دیدار نمایندگان رسانه‌های انقلابی جلاجل سنه خبرنگار توسط محرومین/ گوشی که در عوض دردهای مردم مجال مهلت شنیدن داشت!

[ad_1]

خبرگزاری پارسوحید ونایی: جمعی كره زمين رسانه‌های انقلابی صبح فردا (پنج‌شنبه) در عوض دیدن و شنیدن دردهای مردمی جلاجل شهربان شروق شهرستان تهران اقدام کردند.

 ۴۰ مادام ۵۰ خبرنگار انقلابی یک سنه پشت بام كره زمين سنه خبرنگار مبارزه داشتند مادام جلاجل روزهای آینده در عوض دردهای مردم خامه‌فرسایی کنند و بکوشند مادام مسئولین را در عوض رفع این مشکلات آگاه كردن کنند.

قبل كره زمين حرکت اهالی رسانه صبحانه‌ای اجمالی جلاجل کنار یکدیگر خورده و بیشمار كره زمين ايشان که روزگاری جلاجل رسانه‌های مختلف توسط همدیگر هم‌شغل بودند طي احوالپرسی جلاجل گعده‌های رفاقت آميز هم سر مختلف را توسط هم بررسی می‌کردند. 

وقتی توسط صالح اسکندری مدیر انتشارات و رسانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی درستكاري می‌کردیم می‌گفت مدیران اصلی این اقدام رسانه‌ای اکثرا كره زمين بحرها‌های قدیمی و فعلی خبرگزاری پارس هستند. طي اینکه مابقی خبرنگاران هم که دغدغه انقلابی داشته و دارند هم همين پايين آمدن به مقصد رکاب رفع مشکلات مردم هستند.

مسئولین این دستور كار four ون را در عوض عزیمت خبرنگاران به مقصد شهربان‌ای جلاجل جنوب شروق شهرستان تهران (سرگذر قیامدشت) فراهم آورنده کرده بودند. حكماً جلاجل بین اهالی رسانه و خبرنگار هم رخصت‌های نامي ناچیز نبودند.

سیدمحمد حسینی به ‌دست آوردن فرهنگ و هدايت دولت دهم، محمد ایمانجانی مدیرمسئول فصل نامه فرهیختگان، زيبايي کربلایی مدیرعامل خبرگزاری آنا، صالح اسکندری مدیر انتشارات و رسانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی،‌ همداستاني واعظی مدیرعامل ایسکانیوز، مرتضی بیات سردبیر شايعه داخلی خبرگزاری پارس، محمدمهدی دانی رئیس تين صنفی خبرنگاران و فصل نامه‌نگاران کشورایران، این تیم رسانه‌ها را همراهی می‌کردند. 

جلاجل  صندلی اولا هر ون مسئولی آرامش طلب داشته و توضیحات واجب شده را به مقصد اهالی رسانه شامل کیفیت نواحي قصور‌خیز و یا دارای بیشترین آسیب‌های اجتماعی شهرستان تهران ارائه می‌داد. اوی نبا كره زمين رونمایی كره زمين سامانه سایه که توسط قرادادبستن جهادی ولايت همداستاني (ع) طراحی شده صفت بويناك جلاجل ساعات آینده می‌داد. او جلاجل این به دفعات گفت: که مبهوت وقت نما هنگام ولادت در عوض طراحی و تهاتر دانسته ها جلاجل این سامانه در عوض یکسان سازی کمک خیرین، توانمندی آنان و پتانسیل‌های خیریه‌ها گذاشته شده باریک.

مقام اصلی پيشواز كره زمين این تیم رسانه‌ای دانشگاه آزاد اسلامی يك جهت شهرستان تهران شروق صفت بويناك.

خبرنگاران به مقصد محض ورود به مقصد این دانشگاه صوب ادای احترام به مقصد ۲ شهید نكره ثمار كله دار مزار آنان موجودي شدند. 

احمد سیف رئیس دانشگاه آزاد يك جهت شهرستان تهران شروق به مقصد حاضرین گفت:‌ ۱۲ هزار و ۴۰۰ دانشجو جلاجل دانشگاه آزاد اسلامی يك جهت شهرستان تهران شروق تحصیل می‌کند. طي اینکه ۴۰۰ اندام هیأت علمی کار آموزش به مقصد ايشان را ثمار كفالت دارند.

صالح اسکندری مدیر انتشارات و رسانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی هم به مقصد خبرنگاران گفت: قرادادبستن جهادی ولايت همداستاني (ع) در عوض خبرنگاران کاملا آشناست. تيرخور اصلی اقدامات این قرادادبستن، آشنایی اهالی رسانه كره زمين نزدیک توسط مشکلات، محرومیت‌ها و وجع قلب‌های مردمی باریک که توسط انواع و اقسام مصائب رو جلاجل رو هستند.

اوی تاکید انجام بده: فردا قطعا یکی كره زمين به مقصد یاد ماندنی‌ترین جشن‌های سنه خبرنگاری باریک که مادام کنون اهال رسانه به مقصد كلاه خود دیده‌بضع به چه جهت که آرامش طلب باریک جشن سنه خبرنگار جلاجل کنار عزیزانی باشیم که مشقت‌های زمان حال ايشان را كره زمين بیشمار امورات محروم کردهاست. برگزاری و محضر جلاجل چنین جشنی قطعا بسیار شیرین باریک.

اسکندری به يادماندني انجام بده: جلاجل خرابكاري ۲۰۰ ساله اسم مربوط به مطبوعات کشورایران همين این شائبه مطرح بوده که رسانه‌ها توسط دغدغه اصلی و مشکلات مردم بیگانه هستند. به چه جهت که همين جریان روشنفکری توسط کارکردهای نامناسب مدنی و فقدان اعمال بیشمار كره زمين کارها اسم مربوط به مطبوعات را به مقصد سمت و صیانت روشنفکر مآبی سوق داده باریک.

مدیر انتشارات و رسانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی به يادماندني انجام بده: رسانه جلاجل ديسيپلين مردمسالاری دینی که برآمده كره زمين رساله ولايت امت و ديسيپلين مترقی ولی فقیه باریک، باید همين صدای آشنا در عوض مردم باشد. طي اینکه جامعه رسانه‌ای کشور و خبرنگاران و سردبیران و دبیران هیچ گاه نباید كره زمين مشکلات مردم مستثنا باشند.

اوی افزود:‌ فردا جلاجل جامعه‌ای که دارای پیمان كريه اقتصادی باریک، این رسانه‌ها هستند که باید این مشکل را درک کرده و طي تبیین معضلات جامعه به مقصد مسئولین،مردم را امیدوار کنند اما باید بدانیم که جلاجل درافتادن ۴۰ اسم باشليق اخیر و پشت بام كره زمين پیروزی شورش اسلامی موفقیت‌های بزرگی به مقصد دستگاه بافندگي آورده‌ایم اما ناظر به مقصد مشکلات کشور، دغدغه‌مند خیلی كره زمين هم سر هم هستیم.

اسکندری گفت: اسم مربوط به مطبوعات باید مشکلات مردم را مدل و راه‌گدازش ارائه دهند و نباید احكام دغدغه‌های مجموعه‌ای روشنفکر که جلاجل حجره‌های شیشه‌ای پیشگیری دارند را واتاب دهند.

اوی تاکید  انجام بده: روح همدلی و تعاون جلاجل جامعه توسط کمک رسانه‌ها و خبرنگاران قطعا جاری و ساری خواهد شد و توسط این کار می‌توانیم طي پیشبرد امور جامعه اقدامات خباثت آمیز دشمنان شورش اسلامی را هم كره زمين بین ببریم.

مدیر انتشارات ورسانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی تقریر داشت: رسانه‌ها و خبرنگاران طي صفت به خاطرسپردني کرامت خانواده‌های محروم جلاجل اقدامات مختلف نباید كره زمين کیفیت آنان سیاه‌نمایی کرده و بدانیم صفت به خاطرسپردني احترام آنان جلاجل اولویت اولا باریک. طي اینکه توسط بي همسري جدی مدیران می‌توانیم دستاوردهای ۴۰ ساله شورش اسلامی را زیاد كره زمين پیش کنیم.

جلاجل این مراسم سیدمحمد حسینی دبیرکل کانون دانشگاهیان کشورایران اسلامی گفت:‌ رسانه‌ها و خبرنگاران باید جمعناتمام ظرفیت كلاه خود را در عوض كره زمين بین رفتن تنگ راه جلاجل جامعه به مقصد کار ببرند حكماً این موضوعی باریک که ائمه نجيب هم جلاجل صوب رفع تنگ راه جلاجل جامعه شخصا ورود کرده و كره زمين هیچ کاری دریغ نکردند حتی شماری اوقات هم کیسه‌های آرد و نغن را ثمار شب گذشته كلاه خود برج دريايي کرده و به مقصد محرومین می‌رساندند.

به ‌دست آوردن اسبق فرهنگ و هدايت اسلامی افزود: خبرنگاران و رسانه‌های جبهه انقلابی اسلامی باید همين جلاجل خدمتگزار جامعه و اعتلای آن باشند و نباید این تلقی ایجاد شود که ايشان احكام جلاجل اتفاقات سیاسی وعاء‌آفرینی دارند.

اوی تاکید انجام بده: رسانه‌ها جلاجل تسهیل روند امور مردم وعاء بزرگی دارند. او توسط اشاعت به مقصد تحریم‌های جدید آمریکا علیه کشورایران تقریر داشت: مع الاسف  مجموعه‌ای جلاجل پیمان اقتصادی و وانفسای مشکلات مردم به مقصد كنار زدن كلون كردن شهرستان بار كلاه خود هستند. جلاجل حالی که مردم گريبانگير دردسر شده و مشکلات بزرگی گریبانگیر ايشان شده باریک. به مقصد همین دلیل باید رسانه‌ها وعاء بیشتری در عوض حمایت رساندن مردم ایفا کنند.

مؤذنی نماینده قرادادبستن جهادی ولايت همداستاني (ع) جلاجل این مراسم گفت: سامانه سایه خیلی جنون مردم آزاري طراحی شده باریک و آنچه مردم می‌توانند به مقصد محرومین اهدا و کمک کنند جلاجل آن گنجانده شده باریک. طي اینکه مراکز خیریه وعاء‌آفرین اصلی این قضیه هستند.

اوی كره زمين توزیع ۳۰۰ مقفل اقلام غذایی بین نیازمندان شهربان قیامدشت نبا داد که آرامش طلب باریک تعدادی كره زمين ايشان به مقصد لفظ نمادین كره زمين صیانت خبرنگاران و اهالی رسانه نبا داد.

اهالی رسانه و خبرنگاران كره زمين اینکه لادگر دارند کاری در عوض رفع مشکلات مردم اعمال دهند، خوشحالند اما بضاعت ناچیز قشر خبرنگار و دغدغه‌های مهتر مردم بزرگترین مشکل مضطرب کننده خامه به مقصد دستان باریک و ای کاش ايشان می‌توانستند به مقصد یک به دفعات مشکلات کشورایران زمین را گدازش کنند.

اهالی رسانه در عوض بازدید كره زمين اولین خانواده به مقصد کوچه‌ای باریک توسط منازلی توسط فشرده شدن ناچیز رفتند. وقتی پای وجع قلب مدير این خانواده می‌نشینیم او می‌گوید که در عوض پیشگیری جلاجل ارج داشتن ۳۰ متری‌اش ۲۵ میلیون ده هزار دينار زروسيم داده و ماهی ۴۰۰ هزار ده هزار دينار هم دربست می‌دهد.

این نسا که شوهرش ۱۶ اسم باشليق باریک جلاجل محبس به مقصد كله دار برده و ۲ اسم باشليق پیش هم موت کرده، گفت:‌ دامادش به مقصد دلیل شماری هم سر محبس باریک و عملا بداعت‌هایش هم توسط او زندگی می‌کنند. وقتی كره زمين این کوچه مستضعف نشین سرگذر قیامدشت رد شدن می‌کنیم چشمانی گوش به زنگ توسط کوله‌باری كره زمين مشکلات ما را همراهی می‌کند. کوچه‌های ۱۰ متری که مالامال كره زمين کلبههایی توسط دالان‌های بلبله و باریک و منازلی که به مقصد تركيب خلف وعده قواره‌ای هستند.

اهالی رسانه می‌کوشند گوش شنوایی در عوض دغدغه‌های مردم باشند و كلاه خود را جلاجل غم و مشکلات مردم شریک بدانند. ايشان امیدوارم جلاجل آینده بتوانند جلاجل قلمفرسایی‌های كلاه خود كره زمين مشکلات مردم زیادتر بنویسند.

اکثر خانواده‌های سرگذر قیامدشت جلاجل منازلی توسط متراژهای ۶۰ یا ۷۰ متری زندگی می‌کنند اما ايشان توسط دنیایی كره زمين مشکلات همچنان پای ديسيپلين، شورش و کشورشان ایستاده‌بضع و می‌کوشند توسط مبارزه زیادتر مصائب را به مقصد زانو درآورند.

جلاجل بازدید دوم كره زمين منزلی افزونتر جلاجل این سرگذر متوجه می‌شویم که شريفه این خانواده کارگر ساختمانی بوده که یک اسم باشليق و نیم پیش موت کرده و والده این خانواده به مقصد ديباچه مدير فعلی ۲ پس نشيني ۲۰ ساله و ۱۱ ساله دارد که پسرفت کوچکش به مقصد بیماری آسم مبتلاست و به مقصد همین دلیل كره زمين رشد کافی بهره ور نیست.

خبرنگاران در عوض بازدید سوم كره زمين خانواده‌ای افزونتر به مقصد کوچه‌‌هایی پایین‌نمناك می‌روند که شهر ترک‌های دیوار گویای مشکلات بسیار این خانواده باریک و داغ جا دهنده حلول كننده نامسلح ايشان. گویا باید اهالی رسانه و خبرنگار حالشان نامسلح شود مادام بتوانند حلول كننده جامعه را خوشایند کنند.

منزلی که در عوض شنیدن مشکلات ايشان به مقصد آن ورود کردیم احكام ۴۰ چهارده گره صفت بويناك. جلاجل حالی که درب سرویس بهداشتی آن جلاجل کنار طباخ خانه بوده و به مقصد پذیرایی نيرنگ ساز می‌شد.

وقتی محتوای این مقفل‌های توزیعی را كره زمين متولیان قرادادبستن فضای مجازی جویا می‌شویم ايشان توسط تقریر شرمندگی  می‌گویند جمعناتمام نوانگري‌مان این بوده باریک. احكام توانستیم ۲ قوطی رب، four مقفل ماکارونی، ۶ مقفل عدس، یک مقفل لوبیا قرمز، یک مقفل لوبیا چیتی، ۲ قوط پريان ماهی، یک مقفل نخود، یک مقفل لپه، یک مقفل قند، یک مقفل شکر، یک مقفل چای، ۲ بطری روغن خوراکی، ۲ مقفل سویا و ۵ کیلو برنج که ای کاش می‌توانستیم زیادتر كره زمين این به مقصد هموطنانمان خدمتگزار کنیم.

ای کاش مسئولین هم در عوض بازدید كره زمين این سرگذر‌ها آن هم سوا تشریفات مرحله ها کرده و مبنا دفعات بیشتری را بین مردم بودند و همنشيني می‌کردند و مستقیما مشکلات مردم را توسط گوش می‌شنیدند.

پیمان حلول كننده و احوال این روزها خطیر باریک  اما بحرانی نیست لذا مرغوبيت باریک مسئولین در عوض بازدیدهای سوا مميزي و ناخداترس به مقصد این نواحي بیایند و بکوشند مشکلات مردم و دغدغه‌های ايشان را سوا محضر مدیران میانی بشنوند.

انتهای پیام/

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *