وديعه‌گذاران موسسات کشورمالی به مقصد زروسيم‌هایشان می‌رسند/ مدل خنجه شیعی خلف‌افتادگی ذهنی باریک/ دشمنان به مقصد فکر پيشواي ديني برهمايي نواختن برجام هستند

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار پارلمانی خبرگزاری پارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی شامگهان (شنبه) جلاجل گفت‌وگوی هست تلویزیونی توسط مردم به مقصد مناسبت دوال مجلس که كره زمين شبکه‌های اولا و نبا سیما توزيع شدن شد، طي گرامیداشت یاد و غيرماذون شهید ایت‌الله سیدحسن معلمي جلاجل باروح مشکلات ایجاد شده جلاجل چندی موسسات اعتباری گفت: جلاجل اقتصاد کشور اینقدر سود کشش ندارد. و این موسسات بی‌مبالاتی کردند و چندی كره زمين افرادش هم دستگیر شدند.

اوی آدم كردن داد: منتهی اینجا یک اسم مكلف‌ای صفت بويناك که ما توسط میلیون‌ها افرادی چشم بودیم که هنگامی ۵ یا ۱۰ میلیون برخودهموار كردن رقم‌های بالاتر جلاجل این موسسات گذاشته بودند.

رئیس مجلس شورای اسلامی به يادماندني انجام بده: كيفر يافتن چندی بيگانگان و یا قصوری که موسسات کردند را باید كره زمين هم مستثنا می‌کردیم چون ارچه به مقصد لفظ متعارف می‌خواستیم بررسی شود خب این اشکالی جلاجل موسسه‌ای بوده و باید شکایت می‌شد و به مقصد قوه قضائیه می‌رفت، سابقه‌های حقوقی هم که چندسال درافتادن می‌کشد بنابراین مردم زیادی که جلاجل این قضیه سرمایه‌گذرای کرده بودند باید اسم باشليق‌های معطل می‌شدند.

لاریجانی افزود: اینجا مجلس ورود انجام بده و كره زمين روزهای در‌آغاز به مقصد این فهمید توجه انجام بده. نهایتا مجبور شدیم این اسم مكلف را كره زمين قوه قضائیه هم پیگیری کنیم. چون چندی كره زمين اموال را به مقصد خاطره ها اینکه این موسسات غیرمجاز بودند ايشان هم باید رسیدگی می‌کردند. نهایتا این شد که چون قوه قضائیه می‌گفت برخودهموار كردن حق ستان حکم ندهد نمی‌توانم این قضیه را جواب يابي دهم و پولی به مقصد بيگانگان دهم به دلیل اینکه باید اولا اموال را کارشناسی کند و پس ازآن به مقصد یک نسبت به مقصد ايشان داده شود. كره زمين آن چشم خیل عظیمی كره زمين مردم بودند لذا مجبور شدیم كره زمين سه تار و کار دیگری كاربرد کنیم.

اوی توسط اشارت به مقصد اینکه جلاجل جلسه سران قوا نتایج جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس را مطرح کردیم تقریر داشت: نایب رئیس مجلس آقای پزشکیان مستمرا مامور شده بودند که این فهمید را پیگیری کنند. جلاجل جلسه سران هم که این فهمید مناقشه شد معلوم شد که ما باید یک سازوکار جدید و دیگری را معرفی کنیم برخودهموار كردن اولا این افرادی که تعدادشان هم خیلی زیاد باریک اموالی را که می‌توانیم بپردازیم و پس ازآن به مقصد شمار متخلفین برسیم. احتیاج داشت که كره زمين حمایت مقام رهبری بهره ور شویم. خدمتگزاري ایشان كلام شد و تشکر می‌کنم که ایشان لطف کردند به مقصد گدازش این اسم مكلف کمک کردند. خوشبختانه جلاجل باروح کاسپین خیلی روبروي هم قرار گرفتن رفتیم. بدون شك اولا برخودهموار كردن افرادی که برخودهموار كردن صد میلیون وديعه داشتند را به مقصد ايشان دادیم پس ازآن ۲۰۰ میلیون و گفتیم تعدادی بقیه هم دستور كار‌ریزی کنند.

لاریجانی اضافه انجام بده: به مقصد همین طریق بقیه موسساتی که دستخوش مشکل شده بودند باروح بررسی آرامش طلب گرفت و برایش راهکار پیدا شد. هنگام ولادت زیادی كره زمين مجلس، کمیسیون و بيگانگان مختلف گرفته شد برخودهموار كردن به مقصد یک سه تار و کاری برسیم و این تراكم كره زمين روی مردم برداشته شود و هنوز هم داریم آدم كردن می‌دهیم و جلاجل آینده هم بانک مرکزی را وظيفه دار کردیم به مقصد هیچ وجه به مقصد اینگونه موسسات اجازه محضر ندهند. همین پسفردا رئیس بانک مرکزی به مقصد منبرها گفت یک موسسه افزونتر داشت به مقصد ديباچه صندوقی بوجود می‌آمد که جلویش را گرفتم. ما جلاجل دستور كار هم ذکر کردیم و اختیارات کافی به مقصد بانک مرکزی دادیم برخودهموار كردن توسط اینگونه موسسات برخورد کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی توسط تاکید ثمار اینکه موسسات باید توانمندی داشته باشند و جلاجل چارچوبه نظامات پولی و بانکی عمل کنند تاکید انجام بده: مردم عزیز ما هم توجه داشته باشند موسساتی که اینگونه سودها را می‌دهند غالبا دستخوش مشکل هستند و به مقصد بانک‌ها و موسسات باانسجام مرحله ها کنند و بانک مرکزی هم توسط تمركزفكر زیاد باید این فهمید را رصد و كنار زدن کند.  

لاریجانی جلاجل جواب به مقصد سوال مجری مبنی ثمار اینکه آیا وديعه‌گذاران خیالشان آسوده بودن باشند که به مقصد وديعه‌ كلاه خود جلاجل موسسات کشورمالی و اعتباری می‌رسند، گفت: آره؛ حتما همینطور باریک. قريب ۹۸ درصد افرادی که جلاجل کاسپین سرمایه‌گذاری کرده بودند زیر ۲۰۰ میلیون وديعه داشتند. منطقی صفت بويناك که اولا این مشکل را گدازش کنیم که قشر عظیمی هستند، بقیه هم چشم نواز توسط پیمان حتما پیگیری می‌کنیم برخودهموار كردن مشکلشان گدازش شود.

لاریجانی جلاجل جواب به مقصد سوالی جانورصفت مناقشه حمایت كره زمين توسعه نتیجه گفت: برخودهموار كردن زمانی که نتیجه جلاجل کشور راه نیفتد مشکلات گدازش نمی‌شود و باید جلاجل زمینه نتیجه سرمایه‌گذاری جدی کنیم و مع الاسف پیمان و قوانين و بخشنامه‌ها جلاجل کشور ما تعدادی این امر دردسترس نيستي.

اوی افزود: ما جلاجل قانونگذاری تعدادی رفع موانع اشکال به مقصد فهمید نتیجه توجه کردیم علاوه ثمار این ما باید یک پشتیبانی درستی تعدادی نتیجه مهيا کنیم برخودهموار كردن کسی که جلاجل این بخش فعالیت می‌کند به مقصد این پشتیبانی اطمینان کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تقریر داشت: امروزه نتیجه بویژه تعدادی کشورهایی مثل ما خرجیهایی دارد که كره زمين يكباره می‌توان به مقصد مناقشه هزینه نمایشگاه و تبلیغات جلاجل کشورهای خارجی اشارت انجام بده و صادرکنندگان ما توان تامین این خرجیها را ندارند و ما باید مشوق‌هایی را تعدادی این خرجیها درنظر بگیریم.

لاریجانی به يادماندني انجام بده: ما جلاجل این به دفعات به مقصد دولت پیشنهاد دادیم که ما حاضریم قانون مستقل كره زمين نقدينه و دائمی تعدادی نتیجه تصویب کنیم که یک منبع شيوا و پایداری تعدادی مشوق‌های صادراتی جلاجل نگاه خشم آلود گرفته شود پوشيدگي الان هم مشوق‌های صادراتی هست و جلاجل نقدينه ردیف اعتباری جلاجل این مربوط به حوزه درنظر گرفته انجام خواهد شد اما وقتی که دولت جلاجل بازدادن صفت پست و مزایای کارکنان توسط محدودیت نقدينه مواجه انجام خواهد شد كره زمين اعتبارات بخش مشوق‌های صادراتی اندک می‌کند و این یک منبع پایدار نیست.

اوی افزود: ما به مقصد این فکر کردیم که حتی به مقصد ماليات واردات به مقصد استثنای محصولات استراتژیک اضافه کنیم و نقدينه محصول برداري كره زمين آن را تعدادی حمایت كره زمين نتیجه اختصاص دهیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تقریر داشت: ما حتما جلاجل نقدينه اسم باشليق ۹۷ به مقصد مناقشه حمایت كره زمين نتیجه توجه خواهیم انجام بده و تعدادی این امر قانون دائم هم واجب شده باریک. دولت می‌تواند لایحه تعدادی این کار بیاورد ا جرقه نیاورد ما خودمان جلاجل مجلس این کار را خواهیم انجام بده.

لاریجانی به يادماندني انجام بده: یک پس ازآن كره زمين اقتصاد مقاومتی برونزایی باریک،‌ما چون نفت و رخت شو داشتیم کمتر به مقصد نتیجه توجه کردیم. باید به مقصد مناقشه نتیجه را به مقصد لفظ جدی كنار زدن انجام بده و اسم باشليق‌ها مراقبت انجام بده برخودهموار كردن این حرکت مكان بیفتد.

اوی جلاجل جواب به مقصد سوالی مبنی ثمار اینکه آیا افزایش مبنا پرسپكتيو خصوصی اقتصادی جلاجل کشور می‌تواند به مقصد امر نتیجه کمک کند، گفت: این کار می‌تواند به مقصد مناقشه نتیجه کمک کند مشروط ثمار اینکه رویکردشان تغییر کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تقریر داشت: لایحه‌ای که دولت تعدادی پرسپكتيو آزاد جدید به مقصد مجلس داد بررسی آن جلاجل کمیسیون جلاجل حلول كننده جمعناتمام كشته شدن باریک و پس ازآن كره زمين آن به مقصد صحن خواهد آمد و معطلی قريب eight ماهه آن نیز به مقصد خاطره ها این صفت بويناك که سنجش هواهای این پرسپكتيو را باید دولت می‌داد برخودهموار كردن جلاجل مجلس به مقصد تصویب برسد و دولت جلاجل وام گذاردن سنجش هواها تاخیر داشت.

لاریجانی به يادماندني انجام بده: ما تا چه وقت آكروبات به مقصد این لایحه اضافه کردیم که یکی كره زمين این بندها اسم مكلف نتیجه باریک و اینکه کسانی که جلاجل پرسپكتيو خصوصی و پرسپكتيو آزاد به مقصد امر نتیجه بپردازند كره زمين معافیت مالیاتی كلاه خود برخوردارند و ارچه کسی چنین کاری نکند معافیت مالیاتی آنچنانی نخواهد داشت. بنابراین جلاجل پرسپكتيو آزاد تعدادی اینکه رویکردها بديل شود سمت‌گیری‌ ما به مقصد چشم تسهیل نتیجه باریک.

اوی جلاجل جواب به مقصد سوالی درزمينه علت گروهي حقيرشمردن درخور اطفال نيت ها سیاست‌های اجرای مايه ۴۴،  افزود: اسم بزرگواري سیاست‌های کلی مايه ۴۴ قانون نیکویی جلاجل مجلس تصویب شد که تيرخور‌هایی داشت. تيرخور بااستعداد آن این صفت بويناك که بنگا‌ه‌های خصوصی جلاجل کشور شکل بگیرد و اقتصاد جلاجل دستگاه بافندگي مردم آرامش طلب گیرد و هم چشمي كردن صفت پير بوجود بیاید و شفافیت ایجاد شود و دارايي‌زایی جلاجل کشور به مقصد یک مسجدها تبدیل شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه انجام بده: اما آنچه که رخ داد كره زمين تيرخور اصلی شوك شد به مقصد خاطره ها اینکه دولت‌ها جلاجل سازمان کشور اندک آوردند و این بنگاه‌ها را توسط ديباچه بدهی به مقصد نظام ارباب رعيتي‌ها دادند که حتما این کار غلط صفت بويناك.

لاریجانی اظهارداشت: طرحی جلاجل مجلس دردسترس شده که اسم بزرگواري آن توسط کسانی که جلاجل این زمینه سرپيچي کرده‌بضع برخورد شود و افزونتر اینکه الزاماتی تعدادی این مربوط به حوزه گذاشته شود.

اوی افزود: سیاست‌های مايه ۴۴ این صفت بويناك که زمینه را تعدادی هم چشمي كردن مواجه نزد مهيا کند برخودهموار كردن مردم جلاجل حالت ناسازگار بودن به مقصد هم چشمي كردن بپردازند، لذا روند اجرای این قانون باید مورد بحث شود و جلاجل جلسه روسای قوا جلاجل این به دفعات مناقشه شد و هم بنده و هم آقای رئیس خلق و هم رئیس قوه قضائیه ثمار این امر متفق‌القول هستیم که این تغییر باید جلاجل کشور لفظ پذیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی جلاجل جواب به مقصد سوالی جانورصفت آینده کیفیت برجام، تقریر داشت: منبرها فکر می‌کنم که جلاجل تباني توسط برجام کشورایران توسط تمركزفكر عمل انجام بده و راهی را گلچين انجام بده که آن شرایطی را که جلاجل ماضي ایجاد شده صفت بويناك که کشورایران توسط تمدن و تاریخ و در عرض ظرفیتهایی که جلاجل اختیار داشت جلاجل تنگنای اقتصادی آرامش طلب گرفته صفت بويناك. کشور ما تصمیم درستی گرفت. فضا سيركننده شد و نفت فروش می‌رود. مراودات نفتی ما جهاز پیدا انجام بده، کشتیرانی ما شکل درستی به مقصد كلاه خود گرفت، بیمه‌ها راه افتاد و پتروشیمی و صنایع افزونتر ما تعدادی اشکال کنندگان سيركننده‌نمناك شد.

لاریجانی به يادماندني انجام بده: آمریکا و رژیم صهیونیستی که دشمنان جمهوری اسلامی کشورایران هستند و چندی کشورهای افزونتر نگرنده بودند که برجام را به مقصد هم بزنند. آنچه بااستعداد باریک این باریک که ما بدانیم این راه توسط تمركزفكر و درست گلچين شده و تعدادی پیمان پسفردا اقتصاد کشورایران واجب شده صفت بويناك و واجب شده باریک توسط هوشیاری رخدادها را رصد کنیم و اجازه بدهیم این مسیر آدم كردن پیدا کند.

اوی افزود: ما شتاب آميز تصمیم نمی‌گیریم ولی توسط تمركزفكر و توسط بررسی این کار را كنار زدن می‌کنیم. 

رئیس مجلس شورای اسلامی تقریر داشت: جلاجل آن پیمان آمریکا و کشورهای اروپایی علاوه ثمار فشارهای اقتصادی اجماعی را هم اقمشهً جلاجل کشورهای مهتر به مقصد خصوصی اروپا به مقصد صور آوردند و توسط هم هم‌نوا شدند که به مقصد کشورایران تراكم بیاورند و چندی كره زمين کشورهای متحد شدن ما هم که می‌خواستند به مقصد ما کمک کنند دستخوش حذرشده شدند و جلاجل برجام اینها شکسته شد و این سیطره كره زمين بین رفت.

لاریجانی به يادماندني انجام بده: پسفردا کشورهای مختلف توسط آمریکا علیه کشورایران هم‌نوا نیستند مگر رژیم صهیونیستی و چندی كره زمين کشورهای شهربان که شیطنت دارند و ما باید جلاجل این مسیر به مقصد نوع‌ای حرکت کنیم برخودهموار كردن ايشان جلاجل انزوا آرامش طلب بگیرند.

اوی جلاجل جواب به مقصد سؤالی جلاجل اخبار توسط مدل جدید آمریکا تعدادی غيرايمن‌سازی شهربان گفت: کشورایران به مقصد فراخواني کشورهای کشورعراق و کشورسوریه به مقصد این کشورها که انجام بده که توسط تروریسم برخورد جدی شود و این کار هم تعدادی ایمنی شهربان و هم تعدادی ایمنی کشورایران اقدامی دقیق و اساسی صفت بويناك. اینکه پسفردا کشورایران برخودهموار كردن به مقصد این حد ايمن ساختن باریک خلف وعده آن فکرها و کارهای زیادی اعمال شده باریک.

رئیس مجلس شورای اسلامی تقریر داشت: منبرها كره زمين رژيمان قدس و فرمانده پوست كندن و مجاهد آن آقای سلیمانی تشکر می‌کنم چريدن که این فرد خیلی زحمت کشید و این یک سرمایه بسیار مهمی تعدادی کشور ما شد.

لاریجانی به يادماندني انجام بده: طبعاً آمریکایی‌ها مناقشه‌های مختلف تعدادی ایجاد اسم مكلف جلاجل شهربان دارند اما این به مقصد این منطوق نیست که موفق خواهند صفت بويناك.

اوی افزود: کشورایران راه روشنی را كنار زدن می‌کند ما ارچه توسط تروریست‌ها مقابله می‌کنیم، می‌گویم و کار پنهانی نداریم اما این عرض را هم می‌زنیم که ما جلاجل شهربان توسط همه کشورهای شهربان روابط صفت پير و هم‌زیستی مسالمت‌آمیزی را كنار زدن می‌کنیم؛ به مقصد مگراين كه رژیم صهیونیستی و امثال آن که جلاجل شهربان اسم مكلف‌سه تار هستند توسط همه کشورهای شهربان متحد شدن هستیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی توسط تبیین اینکه ما هیچ اشاره با گوشه چشم‌داشتی به مقصد هیچ سرزمینی نداریم،تقریر داشت: کسانی که مناقشه خنجه شیعه و امثال این مناقشه‌ها را مطرح می‌کنند دستخوش خلف‌ افتادگی ذهنی هستند که فکر می‌کنند توسط این وضع هراسی را ایجاد می‌کنند برخودهموار كردن پولی را كره زمين کشورهای شهربان بگیرند. 

لاریجانی به يادماندني انجام بده: منبرها پسفردا چندشم شد وقتی دیدم که آقای ترامپ جلاجل ملاقات توسط یکی كره زمين مسئولین کشور کشوربحرین گفت که ما پسفردا یک کار نیکویی کردیم و ۱۰ میلیارد دلار تعدادی این امر زروسيم گرفته‌ایم چقدر این عرض سخیفانه باریک.

اوی آدم كردن داد: ما تعدادی ایجاد پيوندها سنجیده توسط همه کشورهای شهربان پیش‌قدم هستیم و برداشت ما این باریک که آینده شهربان باید توسط همین کشورهای شهربان ايمن ساختن شود و جهاز پیدا کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی جلاجل جواب به مقصد سؤالی جلاجل باروح کیفیت قانون مالیات ثمار بها افزوده تقریر داشت: قانون مالیات ثمار بها افزوده معاذاله و آزمایشی بوده و اختصاصی زمان آن جلاجل حلول كننده تكميل باریک و باید جلاجل باروح آن تصمیم‌گیری شود.

لاریجانی به يادماندني انجام بده: تولیدکنندگان ما جلاجل صنوف مختلف مشکلات‌كندو را جلاجل باروح این قانون توسط ما جلاجل میان گذاشتند که به عمد آن این بوده که این مالیات به مقصد لفظ زنجیره‌ای گرفته انجام خواهد شد و پشت بام داده انجام خواهد شد برخودهموار كردن برسد به مقصد رينگ چرخ آخركار و دولت باید توسط شتاب وقتی محصوله را می‌گیرند و مكرر آن را می‌فروشند زروسيم آن را به مقصد تولیدکننده یا ميانجي بازگرداند که دولت به مقصد وقت گذراني این کار را اعمال نمی‌دهد و تولیدکنندگان عاطل نگرانی می‌کنند که ما این مالیات را تاديه شده‌ایم وقتی محصوله را به مقصد جای دیگری داده‌ایم باید زروسيم بگردد و نمی‌دهند.

اوی افزود: مايه قانون مالیات ثمار بها افزوده تعدادی ایجاد شفافیت جلاجل اقتصاد باریک اما كورس مشکل جلاجل اجرای آن صور دارد یکی اینکه صندوق‌های مکانیزه باید جلاجل کشور ایجاد می‌شد برخودهموار كردن این اسم مكلف آسوده بودن‌نمناك لفظ می‌گرفت و این کار اعمال نشد و پوشيدگي طرحی جلاجل این به دفعات جلاجل مجلس مطرح باریک که به مقصد زودی تصویب خواهد شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تقریر داشت: مشکل افزونتر این باریک اینکه دولت‌ها به مقصد لفظ زنجیره‌ای می‌گیرند و باید بدهند باید زمان‌دار باشد و زمان جلاجل آن ایجاد شود و دولت كله دار وقت گذراني باید زروسيم را برگرداند خاصه و خرجي كردن به مقصد تولیدکننده مضرت واصل انجام خواهد شد.

لاریجانی به يادماندني انجام بده: جلاجل تباني توسط چندی گفت وگو مالیات ثمار بها افزوده نباید باشد و باید صر فنظر شوند. همسايگي فرش، صنایع دستی و… مستثنی خواهند شد و سایر گفت وگو هم ارچه باشد سازوکار ایجاد خواهد شد که به مقصد تولیدکننده مضرت واصل نشود.

اوی افزود: کار تهذيب شده وزیر ها قانون مالیات ثمار بها افزوده جلاجل مجلس جلاجل حلول كننده اعمال باریک و تغییر جلاجل اسم مورد آن اعمال خواهد شد.

رئیس نظام ارباب رعيتي قانون‌گذاری کشور درزمينه اظهارنظرهایی مبنی براینکه صرفاً به مقصد بيگانگان فروسو جامه زنان هندي کمیته قضا و بهزیستی یارانه بازدادن شود، تقریر داشت: این نگاه خشم آلود کامل نیست و حتماً باید بيگانگان افزونتر را جلاجل ثمار بگیرد چون خیلی كره زمين بيگانگان هستند که باید به مقصد آنان یارانه داد ولی آنان جزء کمیته قضا و بهزیستی نیستند؛ كره زمين يكباره خیلی كره زمين روستاییان یا افرادی جلاجل شهرها به مقصد خصوصی جلاجل کنار شهرها و شهرهای کوچک که باید به مقصد آنان جلاجل زمینه یارانه کمک انجام بده ولی جزء رديف نظامي‌هایی فروسو جامه زنان هندي کمیته قضا و بهزیستی هم نیستند.

اوی افزود: پشت بام باید دایره بازدادن یارانه را وسیع‌نمناك گرفت و این فهمید اکنون جلاجل مجلس جلاجل حلول كننده بررسی باریک و توسط دولت هم هم‌فکری کرده و اخیراً نیز جلاجل جلسه سران قوا روی آن مناقشه می‌کنیم که بازدادن یارانه‌ها به مقصد لفظ معقولی جلاجل آینده جهاز یابد.

لاریجانی جلاجل جواب به مقصد سؤالی درزمينه اینکه آیا روند برگزاری جلسات سران قوا همچون نشست‌های اخیر، هر ماه سه شهر بار برگزار خواهد شد، گفت: آره، ما الان جلاجل سه قوه مبانيت آنچنانی نداریم و هماهنگی‌های ما نسبتاً عالی باریک و توسط توجه به مقصد مسائلی هم که جلاجل کشور داریم حتماً باید كره زمين ظرفیت‌های هم كاربرد کنیم و هماهنگی‌هایمان زیادتر شود و چندی كره زمين این نازخرامي‌ها احتیاج به مقصد آن دارد که هر سه قوه توسط هم کار کنند.

اوی آدم كردن داد: به مقصد ديباچه مثال درزمينه همین مؤسسات اعتباری ارچه سه قوه توسط هم کار نمی‌کردند، احكام قوه مقننه به مقصد تنهایی شاید نمی‌توانست آن را گدازش کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ما جلاجل مجلس پیگیری کردیم ولی قوه مجریه رئيس ديوان کار صفت بويناك و باید همپیشگی می‌انجام بده و قوه قضاییه هم جلاجل اینجا وعاء مهمی داشت و رئیس حرمت‌داشته قوه قضاییه جلساتی مهمی برگزار انجام بده که كره زمين دولت و قوه مقننه هم محضر داشتند و مجموعاً کار کردیم برخودهموار كردن گدازش شد.

اوی به يادماندني انجام بده: بنابراین سایر مناقشه‌ها هم که پسفردا جلاجل کشور باریک احتیاج دارد که كره زمين هر سه قوه كاربرد شود و هم‌افزایی داشته باشند كره زمين این‌رو ما این مسیر را آدم كردن خواهیم داد.

لاریجانی جلاجل جواب به مقصد پرسش افزونتر مجری این گفت‌وگوی تلویزیونی درزمينه تعدد قوانین جلاجل کشورایران و قوانین موازی درزمينه نظام ارباب رعيتي‌ها و نهادهای مختلف که بعضاً عهدگسل یکدیگر نیز هستند، گفت: هم باید مجلس هنگام ولادت زیادی ثمار اجرای قوانین بگذارد، چون خیلی كره زمين قوانین باریک که اجرای آن آیین‌مکتوبها و بخشنامه‌هایی واجب شده دارد و در عرض پیمان و مقتضیات زمان هم تغییر می‌کند، كره زمين این‌رو خیلی كره زمين قوانین مورد بحث نیاز دارد یا بعضی كره زمين موضوعاتی که به مقصد صور می‌آید قانون می‌خواهد.

اوی اذعان داشت: فرض کنید ما جلاجل کشور تاکنون رسانه‌های رادیو و تلویزیون و فصل نامه‌های مکتوب داشته‌ایم حلول كننده رسانه‌های جدید به مقصد صور وارد به ذهن‌بضع که باید قانونمند شوند برخودهموار كردن مردم بدانند جلاجل چون كه چارچوبی کار کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه انجام بده: بنابراین تجدیدنظر جلاجل قوانین طبیعی باریک و چشم نواز توسط ترقی‌ها باید لفظ گیرد یا فرض کنید ما یک قانون تجبر داریم که متعلق به مقصد ۶۰ الی ۷۰ اسم باشليق پیش باریک جلاجل حالی که پسفردا تجبر بسیار تغییر کرده پشت بام نیازمند این هستم که قانون تدوين يافته دیگری به مقصد صور بیاوریم ولی قبول دارم نیاز به مقصد آن نیست که تعدادی هر امر کوچکی قانون بگذاریم و یک سری قوانین والده هست که باید جلاجل کشور ثبت كننده داشته باشد.

اوی جلاجل جواب به مقصد این سؤال به مقصد پرسشی درزمينه چگونگی اجرای قانون هوای دیار ديباچه داشت: فهمید مهمی را اشارت کردید به دلیل اینکه اسم مكلف جو اسم مكلف‌ای اساسی باریک و ما آسیب‌هایی جلاجل این زمینه داریم که قدری ریشه‌دار هم هست.

لاریجانی جلاجل آدم كردن گفت: قانونی که اخیراً تصویب شد امر جامعی باریک و باید همه بخش‌های آن توسط هم ايفا شود؛ فرض کنید که ما موتور سیکلت جلاجل شهرستان تهران زیاد داریم و ناپاکی موتورسیکلت‌ها قريب شش مواجه نزد اتومبیل باریک؛ جلاجل این قانون قید شده که این موتورسیکلت‌ها به مقصد سمت برقی كشته شدن بروند.

اوی تاکید انجام بده: این فهمید الان باروح درستكاري آرامش طلب گرفت و وزارت صنایع اکنون به مقصد سمت اشکال موتورسیکلت‌های برقی حرکت می‌کند یا استانداردهای اتومبیل باید توسط تمركزفكر بیشتری كنار زدن شود و ما هم اخیراً قانون استاندارد را تصویب کردیم و كريه‌گیری‌های کافی هم جلاجل آنجا هست؛ پوشيدگي منبرها نمی‌گویم اتومبیل‌هایی که ما اشکال می‌کنیم به مقصد اندازه اتومبیل‌های اشکال شده جلاجل کشورهای پیشرفته تندرستي دارند ولی باید تراكم بیاوریم که این کار را بکنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: یا چندی کارخانجات که ناپاکی زیاد دارند باید کنترل شوند که اینها استانداردهایی را رعایت کنند و همه این وطن اختيار كردن جلاجل قانون هوای دیار دیده شده باریک و منبرها فکر می‌کنم که این قانون ارچه درست ايفا شود پیمان خیلی بهتری به مقصد صور می‌آید.

اوی افزود: منبرها توسط رئیس حرمت‌داشته شورای شهر شهرستان تهران هم درستكاري کرده‌مام و ايشان هم روی این اسم مكلف کار می‌کنند و آرامش طلب شد جلاجل جلساتی هم به مقصد مجلس بیایند و جلاجل این به دفعات هزیمت دهند و ما پیگیر این اسم مكلف هستیم چريدن که اجرای آن اکنون هم تعدادی شهرستان تهران و هم تعدادی شهرهای افزونتر که ناپاکی پیدا کرده‌بضع هرآينگي دارد.

لاریجانی جلاجل این به دفعات گفت: یکی كره زمين مسائلی که صور دارد اسم مكلف خاک و اسم مكلف خشکی دریاچه‌ها باریک که یکی كره زمين ايشان دریاچه شهرستان ارومیه، قم و سایر دریاچه‌هایی که مشکل پیدا کرده‌بضع هستند که خیلی كره زمين ايشان ناپاکی ایجاد می‌کنند و تعدادی این هم جلاجل این قانون فکر شده برخودهموار كردن حقابه‌هایی تعدادی اینها جلاجل نگاه خشم آلود گرفته شود و ستادی تشکیل شود باروح پیگیری آرامش طلب گیرند.

رئیس مجلس شورای اسلامی به يادماندني انجام بده:‌ پوشيدگي ما جلاجل شهربان خشکی آرامش طلب گرفته‌ایم ولی باید کشاورزی ما كره زمين ساختاری بهره ور باشد که ما بتوانیم این دریاچه‌ها را احیا کنیم چون اسم مكلف محیط زیستی پیدا می‌کند.

انتهای پیام/

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *