فصل نامه لبنانی: مغرب كره زمين قوچ شهربان‌ای کشورایران هراسان شده وموشک‌ بهيمه ها باریک

[ad_1]

به مقصد شرح احوال رديف نظامي بین الملل خبرگزاری سواره، فصل نامه لبنانی «البناء» جلاجل یادداشتی به مقصد خامه وفیق ابراهیم، به مقصد تشریح علل واقعی تشدید خصومت مغرب و متحدان شهربان ای آن توسط کشورایران وام گذاري و این ديباچه را تعدادی موضوع بحث كلاه خود برگزید که «کشورایران جایزه‌ای تعدادی به مقصد دستگاه بافندگي نيرو گرفتن قلب هزیمت دیده‌ها نیست».

 جلاجل این یادداشت وارد به ذهن باریک:  آمریکا به مقصد هجمه‌های كلاه خود علیه کشورایران نكراء بخشیده و جلاجل این مسیر باندی سعودی كره زمين کشورهای عربی پانویس خلیج سواره را به مقصد خدمتگزار گرفته که شتاب آلود يورش نظامی به مقصد کشورایران را زن خواهي و به مقصد کشوراسرائیل درزمينه حمایت کشورهای اسلامی كره زمين نابودی کشورایران اطمینان خاطره ها داده باریک و جلاجل عین حلول كننده راه را به مقصد روی کشورهای اروپایی که عمدا پروژه‌های غیر هسته‌ای شهرستان تهران را تيرخور آرامش طلب می‌دهند همچنين کرده باریک که بدین ترتیب ايشان زروسيم شیخ نشین‌ها و رضایت آمریکا را جلب کنند جلاجل عین حلول كننده که روابط كلاه خود را توسط جمهوری اسلامی توسط پیش‌بینی احيانا جلي تغییر اضطراری جلاجل دستور كار‌ها فك نمی‌کنند.

کل خاورمیانه به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد بشکه باروتی باریک که دکمه فوران آن جلاجل دستگاه بافندگي «دونالد ترامپ»، رئیس خلق آمریکاست، کسی که فضای جامعه بین المللی را به مقصد محب تآميز پيشتر كره زمين رويداد كلنجار مهتر مبدل کرده که كره زمين فعلاً بوی تعفن اجساد كره زمين آن رسا انجام خواهد شد، قبل اینکه حتی یک نفر هم زخمی شود.

چون كه اتفاقی جریان دارد آیا آميختگي ها روشنی تعدادی رويداد كلنجار صور دارد؟

پیش كره زمين اسم باشليق ،۱۹۷۹ کشورایران دورودورنگ شاهنشاهی، متحد نزدیک مغرب، کشوراسرائیل، کشورهای سعودی پانویس خلیج (سواره) و کشورمصر دورودورنگ انور قيد ششم و کشوراردن خانقه هاشمی صفت بويناك.

جایگاه و ظرفیت کشورایران جلاجل شهربان به مقصد آن قدرتی داده صفت بويناك برخودهموار كردن كره زمين طریق نفوذ آمریکا نقشی محوری جلاجل شهربان ایفا کرده و جلاجل نابودی متحرك‌های انقلابی جلاجل کشورعمان و افزونتر نواحي عربی هم سهیم باشد کما اینکه کشورایران كره زمين عربستان و افزونتر کشورهای عربی پانویس خلیج سواره جلاجل برترشدن توسط ایجاد هر نوع متحرك‌های مردمی اساسی حمایت می‌انجام بده علاوه ثمار اینکه رژیم شاهنشاهی كره زمين دیدگاه نظامی هم تضمين کامل شیخ نشین‌ها صفت بويناك و متحد مهتر کشوراسرائیل و کشورترکیه هم محسوب می‌شد.

این موقعیت ائتلافی کشورایران، پشت بام كره زمين پیروزی شورش اسلامی جلاجل این کشور و فرار شاه کاملا فروپاشید و کشورایران به مقصد یک جمهوری اسلامی مبدل شد که ایدئولوژی آن اختلاط كردن توسط نفوذ آمریکاست و تعدادی آزادسازی کامل کشورفلسطین اشغالی مبارزه می‌کند.

کشورایران در عرض همال یک کشور اسلامی باریک که جلاجل آن ولایت فقیه توسط حق مردم جلاجل گلچين نمایندگان كلاه خود تعدادی ریاست جمهوری، مجلس نمایندگان و دولت چسبان باریک و حتی ولی فقیه که كره زمين اختیارات مطلقی بهره ور باریک به مقصد صفت منسوب به طوس غیر مستقیم، گلچين ملت باریک.

این ایدئولوژی توسط اسم پيش خر آمریکا ثمار كره ارض اسلام پرخيده باریک و توق عربستان را که می‌خواهد به مقصد مشكل سازي کشورفلسطین ناعادلانه خاتمه بدهد نمی‌پذیرد چون عربستان به مقصد كنار زدن تصویب سنجش هواهایی باریک که فرد ۳۰ درصد كره زمين خاک کشورفلسطین را سوا مسجد الاقصی که كشيك چي بار اول، چهارمین مسجد و سومین مزار مقدس مسلمانان باریک بازگرداند.

این جلاجل حالی باریک که عربستان مملکتی به مقصد تركيب اسلامی باریک که به مقصد غيرماذون دین اما به مقصد شکل دیکتاتوری ثمار مردم حکومت می‌کند و ثمار خلاف سفارش اسلام پرخيده وام گذاردن حق گلچين به مقصد ملتش باریک و مردم جلاجل آنجا باید بی چون و ازچه تسلیم حاکمیت باشند به مقصد نوع‌ای که پادشاه نحو می‌دهد و مردم بی چون و ازچه باید فرمان برداري کنند جلاجل غیر این لفظ جلادان پادشاه فراهم آورنده اصلي وزیر ها ايشان و پایان وام گذاردن به مقصد حیاتشان هستند.

جلاجل اینجا باید به مقصد نکته‌ای درزمينه بیت المال محصول برداري كره زمين فروش نفت جلاجل کشورهای عربی پانویس خلیج (سواره) اشاعت انجام بده، این زروسيم جلاجل اختیار ولی امر آنهاست و او هر جور مصلحت بداند سيني سلیقه كلاه خود و بی قانون هر مكان بخواهد مصرف می‌کند و كره زمين هر کسی بخواهد محروم می‌کند جلاجل حالی که جلاجل کشور کشورایران محصول ملی، زروسيم ملت باریک و مدیریت آن جلاجل اختیار قدرتی باریک که بدون شك مردم انتخابش کردند و جلاجل مسیر توسعه و اولین کشور هزینه انجام خواهد شد، باآنكه اشتباهات و ميراث ها فسادی هم جلاجل کشورایران مانند آن حتی عالی‌ترین ديسيپلين‌های دموکراتیک جلاجل كره ارض رخ می‌دهد اما به مقصد شکل استثنایی و خير گسترده و فراگیر باریک.

شاید این ابتدا، علل خصومت آمریکا توسط کشورایران كره زمين زمان تبدیل آن به مقصد جمهوری اسلامی را شيوا می‌کند چون مغرب و عربستان توسط افزونتر کشورهای عربی پانویس خلیج سواره كره زمين صدام  رئیس خلق معدوم کشورعراق جلاجل اسم باشليق ۱۹۸۰ جلاجل جنگی حمایت کردند که بی دلیل و توسط جدا شدن كاربرد كره زمين بی ثباتی ديسيپلين جدید جلاجل کشورایران علیه این کشور تحمیل شد، کشورعراق برخودهموار كردن یکصد کیلومتری عمق کشورایران نفوذ انجام بده اما نتوانست ديسيپلين آن را که هشت اسم باشليق جلاجل روبه رو حملات عراقی‌ها مقاومت انجام بده كره زمين پای درآورد برخودهموار كردن عاقبت الامر عراقی‌ها را ملزم به مقصد خلف نشینی به مقصد داخل خاک كلاه خود انجام بده.

جلاجل پس ازآن سیاسی این كلنجار تلاشی سعودی-اسرائیلی تعدادی سرنگونی حکومت الهی توسط ریخته كشته شدن آب خون عراقی‌هایی صفت بويناك که صدام رئیس جمهورشان كره زمين آنچه تحریک شیعیان کشورعراق علیه رژیم کشورشان توسط کشورایران می‌خواند، هراس داشت كره زمين همین رو دیکتاتور معدوم کشورعراق نگرنده صفت بويناك قبل كره زمين تبرئه تاثیر دینی و سیاسی جمهوری اسلامی کشورایران به مقصد بغداد این ديسيپلين را انتكاس کند.

خصومت قوی توسط کشورایران برخاسته كره زمين منوي‌های شورش اسلامی باریک

بنابراین كره زمين زمان تاسیس جمهوری اسلامی کشورایران توسط رویکردهای عربي زبان آن خصومتی قوی علیه این کشور صور داشت، یعنی زمانی که مشكل سازي نامي هسته‌ای این کشور هم مطرح نيستي و این قضیه كشيده شده به مقصد سرخرگ سفرهای سخت کشورایران جلاجل نواحي اسلامی تعدادی وثیقه نيت ها چندگانه‌ای شد که نخستین آن پایبندی به مقصد ابعاد اسلامی، مشكل سازي کشورفلسطین و خصومت نسبت به مقصد مغرب و ایدئولوژی آن و دفاع كره زمين ديسيپلين كلاه خود جلاجل روبه رو حملات مختلف شهربان‌ای و بین المللی صفت بويناك كره زمين همین رو کشورایران مبارزه‌های كلاه خود را روی بركه توسط شهر اهل آسان سازي جلاجل کشورمصر، نهادهای فلسطینی و کشورسودان متمرکز انجام بده، اما حركات زيركي آمریکا جلاجل به مقصد کارگیری آشوب به پا كردن بین شیعیان و شهر اهل آسان سازي، کشورایران را گريبانگير نومیدی و دوراني به مقصد سمت اقلیت‌های شیعه جلاجل آسیای میانه، کشورپاکستان و کشورهند انجام بده و جلاجل این مسیر ثمار شیعیان کشورعراق که اکثریت خواهد شد این کشور را شامل می‌شوند و خاکشان به مقصد دستگاه بافندگي آمریکا اشغال شده باریک، متمرکز شد.

کشورایران در عرض توسط کشورسوریه بركه انجام بده و به مقصد صفت منسوب به طوس کامل به مقصد حمایت كره زمين تشكيلات سياسي الله که مبارز درجه یک کشوراسرائیل محسوب انجام خواهد شد مسئول شد، کشورایران موفق شد نفوذ بسیار قوی كره زمين کشورافغانستان برخودهموار كردن کشورلبنان داشته باشد و هیچ رقیبی مگراين كه نفوذ آمریکا روبروی كلاه خود نبیند.

جلاجل نهایت می توان تاکید انجام بده که افزایش نفوذ شهربان‌ای کشورایران موجب کاهش نفوذ آمریکا و عربستان شده و این مشکل جلاجل شکست همه تحریم‌های آمریکا و خصومت قوی عربستان علیه کشورایران آشکار باریک که همچنان تعدادی تحریک اقلیت‌های ایرانی علیه ديسيپلين کشورشان كره زمين طریق حمایت کشورمالی كره زمين ايشان توق می‌کنند.

کشورایران سوا ابزارجنگ هسته ای كره زمين نفوذ شهربان‌ای بزرگی بهره ور باریک چون توانسته بخش اعظم نیازهای كلاه خود را سوا واردات اشکال کند و همچنان اولین‌های حیاتی جلاجل میادین علمی و تکنیک مسجل کند بنابراین ازچه ایمنی ملی كلاه خود را جلاجل مقابل جلاجل اختیار درآمد داشتن تسلیحات هسته ای که هرگز كره زمين آن كاربرد نخواهد انجام بده توسط مضرت مواجه کند؟

باید فاکتور دیگری را اضافه انجام بده، اینکه موفقیت ارتش کشورسوریه توسط کمک کشورایران و کشورروسیه جلاجل رسیدن به مقصد مرزهایش توسط کشورعراق و موفقیت ارتش کشورعراق جلاجل پاکسازی بخش اعظم خاک كلاه خود كره زمين تروریسم به مقصد معنای کاهش نفوذ آمریکا و عربستان جلاجل اسم شرقي عربی و كره زمين دستگاه بافندگي رفتن گنجفه‌های مناجاتگري كردن انرژی نفت و رخت شو و موقعیت راهبردی و تسلط ثمار ظرفیت‌های کشورعراق باریک كره زمين همین رو واشنگتن شهرستان تهران را عدو حلول كننده موجودي ژئوپلیتیک آمریکا تلقی می‌کند توسط این توجه که شهرستان تهران سه اسم باشليق قبل كره زمين صفت دوده کشورروسیه واصل تنش زايي کشورسوریه یعنی زمینه را تعدادی مال و مكنت کشورروسیه به مقصد خاورمیانه مهيا انجام بده و به مقصد شکل یک چشم محوری جلاجل تنش زايي های کشورافغانستان، کشورپاکستان، کشوریمن، کشوربحرین، کشورعراق، کشورسوریه و کشورلبنان ورود انجام بده علاوه ثمار اینکه هوای تشكيلات سياسي الله را هم جلاجل نبردهایش توسط کشوراسرائیل و تروریسم تفريغ محاسبه گرایی دارد و توسط دائم الخمر‌های فلسطینی نظیر حماس، مقاتل اسلامی و غیره هم اخبار عمیقی دارد.

اینها علل واقعی مبارزه‌های صفت باشدت واشنگتن، ریاض و فعل التزام آویو تعدادی سرنگونی جمهوری اسلامی به مقصد بهيمه ها‌های جلاجل اختیار درآمد داشتن موشک‌های بالستیکی باریک که تا چه وقت روبه رو آن جلاجل کشوراسرائیل، عربستان، امارات و مغرب باریک و چون كه بستان ها موشک های ايشان كره زمين فناوری بالاتری هم بهره ور باریک.

اما در معرض اتهام وزیر ها کشورایران به مقصد تروریسم موضوعی مسخره باریک کشورایران توسط تروریسم مبارزه می‌کند و كره زمين همه کسانی که جلاجل هر کجا توسط تروریسم مبارزه می‌کنند، حمایت می‌کند، الحوثی‌ها جلاجل کشوریمن توسط القاعده وتروریسم سعودی مبارزه می‌کنند و متحدان ايشان جلاجل الحشد الشعبی کشورعراق توسط داعش می‌جنگند اما كره زمين تشكيلات سياسي الله به مقصد ديباچه مهتر ترین متحد كلاه خود كره زمين اسم باشليق ۱۹۸۲ جلاجل مقابله توسط کشوراسرائیل و همه اشکال تروریسم به مقصد صفت منسوب به طوس کامل حمایت می‌کند.

این جايز شمردن می‌کند که بهيمه ها‌های غربی‌ها تعدادی توجیه اقدامات عدواني غربی، سعودی-اسرائیلی علیه کشورایران مختلف باریک كره زمين همین رو این سوال مطرح انجام خواهد شد که تروریست کیست آیا تروریست، ایرانی باریک که كره زمين زمان فتوحات اسلامی به مقصد هیچ کشور همسایه اش صفت تجاوزگرانه نکرده یا غربی باریک که کارنامه تاریخی آن مملو كره زمين ارتکاب مبهوت میلیون کشتار جلاجل مجاور و کنار كره ارض باریک؟

بنابراین آیا غربی‌ها جلاجل کنار عربستان خواهند توانست ثمار شهرستان تهران چيرگي يافتن کنند کشورایران كره زمين اسم باشليق ۱۹۷۹ تيرخور آماج حملاتشان باریک و توسط صور اینکه متحدانی نداشت توانست نجات یابد بنابراین موقعیت فردا او جلاجل کنار متحدانش جلاجل خاورمیانه و کشورروسیه به چه طريق خواهد صفت بويناك؟

موضوعی که شيوا باریک این باریک که این تبانی غربی-سعودی علیه کشورایران فرد هیاهویی لاغر باریک برخودهموار كردن ترامپ مجال مهلت بیشتری تعدادی باسرعت گیری كره زمين حاکمان عربی پیدا کند که هزاران میلیارد تعدادی صفت به خاطرسپردني گرزن و سريره لرزيدن كلاه خود هزینه می‌کنند.

انتهای پیام/ص

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *