زارع: سهم کشورایران كره زمين تجبر كره ارض ۳۳ صدم درصد باریک/ حسینی: كلنجار اقتصادی آمریکا و کشورچین مجال مهلت بهبودی اقتصاد

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرگزاری سواره، رحیم زارع جلاجل دستور كار گفتگوی خصوصی خبری گفت: پیوستن به مقصد دائم الخمر تجبر جهانی الزاماتی كره زمين يكباره تنقیح وضع اسقاط بانکی، مرتبط بودن راهبرد توسعه تکنیک و تجبر بلندمدت، هماهنگی میان سیاست‌های پولی و بانکی،­ تغییر گمرکی و ساماندهی به مقصد وضع نواحي آزاد­ می‌خواهد که اکنون این پیمان مهيا نیست.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برجام مجال مهلت مناسبی تعدادی پیوستن کشورمان به مقصد دائم الخمر تجبر جهانی صفت بويناك، اما كره زمين آن كاربرد نشد.

زارع افزود: سهم کشورایران كره زمين ۳۸ هزار میلیارد دلار­­ تجبر جهانی ۳۳ صدم درصد باریک و جلاجل اسم باشليق ماضي ۵۴ میلیارد دلار واردات جلاجل مقابل ۴۷ میلیارد دلار نتیجه داشته‌ایم و این اثر داغ می‌دهد، پیمان کشور تعدادی پیوستن به مقصد دائم الخمر تجبر جهانی درخور اطفال نیست.

اوی گفت: حكماً وعاء دائم الخمر تجبر جهانی توسط توافق نامه‌های شهربان ای جلاجل حلول كننده کمرنگ كشته شدن باریک.

زارع افزود: کشور پسفردا ثبت كننده اقتصادی ندارد و قوانین کشورمان توسط قوانین دائم الخمر تجبر جهانی هماهنگ نیست، کمک اکنون هر قانونی جلاجل مجلس نوشته انجام خواهد شد، تعدادی فرار كره زمين تحریم هاست.

اوی گفت: کشورهایی­ جلاجل پی دائم الخمر تجبر جهانی می‌روند که پیمان عادی داشته باشند، اما دولت کشورایران راهبردی تعدادی حمایت كره زمين اقتصاد کشور ندارد.

زارع افزود: این اسم مكلف را نیز باید جلاجل نگاه خشم آلود داشت که امریکا و کشورچین اعضای اصلی دائم الخمر تجبر جهانی هستند اما احكام بهره ها كلاه خود را كنار زدن می کنند.

* كلنجار اقتصادی کشورچین و آمریکا مجال مهلت به شدني راهبرد تجاری توسط کشورچین 

حمید حسینی کارشناس هم تراز و هم سان اقتصادی نیز جلاجل این دستور كار گفت: چینی ها می دانستند که توسط امریکایی ها واصل كلنجار اقتصادی خواهند شد بنابراین توجه جدی به مقصد طوق های جمهوری اسلامی کشورایران تعدادی مقابله توسط تحریم های امریکا داشتند.

اوی افزود: چینی ها زمان هم چشمي كردن پذیری­ اقتصادخود توسط اقتصاد امریکا را اسم باشليق ۲۰۲۵ میلادی اعلام می کردند، اما كلنجار اقتصادی ايشان توسط امریکا ابتر شدن شده باریک.

حسینی گفت: باید كره زمين این كلنجار اقتصادی گشاده رو باشیم و بدانیم که امریکایی ها افزونتر نمی توانند ثمار ايمن سازي ما اجماع جهانی ایجاد کنند.

اوی توسط تبیین اینکه باید كره زمين شکاف ایجاد شده­ میان امریکا و کشورچین كاربرد کنیم افزود: بطور فك هیچکس جلاجل کیهان نمی تواند توسط چینی ها جلاجل قیمت کالاها هم چشمي كردن کند و این کشور شریک بار اول تجاری همه کشورهاست.

حسینی گفت: کشورچین ارچه بازارگاه امریکا را كره زمين دستگاه بافندگي بدهد بازارهای افزونتر را جلاجل دستگاه بافندگي خواهد داشت.

اوی افزود: دلیل عصبانیت امریکایی ها كره زمين کشورچین به مقصد دلیل جایگزینی زروسيم ملی این کشور به مقصد جای دلار جلاجل معاملات نفتی کشورچین باریک.

حسینی گفت: يوميه ۵ میلیارد دلار معاملات نفتی اعمال انجام خواهد شد که کمک بزرگی به مقصد اقتصاد امریکا باریک.

اوی افزود: کشورایران يوميه ۶۰۰ هزار بشکه نفت و زیادتر محصولات پتروشیمی كلاه خود را به مقصد کشورچین صادر می کند و توسط توجه به مقصد شکاف ایجاد شده جلاجل روابط اقتصادی امریکا و کشورچین، کشورمان می تواند سهم نتیجه نفت امریکا به مقصد کشورچین را جلاجل اختیار بگیرد.

حسینی توسط تبیین اینکه ­جلاجل حالیکه دائم الخمر تجبر جهانی نتیجه كلنجار جهانی باریک و کشورها پشت بام كره زمين آن گفتند باید به مقصد جای كلنجار روابط اقتصادی را میان كلاه خود گشايش دهیم گفت: امریکا قواعد این دائم الخمر را اکنون زیر سوال برده باریک اما عقلای امریکایی و افزونتر کشورها اجازه نمی دهند ­دولت امریکا این روند را آدم كردن دهد.

اوی افزود: پشت بام كره زمين شورش تکنیک شورش تجاری روی داد و ما كره زمين آن پشت سر افتاده و آنرا درک نکردیم و تقاعد تجبر جهانی هستیم.

حسینی گفت: غير پیوند توسط اقتصاد جهانی و پیوستن به مقصد wto نمی توانیم به مقصد اقتصاد كلاه خود جهاز دهیم.

اوی افزود: حتما باید به مقصد سمت همیاری های شهربان ای برویم برخودهموار كردن ایمنی اقتصادی کشورمان تامین شود.

حسینی گفت: جلاجل حالی که رشد کشورهای اندام دائم الخمر تجبر جهانی كورس مواجه نزد رشد اقتصادی کیهان باریک باید تعدادی یافتن بازارهای صادراتی اندام دائم الخمر تجبر جهانی شویم.

اوی افزود: باید جلاجل برجام امتیاز پیوستن به مقصد دائم الخمر تجبر جهانی را می گرفتیم اما به مقصد آن توجه نشد.

حسینی گفت: برخودهموار كردن مجبور نشویم کاری را اعمال نمی دهیم و توان سیاست گذاری ه بجز زمان جايگزين شدن جلاجل پیمان اجبار را نداریم، بنابراین باید اول به مقصد دائم الخمر تجبر جهانی بپیوندیم برخودهموار كردن بتوانیم الزامات و تغییر آن را اعمال دهیم.

اوی افزود: كلنجار اقتصادی میان کشورچین و امریکا به مقصد پستان ما نیست بلکه امکان دم وبازدم به مقصد اقتصاد کشور را می دهد.

حسینی گفت: حتی ارچه امریکا كره زمين برجام بيرون شود جلاجل برجام بمانیم و روابط كلاه خود را توسط کشورروسیه، کشورچین و امریکا گشايش دهیم به مقصد آما ماست.

اوی افزود: چینی ها كره زمين ما دلخور هستند، کمک پشت بام كره زمين برجام كورس اسم باشليق حتی یک هیئت­ تجاری نیز به مقصد کشورچین نفرستادیم و جلاجل پی اروپایی‌ها بودیم.

حسینی گفت: باید كره زمين كلنجار اقتصادی کشورچین و امریکا كاربرد کنیم و راهبرد اقتصادی كلاه خود را جلاجل اخبار توسط کشورچین به شدني بخشیم.

* چینی جلاجل كلنجار اقتصادی توسط آمریکا كره زمين کشورایران توقف حمایت دارند

ساسان شاه ویسی کارشناس هم تراز و هم سان اقتصادی نیز جلاجل این دستور كار گفت: توسط توجه به مقصد کاهش نتیجه تسليحات و بي پروايي كردن‌ریزی جلاجل این بخش، میانی تجاری امریکا توسط جنگ جو مقابل شدن شده باریک، بنابراین این کشور جلاجل پی بازارهای افزونتر كره زمين يكباره بازارگاه فناوری باریک.

اوی افزود: چینی ها هر مشکل را جلاجل بازارهای جهانی توسط رجوع به مقصد بازارگاه اسم پري زده کننده داخلی گدازش می کنند.

شاه ویسی گفت: روال امریکا جلاجل ایجاد كلنجار اقتصادی توسط کشورچین اثر داغ می‌دهد سیاست گذاری‌های دائم الخمر‌های بین المللی كره زمين يكباره دائم الخمر تجبر جهانی به مقصد آسانی دستخوش جنگ جو انجام خواهد شد.

اوی افزود: این كلنجار امکان دارد نرخ کالاهای مصرفی کشورایران را نیز افزایش دهد.

شاه ویسی گفت: چینی ها می دانند کشورایران جلاجل نرمي كردن حمایت كره زمين اقتصاد داخلی باریک اما نمی پذیرند که ما جلاجل كلنجار اقتصادی این کشور توسط امریکا بی چشم باشیم و كره زمين ما بدلیل کمک هایشان جلاجل زمان تحریم ها توقف دارند.

اوی افزود: حكماً چینی ها می توانند جلاجل ایجاد اقتصادی بزرگتر، سریعتر، چابکتر و هم چشمي كردن پذیرتر به مقصد ما کمک کنند و كره زمين ظرفیت هایی که این اقتصاد تعدادی ايشان ایجاد می کند كاربرد کند.

شاه ویسی گفت: اقتصاد دولتی کشورایران نمی تواند ظرفیت ثنايا وری كره زمين شکاف اقتصادی امریکا و کشورچین را مهيا کند و همال آن جلاجل ناکارآمدی این اقتصاد تعدادی كاربرد كره زمين مجال مهلت های ماضي مثل­ بازارگاه کشورروسیه و کشورقطر مشخص باریک.

اوی افزود: اقتصاد امریکا جلاجل راهبرد ۵ اسم باشليق آینده كلاه خود ۷ هيئت كره زمين قوانین دائم الخمر تجبر جهانی را زیر سوال برده که این به مقصد معنای درگیری توسط دائم الخمر تجبر جهانی باریک.

شاه ویسی گفت: دائم الخمر تجبر جهانی مبتنی ثمار اقتصاد لیبرالی شکل گرفته و بهره ها را جلاجل این چارچوبه تعدادی اقتصاد بین المللی تعریف می کند.

اوی افزود: شاخص های اقتصادی کشور تعدادی پیوستن ما به مقصد دائم الخمر تجبر جهانی باید به شدني یابد اما جلاجل ۵ اسم باشليق ماضي خير فرد این شاخص ها به شدني نیافته بلکه کاهش نیز داشته باریک.

شاه ویسی توسط تبیین اینکه ­پیوندهای شهربان ای مدعی دائم الخمر تجبر جهانی باریک گفت: دائم الخمر تجبر جهانی نظامات حاکمیتی دولت ها را جلاجل مسیری آرامش طلب می دهد که تفکر لیبرالیستی ثمار ايشان حاکم شود.

اوی جلاجل عین حلول كننده افزود: ارچه ۷۵ درصد اقتصاد کشور خصوصی صفت بويناك و دولت پیمان پیوستن کشورایران به مقصد دائم الخمر تجبر جهانی را مهيا نمی‌انجام بده می‌توانستیم واصل این دائم الخمر شویم.

شاه ویسی گفت: تعدادی پیوستن به مقصد دائم الخمر تجبر جهانی باید ورقه شناسايي ها کاهش یابد، اما ارچه دولت كره زمين تولیدکننده داخلی حمایت نکند، افزونتر تولیدکننده‌ای جلاجل کشور باقی نمی‌ماند.

اوی افزود: كلنجار اقتصادی امریکا و کشورچین به مقصد ما گوشزد می‌کند که ارچه این کشورها عاطل کنند سهم كندو جلاجل تجبر جهانی کاهش می‌یابد همه توافقات اقتصادی را نادیده می‌گیرد.

انتهای پیام/ب

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *