روایت دردناک فصل نامه‌نگار نامي آلمانی كره زمين «کشورمیانمار»

[ad_1]

به مقصد شرح احوال رديف نظامي بین‌الملل خبرگزاری پارس، «یورگن تودهوفر» فصل نامه‌نگار نامي آلمانی جلاجل جریان سفيران به مقصد کشورمیانمار روایتی كره زمين موقعیت اقلیت روهینگیایی دارد و آنچه را دیده، غیرقابل وصف حالی.

او كره زمين دولت کشورآلمان و افزونتر کشورهای اروپایی خواهان شدن برخودهموار كردن فشارهای سیاسی بیشتری ثمار دولت کشورمیانمار واصل کنند.

وضع آوارگان روهینگیایی غیرقابل وصف باریک

تودهوفر جلاجل گفت‌وگو توسط فصل نامه آلمانی «فرانکفورتر روندشاو» گفت: «ما جلاجل کلان كره زمين کمپ‌های پيوسته كاري به مقصد پناهجویان و بیمارستان‌ها بودیم. منبرها جلاجل سفرهای قبلی‌مام خرگاه‌های زیاد و مردم درمانده فراوانی دیده بودم. اما آنچه جلاجل سو گسرود کشورمیانمار گواهي نامه آن بودیم، به مقصد عبارتی جنون مردم آزاري وضعیتی غیر دايگي توصیف صفت بويناك. بدترین چیز این صفت بويناك که مردم کاملا نا‌امید بودند. به مقصد عقیده منبرها کشورمیانمار این بيگانگان را به مقصد دلایل نژادی و مذهبی كره زمين کشور منفور باریک و نمی‌خواهد که ايشان همچنين گردند. ايشان جلاجل کشوربنگلادش هم نمی‌توانند بمانند. دولت این کشور هر کاری که می‌تواند در عوض ايشان می‌کند اما کشوربنگلادش یکی كره زمين فقیرترین کشورهای كره ارض باریک که در عوض تامین مردم خوش خدمتي كردن هم مشکلات فراوانی دارد.ما كره زمين زیاد كره زمين نیم میلیون نفر درستكاري می‌کنیم که جلاجل هفته‌های اخیر كره زمين سو گسرود رد شدن کرده‌بضع».

این فصل نامه‌نگار آلمانی که به مقصد دلیل سفيران به مقصد پرسپكتيو بحرانی كره ارض بلد دارد جلاجل آدم كردن گفت: «نژادپرستی را نمی‌توان به مقصد راحتی هزیمت داد جلاجل کشورمیانمار رديف نظامي‌های مختلفی صور دارند که ايشان هم مشکلاتی دارند اما دستگاه بافندگي‌ناچیز ايشان تابعیت کشورمیانمار را دارند. دولت کشورمیانمار مدعی باریک که اقلیت روهینگیا را انگلیسی‌ها كره زمين کشوربنگلادش به مقصد کشورمیانمار آورده‌بضع و این جلاجل حالی باریک که ايشان مبهوت اسم باشليق باریک که جلاجل کشورمیانمار زندگی می‌کنند. اما این اقلیت دین دیگری دارند و رنگ پوسه زیادتر آنان كره زمين بقیه مردم تیره‌نمناك باریک.چنین موضوعی باعث شده که تفاوت ايشان توسط دیگران مشخص شود و همین فهمید به مقصد اشنان شليطه می‌زند. پوشيدگي دین بودا، دین آرامش بوده و هست. اما جلاجل هر دینی افرادی پیدا می‌شوند که به مقصد اشنان‌پراکنی شليطه می‌زنند و جلاجل کشورمیانمار تفريغ محاسبه‌گرایان ملی‌گرا هستند که  كره زمين این اشنان گشاده رو می‌شوند».

به مقصد نظرم همه اتفاقات دستور كار‌ریزی شده باریک

تودنهوفر درزمينه موقعیت پناهجویان اینطور هزیمت داد: «مردم جلاجل زورمندي‌هایی زندگی می‌کنند که احكام كره زمين میله و ورق‌های پلاستیکی ساخته شده‌ باریک. ايشان وافراً غير هیچ چیزی روی زمین می‌خوابند و این جلاجل شرایطی باریک که جلاجل این هنگام ولادت اسم باشليق تگرگ آمدن‌های شدیدی می‌بارد و این به مقصد خودی كلاه خود اسم مكلف‌ای باریک که بیماری‌های كريه دیگری همه‌گیر نشوند. کمک‌های مردم گرايانه صور دارد اما کافی نیست. حتی جلاجل بیمارستان‌ها هم امکانات کافی نیست و شماری كره زمين بیماران روی زمین می‌خوابند».

اوی افزود: «ما كره زمين خاک کشوربنگلادش گواهي نامه به ستوه آمدن‌های رسا وافور جلاجل کشورمیانمار بودیم و منبرها می‌خواستم خودم اوضاع را (كره زمين نزدیک) ببینم. ما جلاجل رد شدن كره زمين سو گسرود کشورمیانمار واصل روستایی شدیم و دیدیم که همه چیز خاكسترشده باریک؛ آشیانهها، درختان، زمین و احتمالا مردم افزونتر نمی‌توانند به مقصد این شهربان بازگردند چريدن که زیر ساخت‌های زندگی ايشان ازميان رفته شده باریک. ستيزه گري نظامیان میانماری علیه روهینگیاها حدومرز ندارد. منبرها جلاجل بیمارستان‌ها کودکانی را دیدم که جلاجل پی شلیک گلوله زخمی شده بودند. دختربچه‌ای شش ساله‌ای جلاجل بیمارستانی دیدم که پایش كره زمين ران برخودهموار كردن زانو زخم کمتجربه كره زمين سوختگی داشت و این زخم پيوسته كاري به مقصد زمانی می‌شد که کلبه ايشان به مقصد آذريون کشیده شده صفت بويناك و او هنوز رويارويي كردن صفت بويناك. به مقصد زنان تخلف شده و شرح احوال‌هایی که كره زمين پناهجویان به مقصد ما رسید، بسیار منغص صفت بويناك؛ كره زمين دید منبرها همه اینها به مقصد این معنی باریک که چنین اقداماتی دستور كار‌ریزی شده علیه روهینگیاها لفظ می‌گیرند.»

توسط این وضع، دولت کشورمیانمار نباید جلاجل جامعه جهانی پذیرفته شود

تودن‌هوفر که پیش كره زمين این كره زمين اعضای تشكيلات سياسي دموکرات‌مسیحی (هم حزبی مرکل) صفت بويناك، ثمار اقدام علیه این موقعیت تاکید انجام بده و افزود: «جلاجل همه جای كره ارض فجایعی رخ می‌دهد اما ازميان رفته وزیر ها یک رديف نظامي جلاجل زمان ما غير دست اندازي جامعه جهانی موضوعی غیرقابل قبول باریک. منبرها نمی‌فهمم که چريدن سیاستمداران اروپایی فشارهای بیشتری علیه (دولت کشورمیانمار) حالت نمی‌کنند. دولت مدنی کشورمیانمار دستگاه بافندگي‌ناچیز شکت خورده باریک و «آنگ‌سانگ سوچی» رهبر کشورمیانمار هم موقعیت عنایت ندارد. نفوذ اوی ثمار ارتش مسدود شده باریک. توسط این حلول كننده باید مغرب و دستگاه بافندگي‌ناچیز اروپا این فهمید را شيوا کنند که جلاجل شرایطی که آن جهاني روهینگیاها به دنياآمدن نمی‌شود و ايشان نمی‌توانند به مقصد مقام زندگی كلاه خود همچنين گردند و نمی‌توانند كره زمين صفت پست روبه رو مثل دیگران بهره ور باشند جلاجل این لفظ امکان محضر (دولت کشورمیانمار) جلاجل جامعه جهانی و ثمار قراری روابط اقتصادی توسط این کشور صور ندارد. ارتش کشورمیانمار تباني گسترده‌ای توسط کشورآلمان دارد و دولت کشورآلمان هم این امکان را دارد که فشارهای سیاسی را افزایش دهد و كره زمين دید منبرها وقتی که ما (بخواهیم) صفت پست‌آدمي زاد را جدی بگیریم، جلاجل این زمینه متعهد هستیم.»

فصل نامه‌نگار آلمانی جلاجل آدم كردن درستكاري‌های كلاه خود افزود: «احكام جلاجل تاچند اسم باشليق ماضي، قريب ۲۰ اقدام نظامی علیه روهینگیاها لفظ گرفته باریک که زیادتر ايشان غير هیچ تحریک قبلی اعمال شده‌. اما مواردی كره زمين مقاومت هم بوده باریک. ۲۵ سپتامبر ماضي روهینگیاها، ۱۲ نظامی میانماری را کشتند که پوشيدگي منبرها كره زمين این اقدام هم لغاز می‌کنم اما نکته این باریک که جلاجل آن يورش هم مبنا روهینگیاهایی که کشته شدند زیادتر كره زمين میانماری‌ها بودند و جلاجل آدم كردن هم هزاران پريان کشته و باروح ستيزه گري و تخلف آرامش طلب گرفتند و زیاد كره زمين ۶۰۰ هزار پريان مجبور ساختن به مقصد شهرستان ترک سرزمین كلاه خود شدند. توسط همه اینها به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد که ارتش گوش به زنگ بهيمه ها باریک».

یورگن تودنهوفر گفت که کلان می‌گویند که این مسایل به مقصد کشورآلمان چون كه ارتباطی دارد اما باید جلاجل این اسم مكلف دست اندازي انجام بده و این عالی باریک که رسانه‌های آلمانی درزمينه پیمان مردم روهینگیا اخباری منتشر می‌کنند و تاکید انجام بده که کشورآلمان و اروپا باید وعاء سیاسی و خير نظامی واحد وزن معادل ایفا کنند.

اوی درزمينه آرزوی مردمی که جلاجل خرگاه‌ها زندگی می‌کنند هم گفت: «منبرها كره زمين کلان كره زمين ايشان پرسیدم و تقریبا همه گفتند که می‌خواهند جلاجل شرایطی که  ایمنی و صفت پست روبه رو داشته باشند، به مقصد وطنشان همچنين گردند. منبرها به مقصد یاد درستكاري‌هایم توسط زنی ۲۰ ساله می‌افتم که همسرش را كره زمين دستگاه بافندگي داده صفت بويناك و دوطرفه کوچکی داشت. كره زمين او پرسیدم که چون كه رویایی دارد و او سرش را تکان داد و به مقصد منبرها گفت که اینجا هیچکس رویا ندارد و وقتی كره زمين او پرسیدم که چون كه آرزویی در عوض آینده دارد گفت که امیدوار باریک که دخترش چیزی در عوض تغذيه كردن و پوشیدن داشته باشد و کمی هم ایمنی ثمار آرامش طلب باشد. این همه مدعا آن نسا صفت بويناك».

انتهای‌پیام/ص


عضویت جلاجل کانال تلگرامی بین‌الملل و سیاست خارجی پارس


 

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *