روزی که گل ها قلب موسپیدهای شهر را بالنتيجه کردند

[ad_1]

مجله سواره‌پژمرده؛ نعیمه جاویدی: دستگاه بافندگي‌های چروکیده روی بیل محکم انجام خواهد شد. دستگاه بافندگي‌هایی که می‌لرزند؛ اما توسط انرژی، خاک را نشانه گرفته‌بضع. پس ازآن كره زمين تا چه وقت دقیقه صفت شاعر کوچکی حفر انجام خواهد شد. مردم توسط صدای رسا دعاها می‌فرستند و پیرمردی که همه «عمورحیم» صدایش می‌کنند، گياه را باطني صفت شاعر می‌کارد. خواهد شد توسط كنگاش و انرژی دستگاه بافندگي می‌زنند. یکی كره زمين میان جمهور می‌گوید: «عمو روح! حسابی بركناري خواهي باغبانی داری‌ها…»

اینجا بوستان نیلوفر باریک. یکی كره زمين بوستان‌های کوچک پایتخت که میزبان اجرای دستور كار‌ای نوين و پرانرژی شده باریک. دستور كار‌ای توسط ديباچه «روزی تعدادی رویش» که هیبت باغبانی ردياب‌جمعی تعدادی سالمندان ایجاد کرده باریک. کاشت گل‌های فصلی، هیبت کاشت تخميركننده واكسن سبزیجات و صیفی‌جات و آشنایی توسط گیاهان گلخانه‌ای كره زمين افزونتر دستور كار‌هایی باریک که علاوه ثمار کاشت گياه اعمال انجام خواهد شد.

دوطرفه بالنتيجه دستگاه بافندگي جده پیرش را گرفته، آرامش جو‌آرامش جو قدم برمی‌دارند. نامش «الهه» باریک و دانشجوی لفافه میکروبیولوژی. كره زمين این می‌گوید که دورودورنگ نوجوانی ملامت گر بوده و حتی خانواده هم صفت براق تحمل ناكردني رفتارهایش را نداشته اما «عزیز جون»، بدون شك جده پیر و ازبابت، آن‌قدر تحملش کرده که فعلاً خانواده به مقصد صبر او سربلندي می‌کنند: «جده منبرها را سرما گل‌فروشی نزدیک كاشانه، تا چه وقت گل فراگرفتن بریده، ۲، three گلدان کاکتوس و یکی، كورس گلدان گل افزونتر برایم خرید و گفت: هروقت عصبانی شدی كله دار این گل‌ها تلافی آبادی، توصیه عجیبی صفت بويناك. گل‌های فراگرفتن بریده را پرپر کردم اما وقتی نوبنيان به مقصد گلدان‌ها رسید، دیدم دلم نمی‌آید كره زمين غضب بلایی سرشان بیاورم. توسط گل و گیاهان رفیق شدم. این مهر جلاجل منبرها تاثير انجام بده. فعلاً منبرها عزیزجون را آورده‌مام برخودهموار كردن هم نشين بقیه، ياد‌ها را بيدين و باغبانی را دوباره هیبت کند. حیاط كاشانه قبلی‌اش لبخند كره زمين دار و درخت صفت بويناك. فعلاً جلاجل یک يك جهت آپارتمانی نزدیک ما زندگی می‌کند که احكام تا چه وقت گلدان دارد.»

 

شهر زیبا توسط سلیقه شهروندان

دستور كار پسفردا را شهرداری شهر تهران به مقصد راه انداخته. دستور كار‌ای که جلاجل راستای شعار «شهر تاکتیکال» توسط مشارکت دانشگاه شهید بهشتی مجال مهلت باغبانی را تعدادی سالمندان مهيا می‌کند. سيده لک كره زمين استادان لفافه طراحی شهری این دانشگاه می‌گوید: «شهربان‌ای که جلاجل آن دستور كار را ايفا کرده‌ایم، بافندگي كردن جمعیتی و شهری بسیار متراکمی دارد؛ بنابراین سرانه فضای خضرا این سرگذر متأثر كره زمين این پیمان باریک. سعی کردیم توسط اجرای این دستور كار به مقصد‌خصوصی تعدادی رديف نظامي سنی سالمندان، هیبت‌ای مانند آن باغبانی جلاجل حیاط كاشانه را جلاجل بوستان نزدیک مقام پیشگیری آن‌ها ایجاد و خاطرات پسندیده را برایشان بيدين کنیم. شاید به مقصد این شیوه بتوانند فضای زندگی خودشان را آن‌صفت منسوب به طوس که متحد شدن دارند زیبا طراحی و درك پسندیده رویش و باغبانی را دوباره هیبت کنند. هیبت پسفردا به مقصد ما اثر داغ داد که یک قدم و اقدام کوچک به چه نحو می‌تواند حلول كننده كلاه خود ما و سالمندان و همشهری‌ها را مرغوبيت کند. به چه نحو یک کار و مسئولیت‌پذیری ما می‌تواند شهر را به مقصد فضای جذاب و متحد شدن‌داشتنی‌نمناك تبدیل کند.»

 

حلول كننده نيك توسط گل و گیاه

گلدان‌های گل، فراهم آورنده کاشتن شده‌بضع. حيطه نفوذ مشخص‌شده تعدادی کاشت گل را به مقصد سالمندان اثر داغ می‌دهند. پیرمردی که گوئيا نگهبان باغ بوستان باریک به مقصد کمک بقیه می‌آید. توسط شتاب و زبري گل‌ها را كره زمين گلدان بیرون می‌آورد و به مقصد دستگاه بافندگي بقیه می‌سپرد. «ملک‌ماماني حیدرهایی» كره زمين سالمندانی باریک که جلاجل این دستور كار شرکت کرده. کنجکاوانه همواره درزمينه کاشت انواع گیاهان مخصوصاً سبزیجات و میوه‌ها می‌پرسد. مشتاق شده برخودهموار كردن پس ازآن كره زمين این باغبانی را جلاجل كاشانه هم هیبت کند: «همیشه به مقصد این بوستان می‌آمدم برخودهموار كردن کمی روحیه‌مام مرغوبيت شود اما پسفردا یک هیبت پسندیده داشتم. هم بوستان سرگذر را سبزتر کردیم هم به مقصد خودم گفت دادم جلاجل كاشانه هم این هیبت را تکرار کنم.»

كره زمين دلیل حضورش جلاجل این دستور كار می‌گوید: «پسفردا کمی جوشي شدن‌وجوش و اعصاب‌خردی داشتم. آمدم پارک دیدم یک مجموعه سبزی و گل می‌کارند. خیلی خوشم آمد و جلاجل دستور كار شرکت کردم. عاطل نیکویی داشتم. جلاجل كاشانه گلدان دارم اما متحد شدن دارم گل‌های بیشتری بکارم. هیبت و ياد نیکویی تعدادی همه ما سالمندان موجودي جلاجل بوستان صفت بويناك چون دیدم اهالی، خودشان بوستان و شهرشان را زیبا می‌کنند.»

 

گلی به مقصد یاد دخترم کتایون

گلدان گل را که باطني خاک مكان می‌دهد، توسط چشمان نمناك اما لبخند ثمار گزيده می‌گوید: «حلول كننده منبرها پسندیده شد، مطمئنم دخترم هم راضی و گشاده رو باریک. این گلدان گل زردفام و سفیدرنگ زیبا را به مقصد یاد او کاشتم که بالنتيجه كره زمين این کیهان رفت.» خواهد شد بانوانی که خلف وعده سرش ایستاده‌بضع، بین همهمه و صدای بحرها‌هایی که هیاهو و صدای خنده زدن‌هایشان پارک را لبخند کرده باریک، گوش تیز کرده‌بضع برخودهموار كردن درستكاري‌های «فاطمه دلاوری» را بشنوند. تا چه وقت نفر تعدادی دخترش «کتایون» فاتحه می‌خوانند. دلاوری می‌گوید: «خیلی خوشحالم توسط کاشتن یک گل و زیبا وزیر ها این بوستان توانستم یادی كره زمين دخترم کنم. عاطل می‌کنم او هم گشاده رو باریک. توسط این هیبت، روزم خیلی پسندیده سرخرگ شد.»

مربی همه را جمهور می‌کند. توسط صدای بلندی که همه بشنوند، مقام ها فراهم آورنده‌سازی خاک تعدادی کاشت تخميركننده واكسن ریحان، بادنگان و گوجه‌فرنگی را هزیمت می‌دهد. یکی كره زمين ناسنجيده می‌پرسد: «سيده! کاشت قارچ صدفی را هم آموزش می‌دهید؟ بداعت‌های منبرها عشيق املت قارچ هستند. می‌خواهم تعدادی آن‌ها توسط قارچی که خودم می‌کارم املت بپزم.» یکی افزونتر كره زمين سيده‌ها توسط وارن، آرامش جو به مقصد پهلوی دوستش می‌زند و توسط لحنی آمیخته به مقصد لبخند می‌گوید: «خير! ماشاءالله، هزار ماشاءالله كله دار حوصله آمدی معصومه سيده. دیدی گفتم بیایی پارک، ناله كره زمين پادرد و کمردرد را فراموش می‌کنی. می‌بینی چقدر روحیه‌ات بديل شد؟»

دکتر «سهیلا صادق‌زاده» شهردار شهربان ۱۰ شهر تهران هم تعدادی دیدن بیانات اهالی نسبت به مقصد اجرای این دستور كار و تماشای بوستانی که به مقصد دستگاه بافندگي اهالی خضرا و زیباتر شده به مقصد بوستان نیلوفر وارد به ذهن باریک. كره زمين نزدیک و رخصت به مقصد رخصت توسط سالمندان درستكاري می‌کند. درك و حلول كننده و مدعا‌هایشان را می‌پرسد. كره زمين كنگاش و انرژی که جلاجل رخصت سالمندان می‌بیند، درك نیکویی دارد و می‌گوید: «شهربان ۱۰ كره زمين نواحي کوچک شهر شهر تهران باریک و بافندگي كردن شهری متراکمی دارد؛ بنابراین تعدادی توسعه فضای خضرا توسط مشکلاتی روبه‌رو هستیمکه بااستعداد‌ترین آن کمبود زمین درخور اطفال باریک. یکی كره زمين بهترین راه‌های نزه و نشيط نگه‌مرتبط بودن فضای خضرا بوستان‌ها، مشارکت اهالی جلاجل کاشت و نگه‌مرتبط بودن گیاهان باریک.»

صادق زاده به مقصد سالمندان سرگذر نگاه می‌کند و كره زمين هرآينگي‌های دستور كار‌ریزی اجتماع شهری تعدادی همه اقشار و رديف نظامي‌های مختلف سنی می‌گوید: «خواهد شد سالمندان این شهربان زیاد باریک؛ بنابراین باید تعدادی آن‌ها دستور كار‌های متنوع ايفا انجام بده برخودهموار كردن این دورودورنگ را توأم باتجربه، زبري‌ها، اثرگذاری و حسی خوشایند بگذرانند.»

شهردار شهربان ۱۰ درزمينه مدل «شهر تاکتیکال» می‌گوید: «شهر توسط مشارکت، ایده و همراهی كلاه خود شهروندان زیبا انجام خواهد شد. به مقصد این طریق درك علاقه و هویت شهروندی آن‌ها هم زیادتر انجام خواهد شد.» صادق زاده كره زمين هیبت‌های موفق این شهربان مثل خیابان بازی، آذین‌بندی سرگذر‌ها توسط شهروندان و افزونتر دستور كار‌ها یاد می‌کند و می‌گوید: «این دستور كار مستثنا كره زمين اینکه یک دستور كار باشد، نبا خوشایندی باریک که شهروندان به مقصد هم می‌دهند. فرض کنید همسایه‌ای جلاجل جواب به مقصد سؤال: پسفردا چون كه نبا؟ یک همسایه كلاه خود بگوید: آرامش طلب باریک پارک سرگذر را خودمان توسط کاشت گياه، گل و گیاه زیباتر کنیم. این جلاجل نهایت بدون شك درك پسندیده و هدفی باریک که ما به مقصد كنار زدن آن هستیم.»

 

منبرها هنوز هم باغبانم

 توضیحات مربی صفت انحصارطلب انجام خواهد شد. باید خاک را فراهم آورنده کنند توسط بیل و آب تني‌کش، سيني توضیحات مربی پیش می‌روند. بانویی که دبیر کانون سالمندان و جهاندیدگان باریک، پیش‌قدم انجام خواهد شد و می‌گوید: «توسط کاشتن این بذرها عاطل توانایی دوباره و انگیزه زیادتر تعدادی زندگی دارم. وقتی می‌بینم جلاجل دورودورنگ سالمندی قوچ زیبا وزیر ها شهرمان را داریم و می‌توانیم کاشانهمان را خضرا و متحد شدن‌داشتنی کنیم، درك ازکارافتادگی و قلب‌مردگی نمی‌کنم، این را به مقصد نمایندگی كره زمين همه سالمندان موجودي جلاجل این جمهور می‌گویم. بااستعداد‌ترین نتیجه و برکت دستور كار «سنه رویش» این باریک که عاطل مفید وجود داشتن داریم. افزونتر فکر نمی‌کنیم کاری كره زمين ما ساخته نیست. خودمان تعدادی موفق كشته شدن قدم برمی‌داریم.» پس ازآن بذرهای بادنگان را جلاجل خاک می‌کارد و به مقصد بذرها پيمان می‌دهند. مربی درزمينه اختصاصی به مقصد ميوه قعود بذرها هزیمت می‌دهد. یکی كره زمين ناسنجيده می‌گوید: «خب معلوم شد کی می‌توانیم یک کشک‌بادنگان خوشمزه بپزیم.» همه رسا می‌خندند.

 

۶۷ اسم باشليق حيات تازه يافتن كره زمين پروردن گرفته باریک و اصالتاً شهر اهل کردان باریک. كره زمين وابسته ها مدیر البرز که به مقصد گلستان‌ها و نگهبان باغ‌هایش خنيدهنام شده. «ناصر دهقانی» كره زمين کودکی و نوجوانی به مقصد گفت خوش خدمتي كردن باتجربه باغبانی قد کشیده و مهتر‌شده باریک. او كره زمين غرس‌کاران دستور كار روزی تعدادی رویش باریک و می‌گوید: «منبرها هنوز هم باغبانی می‌کنم جلاجل کردان شهرستان کرج گلستان کوچکی دارم. زندگی منبرها توسط گل و گیاه پیوند خورده باریک. وقتی مشغول باغبانی می‌مصابرت، حالم پسندیده باریک و عاطل مفید وجود داشتن دارم. پروردن به مقصد بانیان این دستور كار خیر دهد. وقتی اهالی خودشان باغبانی و مقام پیشگیری خودشان را زیبا و خضرا می‌کنند، آدم کیف می‌کند. منبرها و همسرم يوميه صبح پس ازآن كره زمين نماز تعدادی وزنه بردار و پیاده‌روی به مقصد این پارک می‌آییم. حتماً كره زمين این فضا که به مقصد دستگاه بافندگي كلاه خود مردم سرسبزتر شده باریک، زیادتر لذت می‌بریم. خوشحالم نهالی که پسفردا می‌کارم فردا درختی خواهد شد که به مقصد شهرستان‌نمناك كشته شدن هوای شهر و تندرستي ریه و نافذگردانيدن همشهری‌هایم کمک می‌کند.» دستور كار به مقصد پایان رسیده باریک. صدای اذان مغرب به مقصد گوش می‌رسد،‌ بوستان خليق شده باریک. «صفت ترسا احمدی» اما دوباره به مقصد بوستان برمی‌گردد. پيمان بطری‌ای که جلاجل دستگاه بافندگي دارد، پای گلی که پسفردا کاشته می‌ریزد و می‌گوید: «دلم نیامد خودم پيمان بنوشم و گلم عطش زده بماند.»

 

انتهای پیام/

 

 

 

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *