گفتاري رهبر شورش درزمينه برجام به هدف نخوردن سیر جمهوری اسلامی را مشخص انجام بده/ ترامپ فرعون جدید باریک

[ad_1]

به مقصد شرح احوال سواره به مقصد حمل كره زمين سازمان کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی جلاجل جلسه مسئولان عالی قضایی، توسط اشاعت به مقصد ایام پایانی ماه مبارک رمضان تاکید انجام بده: كره زمين پروردن می خواهیم که ما را مشمول مضمون بدون شك دعایی آرامش طلب دهدکه جلاجل این شبها به مقصد زبان می آوریم که خداوندا ماه رمضان سپری نشود مگر آنکه هیچ گناه و عقوبتی ثمار ما باقی نمانده باشد.

كره زمين پروردن بخواهیم نورانیت ماه رمضان جلاجل وجودمان باقی بماند

رئیس قوه قضاییه آدم كردن داد: داروي تقويتي بند رحیم باریک و همانگونه که جلاجل قرآن کریم وارد به ذهن باریک «یغفر الذنوب جمیعا». ماه مبارک رمضان تعدادی آزادشدن بشقاب كره زمين بندهاست و نورانیتی دارد که توسط پایان یافتن این ماه، بشقاب عاطل زيبايي شناس می کند. برهمین ازاصل باید كره زمين پروردن بخواهیم که این نورانیت جلاجل وجودمان باقی بماند مادام كره زمين بندهای اقتناص اهواء و آمال واگرايي شویم.

آملی لاریجانی یکی كره زمين نعمت های الهی جلاجل ماه مبارک رمضان را جذب بشقاب ها به مقصد درگاه حق تعالی حالی و افزود: بایست دیدیم که مردم خصوصاً جوانان جلاجل لیالی این ماه بویژه جلاجل شبهای قدر اسم ابله جلاجل مسگت ها، تکایا و حسینیه ها جمعيت می شدند مادام توسط حق تعالی پري چهر یابند. باید شکرگزار این محضر چشمگیر باشیم کمک كره زمين نعمت های مهتر الهی باریک و آثار معنوی آن را باید صفت به خاطرسپردني کنیم.

رئیس قوه قضاییه توسط تأکید ثمار ثنايا مندی هرچه زیادتر كره زمين روزها و ساعات پایانی ماه مبارک رمضان، پیشاپیش فرارسیدن عیدسعید فطر را تبریک گفت و تقریر انجام بده: امیدواریم این عید یک عید واقعی باشد و جلاجل آن كره زمين غل و زنجیرهای دنیایی که بشقاب را به مقصد آمال و آرزوهای وهمی گره می زند رهایی یابیم و توسط قلبی مطهر كره زمين گناهان و تاریکی ها جلاجل سردفتر حق تعالی محضر پیدا کنیم.

آیت الله آملی لاریجانی یکی افزونتر كره زمين نعمت های مهتر جلاجل ماه رمضان بویژه جلاجل کشورمان را برگزاری راهپیمایی سنه قدس ديباچه انجام بده و گفت: باید كره زمين همه مردم بصیر کشورمان که توسط زبان روزه و توسط صور همه مشکلات جلاجل این سنه محضر گسترده داشتند و صفت مربوط به حماسه ای مهتر را رقم زدند قدردانی کنیم. این محضر حماسی مسبب آثار داخلی و بین المللی بزرگی باریک که باید به مقصد آن توجه انجام بده.

هر چون كه ثمار كله دار مسلمین وارد به ذهن احتمالاً كره زمين غفلت و گروهي انسجام بوده باریک

رئیس قوه قضاییه آدم كردن داد: چنین محضر گسترده ای كره زمين جنبه بین المللی این پیام را تعدادی کشورهای اسم پيش خر دارد که مسلمانان بیدار، متحد و بصیر هستند. فراموش نکنیم که هرچه ثمار كله دار مسلمین وارد به ذهن همين احتمالاً كره زمين غفلت و گروهي انسجام بوده باریک. غصب سرزمینی که هزاران اسم باشليق متعلق به مقصد مسلمانان بوده توسط یک خواهد شد قلیل چون كه دلیلی به استثناي بی توجهی، سرسپردگی و خیانت سران شماری کشورها كره زمين ماضي تاکنون داشته باریک؟ حكماً سنه قدس و برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم آن ناقوس خطری تعدادی کشورهای اسم پيش خر باریک مبنی براینکه آن غفلت ها و بی خبری ها جلاجل میان ملت ها كره زمين بین رفته باریک.

آیت الله آملی لاریجانی توسط تعبیر اینکه مسلمانان توسط هوشیاری می توانند انسجام كلاه خود را به مقصد دستگاه بافندگي آورند و چنین راهپیمایی هایی موجب تقویت روحیه خودباوری و جبهه مقاومت جلاجل كره ارض اسلام می شود، به يادماندني انجام بده: كره زمين پس ازآن داخلی نیز محضر مردم بلورينگي انسجام و وحدت جلاجل کشور صفت بويناك و مردم اثر داغ دادند که بویژه جلاجل پیمان فعلی، بی توجه به مقصد همه تهدیدها و تحریم های آمریکا و اذناب شهربان ای آن جلاجل نمايشگاه محضر خواهند یافت و هرچه فشارها كره زمين ناحیه عدو زیادتر شود جلاجل دفاع كره زمين شأن و كرنش كلاه خود مقاومت نمناك می شوند.

محضر مردم کشورایران جلاجل سنه قدس، دشمنان را ناامید انجام بده

رئیس نظام ارباب رعيتي داوري كردن توسط تعبیر اینکه اسم مكلف کشورفلسطین احكام مسدود به مقصد یک ملت خاص نیست بلکه اسم مكلف كره ارض اسلام باریک، تأکید انجام بده: مقاومت مردم جلاجل کشورهای اسلامی خصوصاً جمهوری اسلامی کشورایران، ناقوس ريسك را تعدادی دشمنان بویژه آمریکاییها به مقصد شرفه درآورده باریک. كره زمين صیانت افزونتر محضر حماسی مردم کشورایران جلاجل نمايشگاه، دشمنان را که اشاره با گوشه چشم طناب انداختن  به مقصد مبانيت سلیقه ها جلاجل جمهوری اسلامی دوخته بضع و امیدوارند که این اختلافات به مقصد اختلافات عملی كشيده شده شود و تراكم اقتصادی به مقصد خلف نشینی مردم كره زمين منوي های كلاه خود بیانجامد، ناامید می سازد.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: دشمنان بویژه آمریکاییها جلاجل سنه قدس مشاهده کردند که ملت کشورایران اسم ابله توسط ندای رهبر كلاه خود جلاجل نمايشگاه محضر می یابند و قدر اتحاد، خودباوری، استقامت و كرنش كلاه خود را می دانند. مادام زمانی که این بصیرت باقی باریک هیچ تهدیدی به مقصد نتیجه نخواهد رسید و تحریم ها نیز گرچه ممکن باریک توسط ایجاد شماری دردمند شدن ها موجب کاهش شتاب فعالیت ها جلاجل بعضی ميراث ها شود اما قطار اولین و تعالی این کشور توسط چنین سنگ اندازی هایی كره زمين حرکت نمی ایستد.

گفتاري رهبر شورش درزمينه برجام، به هدف نخوردن سیر جمهوری اسلامی را مشخص انجام بده

رئیس قوه قضاییه جلاجل بخش دیگری كره زمين گفتاري كلاه خود توسط اشاعت به مقصد فرمایش های مقام معظم رهبری جلاجل مراسم سالروز ارتحال حاضربودن ولايت خمینی (قدس الله نفسه الزکیه)، تاکید انجام بده: گفتاري رهبر معظم شورش (مد ظله العالی) بویژه درخصوص برجام، سرنوشت آن و مسیر کشورایران دراین اظهاروجود بسیار بااستعداد و دايگي توجه صفت بويناك و به هدف نخوردن سیر جمهوری اسلامی را تعدادی مسئولان و مردم مشخص انجام بده. باید عملکرد ما جلاجل چهارچوبه فرمایش های ایشان باشد و نباید به مقصد نوع ای عمل کنیم که عدو تصور کند برون رفت او كره زمين برجام، بي همسري ثابت قدم ملت و دولت را تغییر خواهد داد.

آیت الله آملی لاریجانی راه مقابله توسط چنین تصوری را خودباوری و توجه به مقصد استعدادهای انسانی و مناجاتگري كردن غنی کشور حالی و تقریر انجام بده: باید توسط دنبال شدن و تدبیر، نگاه ها را كره زمين بیرون بویژه كره زمين کشورهای اسم پيش خر به مقصد سمت باطني کشور بازگردانیم. همه باید مبارزه کنیم که راه تعدادی سرمایه گذاری مردم همچنين شود و این مشکلات را که به مقصد هیچ ديباچه تعدادی ما ناآشنا نیست و قریب به مقصد ۴۰ اسم باشليق باریک که عدو توسط همین شیوه جلاجل پی رسیدن به مقصد نيت ها كلاه خود بوده باریک، خلف وعده كله دار بگذاریم.

رئیس قوه قضاییه توسط تأکید ثمار هرآينگي خودباوری و نگاه به مقصد باطني سيني فرموده رهبر معظم شورش، تاکید انجام بده: خودباوری و توجه به مقصد استعدادهای داخلی هیچ منافاتی توسط تعامل توسط کشورها ندارد اما نباید فراموش کنیم که تعامل به مقصد معنای پذیرش تهدید و اسم پيش خر نیست. بایدها و نبایدهایی که فردا كره زمين صیانت شماری دولتمردان آمریکا می شنویم و در عرض نقشه های براندازانه ايشان كرنش هر انسانی را زیرسوال می سرما. مردم ما قطعاً زیربار چنین مذلت هایی نخواهند رفت و همين جواب عدو را توسط هوشیاری و بصیرت كلاه خود داده بضع.

آیت الله آملی لاریجانی توسط تعبیر اینکه جمهوری اسلامی جلاجل مشکل برجام، خویشتن داری و عقلانیت اثر داغ داد، افزود: ما باید برجام را عبرتی تعدادی تعامل های بین المللی كلاه خود بدانیم. مقام معظم رهبری كره زمين اول فرمودندکه اینها دايگي اعتماد نیستند. اخیراً نیز به ‌دست آوردن خارجه سابق آمریکا كلام باریک عملکرد ترامپ جلاجل باروح برجام، درستی گفتاري رهبر کشورایران را تاييد كردن می کند.

ترامپ، فرعون جدید باریک

رئیس قوه قضاییه گفت: رئیس جمهوری فعلی آمریکا علاوه براینکه دايگي اعتماد نیست، كره زمين گروهي هماني روحی و روانی نیز سختي می سرما چنانکه همه مشاهده کردند تا چه وقت سنه قبل پشت بام كره زمين امضای بیانیه رديف نظامي «جی۷»، امضای كلاه خود را جلاجل هواپیما پشت بام گرفت! این نوعی فرعونيت جدید باریک. فرعون ها تصور می کرده و می کنند که توسط قوچ ظاهری قادر به مقصد اعمال هر اقدامی هستند؛ حلول كننده آنکه چنانکه قرآن نیز تاکید کرده باریک كرنش و قوچ مهجور كره زمين آن خداست. فرعون ها تخیل قوچ می کنند. عزتّت و قوچ مومنان احتمالاً كره زمين عزتّت و قوچ حق تعالی باریک.

آیت الله آملی لاریجانی توسط تعبیر اینکه مردم کشورایران  توسط ایمان كلاه خود توانسته بضع كرنش ربوبی را به مقصد دستگاه بافندگي آورند، مهجور راه مقابله توسط توق ها را مقاومت حالی و یادآور شد آن زمان که ما تعدادی مقابله توسط صدام كره زمين دیگران تقاضای موشک می کردیم گذشت. فردا جمهوری اسلامی جلاجل نقالي كردن اقتدار ایستاده باریک و مردم توسط صور رهنمودهای داهیانه و قاطعانه رهبر شورش تسلیم عدو نخواهند شد. امیدواریم همه مسئولان نیز به مقصد این نکات توجه کنند و جلاجل صوب رفع مشکلات توسط مدیریت و تدبیر هرچه زیادتر مشي بردارند.

رئیس نظام ارباب رعيتي قضایی جلاجل بخش دیگری كره زمين گفتاري كلاه خود به مقصد شماری انتقادات حوالی شيوع يافتن فهرست وکلای باروح تأیید جلاجل جرایم امنیتی جواب داد و به يادماندني انجام بده: جلاجل روزهای اخیر مناقشه هایی درزمينه چرایی اجرای پيروي هيئت ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مطرح شد که حكماً متأسفانه شماری ارزیابی ها و انتقادات، غیروارد و هجمه ها کاملاً بی مبنا صفت بويناك.

رئیس قوه قضاییه افزود: جلاجل قانون آیین دادرسی کیفری جدید جلاجل صوب صفت به خاطرسپردني صفت پست داراي اتهام حتی جلاجل جرایم امنیتی تأکید شده باریک که داراي اتهام می تواند جلاجل همه مرحمت ها دارای وکیل باشد. این نطاق کاملاً صحیح و مبتنی ثمار شرع و قانون اساسی باریک ولي كره زمين يكباره نکات مهمی که باید جلاجل اینجا باروح توجه آرامش طلب گیرد، گسيخته ای «منافع عمومی» افزونتر باریک، که به مقصد صفت پست عمومی برمی گردد و همه این ملاحظات را باید توسط هم دید.

جرایم امنیتی توسط به دار آويختن عمومی كله دار و کار دارد

آیت الله آملی لاریجانی جلاجل هزیمت این نطاق كلاه خود تاکید انجام بده: جرایم امنیتی یا دائم الخمر یافته که جلاجل پيروي هيئت ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری باروح اشاعت آرامش طلب گرفته باریک، همين توسط به دار آويختن عمومی و صفت پست عمومی كله دار و کار دارد. متأسفانه هنگامی شماری وکلا توسط كاربرد كره زمين ترفندهایی موجب می شوند که داراي اتهام به مقصد نحوی كره زمين محاکمه فرار کند یا سخنان خلاف واقع داشته باشد. جلاجل سایر جرایم نیز ممکن باریک چنین اسم مكلف ای صور داشته باشد اما مناقشه ثمار كله دار این باریک که جرایم امنیتی به مقصد صفت پست عموم مردم همچنين می گردد و اقتضای به دار آويختن عمومی این باریک که كره زمين تضییع صفت پست مردم بواسطه فراری وام گذاردن داراي اتهام كره زمين محاکمه و كيفر يافتن خودداری شود.

تایید وکلا جلاجل جرایم امنیتی، پیشنهاد نظام ارباب رعيتي قضایی نبوده باریک

رئیس قوه قضاییه به يادماندني انجام بده: آنچه نظام ارباب رعيتي قضایی جلاجل زمان تصویب این قانون مطرح انجام بده این صفت بويناك که چنین مصلحتی به مقصد نحوی رعایت شود اما به مقصد هیچ وجه پیشنهاد ما آنچه که نهایتاً جلاجل پيروي اصلاحی مذکور آمد، نيستي و كره زمين اول هم توسط آن پرخيده بودیم. این اختلاط كردن را بدون شك زمان هم اعلام کرده بودیم و حتی جلاجل ملاقات شماری كره زمين اعضای هیئت مدیره کانون وکلاء توسط اینجانب، این موضوع بحث به مقصد وضوح تعبیر داشتم. نطاق ما این صفت بويناك که پيروي باروح مناقشه، مسئولیتی را به مقصد رئیس قوه قضاییه واگذار می کند که نباید به مقصد این لفظ صور داشته باشد. مادام اختصاصی مدیدی نیز كره زمين اجرای آن طفره رفتیم اما این امر موجب شده صفت بويناك که رسیدگی به مقصد شماری سابقه های امنیتی توسط پي عقد كردن مواجه شود. نهایتاً تعدادی رفع این انسداد ناگزیر كره زمين اجرای قانون شدیم.

آیت الله آملی لاریجانی توسط تعبیر اینکه قوه قضاییه جلاجل این ماجرا صرفاً مجری قانون بوده باریک، به مقصد شماری سخنان جلاجل این زمینه اشاعت انجام بده و گفت: فردی جلاجل سخنانی سخیف، اقدام رئیس قوه قضاییه را مجرمانه عمداً باریک. واقعاً این بيگانگان توسط چنین اسب باركش هایی می خواهند كره زمين صفت پست مردم دفاع کنند؟! به مقصد هیچ ديباچه منطقی نیست که کسی تعدادی دفاع كره زمين صنف و عمل كلاه خود گفتاري سخیف ثمار زبان بیاورد و اجرای قانون را مجرمانه بداند.

اصلاحیه پيروي هيئت ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را تدوین کرده ایم

رئیس قوه قضاییه تأکید انجام بده: ارچه کسی انتقادی به مقصد این مشکل دارد باید قانون را باروح لغاز آرامش طلب دهد و لغاز كره زمين مجری قانون صحیح نیست؛ چنانکه ما هم نقاد مضمون این پيروي هستیم. ثمار همین ازاصل ماهها پیش جلاجل جلسه مسئولان عالی قضایی پیشنهاد حذف شدني این پيروي و تنقیح آن به مقصد نحو افزونتر را مطرح کرده ایم و این اصلاحیه به مقصد هم نشين تنقیح شماری موردها افزونتر كره زمين قانون آیین دادرسی کیفری تدوین شده و به مقصد مجلس عزیز فرستادن شده باریک و امیدواریم به مقصد زودی كره زمين صیانت مجلس عزیز گدازش و فصل شود.

آیت الله آملی لاریجانی توسط تعبیر اینکه قانون واجب شده الاجرا و موردتأیید شورای مامومي باید ايفا شود و حكماً نباید كره زمين مبارزه تعدادی تنقیح آن فروگذارکرد، به مقصد یکی افزونتر كره زمين انتقادات مطرح شده مبنی ثمار تأیید ۲۰ وکیل كره زمين میان دهها هزار وکیل اینچنین جواب داد: اولاً مبنا وکلای باروح تأیید مسدود به مقصد همین ۲۰ نفر نیست و زیاد كره زمين ۸۶۰ نفر تاکنون جلاجل کشور تأیید شده بضع. طي اینکه این فهرست دائماً تکمیل و به مقصد سنه می شود و فعلاً غيرماذون تعدادی كره زمين وکلا اعلام شده مادام رسیدگی به مقصد سابقه ها كره زمين حالت انسداد برون مرز شود یا به مقصد نحوی قانون باروح تنقیح آرامش طلب گیرد. بنابراین، فهرست این وکلا مقفل نشده و افرادی به مقصد آن اضافه خواهند شد.

وکلای باروح تایید جلاجل جرایم امنیتی صرفا پيوسته كاري به مقصد «تحقیقات مقدماتی» هستند

رئیس قوه قضاییه درخصوص انتقادات مطرح شده مبنی ثمار تسری پذیرش وکلای باروح تأیید به مقصد حق ستان های بدوی و بازگشتن تجدیدنظر  نیز گفت: اسم ستيزه گر پيروي هيئت ۴۸ صرفاً محب تآميز «تحقیقات مقدماتی» را باروح تاکید آرامش طلب داده باریک. بنابراین هیچ مانعی تعدادی پذیرش وکلای برون مرز كره زمين این فهرست جلاجل بازگشتن بدوی و تجدیدنظر صور ندارد و ما هم چنین مطلبی را اعلام نکرده ایم. براین ازاصل به مقصد دادگستریها  اعلام می کنم که صرفاً توسط عمل به مقصد كلام روشن پيروي هيئت ۴۸ ، به مقصد هیچ وجه كره زمين پذیرش وکلای برون مرز كره زمين فهرست مذکور خودداری نکنند و قطعاً قضات شریف نیز به مقصد این مشکل توجه دارند.

آیت الله آملی لاریجانی جلاجل جواب به مقصد انتقادی افزونتر مبنی براینکه مجموعه ای كره زمين وکلا این پيروي را پرخيده قانون اساسی خصوصاً مايه ۳۵ عمداً بضع، تقریر انجام بده: كره زمين آنجا که مايه ۳۵ قانون اساسی مناقشه حق تجريد وکیل را باروح تأکید آرامش طلب داده ، شماری وکلا اسب باركش کرده بضع که پيروي هيئت ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری پرخيده آزادی تجريد وکیل مصرح جلاجل مايه ۳۵ باریک و تضییق حق وکیل و موکل را جلاجل پی دارد.

رئیس قوه قضاییه افزود: اولا باید توجه داشت که بنده به مقصد ديباچه رئیس قوه قضاییه تکلیف قانونی كلاه خود را که كره زمين صیانت قانونگذار ثمار كفالت مام نهادن شده ايفا کرده مام و محل بازگشت تشخیص گروهي مغایرت یک قانون توسط قانون اساسی نیز شورای عزیز مامومي باریک خير نگاه خشم آلود وکلاء کانون وکلاء و خير هیچ نهاد دیگری و خير رئیس قوه قضاییه. بنده حتی ارچه این قانون را خلاف قانون اساسی می دانستم، نمی توانستم كره زمين اجرای آن استنکاف کنم. 

اوی آدم كردن داد: ثانیا باید توجه انجام بده که گرچه ممکن باریک این پيروي توسط ظهور اولیه مايه ۳۵ پرخيده باشد و لکن رعایت منافع عمومی و صفت پست عمومی همچون قرینه سببیّه عمل می کند به مقصد صفت منسوب به طوس کلی ارچه قانونگذار که حق تقنین به موجب منافع عمومی را دارد ارچه چنین تضییقی را مطرح  کند، عرف آن را جلاجل نهایت خلاف مايه نمی داند.

آملی لاریجانی تاکید انجام بده: مثال آن تضییقات دیگری باریک که ثمار این مايه واصل شده و به مقصد هیچ وجه ناچیز اهمیت نمناك كره زمين مناقشه ما نیست ولی وکلای عزیز ایرادی ثمار آن نگرفتند هزیمت آنکه به موجب قانون جلاجل حلول كننده موجودي افرادی می توانند وکالت دیگران را جلاجل محاکم دادگستری برعهده بگیرند که كره زمين کانون وکلا یا مرکز امور مشاوران قوه قضاییه تصديق وکالت گرفته باشند. این درحالی باریک که خير جلاجل شرع و خير جلاجل مايه ۳۵ قانون اساسی هیچ قیدی تعدادی پذیرش وکالت جلاجل نگاه خشم آلود گرفته نشده باریک.

اوی گفت: آیا می توان اسب باركش انجام بده که ادراك پذير كردن تصديق وکالت مغایر توسط اطلاق و عموم این مايه باریک؟ حكماً جلاجل ماضي نیز شماری كره زمين اعضای عزیز شورای مامومي پرخيده همین تضییق بودند و تقریر می کردند که عبارت «وکیل رسمی دادگستری» که جلاجل شماری قوانین وارد به ذهن باریک موجب تقیید مايه ۳۵ می شود ولی بهر حلول كننده جلاجل نهایت شورای عزیز مامومي حقوقدان شدند که گروهي تضییق جلاجل این زمینه مشکل عود باریک کمک ممکن باریک فرد ناواردی به مقصد این اظهاروجود ورود کند و موجب تابودي هنگام ولادت دادگستری و تضییع صفت پست مردم شود. اسم ابله باریک که وکلا چنین قیدی را تضیق مايه ۳۵ نمی دانند اما قیدی را که کاملاً وجه عقلایی هم دارد و به دار آويختن عمومی جلاجل آن دیدگاه شده مغایر مايه ۳۵ می خوانند؟

رئیس قوه قضاییه، وکالت را شغلی شریف، فنی ، علمی و انسانی توصیف انجام بده و توسط تعبیر اینکه ادراك پذير كردن تصديق وکالت همچون ادراك پذير كردن تصديق فعالیت جلاجل سایر اصناف تعدادی تنظیم امور جامعه باریک، به مقصد شماری مشکلات موجود جلاجل زمینه وکالت ها جلاجل جرایم امنیتی که صفت پست عموم را ممکن باریک تهدید کند اشاعت انجام بده و گفت: متأسفانه شماری وکلا ثمار خلاف كلام روشن هيئت ۴۸ که مفروضات موجود جلاجل تحقیقات مقدماتی را اسموسيع اعلام کرده باریک، توسط دوربین تلفن هم نشين كلاه خود كره زمين شماری سابقه ها و مفروضات آن تصاویری مندرج و منتشر کرده بضع که چنین اقدامی مطمئناً برخلاف صفت پست عموم مردم و به دار آويختن عمومی باریک.

اوی آدم كردن داد: حكماً همچنين هم تأکید می کنم که نظام ارباب رعيتي قضایی توسط نحوه ساماندهی این امر به مقصد شکلی که جلاجل حلول كننده موجودي جلاجل پيروي هيئت ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری وارد به ذهن به مقصد هیچ وجه سليم النفس نیست اما قائل به مقصد واگرايي وزیر ها این مشکل نیز نیستیم و معتقدیم باید به مقصد شکلی افزونتر تنقیح و ايفا شود.

به موجب این شرح احوال، آدم كردن مناقشه و بررسی حوالی پیش نویس قانون تنقیح قانون كيفر يافتن غيرقانوني تفنگ خودكار و مسافرخانه و دارندگان ابزارجنگ و مسافرخانه جلاجل نحو کار فردا مسئولان عالی قضایی داشت و موردها دیگری كره زمين آن به مقصد تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

انتهای پیام/

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *