جلاجل برابر دشمنی که كلاه خود را جلاجل موضع مسلط می‌بیند، نباید کوتاه آمد

[ad_1]

 به مقصد شرح احوال رديف نظامي سیاسی خبرگزاری پارس، محمدحسین صفارهرندی، اندام مجمع تشخیص به دار آويختن ديسيپلين جلاجل نشست بصیرت افزایی جلاجل مرکز مدافع و تحقیقات دفاع مقدس گفت: کوتاه انرژي يافتن جلاجل برابر دشمنی که خوش خدمتي كردن را موضع تسلط می‌بیند، مهتر‌ترین ابل باریک. جلاجل اسم باشليق پایانی كلنجار زمانی که صدام خوش خدمتي كردن را جلاجل موضع تسلط دید، توسط پذیرش قطعنامه توسط کشورایران، كلنجار را صفت انحصارطلب نکرد و آدم كردن داد.

محمدحسین صفارهرندی افزود، اکنون هم ارچه دلیل اینکه تحریم‌ها آزاردهنده بوده و موقعیت ما را ثمار هم ضربت ديده باریک بعضی‌ها موقعیت کنونی را توسط هرج‌ومرج آخركار كلنجار تشبیه می‌کنند و می‌گویند ويد‌ای نیست که به مقصد نوشیدن جام زهری که ولايت هم به مقصد خاطره ها صفت به خاطرسپردني کشور این کار را انجام بده، پريان دهید.

اوی توسط اشاعت به مقصد تاریخ پایان كلنجار، یادآور شد: تاریخ به مقصد ما می‌گوید پس ازآن كره زمين پذیرش قطعنامه ۵۹۸ كلنجار صفت انحصارطلب نشده و آدم كردن داشته باریک همچنان که ما جلاجل عملیات نخيزگاه و جلاجل جبهه‌های جنوب شهدای زیادی را داده‌ایم.

این مشاور فرمانده کل رژيمان پاسداران شورش اسلامی و کارشناس سیاسی گفت: قبول پیمان چشم مقابل لزوما به مقصد معنای دسترسی به مقصد وعده‌ها نیست.

محمد حسین صفار هرندی طي تبیین اینکه وقتی پريان به مقصد قبول پیمان چشم مقابل می‌دهید، لزوماً به مقصد آن چیزی که به مقصد شما وعده داده‌بضع، دسترسی پیدا نمی‌کنید، یادآور شد: جلاجل زمان پایان كلنجار، گروهی كره زمين سیاسیون ثمار این عقیده بودند که «كلنجار، كلنجار مادام پیروزی» و باید آن پیروزی را دستگاه بافندگي‌مایه یک كانها پسندیده آرامش طلب دهیم اما وقتی جلاجل این زمینه ناکام ماندند و جلاجل جبهه‌های نبرد شکست می‌خوردیم، عقبه گفتند که افزونتر نمی‌توان این راه را آدم كردن داد پشت بام به مقصد سمت این برویم که كلنجار را به مقصد هر قیمتی صفت انحصارطلب کنیم.

وقایع سیاست بین‌الملل جلاجل زمان کنونی همچون اسم باشليق‌های پایانی كلنجار باریک

صفار هرندی وقایع سیاسی کنونی بین‌الملل را همچون وقایع اسم باشليق‌های پایانی كلنجار حالی و گفت: جلاجل روزهای ماضي رئیس‌جمهوری آمریکا كره زمين مذاکره توسط کشورایران غير هیچ پیش‌شرطی حرف گفت و مجموعه‌ای كره زمين موضع جنون مردم آزاري‌ لوحانه و مجموعه‌ای هم توسط شیطنت این فهمید را دستگاه بافندگي گرفتند که نباید دفع سازي انجام بده و باید مذاکره انجام بده. پوشيدگي به ‌دست آوردن امور خارجه توسط درستكاري‌هایی، این پیشنهاد را زایل انجام بده و چندین پیش‌شرط گذاشت.

اوی متذکر شد کوتاه انرژي يافتن جلاجل برابر دشمنی که خوش خدمتي كردن را موضع تسلط می‌بیند، مهتر‌ترین ابل باریک. جلاجل اسم باشليق پایانی كلنجار زمانی که صدام خوش خدمتي كردن را جلاجل موضع تسلط دید، توسط پذیرش قطعنامه توسط کشورایران، كلنجار را صفت انحصارطلب نکرد و آدم كردن داد. پسفردا هم ارچه دلیل اینکه تحریم‌ها آزاردهنده بوده و موقعیت ما را ثمار هم ضربت ديده باریک بعضی‌ها موقعیت کنونی را توسط هرج‌ومرج آخركار كلنجار تشبیه می‌کنند و می‌گویند ويد‌ای نیست که به مقصد نوشیدن جام زهری که ولايت هم به مقصد خاطره ها صفت به خاطرسپردني کشور این کار را انجام بده، پريان دهید.

صفار هرندی ایضاً به يادماندني انجام بده ظرفیت به مقصد نمایش گذاشته‌شده مردمی، کشورعراق را مجبور به مقصد پذیرش پیمان ما انجام بده و آن‌ها را به مقصد خلف وعده مرزهای بین‌المللی خلف راند.

وادادگان زن خواهي مذاکره توسط آمریکا هستند

این کارشناس هم تراز و هم سان سیاسی به مقصد چندی نگاه‌های سیاسیون جلاجل پس ازآن كره زمين پذیرش قطعنامه اشاعت انجام بده و گفت: پس ازآن كره زمين پایان ظاهری كلنجار، کشورعراق جلاجل زمان صدام ادعاهایی داشت و ثمار اروندرود ادعای حاکمیت می‌انجام بده، این ایستادگی صدام جلاجل چندی مسئولان و مقامات کشور چنان تأثیر داشت که در عوض اینکه جلوی كلنجار جدید را بگیریم پريان به مقصد این مدعا بدهیم و واپسین‌كندو این صفت بويناك که خلف وعده این مدعا، شوروی آرامش طلب دارد و ما این هزینه را بپردازیم و عاريت توسط شوروی مذاکره کنیم که جلاجل فلان فهمید جانب ما را بگیرد.

امتیازدهندگان پسفردا به مقصد آمریکا بدون شك امتیاز دهندگان به مقصد شوروی دیروزند

محمد صفار هرندی افزود این واپسین‌ها را آقای ولایتی به مقصد ولايت (ره) صفت انتقام جو می‌کنند و این اسم مكلف توسط اشعاركننده ناراحتی و موضع‌گیری ایشان، صفت انحصارطلب انجام خواهد شد و افزونتر این مباحث مطرح نمی‌شود، اما متأسفانه آن جریانی که ثمار این نگاه خشم آلود صفت بويناك که به مقصد شوروی امتیاز دهیم اکنون می‌گویند به مقصد آمریکا امتیاز بدهیم به دلیل اینکه نگاهشان وادادگی باریک.

صفارهرندی جلاجل واپسین وادادگان تقریر داشت: واپسین و برانداز غلط به مقصد این منطوق باریک که فکر می‌کنند ارچه این کار را اعمال دهیم می‌توانیم كره زمين یک معبر دشواری رد شدن کنیم درحالی‌که برعکس این کار بزنگاه صفه جلاجل آن معبر باریک و چون بهایی كره زمين جنس منفعل ملی باریک که داده انجام خواهد شد این به مقصد معنای يكم كلنجار باریک.

هرندی یادآوری انجام بده صدام توسط این واپسین، به مقصد بازرسان دائم الخمر ملل به مقصد اختصاصی ۱۰ اسم باشليق اجازه داد همه نقاط آماد و مقام دپوی تسلیحاتش را بازرسی کنند، آن‌ها جلاجل این اختصاصی همه دارایی‌های دفاعی صدام را به مقصد نام اینکه این‌ها ابزارجنگ‌های کشتار جمعی باریک، منهدم کردند. وقتی صفت انحصارطلب این ابزارجنگ‌ها را كره زمين بین بردند و عملا قوچ دفاعی کشورعراق تلخه شد، به مقصد کشورعراق هجوم بردن کردند.

اوی توسط رد این جايگاهها که اکنون دورودورنگ موشک و مذاکره نیست گفت: این ادعایی زیاد نیست به دلیل اینکه این عرض‌ها دروغ باف باریک.

ایستادگی و مقاومت؛ ثمار هم زننده معاملات آمریکا

اندام مجمع تشخیص به دار آويختن ديسيپلين بابیان اینکه ایستادگی و مقاومت معاملات آمریکا را ثمار هم می‌زند، گفت: باوجوداینکه آمریکا بارها جلاجل کشورسوریه ما را تهدید کرده صفت بويناك ولی ما همچنان ثمار روی راهبرد كلاه خود ایستادگی کردیم و همین باعث شد راهبرد آمریکا رنگ ببازد و سیر صفه دومینو وش مراکز غيرمشدد به مقصد آمریکا هم جاری شد، هرچند که ما جلاجل این میان، هزینه‌ هایی هم دادیم که شهید حججی و نزدیک به مقصد ۸۰ نفری که جلاجل آن شهربان به مقصد پردل وجرات رسیدند بخشی كره زمين آن بها بودند که ما در عوض پيشواي ديني برهمايي نواختن راهبرد آمریکا هزینه کردیم.

صف‌آرایی كورس نگاه جلاجل کشور؛ همیشگی تفکر انقلابی یا شورش جلاجل چكمه

محمد حسین صفارهرندی گفت: جلاجل این کشور كورس قسم نگاه مقابل هم صف‌آرایی می‌کنند؛ یک نگاه می‌گوید تفکر انقلابی، یعنی بدون شك اسم مكلف‌ای که جلاجل اولا شورش صفت بويناك پسفردا هم باید جلاجل روح کشور و ديسيپلين و جلاجل میان ملت جاری باشد مادام ما بتوانیم كره زمين هویت ایرانی و اسلامی و كره زمين ديسيپلين و ملت دفاع کنیم.

صفار هرندی به مقصد جریان دوم اشاعت انجام بده و گفت: جریان دوم ثمار این نگاه خشم آلود باریک که شورش یک پدیده تاریخی صفت بويناك و دورودورنگ‌اش دورودورنگ بدون شك اسم باشليق‌های اولا هزل گويي ۶۰ باریک و اواخر ۶۰ صفت انحصارطلب انجام خواهد شد و باید پس ازآن كره زمين آن باید به مقصد نشاني شهرستان اندیشه دیگری بروید که يكساني توسط پیمان كره ارض داشته باشد و مستحیل جلاجل پیمان جهانی شود.

مشاور فرمانده کل رژيمان پاسداران شورش اسلامی متذکر شد: جریان دوم، افرادی هستند که بینهایت كره زمين آن‌ها كره زمين تندترین نظریه‌پردازان جریان انقلابی بودند که جلاجل هزل گويي ۶۰ گریبان بيگانگان را به مقصد قصور اینکه شماها آدم‌های سست‌عنصر، محافظه‌کار و تسلیم طلبی هستید می گرفتند.

محمد حسین صفار هرندی تاکید انجام بده اکنون این جریان نظریه‌پرداز به مقصد پي‌عقد كردن رسیده، تفکر انقلابی را مطرح می‌کنند و حتی چندی كره زمين این هم رد شدن کرده‌بضع و می‌گویند شورش ابل صفت بويناك به دلیل اینکه شورش موجر انجام خواهد شد واقعیات كره ارض دیده نشود و چندی خسارات احتمالاً كره زمين این باریک. تفکر انقلابی ایدئولوژیک باریک و ایدئولوژی توسط واقعیات ظلم كردن ندارند.

اوی جرم بخش به مقصد پژوهشگران و مدیران مرکز مدافع، متذکر شد: محصول نهایی کار شما باید جلاجل صوب یکی كره زمين این كورس نظریه باشد؛ پوشيدگي این مرکز تاریخ كلنجار را در عوض این واگو می‌کند مادام بگوید دلیل تعالی‌های ما این صفت بويناك که ما ثمار كله دار موضع حقی که به مقصد آن رسیده بودیم، ایستادیم .

توقف روی کار انرژي يافتن دمکرات‌ها؛ گزاره‌های جنون مردم آزاري‌لوحانه‌

صفارهرندی دراادمه این نشست توسط اشاعت به مقصد برجام گفت: متأسفانه چندی گوش به زنگ هستند مادام جلاجل انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، دمکرات‌ها ثمار كله دار کار بیایند درحالی‌که باید كره زمين دموکرات‌ها زیادتر كره زمين جمهوری خواهان ترسید چراکه بعضی كره زمين كلنجار‌های قومگرايي جلاجل كره ارض همچون كلنجار کشورویتنام جلاجل زمان دموکرات‌ها سرخرگ‌شده و جلاجل زمان جمهوری خواهان صفت انحصارطلب‌شده باریک.

اوی اشعاركننده داشت: این كره زمين گزاره‌های جنون مردم آزاري‌لوحانه‌ای باریک که به مقصد افکار عمومی تحمیل انجام خواهد شد و باید مينيمم جلاجل میان خبرگان كره زمين آن خويشتنداري کنیم.

صفار هرندی بابیان اینکه تردیدی نیست که ما مشکلات ساختاری را كره زمين اولا شورش تاکنون داشته‌ایم تقریر داشت: یکی كره زمين این مشکلات جلاجل قسم چینش کابینه باریک، دولت؛ دولتی که توسط رأی زیاد مردم، رئیس‌خلق ثمار سرکار می‌آید و این تضمين قدرتمندی باریک و نمی‌توان این فرد را به مقصد نام ناکارآمدی برکنار کنید چون این فرد توسط حمایت تلريگ‌ای مردمی تکیه می‌دهد و خوش خدمتي كردن را خلف وعده این حمایت‌ها پنهان می‌کند.

این کارشناس هم تراز و هم سان سیاسی ایضاً توسط تأکید ثمار اینکه باید رئیس دولت داشته باشید و خير رئیس ملت، تاکید انجام بده: وقتی جلاجل جامعه رهبری دارید یعنی تکلیف رئیس ملت را معلوم کرده‌اید. جلاجل بازنگری قانون اساسی توسط این نگاه که دولت قدرتمند باشد، بار اول‌به ‌دست آوردن را حذف شدني و رئیس‌خلق را به مقصد جایش نشاندند و گفتند توسط قوچ زیادتر دولت را سازمان کند.

محمد حسین صفار هرندی ولی جلوه‌های برجسته روسای جمهوری شما ادای رئیس ملت عبادات باریک و به مقصد آن رأیشان تکیه می‌کنند و آن هنگام ولادت میدان‌داری آن نوع می‌کنند.

حذف شدني بار اول‌به ‌دست آوردن؛ مهتر‌ترین ابل ساختاری جلاجل بازنگری قانون اساسی

اندام مجمع تشخیص به دار آويختن ديسيپلين مهتر‌ترین ابل ساختاری جلاجل بازنگری قانون اساسی را حذف شدني بار اول‌به ‌دست آوردن حالی و گفت: ما باید بار اول‌به ‌دست آوردن را نگه می‌داشتیم ما رئیس دولت نیاز داریم. ما به مقصد دولتی احتیاجی داریم که دائم جلاجل برابر عملکردهای خوش خدمتي كردن پاسخگو باشد خير اینکه مادام شبهت سؤال كره زمين رئیس‌خلق مطرح انجام خواهد شد مجموعه‌ای سؤال كره زمين رئیس‌خلق را تقبیح می‌دانند درحالی‌که این آسوده بودن‌ترین کار باریک ولی چون رئیس‌خلق رئیس ملت خوش خدمتي كردن را می‌خواهد مكان بزند، این کار در عوض سؤال‌کنندگان عواقب دارد.

محمد حسین صفار هرندی متذکر شد: وعاء اصلی جلاجل مشکلات پسفردا  مشکل کارگزار و مدیریت کننده باریک. ما تشتت مدیریتی داریم به مقصد اسم مورد جلاجل نظام ارباب رعيتي‌های اجرایی و جلاجل نظام ارباب رعيتي‌های اجرایی چندین نگاه جلاجل باروح هم تراز و هم سان کشور صور دارد.

صفارهرندی جلاجل ابتدای این نشست هم توسط اشاعت به مقصد فعالیت مرکز مدافع و تحقیقات دفاع مقدس، جلاجل اسم مورد راویان گفت: راویان جلاجل دوران كلنجار نظام ارباب رعيتي قبضه‌ آواز جلاجل دستگاه بافندگي جلاجل کنار فرماندهان آرامش طلب می‌گرفتند و چنین  باوجود اینکه منفور می‌شدند اما توسط اصرار جلاجل نمايشگاه نبرد می‌ماندند مادام كره زمين بینهایت كره زمين وقایع و رخدادهایی که باید مندرج شود، غافل نمانند.

هرندی درپایان فعالان جلاجل این اظهاروجود را تابعین راویان زمان كلنجار برشمرد و گفت: نیروهای این مرکز جلاجل صفت به خاطرسپردني و نگهداری و پرورش يافتن و به مقصد محب تآميز ظهور و جلي رساندن آن مدافع و نوشته‌ها و نوارهای قبضه‌ شده مبارزه می‌کنند و  جلاجل دورودورنگ تصدی اميرالجيشي نائینی که نامويه عمل باریک حتماً  فروغ چندباره را جلاجل کارها و مخصوصا توزیع یافته‌های انباشته‌شده که دریایی باریک و ما احكام كره زمين مجاور‌هایی كره زمين آن سیراب می‌شویم می بینیم و امدواریم ایشان  سعيد بیشتری داشته باشند.

انتهای پیام/ب

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *