و شایسته این ملت مهتر باریک، بی شک این گامها، آغازی در عوض  یک حرکت مردمی و انقلابی و منطبق ثمار منوي‌های ولايت راحل(ره) و مقام معظم رهبری باریک.

لذا این مسولیت خطیر و این موقعیت خصوصی ایجاب می نماید، جلساتی تخصصی، کارشناسی،وهاج و هدفمند و طولانی اختصاصی و توسط دستورکار شيوا، توسط محضر روسای قوا، وزراء، نمایندگان و تاثیرگذاران ثمار اوضاع اقتصادی کشور جلاجل خانه محقر ملت تشکیل گردد و نسخه شفابخشی در عوض دوران کوتاه اختصاصی و میان اختصاصی و رسا اختصاصی پیچیده شود و مردم به مقصد لفظ مستقیم كره زمين طریق صداوسیمای جمهوری اسلامی کشورایران مثال و نظاره جرقه این دستور كار ها باشند و خروجی جلسات به مقصد شیوه‌ای کاملا عینی و علمی ارزیابی شوند و وهاج و بی غطا جلاجل اختیار مردم آرامش طلب گیرند، جلاجل این لفظ باریک که مطالبه رهبر شورش ازمجلس جلاجل حرکت یکپارچه و یکدل ناظر به مقصد تيرخور کاهش مشکلات موجود ثابت شدن  خواهد شد و بی شک خروجی نهایی  این حرکت یکپارچه و باانصاف، وحدت، هماهنگی و درك متقابل ملی را در عوض مردم کشورایران به مقصد تحقير خواهد داشت.

بی شک کار جهادی، بي همسري واراده‌ای جهادگرانه و انقلابی را می‌طلبد و توسط پیمان کار و محضر عادی و روزمره، كشيده شده به مقصد اكتسابي نتیجه نخواهد شد، لذا اسم خواستگار باریک نحو فرمایید به مقصد نوع ای دستور كار ریزی شود که توسط واي همه تعطیلات رسمی و غیررسمی و تابستانی مجلس توسط محضر هدفمند نمایندگان ملت، زمینه كمال يابي منوي ها به شدني کیفیت معیشت و اقتصادی را مهیا سازیم.

انتهای پیام/

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *