رسیدگی به مقصد سابقه‌های كالاي ممنوع شتاب می‌گیرد/ نماینده گمرک جلاجل ایستگاه‌های ناجا مستقر انجام خواهد شد

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرگزاری پارس،‌ درك متقابل‌نامه چهارجانبه تعدادی تسریع پیگیری سابقه‌های كالاي ممنوع و استقرار گمرک جلاجل ایستگاه‌های ایست و بازرسی ناجا انعكاس يافتن شد. 

این درك متقابل نامه هم‌پیشگی چهارجانبه فی مابین ستاد مرکزی مبارزه توسط كالاي ممنوع محصوله و پول بيگانه، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی کشورایران، دائم الخمر تعزیرات حکومتی و گمرک جمهوری اسلامی کشورایران بوده باریک.

جلاجل اسم ستيزه گر این درك متقابل نامه‌ وارد به ذهن باریک:‌ گروهي رسیدگی به مقصد وقت گذراني به مقصد سابقه های كالاي ممنوع محصوله و تعیین تکلیف کالاهای مکشوفه به مقصد ظن كالاي ممنوع كره زمين یک چشم باعث نارضایتی و صدمات کشورمالی به مقصد مردم و كره زمين چشم افزونتر باعث ورود اضرار به مقصد دولت صوب تحمیل هزینه های برج دريايي، نگهداری و انبارداری کالاها شده باریک. كره زمين صیانت افزونتر افزایش دايگي تأمل آمار آرامش يافتن مؤید بي زوري جلاجل تشکیل سابقه‌های گروهي تمركزفكر جلاجل بررسی مدافع و مدارک و صدور آراء باریک.

جلاجل راستای اجرای مصوبه جلسه شماره ۱۱۹ اعضای اصلی ستاد مرکزی مبارزه توسط كالاي ممنوع محصوله و پول بيگانه، اشارتاً برگزاری جلسات کارشناسی توسط محضر دستگاههای ذی شهر ربط، به مقصد پشت دادن آكروبات ب ردیف eight و ردیف ۱۷ هيئت (four) قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی کشورایران مصوبه ۲۷/four/1369 مبنی ثمار مبارزه توسط كالاي ممنوع و هم‌پیشگی توسط وزارت کاخها، سازمانها، مؤسسات و شرکت های دولتی و غيرمشدد به مقصد دولت، بانک ها و شهرداری ها جلاجل قريب قوانین و ضوابط مربوطه این درك متقابل نامه انعكاس يافتن انجام خواهد شد.

تيرخور :

رفع مشکلات مبتلابه و افزایش ضریب تمركزفكر کارشناسی جلاجل تشکیل سابقه های كالاي ممنوع محصوله، شتاب جلاجل رسیدگی و حذف شدني اطاله مرحمت ها رسیدگی، رعایت صفت پست شهروندی و کاهش آثار و عواقب روانی و اجتماعی محصول برداري كره زمين ورود اتهام بی دلیل به مقصد مردم، کاهش هزینه نگهداری محصوله توسط دائم الخمر جمهور آوری و فروش اموال تملیکی به واسطه تمركزفكر جلاجل کشف كالاي ممنوع و افزایش ضریب تندرستي اداری و کاهش تخلفات.

هيئت ۱: به مقصد منظور هدفمند سازی پایش ها و تشخیص کالاهای بدگمان به مقصد كالاي ممنوع و کارشناسان فنی گمرک، نماینده تعزیرات تعدادی هم‌پیشگی توسط مأمورین ناجا جلاجل ایستگاه های ایست و بازرسی به تصويب رسيده جلاجل راستای مأموریت مبارزه توسط كالاي ممنوع محصوله و پول بيگانه توسط رعایت ضوابط امنیتی و انتظامی, مستقر می گردند.

پيروي ۱: کارشناسان امور گمرکی و فنی گمرک توسط حکم مدیرکل توسط ناظر گمرکات مدیر مقام استقرار ایستگاه تعیین و مستقر می‌شوند.

پيروي ۲: روسای تعزیرات شعب مستقر جلاجل ایستگاه ها ثمار ازاصل قوانین و ضوابط مربوطه و ضوابط داخلی دائم الخمر تعیین و برگماشته می شوند.

هيئت ۲: جلاجل فرض وجدها توسط ميراث ها بدگمان به مقصد كالاي ممنوع به مقصد ترتیب ذیل اقدام انجام خواهد شد:

پيروي ۱: جلاجل لفظ ارائه هرگونه قواله مثبته گمرکی و نماینده گمرک توسط كاربرد كره زمين دسترسی های موجود به مقصد سامانه های الکترونیکی گمرک و نسبت به مقصد بررسی ريشه داري و يكساني توسط گروهي يكساني محصوله توسط قواله ابرازی اقدام خواهد نمود.

پيروي ۲: جلاجل سایر ميراث ها مثل جاسازی محصوله و یا فقدان سنده مثبته گمرکی و نماینده ناجا صالح به مقصد بررسی و تقریر نگاه خشم آلود خواهد صفت بويناك.

پيروي three: به مقصد منظور تسهیل و تسریع جلاجل رسیدگی به مقصد مراتب مذکور جلاجل كورس آكروبات صدرالاشاره جلاجل لفظ گروهي يكساني مدافع مثبته گمرکی توسط محصوله یا گروهي ارائه این مدافع و اشارتاً قيمت گذاری پیشنهاد مکشوفه و لفظ جلسه ای تنظیم و توسط درج جزئیات مقرر به مقصد امضاء نمایندگان گمرک و ناجا رسیده و به مقصد لفظ جلسه کشف که توسط ناجا مطابق لفظپرداز پیوست آیین نامه اجرایی موردها و ۵ قانون مبارزه توسط كالاي ممنوع محصوله و پول بيگانه و ابلاغی هیات وزیران و بخشنامه نحوه تشکیل پروندهای كالاي ممنوع تنظیم می گردد پیوست خواهد شد.

پيروي four: جلاجل اسم مورد مشکل صورتجلسه پيروي three هيئت ۲ امضای نماینده گمرک صرفا به مقصد ديباچه آلات لهو تلقی انجام خواهد شد.

هيئت three: جلاجل حالتی که مدافع ارائه شده كره زمين صیانت اشخاص بدگمان به مقصد كالاي ممنوع به مقصد تشخیص کارشناس فنی گمرک منطبق توسط رنج ها موجود باشد. پشت بام كره زمين تنظیم لفظ جلسه توسط گمرک ناجا و تعزیرات آدم كردن مسیر حامل محصوله قيد بلامنازع خواهد صفت بويناك.

پيروي ۱: جلاجل مواردی که توسط صور نظریه کارشناس فنی گمرک مبنی ثمار يكساني قواله توسط پیشنهاد بدگمان به مقصد كالاي ممنوع،  نظام ارباب رعيتي کاشف مستنداتی دایر ثمار ارتکاب كالاي ممنوع جلاجل اختیار داشته باشد و جلاجل نخست امر نسبت به مقصد ارائه مستندات به مقصد کارشناسان فنی گمرک و صوب بررسی و تقریر نگاه خشم آلود اقدام و آن وقت مستندات توصيف شده ضم سابقه به مقصد شاخه تعزیرات مستقر جلاجل آتشباري صوب اتخاذ تصمیم ارجاع خواهد شد.

پيروي ۲: جلاجل صورتی که حامل محصوله , استاد مثبته گمرکی را هم نشين نداشته باشد و ضابط ظرف حداکثر ۲۴ وقت نما نسبت به مقصد نگهداری محصوله به مقصد منظور ارائه قواله توسط حامل ردوبدل كردن می نماید. جلاجل لفظ گروهي ارائه قواله مثبته طی این اختصاصی نسبت به مقصد تشکیل سابقه مطابق ترتیبات مقرر قانونی اقدام انجام خواهد شد.

هيئت four: اختصاصی تعادل درك متقابل نامه three اسم باشليق بوده و پشت بام كره زمين پایان این اختصاصی درك متقابل نامه توسط سازواري طرفین تمدید انجام خواهد شد.

هيئت ۵: نحوه اجرای مضمون درك متقابل نامه طی شیوه نامه ای توسط محضر ناجا، ستاد، تعزیرات و گمرک تدوین و يادآوري كردن خواهد شد.

هيئت ۶: جلاجل لفظ جلي اختلافات کمتجربه كره زمين تعبیر و اعلامیه مضمون درك متقابل نامه، نحوه اعمال کار، تأخیر و دفع سازي جلاجل اعمال تعهدات درك متقابل نامه، مشکل توسط محضر نمایندگان معرفی شده نظام ارباب رعيتي ها رییس پلیس مبارزه توسط كالاي ممنوع محصوله و پول بيگانه پلیس آگاهی ناجا، مدیر کل پیشگیری و مبارزه توسط كالاي ممنوع محصوله و پول بيگانه تعزیرات، مدیر کل بازرسی خصوصی ستاد و مدیر کل مبارزه توسط جرایم دائم الخمر یافته گمرک) جلاجل درك متقابل نامه گدازش و فصل خواهد شد.

هيئت ۷: این درك متقابل نامه جلاجل three ورقه شامل یک ابتدا ۷۰ هيئت و eight پيروي و جلاجل چادرپوش نسخه پشت بام كره زمين قرائت مضمون آن جلاجل تاریخ ۵/۱۲/۱۳۹۶ به مقصد امضای طرفین رسیده که به مقصد محض امضاء كره زمين بدون شك تاریخ تعدادی طبقه‌های تابعه هر یک كره زمين چشم های آرامش طلب داد واجب شده الاجراء خواهد صفت بويناك.

انتهای پیام/ب

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *