رأی واحد وزن معادل دائم الخمر ملل به مقصد مقابله توسط تصمیم ترامپ جلاجل اسم مورد قدس/ نیکی هیلی همچنين هم تهدید انجام بده

[ad_1]

به مقصد شرح احوال رديف نظامي مانیتورینگ بین‌الملل خبرگزاری سواره، مجمع عمومی دائم الخمر ملل متحد، پسفردا به مقصد بايسته کشورهای مسلم و اعضای متحرك گروهي ضمانت نامه، نشستی تعدادی رأی‌گیری جلاجل اسم مورد قطعنامه‌ای غیرالزام‌آور جلاجل اسم مورد کیفیت حقوقی قدس شریف داشت.

این نشست پشت بام كره زمين اعلام تصمیم «دونالد ترامپ» رئیس‌خلق آمریکا تعدادی تبرئه سفارت کشورش به مقصد قدس و وتوی قطعنامه پیشنهادی کشورمصر جلاجل این اسم مورد جلاجل شورای ایمنی برگزار شد.

اولین سخنگو كره زمين کشوریمن صفت بويناك. نماینده دولت مستعفی کشوریمن جلاجل دائم الخمر ملل جلاجل جایگاه سخنرانی موجودي شد و گفت: «كره زمين اقدام دولت آمریکا جلاجل وتوی قطعنامه پیشنهادی کشورمصر تقرير تأسف می‌کنیم؛ قطعنامه‌ای که تعدادی حمایت كره زمين قدس شریف و خودداری كره زمين مبارزه تعدادی تغییر کیفیت سیاسی و تاریخی آن تدوین شده صفت بويناك.»

اوی افزود: «ما رویکرد دولت آمریکا جلاجل رويارويي توسط تصمیم ۱۴ اندام شورای ایمنی جلاجل اسم مورد قدس شریف را محکوم می‌کنیم. تصمیم ۶ دسامبر دولت آمریکا جلاجل اسم مورد قدس شریف، كره زمين نگاه خشم آلود ما بی‌تعادل باریک و هیچ تأثیر قانونی جلاجل کیفیت قدس اشغالی نمی‌گذارد.»

نماینده دولت مستعفی کشوریمن گفت: «این کار آمریکا، نقض آشکار صفت پست مردم کشورفلسطین و صفت پست همه مسلمانان و مسیحیان کیهان صفت بويناك؛ این کار دولت آمریکا، نقض خطرناک صفت پست بین‌الملل و منبع ملل متحد باریک؛ سندی که می‌گوید مبارزه تعدادی الحاق زمینی به مقصد سرزمین‌های كلاه خود توسط كاربرد كره زمين قسر، غیرقابل قبول باریک.»
این دیپلمات یمنی، جلاجل آدم كردن نگاه خشم آلود دولت مستعفی کشوریمن را جلاجل اسم مورد کیفیت حقوقی قدس  شریف یادآور شد و گفت: «كره زمين نگاه خشم آلود ما، قدس کماکان یک شهر اشغالی و بخشی كره زمين خاک دولت کشورفلسطین باریک و این دولت، حق حالت حاکمیت جلاجل قدس شرقی و همه اراضی اشغال‌شده پشت بام كره زمين اسم باشليق ۱۹۶۷ را دارد. :] كره زمين همه کشورها كره زمين يكباره آمریکا می‌خواهیم که هیچ یک كره زمين اقدامات لفظ گرفته جلاجل صوب تغییر کیفیت قدس را به مقصد رسمیت نشناسند.»

«ریاض المالکی» به ‌دست آوردن خارجه حکومت خودگردان کشورفلسطین هم جلاجل این نشست محضر داشت.

مالکی گفت که «وتوی آمریکا ما را مرعوب و به دنياآمدن نمی‌کند. قوانین بین‌المللی پشتیبان ماست.»

جلاجل آدم كردن نشست، «نیکی هیلی» نماینده هندی‌الاصل آمریکا جلاجل دائم الخمر ملل متحد جلاجل جایگاه آرامش طلب گرفت.

هیلی سخنانش را توسط جملاتی نوشين ابتر شدن انجام بده و گفت: «حيا‌آور باریک که دائم الخمر ملل اسم باشليق‌هاست که محلی تعدادی خصومت توسط کشوراسرائیل بوده باریک؛ این رویکرد، باعث کاهش تعادل این نهاد انجام خواهد شد.»

نماینده آمریکا جلاجل آدم كردن گفت: « تعدادی منبرها سوال باریک که توسط صور این همه دشمنی، به چه علت کشوراسرائیل گزینه درنگ كردن جلاجل دائم الخمر ملل را تجريد کرده باریک ولی جواب این باریک که کشوراسرائیل تعدادی آدم كردن حیات كلاه خود، ایستادگی کرده و درنگ كردن جلاجل دائم الخمر ملل، بخشی كره زمين این ایستادگی باریک.»

نیکی هیلی به مقصد ساختارگرايي دائم الخمر ملل هجوم بردن انجام بده و گفت: «اسرئیل كره زمين مفهوم آزادی و كرنش انسانی حمایت می‌کند؛ مفاهیمی که بنيادگر صفت بويناك دائم الخمر ملل تعدادی حمایت كره زمين ايشان تشکیل شود.»

نماینده آمریکا جلاجل آدم كردن داغ جا داد که تهدید چالاک «دونالد ترامپ» جلاجل اسم مورد فك کمک کشورمالی به مقصد کشورهای حامی قطعنامه پسفردا، تصمیمی فردی نیست و تفکرات ترامپ، باغ ها جلاجل دولت آمریکا حامی دارد. هیلی گفت: «آمریکا توسط مسافر چشمگیر كره زمين افزونتر اعضاء، مهتر‌ترین حامی کشورمالی دائم الخمر ملل باریک. بیایید توسط هم صادق باشیم؛ ما توسط این کمک‌های سخاوتمندانه‌ای که به مقصد دائم الخمر ملل می‌کنیم، توقف داریم که طوق آمریکایی پسندیده ما به مقصد رسمیت شناساننده شود و خودمان هم باروح احترام آرامش طلب بگیریم.»

نیکی هیلی تهدیدات کشورمالی كلاه خود را توسط زبان وهاج‌تری تعبیر انجام بده و گفت: «وقتی یک کشور جلاجل دائم الخمر ملل باروح هجوم بردن افزونتر اعضاء آرامش طلب می‌گیرد، آن کشور باروح بی‌احترامی آرامش طلب گرفته باریک و علاوه ثمار این، فعلاً كره زمين بدون شك کشور مدعا شده که تعدادی این بی‌احترامی، زروسيم بیشتری بپردازد.»

هیلی عاريت سعی انجام بده که مناقشه تبرئه سفارت به مقصد قدس شریف را بحثی مردمی و ریشه‌دار جلاجل آمریکا داغ جا دهد و گفت: «دولت آمریکا ثمار خلاف چندی افزونتر دولت‌های اندام دائم الخمر ملل، جلاجل روبه رو ملت كلاه خود پاسخگو باریک و مردم ما، كره زمين اسم باشليق ۱۹۹۴ تاکنون بارها كره زمين تصمیم تبرئه سفارت به مقصد اورشلیم، حمایت کرده‌بضع. ما سفارت خودمان را به مقصد قدس صفت انتقام جو می‌کنیم چون این تصمیم مردم آمریکاست و هر رأیی که جلاجل دائم الخمر ملل جلاجل این اسم مورد صادر شود، تغییری جلاجل تصمیم ما ایجاد نمی‌کند.»

نیکی هیلی همچنين هم تهدید انجام بده و گفت: «ما این ماجرا را که به مقصد خاطره ها حالت حق حاکمیتمان باروح هجوم بردن آرامش طلب گرفتیم، فراموش نخواهیم انجام بده و روزی که كره زمين ما مدعا شود که همچنين هم مهتر‌ترین حامی کشورمالی دائم الخمر ملل باشیم یا جلاجل تعامل توسط چندی کشورها که وافراً تعدادی كاربرد كره زمين نفوذ آمریکا به مقصد ما رجوع می‌کنند، این ماجرا را به مقصد خاطره ها خواهیم آورد. رأی پسفردا، ثمار قسم دید مردم آمریکا به مقصد دائم الخمر ملل و دید ايشان به مقصد کشورهایی که به مقصد ما بی‌احترامی کردند، تأثیر خواهد گذاشت.»

سخنران بعدی، نماینده رژیم صهیونیستی جلاجل دائم الخمر ملل صفت بويناك. اوی جلاجل سخنانی توهین‌آمیز گفت هر کس که به مقصد این قطعنامه رأی واحد وزن معادل بدهد، عروسک خیمه‌ليمو‌بازی فلسطینی‌ها باریک.»

این دیپلمات صهیونیست گفت: «کسانی که كره زمين قطعنامه پسفردا حمایت می‌کنند مثل عروسک‌های خیمه‌ليمو‌بازی هستند. شما عروسک‌هایی هستید که اربابان نوچه‌تان جلاجل کشورفلسطین، شما را نمايشگاه‌گردانی می‌کنند. شما مثل کسانی هستید که ملزم شده‌اید برقصید، جلاجل حالی که رهبران فلسطینی، توسط خوشحالی نگاه می‌کنند. دروغ باف چشمان شما را کور کرده باریک و مثل عروسک خیمه‌ليمو‌بازی كره زمين نمايشگاه‌گردانی‌هایی که شما را تبخاله کرده نبا ندارید.»

پشت بام كره زمين تكميل گفتاري این صهیونیست، نیکی هیلی مقام برگزاری نشست مجمع عمومی را شهرستان ترک انجام بده. کشورکانادا هم توسط شنیدن لحن تهدیدآمیز نمایندگان آمریکا و رژیم صهیونیستی، تصمیم كلاه خود تعدادی وام گذاردن رأی اسم معاون را تغییر داد و گفت که به مقصد این قطعنامه، رأی واحد وزن معادل خواهد داد.

نماینده کشورسوریه جلاجل دائم الخمر ملل هم جلاجل این نشست نطاق گفت.

این دیپلمات سوری اول به مقصد وتوی قطعنامه قبلی جلاجل شورای ایمنی كره زمين صیانت آمریکایی‌ها بازدادن و این کار را به مقصد نكراء محکوم انجام بده.

اوی گفت: «این تأییدی افزونتر كره زمين بی‌توجهی آمریکا به مقصد قوانین بین‌المللی و نقض فاحش قواعد بین‌المللی باریک و كره زمين حمایت بی‌قید و شرط ايشان كره زمين جریان استعماری و نژادپرستانه صهیونیسم غطا برمی‌دارد.»

«غلامعلی خوشرو» نماینده دائم جمهوری اسلامی کشورایران جلاجل دائم الخمر ملل هم جلاجل این نشست نطاق گفت. خوشرو گفت: «نماینده کشورایران:دولت آمریکا هیچ گاه تردیدی جلاجل كاربرد ناروا دانستن كره زمين حق وتوی كلاه خود و نقض منبع دائم الخمر ملل تعدادی محافظت كره زمين رژیم کشوراسرائیل جلاجل شورای ایمنی جلاجل روبه رو خواهان شدن جامعه ملل به مقصد كلاه خود راه نداده باریک.»

اوی افزود: «تصمیم اخیر دولت آمریکا داغ جا می‌دهد که این کشور هیچ احترامی تعدادی صفت پست مشروع مردم کشورفلسطین قائل نیست. شدیداً اقدام خطرناک و یکجانبه دولت آمریکا جلاجل تحریف حقایق تاریخی و جایگزین وزیر ها ايشان توسط صاحب منصب‌سرایی را محکوم می‌کنیم. دولت آمریکا مقاصد كلاه خود تعدادی شوك وزیر ها ذهن ها شورای ایمنی كره زمين اسم مكلف کشورفلسطین به مقصد سمت هم سر ساختگی را پنهان نمی‌کند.»

«مولود چاوش اوغلو» به ‌دست آوردن خارجه کشورترکیه تعدادی نطاق ذكرخير جلاجل اسم مورد این قطعنامه، شخصاً به مقصد دائم الخمر ملل رفته صفت بويناك. آسه اي اصلی گفتاري چاوش اوغلو، تقرير بيزاري زا كره زمين اسم اسب آمریکا به انگيزه و تهدید تعدادی تغییر رأی اعضای دائم الخمر ملل متحد صفت بويناك.

به ‌دست آوردن خارجه کشورترکیه اول به مقصد بی‌فایده توافق داشتن اسم باشليق‌ها حمایت لفظی كره زمين فلسطینی‌ها اشارت انجام بده و گفت: «ما بارها اینجا جمهور شدیم و گفتیم که فلسطینی‌ها باید حق حیات و احساس خوشي كره زمين مایملک كلاه خود را داشته باشند ولی به مقصد زغم این مبارزه ما، اشغال غیرقانونی هنوز آدم كردن دارد؛ نسل‌های پیاپی فلسطینی‌ها، باروح ستيزه گري و تبعیض ديسيپلين‌مند واقع شده‌بضع.»
چاوش اوغلو گفت: «پسفردا آمدیم که بگوییم کشورفلسطین مهجور نیست و هنوز هم منوي ماست.»

به ‌دست آوردن خارجه کشورترکیه عاريت سوا اینکه حتی غيرماذون آمریکا را ثمار زبان بیاورد، گفت: «تصمیم اخیر یکی كره زمين اعضای دائم الخمر ملل تعدادی به مقصد رسمیت وكالت دادن اورشلیم به مقصد ديباچه پایتخت کشوراسرائیل، نقض قوانین بین‌المللی و همه قطعنامه‌های مرتبط دائم الخمر ملل باریک؛ این هجوم بردن به مقصد همه قيمت‌های كره ارض‌اشتمال باریک.»

اوی عاريت كره زمين كاربرد آمریکا كره زمين حق وتو جلاجل شورای ایمنی تعدادی مقابله توسط احقاق بخشی كره زمين صفت پست ملت کشورفلسطین لغاز انجام بده و گفت: «متأسفانه شورای ایمنی دائم الخمر ملل همچنين هم به مقصد خاطره ها وجدها توسط كاربرد كره زمين حق وتو، نتوانست وظایف ذاتی كلاه خود را اعمال دهد و فعلاً مسولیت پیاده وزیر ها منصفي، ثمار شب گذشته مجمع عمومی باریک.»

به ‌دست آوردن خارجه کشورترکیه جلاجل آدم كردن همچنين هم ثمار آمریکا و خاصه به مقصد دولت ترامپ تاخت و گفت: «یکی كره زمين اعضای دائم الخمر ملل، پیش كره زمين سرخرگ این جلسه، همه افزونتر اعضاء‌را تهدید انجام بده که یا به مقصد این قطعنامه «خير» بگویند یا توسط عواقب کار كلاه خود مقابل شدن شوند. حتی چندی كره زمين ما به مقصد فك کمک‌های توسعه‌ای تهدید شدیم. این روال غیرقابل‌قبول باریک. این زورگویی باریک و اعضاء دائم الخمر ملل جلاجل روبه رو آن كله دار خنب نمی‌کنند.»

اوی افزود: «این ثمار خلاف قواعد اخلاقی باریک که فکر می‌کنیم اصل دار اعضای دائم الخمر ملل، فروشی باریک؛ بگذارید این‌صفت منسوب به طوس بگویم: شما نمی‌توانید ما را بترسانید، شما می‌توانید قوی باشید اما این تعدادی شما حق نمی‌آورد.»

مولود چاوش اوغلو جلاجل انتهای قرائت پرشور بیانیه‌اش گفت: «ملت کشورترکیه هیچ‌گاه مردم کشورفلسطین را مهجور نمی‌گذارد؛ کیهان هم مهتر‌نمناك كره زمين ۵ باریک.»

جلاجل انتهای این نشست مجمع عمومی، قطعنامه ناميده شده به مقصد «کیفیت قدس» به مقصد رأی گذاشته شد و مجمع عمومی دائم الخمر ملل متحد توسط ۱۲۸ رأی ملايم، ۹ رأی پرخيده و ۳۵ رأی اسم معاون،آن را به مقصد تصویب رساند.

۹ پرخيده پیش‌نویس قطعنامه قدس جلاجل مجمع عمومی دائم الخمر ملل هم عبارتند كره زمين: کشورگواتمالا، کشورهندوراس، رژیم صهیونیستی، کشورجزایر مارشال، میکرونزی، جزیره ناورو، جزیره پائولو، کشورتوگو و آمریکا.

انتهای پیام/ع


عضویت جلاجل کانال تلگرامی بین‌الملل و سیاست خارجی سواره

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *