دولت باید در عوض تجهیز پلیس دستور كار‌ریزی کند/ ۹۴ هزار میلیارد ده هزار دينار چک برگشتی نیازمند ریشه‌یابی باریک

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرگزاری سواره كره زمين قم، احمد امیرآبادی فراهانی عصر پسفردا جلاجل همایش پلیس، ایمنی و اصناف که جلاجل سالون همایش‌های مجمع اداری اصناف قم برگزار شد، توسط تعبیر اینکه شهدا باید به مقصد ديباچه الگو جلاجل جامعه معرفی شوند، تقریر انجام بده: الگوبرداری كره زمين شهدا و استمرار راه ايشان موجر انجام خواهد شد که کشور به مقصد نيت ها باروح نگاه خشم آلود برسد.

اوی توسط تاکید ثمار اینکه تعامل میان پلیس و اصناف موجر تعالی و فروغ اقتصادی انجام خواهد شد، اضافه انجام بده: این تعامل یک استشهادات روحی و روانی را در عوض مردم نیز به مقصد كنار زدن خواهد داشت؛ پلیس جلاجل کنار كلكسيون‌های مختلف می‌تواند موجر آبادانی و تعالی شود.

نماینده مردم قم جلاجل مجلس شورای اسلامی به يادماندني انجام بده: نیروی انتظامی برخاسته كره زمين باطني مردم باریک به چه جهت که امروزه جوانان انقلابی جلاجل این كلكسيون فعالیت دارند که ايشان وارثان نسل شهدا هستند، نیروی انتظامی ديسيپلين اسلامی توسط پلیس قبل كره زمين شورش اسلامی متفاوت باریک به چه جهت که نیروهای انتظامی، افرادی مسئول هستند که به مقصد مسوليت‌های كلاه خود به مقصد گیتی عمل می‌کنند.

اوی توسط اشاعت به مقصد اینکه باید جلاجل راستای تامین نیازهای معیشتی نیروهای ناجا اقدامات واجب شده اعمال شود، تاکید انجام بده: مسؤولان ماموریت حمایت كره زمين پلیس را ثمار كفالت دارند، جلاجل قم نیز که توسط پدیده پانویس‌نشینی روبه رو هستیم باید نگاهی خصوصی به مقصد نیروی انتظامی داشته باشیم.

امیرآبادی توسط تاکید ثمار اینکه پاسگاه‌های مرزی به مقصد توجه خصوصی نیاز دارند، گفت: بخش به عمد‌ای كره زمين مرزها نیازمند تجهیزات هستند؛ نیروی انتظامی کلانشهرها نیز توسط موقعیت نقدينه‌ای کنونی نمی‌توانند به مقصد موقعیت دلپذير ساختن برسند. پلیس باید به مقصد تجهیزات دوال پيش رو شود به چه جهت که قسم جرائم و تهاجمات نیز تغییر کرده باریک و این راستا دولت باید دستور كار‌ریزی واجب شده را داشته باشد.

اوی به يادماندني انجام بده: نیروی انتظامی باید به مقصد كنار زدن خیرین مردمی جلاجل مربوط به حوزه ایمنی باشد برخودهموار كردن بتواند كره زمين توان ايشان كاربرد کند. کمک احكام مادی نیست به مقصد همین علت اصناف نیز می‌توانند توسط پلیس مشارکت داشته باشند و هنگامی توسط محضر كلاه خود نیز موجر پیشبرد تيرخور شوند.

اندام هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی توسط تعبیر اینکه فعالیت کمپ قمرود کمک گیتی به مقصد نیروهای انتظامی باریک، ديباچه انجام بده: ارچه معتادان را به مقصد سمت محبس‌ها هدایت کنیم نمی‌توانیم به مقصد نتیجه باروح نگاه خشم آلود برسیم و خرجیها را افزایش داده‌ایم جلاجل حالی که فعالیت کمپ قمرود که به مقصد والامنشي مسؤولان استانی و خیرین برپا شده باریک شهر ترک معتادان را به مقصد كنار زدن دارد.

اوی توسط تاکید ثمار اینکه اصناف توسط رعایت قوانین می‌تواند جلاجل مربوط به حوزه اماکن همیار نیروی انتظامی باشد، تقریر انجام بده: شماری كره زمين مباحث جلاجل تعامل پلیس توسط اصناف دايگي زايل شدن باریک همانطور که جلاجل کشورهای توسعه یافته شماری كره زمين قوانین باروح نیاز به مقصد گیتی رعایت انجام خواهد شد.

امیرآبادی توسط اشاعت به مقصد اینکه شماری كره زمين رخدادها همه چیز را باروح تاثیر آرامش طلب می‌دهد، یادآور شد: اکنون جلاجل مربوط به حوزه کلان مدیر ایمنی مطلوبی داریم اما شماری كره زمين اتفاقات غريب مباحث خاصی را به مقصد كنار زدن دارد که ارچه این اتفاقات رفع شود می‌توانیم نمره دايگي قبول را در عوض پلیس درنظر بگیریم به چه جهت که پلیس ماموریت دارد ایمنی را در عوض آحاد ملت به مقصد خصوصی اصناف ایجاد کند.

اوی به يادماندني انجام بده: شماری كره زمين خلأها و مشکلات قانونی به مقصد گیتی جلاجل جامعه دايگي عاطل باریک؛ نزدیک به مقصد ۲۵ هزار نفر به مقصد علت خوگرفتن معافیت در عوض فرزندان كلاه خود متاركه گرفته‌بضع و به مقصد لفظ غیررسمی زندگی كلاه خود را سپری می‌کنند که این فهمید جلاجل افزایش آمار متاركه كاستن باریک به مقصد همین علت باید تدبیری اندیشیده شود برخودهموار كردن توسط مشکل خاصی روبه رو نشویم.

نماینده مردم قم جلاجل مجلس شورای اسلامی توسط تعبیر اینکه پلیس اماکن باید اصناف را امین و همیار كلاه خود بداند، تاکید انجام بده: جلاجل سایه تعامل و همدلی کلان كره زمين مشکلات رفع‌شدنی باریک؛ زمانی که کاسب و پلیس امین مردم هستند می‌توانند جلاجل کنار یکدیگر جلاجل خدمتگزاري به مقصد مردم به مقصد نتایج مطلوبی برسند.

اوی اضافه انجام بده: امسال مبلغی را به مقصد نقدينه نیروی انتظامی اضافه کرده‌ایم اما در عوض رسیدن به مقصد نتایج دلپذير ساختن‌نمناك قوه مجریه باید به مقصد میدان واصل شود برخودهموار كردن بتوانیم کاستی‌ها را جاي دنج کنیم.

امیرآبادی کمبود کلانتری‌ها را یکی كره زمين مشکلات شهر مقدس قم برشمرد و گفت: باید خیرین مردمی به مقصد این اظهاروجود واصل شوند به چه جهت که اهمیت فهمید ایمنی کمتر كره زمين آموزش نیست، ارچه ایمنی نداشته باشیم نمی‌توانیم فرزندان كلاه خود را به مقصد دبستان ها و دانشگاه‌ها بفرستیم.

اوی آدم كردن داد: جایگاه نیروی انتظامی مدیر قم ارتقاء یافته اما توسط این صور همچنان جلاجل شأن قم نیست به چه جهت که قم یک جایگاه خصوصی جلاجل کشور دارد و بازگشتن تقلید، شخصیت‌های حوزوی، خواهد شد دايگي توجه شهروندان، زائران خارجی، مسؤولان ملی و شخصیت‌های بین‌المللی موجر ارتقاء این جایگاه می‌شوند.

اندام هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی توسط تاکید ثمار اینکه نمایندگان مدیر قم در عوض احقاق صفت پست مردم این مدیر ماموریت دارند، تاکید انجام بده: هر تا چه وقت تاکنون مبارزه‌های کلان اعمال داده و نقدينه‌هایی جذب شده باریک اما همچنان به مقصد مبارزه آدم كردن می‌دهیم.

اوی به يادماندني انجام بده: توسط توجه به مقصد اینکه موقعیت اقتصادی جامعه دلپذير ساختن نیست، بازارگاه فروغ باروح نیاز را ندارد و موقعیت اقتصادی تاجران دلپذير ساختن نیست دولت باید سرينگاه به مقصد فهمید فروغ بازارگاه بپردازد به چه جهت که جلاجل این لفظ بازارگاه می‌تواند به مقصد نیروی انتظامی کمک کند. مالیات كلاه خود را بازدادن و بخشی كره زمين مشکلات را رفع کند اما زمانی که بازارگاه توان نداشته باشد بخش‌های مرتبط نیز صدمه خواهند دید.

امیرآبادی توسط تاکید ثمار اینکه جلاجل مربوط به حوزه مالیاتی به مقصد قم نگاهی خصوصی داشته‌ایم، ديباچه انجام بده: هر تا چه وقت كره زمين رئیس جدید سازمان‌کل مالیات تشکر می‌کنیم اما شنیده انجام خواهد شد که به مقصد اصناف قم تراكم می‌آورند، این را قبول نداریم به چه جهت که تباني اصناف توسط مالیات باید رفيق وار باشد و اصناف می‌دانند به مقصد كنار زدن این نیستیم که به انگيزه كره زمين اصناف مالیت دریافت کرده و آن را جلاجل شهرستان تهران هزینه کنیم.

نماینده مردم قم جلاجل مجلس شورای اسلامی یادآور شد: فهمید عقب گرد چک به مقصد یک مشکل جدی تبدیل شده باریک، اسم باشليق ماضي ۹۴ هزار میلیارد ده هزار دينار چک برگشتی داشته‌ایم؛ رهبر شورش اسلامی اسم باشليق اقتصاد مقاومتی، اشکال و اشتهازا را اعلام می‌کنند اما رئیس خلق فهمید اسم باشليق اخلاق را مطرح می‌کند جلاجل حالی که باید جلاجل محب تآميز در‌آغاز مشکل اقتصاد را رفع کنیم پس ازآن به مقصد كنار زدن رفع مشکل اخلاق باشیم، ارچه اشکال و فروغ درست شود جرائم کاهش می‌یابد؛ رفع هر مشکلی را نباید كره زمين نیروی انتظامی بايسته کنیم.

اوی توسط اشاعت به مقصد اینکه دولت و مجلس باید در عوض کمک به مقصد اصناف و پلیس شماری كره زمين ریشه‌ها را درست کنند، گفت: زمانی که بیکاری و اشتهازا را رفع کنیم مشکلات اصلی کشور رفع انجام خواهد شد.

انتهای پیام/ج/

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *