خیزش فاشیسم جلاجل آمریکا

[ad_1]

رديف نظامي مغرب كره زمين نگاه مغرب خبرگزاری سواره: آیا شما هم جلاجل نزدیکی یک رديف نظامي اشنان پراکن زندگی می کنید؟ می خواهید بدانید اینطور باریک یا خير؟
تعدادی دریافت دانسته ها زیادتر می توانید روی این نقشه (yon.ir/kFn0B) اشنان یاب حیرت انگیز کلیک کنید و توسط انواع و اقسام رديف نظامي های اشنان پراکن فاشیستی جلاجل مساحت گيري کشور آشنا شوید؛ اینکه كره زمين چون كه کسی اشنان دارند، چون كه می کنند و کجا هستند. مبنا ايشان چندانكه زیاد باریک که تقریبا تعدادی هر ذائقه ای یکی كره زمين این رديف نظامي ها صور دارد.
خوف داشتن انگیزی این نقشه  كره زمين نقشه های پيوسته كاري به مقصد آذريون سوزی های پراکنده جلاجل مساحت گيري مغرب آمریکا که جلاجل شايعه داغ جا می دهند کمتر نیست.
رديف نظامي های برتری باوران سفیدپوست اسم باشليق هاست که بی كله دار و شرفه رشد کرده بضع اما جلاجل دولت ترامپ به مقصد نگاه خشم آلود می آید که مثل قارچ كله دار برآورده بضع.
ثمار ازاصل اعلام مرکز قوانین تنگ راه جنوبی، بین اسم باشليق های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ نمره دائم الخمر های نئونازی جلاجل آمریکا برخودهموار كردن ۲۲ درصد افزایش داشته باریک.(اما کوکلاس کلان کوچک نمناك شده که احتمالا به مقصد دلیل هم سر پيوسته كاري به مقصد مد دوال باریک). یافتن ايشان کار سختی نیست. به مقصد وضوح معلوم باریک که شکل و شمایل ظاهری – محرزشدن موها، طرز لباس پوشیدن، خالکوبی ها – تعدادی این معشر بسیار اهمیت دارد.
شماری كره زمين ايشان غيرماذون هایی روی كلاه خود گذاشته بضع که کاملا شيوا می کند چون كه هستند؛ تشكيلات سياسي نازی آمریکا، روح های سادیستیک ملت آریایی مام سی، توفندگان هرروزه، زنان تعدادی اتحاد آریایی، مسیحیت ستيزه طلب، متحرك ناسیونال سوسیالیستی، روح سفیدان اهمیت دارد، غيرماذون تا چه وقت برخودهموار كردن كره زمين آنهاست. دیگران غيرماذون هایی اپوزيسيون یا حتی معصومانه دارند مثل اتحاد ملی، متحرك خلاقیت و تشكيلات سياسي کارگر تحديدحدود كردن.
شماری رديف نظامي های فاشیستی به مقصد طورخاص ثمار مسلمانان تمرکز دارند مثل رديف نظامي های  «اسلام لخت مادرزاد»، مرکز آزادی دیوید هورویتز، دیدبان مقاتل، دیدبان استقرار دوباره آوارگان.
مشاهده حجم کمکی که شرکت ها فناوری جلاجل پاشيدن اشنان می کنند به مقصد صفت منسوب به طوس خاصی آگهی دهنده باریک. آنطور که اس پی ال سی به يادماندني می کند: «كره زمين  پروسه های وام گذاري برخودهموار كردن میزبانی دامنه برخودهموار كردن داده کاوی، شماری كره زمين مهتر ترین شرکت های فناوری  به مقصد فعال وجود داشتن سایت های رديف نظامي های اشنان پراکن و آدم كردن فعالیت ايشان کمک می کنند.»
این کلمات آلبرت اسپیر، به ‌دست آوردن جنگ افزار و تولیدات جنگی رایش  تعدادی کشورآلمان نازی و كله دار معمار آدولف هیتلر را به مقصد خاطره ها داشته باشید: «دیکتاتوری هیتلر اولین دیکتاتوری یک کشور تکنیک جلاجل این عصر فناوری نوین صفت بويناك، یک دیکتاتوری که ابزارهای فناوری  را تعدادی اسم پيش خر ثمار مردم خوش خدمتي كردن به مقصد کارگرفت…توسط كاربرد كره زمين این قبیل ابزارهای فناوری مثل رادیو و سیستم های  سخنرانی تعدادی جامعه، توانستند هشتاد میلیون نفر را مطیع خواهان شدن و اجامر یک فرد کنند. تلفن، پهند تایپ و رادیو پخش و تبرئه مستقیم فرمان های بالاترین سطرها را به مقصد پایین ترین ارگان هایی که به مقصد دلیل اقتدار بالایشان بی هیچ انتقادی دستگاه بافندگي به مقصد عمل می زدند، امکان پذیر کردند. به مقصد این ترتیب بیاندازه كره زمين دفاتر و جوخه ها، فرامین اهریمنی كندو را به مقصد این شکل مستقیم دریافت می کردند. ابزارهای فناوری تمدید نظارت دقیق ثمار جمعناتمام شهروندان  و اعمال عملیات های مجرمانه  توسط بالاترین درجه كره زمين محرمانگی را امکان پذیر انجام بده. تعدادی جلاجل نگاه خشم آلود دمساز شدن این که این تشکیلات دولتی چون كه شکل و شمایلی می تواند داشته باشد، می توانید  پرپشت جلاجل هم تنیده سیم ها را جلاجل یک مراوده تلفنی جلاجل نگاه خشم آلود بگیرید، توسط این فرق که مثل هر مبادي دانسته ها دیگری، می توان فرد یک میل و اجامر يك جهت را به مقصد باطني ايشان هدایت انجام بده.
توسط توجه به مقصد  رشد رديف نظامي های اشنان پراکن فاشیستی که این روزها جلاجل آمریکا مثال هستیم، فکر کردیم زمان گیتی باریک که شماری كره زمين شيريني گفت ها درزمينه این مشکل را جلاجل اختیار خوانندگانمان آرامش طلب دهیم. احيانا دارد تعدادی شما نیز شماری كره زمين این شيريني گفت ها به مقصد شکل مورمورکننده ای پیشگویانه به مقصد نگاه خشم آلود بیاید.
دورنماهای تاریک
ثمار ازاصل تجربیات شخصی خودم كره زمين این بیم دارم که فاشیسم به مقصد غيرماذون ایمنی ملی به مقصد آمریکا راه پیدا کند. (جیم گریسون)
فاشیسم به مقصد دستگاه بافندگي آمریکاییان کاملا مربوط به بزم و معتمد به مقصد آمریکا آورده خواهد شد. (روح تی. فلین)
اولین حقیقت این باریک که آزادی یک دمکراسی وثیقه نمی شود ارچه مردم رشد قوچ خصوصی را برخودهموار كردن نقالي كردن ای تحمل ناكردني کنند که كره زمين كلاه خود حاکمیت دمکراتیک ايشان نیز قدرتمند نمناك شود. این جلاجل ذات كلاه خود، بدون شك فاشیسم باریک؛ تملک دولت كره زمين صیانت یک فرد، یک رديف نظامي یا هر قوچ خصوصی کنترل جرقه دیگری. حقیقت دوم این باریک که آزادی جلاجل یک دمکراسی وثیقه نمی شود ارچه سیستم حاصل کردن و کار آن دمکراسی، به مقصد کارگیری، اشکال و توزیع کالاها را به مقصد طریقی ارائه نکند که تمدید یک معیار زندگی دايگي قبول را وثیقه کند. باید كره زمين این كورس نکته نيكويي كردن گرفت. فردا جلاجل میان ما تمرکز ثمار قوچ خصوصی به مقصد نوع ای جلاجل حلول كننده رشد باریک که هیچ معادلی جلاجل تاریخ تعدادی آن نشاني نداریم. (فرانکلین دی. روزولت)
آن صفت منسوب به طوس که فردا می بینیم، هیتلز و گوبلز جلاجل واقع  كره زمين صیانت تلريگ هایی محرزشدن سازی شده بضع که تمناها و رویاهایشان هدایت جرقه ايشان هستند. پوشيدگي گوبلز و هیتلر می دانستند اسم ابله به مقصد باطني غرایز مخاطبانشان نفوذ کنند، اما كره زمين نقالي كردن نظری عمیق نمناك ايشان موجودیت این مخاطبان را به مقصد کلی كره زمين ايشان محروميت می کردند. قطعا تلريگ ها جلاجل زیر ضربات عصا هیتلر و گوبلز می غریدند، توسط این حلول كننده گردانندگان واقعی ايشان نبودند. این تلريگ ها بودند که تعدادی ايشان تصمیم می گرفتند. به مقصد جاي دنج فلاکت، ناامنی، بی کاری و نومیدی، ايشان جلاجل گردهمایی هایی نكره، درروزگار مشغولیت، سبعیت و بی آكروبات و باری، ساق دست ها جلاجل فرصت مناسب شور ور بودند. ناشادکامی شخصی که گسست اقتصادی عملي ساختن آن صفت بويناك، جای كلاه خود را به مقصد یک كره زمين كلاه خود بیخودی می داد که قربانی مطالبه می انجام بده. ايشان توسط تازيدن ثمار مخالفانشان به مقصد احساسات بدوی غضب آگینشان جلوه و سمت و سون می بخشیدند. (آلبرت اسپیر)
پس ازآن كره زمين آنکه جايز شمردن شد کمونیسم یک توهم باریک فاشیسم محب تآميز ای باریک که كره زمين راه می رسد و كلاه خود فاشیسم نیز جلاجل کشورروسیه و کشورآلمان پیش كره زمين هیتلر جايز شمردن شد که زیاد كره زمين یک توهم باریک. (پیتر دراکر)
ما «ایالات متحده فراموشی» هستیم که رسانه هایش هیچ تمایلی به مقصد ذكرخير حقایق درزمينه هیچ چیز را به مقصد ما ندارند. رسانه هایی که درخدمت اربابان شرکتی كندو آرامش طلب دارند و نقشه های دیگری تعدادی اسم پيش خر ثمار ما دارند، این فراموشی را تشویق می کنند.(گور ویدال)
آشویتس جلاجل باطني ماست، اما همه مكان جلاجل نقل کرد ما و درهوا نیز هست. طاعون كره زمين بین رفته، اما کثافت هنوز باقی مابقي و انکار آن مگراين كه بي مغزي چیزی نیست. انکار همبستگی بشریت، صفت بي واسطه و بی تفاوتی بدبینانه جلاجل مقابل سختي دیگران،  واگذاری شعور و ارائه كردن عملكرد اخلاقی جلاجل مواجه نزد مايه اقتدار و بالاتر كره زمين همه – و ناموس پرستي و ریشه همه چیز- موجی بانگ برآوردن كره زمين بزدلی باریک، یک بزدلی  عظیم که كلاه خود را جلاجل نقاب این كورس فضیلت متضاد پنهان می کند: اخفاك به مقصد کشور و ایمان به مقصد یک ایده. (پریمو لوی)
منبرها فکر نمی کنم هر کسی که شبیه دونالد ترامپ باریک یک نازی باریک، اما هر کسی که یک نازی باریک قطعا شبیه به مقصد اوست. (روح استوارت)
نویسنده: میلیسنت کرانور MILICENT CRANOR نشريات ادواري نگار
منبع: yon.ir/UcUY1

انتهای پیام. 

 


http://fna.ir/bof9i0
[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *