دولت آقای روحانی شبیه دولت آقای هاشمی‌ نیست/ما به مقصد روحانی کمک کردیم رأی بیاورد

[ad_1]

خبرگزاری سواره-مربوط به حوزه دولت؛ سیده فاطمه موسوی: رهبر معظم شورش اسلامی جلاجل دیدار توسط اعضای هیأت دولت جلاجل شهریورماه اسم باشليق ۹۲ مهمترین شاخص های دولت اسلامی را صحت اعتقادی و اخلاقی، خدمتگزاري به مقصد خلق، منصفي و توجه به مقصد آن جلاجل کنار ترفیع، صحت اقتصادی و مبارزه توسط لهيدگي، قانون‏ گرایی، حکمت و خردگرایی و توجه به مقصد استعدادها و ظرفیت‏ های درونی کشور برشمردند.

ایشان جلاجل بخشی كره زمين بیاناتشان جلاجل این دیدار تأکید کردند: «شاخص كورسّم، مسأله‏ ی خدمتگزاري به مقصد خلق باریک؛ روحیّه‏ ی خدمتگزاري، که این اظهارداشتن اصلی دولت اسلامی همین خدمتگزاري باریک؛ اصلاً فلسفه‏ ی صور ما مگراين كه این نیست؛ ما وارد به ذهن‏ ایم خدمتگزاري کنیم به مقصد مردم و هیچ‏ چیز نباید ما را كره زمين این ماموریت غافل کند. البتّه ما هر کداممان وابستگی‌هایی داریم، سلیقه‌‌هایی داریم؛ جلاجل زمینه‏ سیاسی، جلاجل زمینه‏ ی هم تراز و هم سان اجتماعی، دوستی‌هایی داریم، دشمنی‌هایی داریم، این‏ ها همه جابجایی باریک؛ اسم ستيزه گر عبارت باریک كره زمين خدمتگزاري؛ نباید بگذاریم این حواشی ثمار روی این اسم ستيزه گر تاثير بگذارد.»

هر ساله هفته اولا شهریورماه، به مقصد مناسبت پردل وجرات كورس دولت ناموس پرور مهتر شورش اسلامی، شهید محمدعلی رجایی رئیس‌خلق و شهید دليل‌الاسلام محمدجواد هنرور بار اول به ‌دست آوردن هفته دولت غيرماذون گرفته باریک.

علت غيرماذون گذاری چنین هفته ای این باریک که دولت شهید رجایی، جلاجل آن دورودورنگ بحرانی، زیاد ترین حد مبارزه و کوشش را در عوض خدمتگزاري به مقصد نيت ها مقدس شورش كره زمين كلاه خود داغ جا داد، مادام آنجا که روح خویش را كله دار آن نهاد.

جلاجل يكم هفته دولت ضبط كردن‌هایی را نقل کرد اولویت‌ها و اقداماتی که دولت باید سرلوحه کار كلاه خود آرامش طلب دهد اعمال داده‌ایم و ثمار همین ازاصل پای درستكاري‌های حسین کمالی  به ‌دست آوردن اسبق کار و امور اجتماعی کشورایران جلاجل دولت‌های ششم، هفتم و هشتم، نماینده ی مردم شهر تهران جلاجل سه دورودورنگ ی اولا مجلس شورای اسلامی و دبیر کل تشكيلات سياسي اسلامی کار، نشستیم.

زیادتر بخوانید: 

برادروار شهید رجایی: برادرم معتقد صفت بويناك بستگاه كلاه خود را كره زمين آمریکا خواهیم گرفت/نحوه پُست وام گذاردن شهید رجایی به مقصد بيگانگان

بشارتی: کسانی جلاجل دولت باشند که افزایش قیمت گوشت برایشان وجع داشته باشد/دولت مردم را مَمزار بداند

ابتکار: روحانی «وعده‌ها»یی که داد را ثابت شدن کند

بخشی كره زمين محورهای بااستعداد این گفت‌وگو به مقصد گزارش ها زیر باریک:‌

* تنقیح ساختارگرايي اقتصادی جلاجل کشور ما لفظ نگرفته باریک

*دولت آقای روحانی دولت خوش خدمتي كردن باریک و آقای هاشمی هم دولت خوش خدمتي كردن را داشت

*ما به مقصد رئیس‌خلق کمک کردیم که رأی بیاورد

*تغییر اشخاصی که ناکارآمد هستند جزو وظایف یک مدیر موفق باریک

*توسط مضارع اقتصادی، رانت‌خواران و کسانی که بهره ها ملی را قربانی بهره ها شخصی كلاه خود می‌کنند برخورد شود

مشروح ضبط كردن سواره توسط حسین کمالی به مقصد گزارش ها زیر باریک: 

سواره: الان جلاجل چهلمین اسم باشليق پیروزی شورش اسلامی آرامش طلب داریم و برفراز و نشیب‌های زیادی را جلاجل درافتادن این اختصاصی شورش اسلامی گذرانده باریک، توسط توجه به مقصد اینکه جلاجل هفته دولت آرامش طلب داریم جلاجل حلول كننده موجودي پیمان کشور را به چه طريق ارزیابی کرده و مهمترین اولویت دولت را چون كه می‌دانید؟

جلاجل چهارچوبه یک اقتصاد مزیتی، رقابتی و تخصصی کار نمی‌کنیم

کمالی: به مقصد نگاه خشم آلود منبرها تنقیح ساختارگرايي اقتصادی جلاجل کشور ما لفظ نگرفته باریک و هنوز اقتصاد کشور  روی بدون شك پاشنه‌ای می‌چرخد که كره زمين قبل می‌چرخیده باریک. یعنی ما جلاجل چهارچوبه یک اقتصاد مزیتی، رقابتی و تخصصی کار نمی‌کنیم و جلاجل حقیقت اشکال کشور ما اسم بزرگواري مزیت‌های ملی‌مان تعریف نشده و شکل نگرفته باریک.

بنابراین ارچه باید اصلاحی لفظ بگیرد این تنقیح به مقصد نگاه خشم آلود منبرها باید جلاجل همه بخش‌ها باشد اما تنقیح ساختارگرايي اقتصادی، سیاست‌های اقتصادی و عملیات اجرایی اقتصاد کشور باید فورسرين زیادتر اعمال شود. 

سواره: متولی این تنقیح ساختارها دولت باریک؟ 

کمالی: هر سه قوه و کل ديسيپلين را جلاجل برمی‌گیرد. 

سواره: چريدن توسط صور گذشت این همه اسم باشليق همچنين هم نابسامانی‌ جلاجل مربوط به حوزه‌های اقتصادی را گواهي نامه هستیم و هنوز دستور كار مدونی در عوض انتظام بخشيدن به مقصد اقتصاد صور ندارد؟ در عوض مثال یک دفعه پول بيگانه گران انجام خواهد شد، جلاجل اواخر دولت دهم و یا جلاجل دولت دوازدهم افزایش قیمت دلار را گواهي نامه بودیم اینها را شما کمتجربه كره زمين چون كه می‌دانید؟

جلاجل نسخه غلط همیشه نتایج غلط را انجام خواهد شد مشاهده انجام بده

کمالی: جلاجل نسخه غلط همیشه نتایج غلط را انجام خواهد شد مشاهده انجام بده، فرمولی که الان در عوض اقتصاد کشور صور دارد كره زمين سالیان اسم باشليق و قبل كره زمين پیروزی شورش اسلامی بوده و همیشه این نسخه غلط را داشته‌ایم و جلاجل این نسخه غلط اقتصاد اسم بزرگواري مزیت و مهارت دائم الخمر نیافته باریک و جلاجل هم چشمي كردن‌های بین‌المللی و داخلی هم مبارزه نکرده‌ایم؛ بنابراین نمی‌توان انتظاری غیر كره زمين این داشت. 

باید جلاجل زمینه سیاسی،‌ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یک تنقیح همه جانبه داشته باشیم، هر جایی را که می‌بینیم مشکل صور دارد و کار به مقصد درستی اعمال نمی‌شود مشکلات را رفع کنیم و به مقصد سمت به شدني اوضاع مشي برداریم. جلاجل بخش اقتصاد هم به مقصد صفت منسوب به طوس مشخص باید مزیت‌های ملی شناسایی شوند و جلاجل آن زمینه‌ها فعالیت‌ها جهاز داده شود. 

سواره: جلاجل حلول كننده موجودي این اقدامات لفظ می‌گیرد؟

کمالی: خیر، لفظ نگرفته باریک. 

 

سواره: چريدن كره زمين ظرفیت‌های داخل کشور كاربرد نمی‌شود؟ 

کمالی: طبیعتاً این فهمید را هم شامل انجام خواهد شد؛ منبرها یک مشكل سازي کلی را مطرح کردم که این فهمید هم به مقصد لفظ جزء شامل آن انجام خواهد شد و معتقدم که کل اقتصاد ما مشکل دارد. 

سواره: آیا دايگي تنقیح باریک؟ 

کمالی: آره؛ باید تنقیح ساختارگرايي اقتصادی ثمار ازاصل مزیت،‌ مهارت و جلاجل چهارچوبه هم چشمي كردن‌های  ملی و بین‌المللی لفظ گیرد. 

سواره:  چون كه کسانی مجری این اقدامات هستند؟ 

کمالی: کل ديسيپلين مجری آن باریک، یعنی قوه مقننه، مجریه و قضاییه هر سه جلاجل این قضیه وعاء دارند. 

سواره: به مقصد نگاه خشم آلود شما تحریم‌ها مادام چون كه اندازه می‌تواند ثمار اقتصاد کشور تأثیر بگذارد؟ 

کمالی: این فهمید نیز جلاجل همین چهارچوبه کلی دايگي ارزیابی و بررسی باریک، یعنی تعاملات ما توسط سایر کشورها،‌قسم گفت‌وگو و قسم کاری که اعمال می‌دهیم و قسم بده و صفت بوستاني‌هایی که توسط سایر کشورها كره زمين دیدگاه سیاسی و اقتصادی داریم دايگي ارزیابی، بررسی و اتخاذ تصمیم باریک.

جلاجل حقیقت ما وقتی می‌خواهیم هر خرجیای را اعمال دهیم باید ببینیم جلاجل روبه رو آن خرجیها چون كه فایده‌هایی را در عوض کشور ایجاد می‌کنیم و ازاصل باید در عوض ما بهره ها ملی باشد

سواره: فهمید برجام به چه نحو؟

کمالی: برجام هم جلاجل همین آيين کلی آرامش طلب می‌گیرد. 

سواره: ارچه بخواهیم جزئی‌نمناك واصل شویم دولت آقای روحانی را كره زمين نگاه خشم آلود مناقشه اقتصاد و وعده‌هایی که جلاجل این زمینه داد به چه طريق ارزیابی می‌کنید؟ 

کمالی: منبرها فرضم ثمار این باریک که هیچ‌یک كره زمين دولت‌ها چون كه قبل و چون كه پس ازآن كره زمين شورش نتوانستند تنقیح ساختارگرايي اقتصادی را به مقصد صورتی اعمال دهند مادام یک اقتصاد پویا و شکوفا را داشته باشیم. 

سواره: عاقبت الامر هر کدام كره زمين این دولت‌ها وعده‌هایی دادند سه گوش آقای روحانی می‌گفت طی ۱۰۰ دوال چندی گشایش‌های اقتصادی خواهد داشت؛ یا اینکه اشتهازا ایجاد خواهد انجام بده اما جلاجل  آدم كردن خیلی كره زمين آن وعده‌ها ثمار زمین ماند. 

کمالی: همانطور که گفتم این به مقصد دلیل بدون شك نسخه غلط باریک وروشی که ما جلاجل کشور داریم غلط باریک و به مقصد این دولت یا آن دولت هم پيوسته كاري نمی‌شود، هر کسی هم که باشد توسط این نسخه غلط نتیجه نمی‌گیرد. 

سواره: پشت بام چريدن این وعده‌ها داده شد که می‌توانیم تغییر را اعمال دهیم؟ 

کمالی: این را باید كره زمين كلاه خود ايشان پرسید. 

دولت آقای روحانی شبیه دولت آقای هاشمی‌ نیست

سواره: چندی دولت آقای روحانی را شبیه دولت آقای هاشمی می‌دانند، به مقصد نگاه خشم آلود شما اینگونه باریک؟ 

کمالی: خیر؛ دولت آقای روحانی دولت خوش خدمتي كردن باریک و آقای هاشمی هم دولت خوش خدمتي كردن را داشت. 

سواره: اما افرادی که جلاجل این دولت محضر دارند و اطرافیان آقای روحانی تقریبا بدون شك افرادی هستند که جلاجل دولت سازندگی هم بودند. 

کمالی: خير‌؛ نیست چندی می‌خواهند اینگونه آبستن كردن کنند. آقای روحانی خوش خدمتي كردن وزرایش را گلچين کرده و خیلی كره زمين کسانی که فردا جلاجل این دولت هستند جلاجل دولت آقای هاشمی محضر نداشتند و كليك‌شمارند کسانی که هم جلاجل آن دولت و هم جلاجل این دولت محضر داشتند. 

سواره: جلاجل ماه‌های اخیر گواهي نامه چندی افزایش قیمت‌ها جلاجل زمینه موردها غذایی یا سایر کالاها بودیم، که بخشی كره زمين  آن به مقصد دلیل احتکار چندی كالا صفت بويناك، به مقصد نگاه خشم آلود شما چون كه برخوردی باید توسط این بيگانگان لفظ گیرد؟ 

توسط مضارع اقتصادی و رانت‌خواران برخورد شود

کمالی: عاقبت الامر دولت و ديسيپلين باید جلاجل مجموع توسط مضارع اقتصادی، رانت‌خواران و کسانی که بهره ها ملی را قربانی بهره ها شخصی كلاه خود می‌کنند برخورد کنند این چیزی نیست که بشود آن را نادیده گرفت چراکه خواهان شدن ملت باریک، می‌بایست توسط کسانی که كره زمين موقعیت جدا شدن كاربرد می‌کنند، برخورد شود. 

جلاجل وضعیتی که مردم آرامش طلب دارند و ما به مقصد سمت تحریم پیش می‌رویم کسانی به مقصد كلاه خود اجازه می‌دهند مایحتاج مردم را چون كه كره زمين دیدگاه غذایی و چون كه لوازم خانگی احتکار کرده و یا توسط قیمت‌های بالاتر بفروشند، باید توسط ايشان برخورد شود. چريدن که بهره ها ملی را قربانی بهره ها شخصی كلاه خود کرده‌بضع و باید یاد بگیرند که حق ندارند توسط مردم اینگونه روال کنند. 

 سواره: شما به مقصد ديباچه یکی كره زمين دبیرکل‌های احزاب اصلا‌ح‌بستگاه، الان اخبار‌تان توسط دولت به مقصد چون كه شکل باریک؟ 

ما به مقصد رئیس‌خلق کمک کردیم که رأی بیاورد

کمالی: ما به مقصد رئیس‌خلق و این دولت کمک کردیم مادام روی کار بیاید و رأی بیاورد. اما اینکه عملکرد دولت مادام چون كه حد می‌تواند رضایت این كلكسيون را مهيا آورده باشد یا خير هنوز به مقصد جمعيت‌بندی نرسیده‌ایم و طی روزها و ماه‌های آینده اظهارنظر خواهد شد. 

سواره: اکنون خیلی كره زمين شخصیت‌های تنقیح‌بستگاه كره زمين اینکه به مقصد روحانی رأی داده‌بضع، تقریر ندامت یا پشیمانی می‌کنند. 

کمالی: ايشان كس هستند اما منبرها چون جلاجل یک كلكسيون آرامش طلب دارم نمی‌توانم اظهارنظر شخصی کنم. 

سواره: یکسال كره زمين حيات تازه يافتن دولت دوازدهم ماضي باریک به مقصد نگاه خشم آلود شما آنچه که دولت باید فراروی كلاه خود آرامش طلب دهد و جلاجل باقی‌مابقي‌ عمرش آن را كنار زدن کند، چیست؟

کمالی: تنقیح طوق‌هایی که ناکارآمد بوده و تاکنون جواب يابي نداده باریک جلاجل همه زمینه‌ها. 

تغییر اشخاصی که ناکارآمد هستند جزو وظایف یک مدیر موفق باریک

سواره: شما تغییر اشخاص جلاجل کابینه را به چه طريق ارزیابی می‌کنید؟ 

کمالی: تنقیح سیاست‌ها، ساختارها و تغییر اشخاصی که ناکارآمد هستند جزو وظایف یک مدیر موفق باریک و ارچه دولت تشخیص دهد تعدادی كره زمين مدیران هماهنگی کافی و توانایی در عوض اعمال کار ندارند تغییر ايشان به مقصد آما مملکت باریک و باید اعمال شود اینکه آن را یک پدیده زشت یا دلیل طفره دولت بدانیم ابل باریک. بلکه قوچ دولت جلاجل این باریک که کاستی‌های كلاه خود را فورسرين جاي دنج و منتفي کند. 

سواره: جلاجل حلول كننده موجودي مساحت گرفتن تباني ما توسط کشورهای شهربان را به چه طريق ارزیابی می‌کنید؟ توسط توجه به مقصد تحریم‌هایی که آمریکا علیه ما حالت کرده باریک. 

کمالی: تباني ما توسط سایر کشورها چون كه جلاجل شهربان و چون كه جلاجل مساحت گرفتن بین‌الملل بسیار اهمیت دارد و ما باید اخبار كلاه خود را صفت به خاطرسپردني کنیم؛ تحریمی که فردا جلاجل اخبار توسط کشورایران حالت انجام خواهد شد توسط ماضي تفاوت دارد قبلا شورای ایمنی دائم الخمر ملل متحد صفت بويناك  و فردا امریکا باریک و چندی کشورهای افزونتر توسط او همراهی نکردند و جلاجل حقیقت پیمان قدری در عوض کشورایران متفاوت خواهد شد. اما اینگونه نیست که کشورایران نتواند جلاجل روبه رو تحریم‌ها ديرپايي بیاورد و این ابل باریک که آمریکا اینگونه فکر می‌کند. خرجیهای در عوض کشور ما خواهد داشت و حتی در عوض كلاه خود آمریکا هم هزینه خواهد داشت اما مردم مقاومت خواهند انجام بده. 

سواره: مناقشه حذف شدني دلار را به چه طريق ارزیابی می‌کنید که کشورهایی مثل کشورترکیه هم آن را كنار زدن می‌کنند، این اقدام چقدر میتواند كاستن باشد؟ 

کمالی: باید دید که در عوض سایر کشورها چقدر جدی باریک. 

سواره: به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد جلاجل مناقشه نظارتی هم توسط مشکلاتی مواجه هستیم در عوض مثال جلاجل مناقشه ارائه دلار یا سکه ناهماهنگی‌هایی را گواهي نامه بودیم این فهمید را به چه طريق ارزیابی می‌کنید؟ 

کمالی: این به مقصد بدون شك سیستم اقتصادی غلط بازمی‌گردد.

انتهای پیام/

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *