سهم مالیات كره زمين خرجیهای جاری به مقصد ۴۹ درصد افزایش یافت

[ad_1]

به مقصد شرح احوال پارس به مقصد شيريني كره زمين رسانه مالیاتی کشورایران، سید کامل تقوی نسمت جلاجل جمهور مقامات و هیات های مالیاتی کشورهای اسلامی، اساتید صندوق بین المللی زروسيم و کارشناسان دائم الخمر هم‌پیشگی و توسعه اقتصادی تقریر صاحبدیوان انجام بده که این گردهمایی تعدادی همه شرکت کنندگان كره زمين کشورهای اسلامی، مجال مهلت مناسبی باشد مادام آخری یافته ها، تجربیات و رویدادهای ديسيپلين های مالیاتی را به مقصد اشتراک گذاشته و طي هم افزایی، مشي های موثری تعدادی ارتقای توان اقتصاد های ملی كلاه خود بردارند. 

اوی جلاجل مراسم اختتامیه این گردهم آيي چادرپوش روزه توسط تشکر كره زمين مبارزه های بی وقفه مقامات مالیاتی کشور کشورمالزی که سیزدهمین کنفرانس فنی هرسال مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی را به مقصد عقبه رساند، تقریر داشت: بی تردید وعاء دائم الخمر مالیاتی کشور کشورمالزی جلاجل تاسیس آتاییک و پیشبرد منوي ها آن بسیار برجسته و پررنگ باریک و مقامات مالیاتی این کشور سهم مهمی جلاجل موفقیت های این نهاد بین المللی داشته و خواهند داشت. 

رئیس کل دائم الخمر امور مالیاتی کشور، در عرض كره زمين مبارزه های دبیر کل کنفرانس فنی مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی كره زمين کشور کشورسودان و همکاران ایشان جلاجل دبیرخانه آتاییک که بیشترین هماهنگی‎ها را تعدادی برگزاری هر چون كه مطلوبتر و اسلوب مند نمناك گردهم آيي های هرسال این مجمع به مقصد عمل آوردند، صمیمانه تشکر انجام بده. 

معاف به ‌دست آوردن امور اقتصادی و دارایی، در عرض توسط تبریک صاحبخانه میزبانی پانزدهمین گردهم آيي آتاییک به مقصد کشور کشورموریتانی، تعدادی رئیس هیات مالیاتی کشورموریتانی آرزوی موفقیت و تقریر صاحبدیوان انجام بده كره زمين هم اکنون مثال تعامل و تشریک مساعی كورس کشور کشورایران و کشورموریتانی تعدادی ثنايا گیری حداکثری كره زمين ظرفیت‎های موجود باشیم. 

رئیس دورودورنگ ای چهاردهمین کنفرانس فنی هرسال مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی(آتاییک)، جلاجل آدم كردن توسط تاکید ثمار اینکه امروزه توقف كره زمين ديسيپلين مالیاتی بهینه، فراتر كره زمين تامین مناجاتگري كردن کشورمالی و نقدينه ای دولت ها بوده و کارکردهای مهمتر دیگری تعدادی پیگیری منوي ها والایی همچون كمال يابي توزیع عادلانه درآمدها، سیاست گذاری و رفتارسازی فعالان اقتصادی، پیشبرد منوي ها وقايه كره زمين محیط زیست نیز تعدادی آن صوفيان باریک، ديباچه داشت: توقف ثمار این باریک که همه این دستور كار ریزی ها توسط لطف و درایت خاص و جلاجل کنار صفت به خاطرسپردني رشد و تحرک اقتصاد لفظ گیرد.

اوی جلاجل اسم مورد نازخرامي فردا ديسيپلين های مالیاتی كره ارض مبنی ثمار ادراك پذير كردن مالیات كره زمين اقتصاد و كارها دیجیتالی گفت: صاحبخانه و کارهای نوین این اظهاروجود که جلاجل نمايشگاه بین المللی فعال هستند، توسط ثنايا گیری كره زمين مفرهای موجود جلاجل قوانین و قوانين مالیاتی کشورهای مختلف و توافق نامه های اجتناب كره زمين ادراك پذير كردن مالیات افزوده و توسط تکیه ثمار چالاکی و الگوهای خصوصی صاحبخانه و کار كلاه خود، اقدام به مقصد دستور كار ریزی های تهاجمی مالیاتی کرده و كره زمين وام گذاري مبالغی هنگفت كره زمين مالیات صفت حق كلاه خود می گریزند; بنابراین تعدادی رویارویی توسط این کیفیت، اتخاذ رویکردهای باانصاف و توسط ديسيپلين های مالیاتی باروح نیاز باریک.

اوی توسط اشارت به مقصد کارگاه های تخصصی برگزار شده جلاجل این گردهم آيي توسط محوریت «تحول ديسيپلين مالیاتی و حرکت به مقصد سمت ديسيپلين مالیاتی دلپذير ساختن» و در عرض مشکل «ادراك پذير كردن مالیات كره زمين تجبر و كارها دیجیتال» یادآور شد: تقويم ما كره زمين كلكسيون مقالات ارایه شده جلاجل زمینه حرکت به مقصد سمت ديسيپلين مالیاتی دلپذير ساختن این باریک که اوباشيگري باید خودآزمایی را پیشه کرده و کارآیی نظام ارباب رعيتي مالیاتی كلاه خود را به موجب استانداردها و معیارهای موجود بسنجیم مادام بلکه مربوط به حوزه های نیازمند به مقصد تمرکز و تقویت را شناسایی کنیم. پس ازآن فراتر كره زمين نرمي كردن مرسوم تامین نقدينه هرسال، رهیافتی کلی نگر و راهبردی را تعدادی توسعه و ارتقای ديسيپلين مالیاتی توسط تيرخور نیل به مقصد یکپارچگی و اداشده به مقصد محورهای اصلی اتخاذ کنیم. 

تقوی نسمت توسط تاکید ثمار اینکه، آتاییک یک دائم الخمر بین المللی بالنتيجه، اما رو به مقصد رشد و بالندگی باریک و حتی ظرفیت تبدیل كشته شدن به مقصد یک نهاد قدرتمند اقتصادی جلاجل شهربان و كره ارض را دارد، تقریر داشت: آتاییک بعنوان حجره فکر و کانون هم اندیشی کشورهای اسلامی جلاجل زمینه مسایل و رویدادهای مالیاتی، این قابلیت را دارد مادام وعاء یک موتور محرک رشد و پویایی ديسيپلين های مالیاتی کشورهای اسلامی را ایفا کرده و زمینه هم افزایی قابلیت ها و توانمندیهای ديسيپلين های مالیاتی و گدازش و فصل ناآرامي ها و نازخرامي های اقتصادی این کشورها را جلاجل زمینه مالیاتی مهيا کند. 

اوی جلاجل آدم كردن توسط تعبیر اینکه کشور کشورایران توسط درک واقعیت انکارناپذیر هرآينگي توسعه ديسيپلين مالیاتی جلاجل راستای تيرخور ایجاد ساختارگرايي نقدينه پایدار و متکی ثمار مناجاتگري كردن داخلی، دستور كار ها و اقدامات توسعه ای و اصلاحی متعددی را جلاجل ساختارگرايي ديسيپلين مالیاتی كلاه خود جلاجل دستگاه بافندگي دارد، تاکید انجام بده: ما جلاجل مسیر رسیدن به مقصد ديسيپلين مالیاتی کارآمد و چابک، راهی سواي مکانیزه وزیر ها فرایندهای شناسایی، تشخیص و وصول مالیات، تسهیل امور و کاهش مراجعات مودیان، تسهیل جلاجل وام گذاري مالیات و در عرض کاهش تباني مستقیم مودیان و ماموران مالیاتی و ارایه كلكسيون ای كره زمين كارها الکترونیک به مقصد مودیان مالیاتی نداریم. همه این اقدامات جلاجل ديسيپلين مالیاتی کشورایران جلاجل حلول كننده اعمال باریک و امیدواریم این رویکرد گامی كاستن به مقصد صیانت ديسيپلين مالیاتی دلپذير ساختن باشد. 

اوی جلاجل آدم كردن گفتاري كلاه خود به مقصد شماری كره زمين مهمترین اقدامات و دستور كار های مورد بحث ديسيپلين مالیاتی کشورایران اشارت انجام بده و گفت: اجرای مطرود گشتن اجتماع دانسته ها مالیاتی، مشي مهتر این دائم الخمر تعدادی اجرای منصفي مالیاتی و وهاج سازی باریک. توسط اجرای این مطرود گشتن، طي افزایش کارآیی ديسيپلين مالیاتی، هزینه های عملیات وصول مالیات کاهش یافته و رضایت مندی مودیان نیز ارتقا می یابد. علاوه ثمار اینها، عملکرد ديسيپلين مالیاتی تعدادی شناسایی مودیان جدید و مبارزه توسط فرار مالیاتی به مقصد مقیاس دايگي توجهی به شدني یافته باریک. 

رئیس کل دائم الخمر امور مالیاتی کشور در عرض به مقصد ایجاد و توسعه بانک های اطلاعاتی مودیان اشارت انجام بده و گفت: مهمترین و ضروری ترین مشي جلاجل مسیر حرکت به مقصد سمت ديسيپلين مالیاتی مدرن، ثنايا گیری كره زمين دانسته ها باارزش صاحبان درآمد باریک و جلاجل این راستا، هم‌پیشگی و تفاهمات اعمال شده توسط سایر نظام ارباب رعيتي ها و بازگشتن دارنده دانسته ها كره زمين اهمیت بسزایی كام روا باریک.

تقوی نسمت توسط اشارت به مقصد راهبرد جنون مردم آزاري سازی ديسيپلين مالیاتی به مقصد ديباچه یکی كره زمين محورهای بااستعداد مورد بحث ديسيپلين مالیاتی به يادماندني انجام بده: این اقدام جلاجل شکل جنون مردم آزاري سازی قوانین و قوانين و نیز جنون مردم آزاري سازی فرایندهای اجرایی كره زمين افزونتر رویکردهای دائم الخمر مالیاتی کشورایران جلاجل اسم باشليق های ماضي بوده باریک. مورد بحث قانون مالیات های مستقیم، ترتیب اصلاحیه قانون مالیات ثمار بها افزوده، تنقیح قوانین مالیاتی و اجرای ديسيپلين مالیات ثمار بها افزوده جنون مردم آزاري شده تعدادی بنگاه های کوچک و ميانه بالا كره زمين يكباره اقدامات پيوسته كاري به مقصد این مربوط به حوزه می باشند.
اوی، یکی كره زمين مهمترین پويايي کاهش هزینه های وصول دائم الخمر و تمکین مودیان را توسعه كارها مالیاتی الکترونیکی حالی و گفت: جلاجل این اسم مورد می توان به مقصد دریافت الکترونیکی کلیه اظهارنامه های مالیاتی و وام گذاري آنلاین مالیات جلاجل بيهوشي مناجاتگري كردن مالیاتی اشارت انجام بده.

معاف به ‌دست آوردن امور اقتصادی و دارایی در عرض تاکید انجام بده: دستور كار ها و اقدامات دائم الخمر تعدادی کاهش فرار مالیاتی كره زمين طریق ابزارها و ساختارهای مبارزه توسط پولشویی و لهيدگي کشورمالی كره زمين افزونتر اقداماتی باریک که كشيده شده به مقصد وصول مناجاتگري كردن دايگي توجهی كره زمين مالیات ها طی اسم باشليق ماضي و اسم باشليق جاری شده باریک. 

تقوی نسمت اضافه انجام بده: كلكسيون اقدامات و تغییر لفظ گرفته جلاجل ديسيپلين مالیاتی، جلاجل کنار تقویت پيوست ها های اجرایی قوانین می تواند موفق باشد. بدین منظور جلاجل اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم جلاجل کشورایران ثمار این مشکل و قصور‎انگاری فرار مالیاتی تاکید شد که این امر می تواند اطمینان زیادتر به مقصد عملکرد عادلانه و کارآمد ديسيپلين مالیاتی را پشتیبان کند.
اوی جلاجل آدم كردن گفتاري كلاه خود جرم بخش به مقصد مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی گفت: مورد بحث ساختارگرايي سازمانی و حرکت به مقصد سمت ساختارگرايي مسولیت آسه اي، دستور كار مورد بحث اساسی جلاجل ساختارگرايي معافیت ها و مشوق های مالیاتی و حذف شدني مناسبت ها غیرضروری و توسعه و تکمیل سامانه صندوق های مکانیزه فروش توسط تيرخور دسترسی کامل به مقصد دانسته ها مبادلات اقتصادی و صدور فاکتور الکترونیکی نیز كره زمين يكباره اقداماتی باریک که جلاجل نحو کار دائم الخمر امور مالیاتی کشورایران آرامش طلب دارد.

تقوی نسمت توسط تعبیر اینکه كلكسيون اقدامات لفظ گرفته جلاجل چهارچوبه دستور كار تحول ديسيپلين مالیاتی، اشاره با گوشه چشم انداز روشنی را فراروی ديسيپلين مالیاتی کشورایران آرامش طلب داده باریک، ديباچه داشت: جلاجل این تباني می توان به مقصد رشد ميانه بالا زیاد كره زمين ۲۶ درصدی درآمدهای مالیاتی، افزایش سهم مالیات جلاجل هزینه های جاری دولت كره زمين ۴۱ درصد به مقصد ۴۹ درصد، و به شدني شاخص نسبت مالیات به مقصد اشکال ناخالص داخلی كره زمين ۶ درصد به مقصد قريب ۹ درصد طی four اسم باشليق ماضي اشارت انجام بده. معذالک، کماکان آسیب شناسی نقاط بي قوتي و ارایه راهکارهای منطقی تعدادی رفع نازخرامي های موجود ديسيپلين مالیاتی ضروری به مقصد نگاه خشم آلود می رسد. جلاجل این مسیر، ثنايا گیری كره زمين تجربیات، دیدگاه ها و طوق های علمی سایر کشورها و تشریک مساعی و همفکری توسط کشورهای اندام آتاییک، زمینه به شدني مدیریت مالیاتی و ارتقای توان ديسيپلين های مالیاتی را تسهیل می نماید.

انتهای پیام/ک

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *