مدعا‌های برجامی آمریکا زیادتر ایدئولوژیک باریک مادام عملیاتی/ اعراب گريبانگير اختلافند

[ad_1]

به مقصد شرح احوال رديف نظامي بین‌الملل خبرگزاری سواره، «آنتونی کردزمن» كره زمين واپسین‌گران ارشد مربوط به حوزه بین‌الملل، اخیراً جلاجل مقاله‌ای که جلاجل وبگاه مرکز پژوهش ها راهبردی و بین‌الملل آمریکا منتشر شده، به مقصد بررسی گزینه‌های پیش روی دولت آمریکا جلاجل مقابله توسط کشورایران تاديه شده باریک.

جلاجل این مقاله، نویسنده به مقصد «دونالد ترامپ» رئیس‌خلق آمریکا توصیه کرده که در عوض صفت به خاطرسپردني جایگاه بین‌المللی کشورش، جلاجل برجام باقی بماند و توسط توجه به مقصد ناکارآمد وجود داشتن اپوزیسیون بيرون‌نشین کشورایران، فکر تغییر رژیم سریع جلاجل این کشور را هم كره زمين سرش بیرون کند.

کردزمن حكماً در عوض تغییر روال و ماهیت جمهوری اسلامی جلاجل بلندمدت، روی شماری عناصر شمار همچنين کرده و به مقصد هیئت حاکمه آمریکا در عوض تعامل توسط ايشان، توصیه‌هایی داشته باریک.

برجام جلاجل داخل آمریکا مبانيت انداخته

جلاجل ابتدای این مقاله، آنتونی کردزمن به مقصد توصیف برجام تاديه شده و نوشته: «سابقه‌های معدودی جلاجل مربوط به حوزه سیاست خارجی آمریکا صور داشته که همچون برجام، موجب مبانيت آرا جلاجل باطني آمریکا باشد.»

این واپسین‌جرقه ارشد می‌گوید ترامپ طبیعتاً نباید توقف داشته باشد که برجام بی‌عیب و كاستي باشد به دلیل اینکه «موافقان این سازواري، كره زمين منفعل بالقوه آن و مخالفانش نیز كره زمين کاستی‌های بالقوه آن حرف می‌گویند و این جلاجل حالی باریک که یک سازواري کنترل تسلیحاتی میان ۲ عدو، كلكسيون‌ای كره زمين ملايمت‌هاست و نتیجتاً، جلاجل این مربوط به حوزه، وجدها توسط موافقتنامه‌های دارای نقصان که نتایج خير‌استريوفونيك مشخصی دارند، یک قانون باریک و خير یک طراز اول.»

ترامپ كره زمين برجام بيرون انجام خواهد شد

کردزمن توسط واپسین روال رئیس‌خلق آمریکا جلاجل برابر برجام، آینده احتمال داده شده این سازواري را اینگونه پیش‌بینی کرده که «ترامپ توسط آن جهاني “رکس تیلرسون” به ‌دست آوردن خارجه و سردرپيش “هربرت مک مستر” مشاور ایمنی ملی كلاه خود و جایگزینی ايشان توسط “مایک پاپمئو” و “روح بولتون” اثر داغ داده که احتمالاً جلاجل آینده نزدیک، مهر پایانی ثمار سازواري هسته‌ای توسط کشورایران می‌زند؛ اقدامی که حكماً شاید حمایت كورس تشكيلات سياسي مطرح آمریکا را جلب نکند.»

مدعا‌های برجامی آمریکا زیادتر ایدئولوژیک باریک مادام فنی

کردزمن جلاجل تشریح دلایل مخالفتش توسط برون داد كره زمين برجام می‌نویسد: «دلائل متعددی در عوض لزوم گروهي برون داد آمریکا كره زمين برجام صور دارد؛ آمریکا جلاجل حقوقدان وزیر ها متحدان اروپایی كلاه خود در عوض همراهی جلاجل این کار، موفق نبوده و این گروهي موفقیت جلاجل تعامل توسط کشورروسیه و کشورچین، پررنگ‌نمناك بوده باریک. آمریکا جلاجل توجیه موضع كلاه خود، ثمار مسائلی مثل محدودیت‌های زمانی برجام و مشکلات جزئی جلاجل رویه‌های راستی‌آزمایی اصرار دارد که زیادتر جنبه ایدئولوژیک دارد مادام عملیاتی. این کار، آمریکا را جلاجل موضع طفره آرامش طلب داده و فعلاً واشنگتن انتظاركش روزی باریک که کشورایران گامی جدی جلاجل نقض سازواري بردارد مادام شاید آمریکا، حمایت بیشتری در عوض كلاه خود صاحبخانه کند.»

نویسنده جلاجل آدم كردن، ترامپ را فراخواني می‌کند که كره زمين مدعا‌های ایدئولوژیک دستگاه بافندگي بردارد و نگاهی واقعی به مقصد توان کشورایران و پیمان امنیتی خاص خاورمیانه داشته باشد.

کردزمن جلاجل این اسم مورد نوشته: «نازخرامي اصلی پیش روی آمریکا این نیست که ميوه نارس غير توجه به مقصد عواقب برون داد كره زمين برجام و غير صاحبخانه حمایت جامعه بین‌الملل، كره زمين سازواري بيرون شود؛ نازخرامي اصلی این باریک که اسم ابله سازواري را به شدني ببخشد یا اینکه به مقصد نوع‌ای كره زمين آن بيرون شود که گزینه بهتری در عوض ایمنی شهربان به مقصد صور آورد و یا باغ ها پیمان امنیتی خاورمیانه را بدتر نکند. تهدیدات موشکی، هسته‌ای و افزونتر تهدیدات کشورایران خیلی واقعی‌نمناك كره زمين آن باریک که آمریکا غير درنظر خوگرفتن سود و هزینه کار كلاه خود، بتواند چنین کاری کند.»

به مقصد جای بمباران اتم، روی موشک‌های موجود کشورایران تمرکز کنید

این واپسین‌جرقه آمریکایی، جلاجل حد آشنایی كلاه خود توسط جنبه‌های قوچ نظامی کشورایران، به مقصد دولت آمریکا پیشنهاد داده که مناقشه بمباران اتم ایرانی را کنار بگذارد و به مقصد واقعیات بپردازد؛ کردزمن توجیه كلاه خود و فاکتورهای قوچ نظامی کشورایران را اینگونه عقبنشینی داده: «آمریکا باید بجای تمرکز ثمار تهدید هسته‌ای کشورایران، به مقصد دنیای واقعی پای بگذارد و توسط هر ولی ممکنی، جلاجل روبه رو شماری جنبه‌های توان نظامی کشورایران، قوچ جلوگيري كننده و مهارکننده ایجاد کند. این جنبه‌ها عبارتند كره زمين تسلیحات متعارف رو به مقصد رشد کشورایران جلاجل مربوط به حوزه موشک‌های بالستیک، کروز و ضدکشتی، توانایی‌ها روزافزون موشکی کشورایران در عوض تهدید ترافیک نفتی جلاجل خلیج سواره و پيمان‌های اقیانوس کشورهند و دریای لاله گون و نفوذ روزافزون کشورایران جلاجل کشورلبنان، کشورسوریه، کشورعراق، کشوریمن و تهدیدات متوجه کشوربحرین.»

حمایت اروپا را كره زمين دستگاه بافندگي ندهید

این واپسین‌جرقه ارشد بین‌الملل جلاجل آدم كردن به مقصد ترامپ توصیه کرده که اتحاد موجود توسط اروپایی‌ها را بخاطر برجام تضعیف نکند؛ اسب باركش کردزمن این باریک که «ایجاد تنش زايي جلاجل کوتاه اختصاصی بخاطر یک تهدید هسته‌ای که باغ ها در عوض کوتاه‌اختصاصی، كره زمين بین رفته، کمکی به مقصد جلب حمایت کشوربریتانیا، کشورفرانسه و کشورایتالیا جلاجل مقابله توسط تهدیدات موجود فوق‌الذکر نمی‌کند.»

اعراب متحد آمریکا جلاجل یک نگاه

کردزمن موقعیت اسقاط شرکای تازي آمریکا را هم اینگونه فهرست کرده باریک:

«این کار (برون داد كره زمين برجام) ایضاً هیچ کمکی به مقصد ایجاد اتحاد جلاجل میان شرکای تازي آمریکا نمی‌کند؛ شرکایی که این روزها اختلافات عمیقی میان كلاه خود دارند. عربستان، کشوربحرین و امارات علناً كره زمين کشورقطر مستثنا شده‌بضع؛ کشورعمان دوال به مقصد دوال زیادتر كلاه خود را کنار می‌کشد و کویتی که باطني كلاه خود اختلافات شدیدی دارد، سعی جلاجل میانجیگری دارد. کشوراردن هم زیر تراكم اقتصادی و تراكم تازهکار كره زمين محضر پناهجویان باریک و حكماً هیچ هنگام ولادت راضی به مقصد محضر نظامیان كلاه خود جلاجل شکل چارچوبه امنیتی شورای هم‌پیشه خلیج سواره نشده؛ کشورعراق هم که بنظر می‌رسد بجای آمریکا و اعراب، دارد به مقصد سمت کشورایران می‌رود.»

تهدید علنی کشورایران باعث اتحاد مردمش انجام خواهد شد

آنتونی کردزمن جلاجل آدم كردن به مقصد علاقه شماری یاران ترامپ به مقصد تغییر رژیم جلاجل کشورایران تاديه شده و حرف ذكرخير كره زمين چنین گزینه‌ای را به مقصد منزله اشاره با گوشه چشم قفل كردن ثمار واقعیات موجود جامعه کشورایران قلمداد کرده باریک.

کردزمن جلاجل این اسم مورد نوشته: «درستكاري كره زمين تغییر رژیم جلاجل کشورایران، بی‌اعتنایی به مقصد این حقیقت باریک که دولت کشورایران به مقصد لفظ مستمر، توانایی‌های امنیتی كلاه خود را ارتقا داده باریک. تهدید علنی آمریکا و متحدانش علیه کشورایران، زیاد كره زمين آنکه کاتالیست یک متحرك مقاومتی معنی‌دار جلاجل کشورایران باشد، باعث افزایش مساحت گرفتن حمایت مردمی كره زمين رژیم حاکم ثمار این کشور خواهد شد.»

«هیچ‌کس پس نشيني شاه [معدوم] را نمی‌خواهد»

اوی افزوده: «مبارزه در عوض تغییر رژیم جلاجل کشورایران، ایضاً بی‌اعتنایی به مقصد این حقائق باریک که اپوزیسیون بيرون‌نشین، حمایتی بسیار اندک دارند، هیچ‌کس پس نشيني شاه [معدوم] را نمی‌خواهد و سردسته رديف نظامي‌های اپوزیسیون (منافقین)، جلاجل كلنجار کشورایران و کشورعراق باروح حمایت صدام حسین صفت بويناك؛ ايشان ایضاً چنان روال طريقه ها‌گرایانه‌ای دارند که تبعیدی‌های صدام که جلاجل اسم باشليق ۲۰۰۳ (در عوض تشکیل دولت) به مقصد کمک آمریکا آمدند، جلاجل مقایسه توسط ايشان (منافقین)، بشقاب‌هایی عملگرا و متعادل به مقصد شمار می‌آیند.»

روی شماری جلاجل داخل کشورایران شمار همچنين کنید

کردزمن توسط این حلول كننده به مقصد دولت آمریکا كلام که ناامید نباشند به دلیل اینکه «توسط این حلول كننده، تغییر روال کشورایران جلاجل اختصاصی زمان رسا، امکان‌پذیر باریک. جلاجل همین دولت فعلی کشورایران، عناصری هستند که به مقصد كاكا زن خواهي تمرکز ثمار توسعه داخلی و ثبت كننده کشورشان هستند. ایجاد ترکیبی كره زمين مهار و مشوق‌های اقتصادی مشروط كره زمين جانب آمریکا و متحدانش در عوض کشورایران، می‌تواند نتایج عملیاتی بسیار گیتی جلاجل ثمار داشته باشد. ایجاد تراكم داخلی رسا اختصاصی جلاجل کشورایران بسیار توجیه‌پذیرتر كره زمين پیگیری گزینه تغییر فوری مضمون برجام باشد.»

کردزمن ایضاً به مقصد ترامپ و یارانش یکی كره زمين دستاوردهای مهتر برجام را متذکر شده و نوشته: «منتقدان طفره‌های برجام باید بسیار دورزدن عمل کنند به دلیل اینکه همین سازواري، محدودیتی ابدی ثمار اشکال تسلیحات هسته‌ای ایرانی حالت کرده و تاکنون شواهدی كره زمين نقض این عهده داري كره زمين صیانت کشورایران، دیده نشده باریک.»

نباید به مقصد تنهایی جلاجل روبه رو کشورایران ایستاد

کردزمن عاريت به مقصد لزوم یارکشی و مهجور نماندن جلاجل روبه رو کشورایران تاديه شده و نوشته: «آمریکا نباید بگونه‌ای روال کند که گویی می‌تواند به مقصد تنهایی توسط کشورایران مقابله کند. واشنگتن باید حمایت کنگره، هر دوحزب و بازیگران مذاکرات هسته‌ای كره زمين يكباره اتحادیه اروپا، کشورروسیه و کشورچین را داشته باشد. هیچ یک كره زمين این کشورها نمی‌خواهند کشورایران به مقصد ابزارجنگ هسته‌ای دستگاه بافندگي پیدا کند ولی هیچ کدامشان هم به مقصد نكراء آمریکا، سليم النفس تهدید نامیده كشته شدن کشورایران نیستند.»

این واپسین‌‌جرقه ارشد بین‌الملل، منفعت کشورایران در عوض هر کدام كره زمين این کشورها را به مقصد این ترتیب عقبنشینی داده:

«اروپا کشورایران را محلی درخور اطفال در عوض سرمایه‌گذاری و یک شریک تجاری بالقوه می‌داند؛ کشورچین کشورایران را منبعی در عوض واردات نفت و یک شریک تجاری می‌داند و کشورروسیه هم این کشور را مسیری به مقصد سمت افزایش نفوذ راهبردی جلاجل خاورمیانه و جنوب آسیا، محیطی درخور اطفال در عوض سرمایه‌گذاری و راهی در عوض حالت نفوذ جلاجل اپک می‌بیند؛ ماضي كره زمين کشورچین و کشورروسیه که کشورایران را زیادتر موقعیت می‌دانند مادام تهدید، اروپایی‌ها هم كلام‌بضع که به مقصد تغییر مضمون برجام جلاجل حلول كننده موجودي و یا حالت تحریم‌های جدید ثمار کشورایران که مانعی ثمار كله دار راه سرمایه‌گذاری جلاجل این کشور خواهد صفت بويناك، علاقه‌ای ندارند.»

اجمال برجام یعنی حرکت اعراب به مقصد سمت ابزارجنگ هسته‌ای

کردزمن جلاجل اسم مورد كار بزرگ اجمال برجام در عوض حرکت هسته‌ای اعراب نوشته: «آمریکا ایضاً نمی‌تواند كره زمين این حقیقت اشاره با گوشه چشم‌پوشی کند که جلاجل هجا فعلی، اجمال برجام می‌تواند تأثیری منفی ثمار دستور كار انرژی هسته‌ای کشورهایی مثل کشورعربستان سعودی و امارات داشته باشد و تمرکز ايشان را به مقصد سمت ابزارجنگ هسته‌ای بکشاند.»

اوی می‌افزاید: «اقدام آمریکا جلاجل برون داد كره زمين برجام می‌تواند مبانيت موجود میان شرکای شهربان‌ای‌اش را تشدید کند. پشت بام كره زمين اجمال برجام، کشورقطر و کشورعمان زیادتر به مقصد كنار زدن مذاکره توسط کشورایران خواهند صفت بويناك؛ کشورکویت نگرانی‌های خوش خدمتي كردن را كره زمين اقدامات کشورایران دارد، ولی تاکنون مادام جایی که توانسته، كره زمين مقابله توسط کشورایران از قلم افتادن کرده باریک؛ قوچ کشورایران جلاجل کشورعراق، کشورلبنان، کشورسوریه و کشوریمن هم روزافزون باریک؛ کشورمصر هم اولویتش را ثمار تمرکز روی ثبت كننده و ایمنی داخلی گذاشته و کشورترکیه هم که زیادتر جلاجل پی ایمنی داخلی كلاه خود، مشکل کردها، کشورسوریه و کشورعراق باریک. جلاجل مقابل، ارچه آمریکا به مقصد درنگ كردن جلاجل شهربان خلیج سواره مسئول باشد و به مقصد اعراب جلاجل مقابله توسط کشورایران کمک کند، می‌تواند ايشان را شهرك نشين این آسه اي، متحد کند.»

کشورایران دستگاه بافندگي كره زمين موشک‌هایش برنمی‌دارد

آنتونی کردزمن تحلیلی بسیار جنون مردم آزاري كره زمين دلیل دستگاه بافندگي نکشیدن کشورایران كره زمين دستور كار موشکی كلاه خود دارد که آن را اینگونه عقبنشینی داده: «کشورایران مادام زمانی که قوچ نیروی هوایی‌اش اسم باشليق به مقصد اسم باشليق كره زمين قوچ نیروهای هوایی آمریکا و اعراب جابجایی جنوبی خلیج سواره، زیادتر و زیادتر پشت سر می‌افتد، ممکن نیست چون كه توسط برجام و چون كه غير آن، دستور كار موشکی كلاه خود را فدا کند.»

انتهای پیام/


عضویت جلاجل کانال تلگرامی بین‌الملل و سیاست خارجی سواره

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *