رشد قارچ‌نوع برندفروشان غيرقانوني/ دربست مغازه تعدادی برند ایرانی ۲.۵ مواجه نزد برند خارجی

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار اقتصادی كلوپ توانا خبرگزاری سواره، شانزدهم اسفندماه اسم باشليق۹۵ صفت بويناك که سيني «بخشنامه نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت‌های خارجی نمایش‌کننده پوشاک»، واردات پوشاک وابسته شدن به مقصد درآمد داشتن نمایندگی شد. نمایندگی‌ رديف نظامي‌های کالایی مختلف هم جلاجل «سایت ایرانیان اصناف» ذکر شده که مبنا آن تعدادی پوشاک ۲۳ باروح باریک.

بنابراین شرح احوال، پشت بام كره زمين تاریخ معین شده، افزونتر واردکنندگان پوشاک فاقد نمایندگی نمی‌توانستند كالا كلاه خود را به مقصد لفظ قانونی به مقصد کشور واصل کنند؛ پوشيدگي تعدادی فروش اجناسی که مادام پیش كره زمين این بازه زمانی خریداری شده صفت بويناك، یک‌ونیم اسم باشليق ، یعنی مادام ابتدای مردادماه امسال، مهلت داده شد مادام مغازه‌دار ايشان را بفروشد. پشت بام كره زمين این بازه زمانی، خير مهجور افزونتر امکان فروش این كالا برند صور نداشت، بلکه حتی نمایش ايشان، غيرقانوني محرز به مقصد شمار می‌آید و سيني قانون مبارزه توسط غيرقانوني محصوله و پول بيگانه باید جمعيت شوند.

حلول كننده ممکن باریک فروشنده‌ای ادعا کند که جلاجل این اختصاصی ۱.۵سال نتوانسته جنس كلاه خود را بفروشد، اما این ادعا منطقی نیست، چراکه ارچه پوشاک برند جلاجل فصل كلاه خود به مقصد فروش نرود، بها كلاه خود را كره زمين دستگاه بافندگي داده و همین امر موجب انجام خواهد شد مادام فروشنده، آن را جلاجل پایان هر فصل توسط تخفیف بسیار بفروشد.

كره زمين صیانت افزونتر هم جلاجل ورودی چندی كره زمين این سوپرماركت‌ها، بنرهایی توسط ديباچه new assortment مونس شده که داغ جا می‌دهد این کالاها به مقصد تازگی توسط طراحان برند باروح نگاه خشم آلود راهی بازارگه شده‌بضع و بنابراین نمی‌توان ادعا انجام بده که پیش كره زمين تاریخ باروح نگاه خشم آلود یعنی شانزدهم اسفندماه ۹۵ خریداری شده‌بضع.

بنابراین توسط پشت دادن به مقصد «بخشنامه ماده۷ آیین‌نامه اجرایی هيئت۱۳ قانون مبارزه توسط غيرقانوني محصوله و پول بيگانه»، كره زمين ابتدای مردادماه سالجاری، مهلت نمایش پوشاک خارجی سوا شناسه محصوله جلاجل مساحت گيري خرده‌فروشی به مقصد پایان رسیده و كره زمين ۳۱خردادماه اسم باشليق ماضي هم مندرج‌سفارش پوشاک وابسته شدن به مقصد ادراك پذير كردن شناسه محصوله شده باریک.

پشت بام فروشندگان باید مادام پیش كره زمين این تاریخ، کالاهای سوا شناسه را جلاجل اولویت فروش آرامش طلب دهند و جلاجل غیر این لفظ مسئولیت گروهي فروش محصوله ثمار كفالت خودشان خواهد صفت بويناك. جلاجل حلول كننده موجودي هم توسط صور آنکه زیاد كره زمين یک‌ماه‌ونیم كره زمين مهلت تعیین شده می‌گذرد، اما همچنان فروش پوشاک سوا شناسه محصوله و سوا نمایندگی جلاجل حلول كننده اعمال باریک.

*۱۱۳ برند محرز غيرقانوني مهجور جلاجل ۱۵۰ سوپرماركت!

عباس فروزش، مدیر کل سابق دفتراسناد امور فعاليت ها بازرگانی وزارت صنعت، كان و تجبر جلاجل اسفندماه اسم باشليق ماضي ديباچه کرده صفت بويناك که «تقويم انجام خواهد شد جلاجل مدیر شهر تهران و شمیرانات، ۴۵هزار يك جهت توسط پرده خارجی صور دارد که پوشاک خارجی می‌فروشند، اما تاکنون مهجور ۳۰شرکت مندرج‌شده صور دارد و مابقی ايشان سوا زردتشتي جلاجل حلول كننده فعالیت هستند».

به مقصد همین منظور هم خبرنگار ما، بازدید میدانی كره زمين ۲۷ تيمچه جلاجل شهر شهر تهران اعمال داد که ۸۰۰ سوپرماركت جلاجل ايشان دارای غيرماذون و ديباچه بودند و مقایسه ايشان توسط نمایندگی‌های رسمی پوشاک جلاجل «سایت ایرانیان اصناف» داغ جا می‌دهد که جلاجل هر کدام، باغ ها ۱۰ سوپرماركت نمایش‌کننده برند محرز غيرقانوني صور دارد.

جلاجل این میان، ۴۲۷ سوپرماركت، برندهای خارجی و ایرانی می‌‌فروختند که سهم هر کدام به مقصد ترتیب مواجه نزد ۳۵۸ و ۶۹ باروح صفت بويناك؛ به مقصد عبارت مرغوبيت، سهم برندهای خارجی جلاجل چندی پاساژهای کشورمان، ۵ مواجه نزد برندهای ایرانی باریک.

ایضاً بررسی‌های خبرنگار ما داغ جا می‌دهد که محصولات ۱۵۰ سوپرماركت جلاجل ۱۷ تيمچه، توسط پرده موجود جلاجل كله دار جلاجل آن، یکی باریک و توسط غيرماذون بدون شك پرده، محصولاتشان را نمایش می‌کنند. بررسی این مناسبت ها داغ جا داد که جلاجل این ۱۵۰ سوپرماركت، ۱۱۳ برند غيرقانوني فروخته انجام خواهد شد و به مقصد عبارت افزونتر، همه این ۱۵۰سوپرماركت، فروشنده برند محرز غيرقانوني هستند.

*«نایک»؛ كره زمين تحریم ملی‌پوشان کشور جلاجل جام‌جهانی مادام فروش غيرقانوني جلاجل شهر تهران

پرس‌وجو كره زمين چندی فروشندگان این برندها هم داغ جا داد که چندی كره زمين ايشان مقرري حتی ۵۰ مادام ۱۰۰میلیون ده هزار دينار هم دربست مغازه بازدادن می‌کنند؛ ارچه بدون شك ميانه ۵۰میلیون ده هزار دينار دربست را جلاجل نگاه خشم آلود بگیریم، این بيگانگان همه ساله باغ ها ۶۰۰میلیون ده هزار دينار بازدادن می‌کنند و ارچه هزینه خرید پوشاک و سایر خرجیها نیز به مقصد این رقم اضافه شود، هزینه صاحبان این مغازه‌ها میلیاردی خواهد شد؛ این فهمید داغ جا می‌دهد که فروش برندهای پوشاک غيرقانوني تاآنجا برایشان سودده باریک که حتی حاضرند چنین خرجیهای میلیاردی را متحمل شوند.

كره زمين يكباره برندهایی که غيرقانوني توافق داشتن ايشان محرز باریک، می‌توان به مقصد «نایک» اشاعت انجام بده که یک هفته مابقي به مقصد بازی‌های جام‌جهانی، كره زمين ارائه کفش ورزشی به مقصد تیم ملی واليبال کشورمان گریز انجام بده و علت آن را واهمه كردن كره زمين تحریم‌های آمریکا حالی، اما فعلاً اجناسش، جلاجل پاساژهای لوکس شهر تهران تاخت وتاز می‌دهند و به مقصد راحتی هر چون كه صفت انحصارطلب‌نمناك خریدوفروش شده و توسط قیمت‌های بسیار بيهود هگو به مقصد فروش می‌رسند. توسط این پیمان باید پرسید که به چه دليل فروش پوشاک غيرقانوني به مقصد لفظ عیان جلاجل حلول كننده اعمال باریک، سوا آنکه پيمان كره زمين پيمان تکان بخورد؟ و اینکه کدام ارگان یا دائم الخمر باید به مقصد این فهمید رسیدگی کند؟

*دربست تعدادی برند ایرانی ۲.۵ مواجه نزد برند خارجی

ماجرا وقتی منكر نمناك انجام خواهد شد که بدانیم جلاجل یکی كره زمين پاساژهای باروح بازدید، هزینه دربست تعدادی برندهای ایرانی، زیاد كره زمين ۲٫۵برابر برندهای خارجی باریک، آن هم جلاجل سالی که «حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی» غيرماذون‌گذاری شده و قطعاً جلي این اتفاقات، ظلمی مهتر جلاجل حق تولیدکننده داخلی باریک.

ایضاً پیگیری‌های خبرنگار ما كره زمين چندی پاساژهای شهر شهر تهران داغ جا داد که صاحبان این پاساژها، ميل داشتن بسیار بیشتری تعدادی دربست مغازه‌هایشان به مقصد برندهای خارجی دارند و زمانی که بايسته دربست مغازه تعدادی برندهای داخلی داده انجام خواهد شد، تمایل کمتری داغ جا داده و فهمید را به مقصد بررسی‌های زیادتر این برند ایرانی موکول می‌کنند.

*به چه دليل نیروی انتظامی مبارزه نمی‌کند؟

به مقصد شرح احوال سواره، ثمار ازاصل «بخشنامه ماده۷ آیین‌نامه اجرایی هيئت۱۳ قانون مبارزه توسط غيرقانوني محصوله و پول بيگانه»، کالاهای فاقد شناسه، جلاجل مساحت گيري نمایش و خرده فروشی، غيرقانوني به مقصد شمار وارد به ذهن و باید قبض شوند. كره زمين صیانت افزونتر هم ثمار ازاصل قانون نیروی انتظامی، قانون آیین دادرسی و نیز قانون مبارزه توسط غيرقانوني محصوله و پول بيگانه، نیروی انتظامی مکلف به مقصد مبارزه توسط غيرقانوني محصوله شده و به مقصد این ترتیب كره زمين این ارگان توقف می‌رود مادام مبارزات جدی‌تری توسط فروشندگان این کالاهای غيرقانوني داشته باشد، چراکه غيرقانوني ۲,۶میلیاردی پوشاک ضربات بسیار جاي دنج‌ناپذیری به مقصد کشور می‌زند، به مقصد‌نوع‌ای که کارشناسان ديباچه می‌کنند که جلاجل حلول كننده موجودي واحدهای تولیدی پوشاک و نساجی، مهجور توسط ۴۰درصد ظرفیت کار می‌کنند.

سید بهزاد حسینی

انتهای پیام/ب

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *