سیر ورود دائم الخمر منافقین به مقصد مبارزه مسلحانه علیه ديسيپلين

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرگزاری سواره، به مقصد حمل كره زمين مرکز مرکز مدافع شورش اسلامی؛ محمدحسن روزی‌بستگاه؛ دائم الخمر مجاهدین خلق (منافقین) دقیقاً كره زمين دوال پس ازآن كره زمين پیروزی شورش اسلامی جلاجل ۲۲ كولاك ۱۳۵۷، دستور كار‌ “آشكارگفتن کلیت حکومت به مقصد هر طریق ممکن” را داشت.

دائم الخمر كره زمين یک سون ثمار حمایت‌های مردمی و آمادگی میلیشیا و گستردگی مرکز اجتماعی خویش اصرار داشت و این سازماندهی را قيمت گذار مشروعیت رفتارش تعدادی صاحبخانه “همه” قوچ تلقی می‌انجام بده و كره زمين صیانت افزونتر پدیده‌ای که چماقداری می‌خواند، حملات به مقصد دفاتر و ستادهای علنی خویش را عليل ناسازگاري دائم الخمر توسط كهنه گرايي قلمداد نموده و تقریر می‌داشت که «كهنه گرايي قصد ایزوله‌وزیر ها نیروهای مترقی را دارد.» لذا كره زمين اولین روزهای پشت بام كره زمين پیروزی شورش، دائم الخمر همواره مضرت كلنجار‌های داخلی به مقصد مثل کشورلبنان و کشورویتنام را گوشزد می‌‌انجام بده و این هشدارها معنایی به استثناي این نداشت که كلاه خود را یک چشم كلنجار داخلی و چشم افزونتر را به مقصد گفت خوش خدمتي كردن “كهنه گرايي” یا بدون شك به هدف نخوردن ولايت می‌حالی.

صدور اعلامیه‌های تهدیدآمیز جلاجل نخستین روزهای پیروزی شورش

دائم الخمر جلاجل اطلاعیه‌ای که جلاجل کمتر كره زمين بیست دوال پشت بام كره زمين پیروزی شورش اسلامی و جلاجل تاریخ ۱۳ سپند ۱۳۵۷ منتشر انجام بده، پس ازآن كره زمين اینکه آگهی می‌دهد که «داده ها یافته‌ایم که توق ضدانقلابی حيا‌آوری تعدادی يورش به مقصد دفتراسناد متحرك ملی مجاهدین جلاجل ۱۴ سپند جلاجل پیش باریک» اعلام می‌کند: «چالاک به مقصد مراکز متحرك ملی مجاهدین جلاجل کاشان و یزد و شهرستان تربت حیدریه يورش کردند… بدیهی باریک این حملات جلاجل شهر تهران کاسه‌ صبر هر انقلابی را لبریز خواهد نمود، لذا كره زمين پیش صریحاً اعلام می‌کنم که جلاجل لفظ هرگونه يورش‌ای كره زمين این مسئولیت هیچ برخورد و بسته‌ای متوجه مجاهدین خلق کشورایران که مجبور به مقصد دفاع كره زمين كلاه خود و مراکزشان هستند، نخواهد صفت بويناك.»

در عرض دائم الخمر جلاجل اطلاعیه‌ سیاسی ـ نظامی شماره ۲۲ جلاجل تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۵۸ مضرت كلنجار داخلی را گوشزد می‌کند.

ترویج کینه‌ورزی نسبت به مقصد ديسيپلين

هم‌زمان توسط عدو اصلی آگاهي داشتن “كهنه گرايي”، که اشارت‌ مستقیمی به مقصد روحانیت و به هدف نخوردن ولايت دارد، دائم الخمر ترویج کینه‌ورزی نسبت به مقصد بيگانگان مؤمن و تشكيلات سياسي‌اللهی را نیز جلاجل نحو آموزشی كلاه خود آرامش طلب داده صفت بويناك.

جلاجل تابستانه ۱۳۵۸، دائم الخمر مخالفانش را عوامل ساواک معرفی می‌کند و هم‌زمان تقریر می‌دارد که هیچ‌کس نمی‌تواند صلاحیت مجاهدین را تعدادی صفت به خاطرسپردني تسليحات محروميت کند.

شليطه‌تكاپو كردن به مقصد حساسیت‌ها، فشارها و درگیر‌ی‌ها

نکته‌ بااستعداد دیگری که جلاجل روال دائم الخمر جلاجل شش ماه ابتدایی پیروی شورش مشهود باریک، شليطه‌تكاپو كردن دائم الخمر به مقصد حساسیت‌ها و فشارها و درگیر‌ی‌ها صفت بويناك. جلاجل واقع دائم الخمر می‌خواهان شدن برخودهموار كردن كانها‌ قوچ را جلاجل شهر تهران و همه‌ شهر‌ها به مقصد‌هم بزند. به مقصد عبارت افزونتر دائم الخمر جلاجل شش ماه اولا شورش می‌کوشید برخودهموار كردن به مقصد هر بهيمه ها‌ای توسط سختی زیاد كره زمين عنصر اجتماعی كاربرد کند و توسط لشگرکشی خیابانی، كلاه خود را بااستعداد‌ترین قطب قوچ معرفی کند.

سم‌پاشی علیه قانون اساسی

توسط تثبیت اولیه‌ جمهوری اسلامی و مشخص‌كشته شدن مسیر کشور که ایجاد نهادهای قانونی ثمار ازاصل دموکراسی صفت بويناك، ‌دائم الخمر مجاهدین خلق که كلاه خود را بااستعداد‌ترین دائم الخمر انقلابی و شبه‌نظامی جلاجل پيك بهداشتي سیاست می‌دید، موجودي شد جلاجل انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی، فهرست ارائه دهد. تنه‌تشکیلاتی نیز جمعناتمام مبارزه را تعدادی پیروزی به مقصد کار سرما. تبلیغات انتخاباتی مجاهدین موجب ایجاد درگیری‌های خیابانی میان موافقین و مخالفین دائم الخمر شد. مشخص صفت بويناك که جمعيت کثیری كره زمين مردم، سران دائم الخمر را برنخواهند تابید اما موج تبلیغاتی دائم الخمر نیز داغ جا داد که تشکیلات دائم الخمر كره زمين دیدگاه ستادی جلاجل رتبه‌ بالایی باریک. نتیجه‌ انتخابات تعدادی مجاهدین منغص اما امیدوارکننده صفت بويناك. مسعود رجوی توسط نزدیک به مقصد سیصدهزار رأی، نفر دوازدهم شد، جلاجل حالی که ده نفر كره زمين منتخبین به مقصد مجلس راه می‌یافتند.

توسط تأسیس مجلس خبرگان قانون اساسی و تصویب مايه ولایت فقیه و به مقصد موازات آن، درگذشت آیت‌الله طالقانی که مهجور رينگ چرخ‌ وصل دائم الخمر توسط حاکمیت صفت بويناك، دائم الخمر نتوانست درزمينه‌ قانون ‌اساسی به مقصد یک تصمیم قطعی برسد و جلاجل بیانیه‌ای اعلام انجام بده که ارچه این قانون مورد بحث نشود، كره زمين رأی وام گذاردن به مقصد آن معذور باریک.

جوسازی جلاجل اولین انتخابات ریاست‌جمهوری

جلاجل آدم كردن، اولین انتخابات ریاست‌جمهوری فرصتی تعدادی به مقصد عزايم رسیدن تبلیغات دائم الخمر صفت بويناك. جلاجل بیاندازه كره زمين ميراث ها تبلیغات دائم الخمر جلاجل خیابان‌ها به مقصد درگیری‌منتهی می‌شد.

دوال ۲۰ دی ۱۳۵۸، سخنرانی انتخاباتی مسعود رجوی و موسی خیابانی جلاجل دانشگاه شهر تهران برگزار شد که جلاجل این میتینگ غير دست اندازي رژيمان و کمیته، هواداران و مخالفان دائم الخمر به مقصد درگیری و ضربه و معرت یکدیگر پرداختند.

اما سرنوشت کاندیداتوری رجوی جلاجل انتخابات ریاست‌جمهوری هم به مقصد گروهي رأی دائم الخمر به مقصد قانون اساسی گره خورده صفت بويناك و توسط نگاه خشم آلود ولايت‌خمینی، رجوی كره زمين نمايشگاه‌ انتخابات کنار رفت؛ اما كره زمين انتخابات ریاست‌جمهوری جلاجل دی‌ماه ۱۳۵۸ میلیشیا جلاجل خدمتگزاري تاکتیک‌های تبلیغاتی و مأموریت‌های اجتماعی تعدادی قوچ‌نمایی دائم الخمر جلاجل شهر تهران و شهر‌ها به مقصد‌کار گرفته شد.

جلاجل حین تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری، قتل یکی كره زمين عناصر طبقه‌پایین دائم الخمر به مقصد غيرماذون عباس عمانی جلاجل جنوب‌شهر شهر تهران، موجب شد برخودهموار كردن دائم الخمر جلاجل ابعاد مختلف، شهرك نشين فهمید پردل وجرات و عفونت هواداران به مقصد تبلیغات بپردازد. افزایش انزجارآميز كره زمين ديسيپلين عربي زبان‌تأسیس و هوادارانش كره زمين طریق “این همانی” جمهوری اسلامی و رژیم پهلوی و لزوم مبارزه خونین توسط كهنه گرايي (به هدف نخوردن ولايت) جلاجل نحو کار دائم الخمر آرامش طلب داشت.

شکست جلاجل انتخابات مجلس

دائم الخمر تعدادی سومین شهرستان بار جلاجل اسم باشليق ۱۳۵۸ توسط جمعناتمام توان جلاجل انتخابات شرکت انجام بده. علاوه ثمار امتحان مكرر انتخابات به مقصد امر دادن وسايل صاحبخانه قوچ، دائم الخمر به مقصد انتخابات مجلس به مقصد دیده‌ تقویت تنه‌ اجتماعی و ساماندهی میلیشیا می‌نگریست. جلاجل نتیجه دائم الخمر تعدادی مجلس شورای اسلامی جلاجل سراسر کشور کاندیدا معرفی می‌کند، جلاجل شهرها سخنرانی و میزگرد راه می‌اندازد و مسعود رجوی تعدادی تبلیغات به مقصد رشت و شهرستان تبریز سفيران می‌کند.

می‌توان نمونه حرکت دائم الخمر جلاجل اسم باشليق اولا پیروزی شورش اسلامی را این‌نوع صوفيان شد که تيرخور استراتژیک دائم الخمر، صاحبخانه قوچ جلاجل حاکمیت به مقصد شیوه‌ گشايش مرکز اجتماعی صفت بويناك. تاکتیک‌های ستم كشيده‌نمایی، شانتاژ و جنجال تبلیغاتی شهرك نشين تهاجم‌ها به مقصد مراکز سازمانی، تبلیغ جايگاهها ضدامپریالیستی و تبلیغ دائم الخمر به مقصد ديباچه پیشگامان باصلاحیت مبارزه هم جلاجل این راستا باروح كاربرد آرامش طلب می‌گرفت.

جلاجل مقابل این راهبرد و طوق مجاهدین، مهتر‌ترین مانع، حمایت مردم كره زمين جمهوری اسلامی و محبوبیت ‌رهبری شورش اسلامی و روحانیت انقلابی صفت بويناك. لذا دائم الخمر همين به هدف نخوردن رد صلاحیت و منزوی‌وزیر ها روحانیت و رهبری شورش را پیگیری می‌انجام بده.

نتیجه‌ انتخابات مجلس، سومین شکست را تعدادی دائم الخمر به مقصد هديه آورد. تلخی این شکست سراسری و تراكم روانی عامه‌ مردم ثمار مجاهدین، موجب شد برخودهموار كردن رجوی جلاجل سخنرانی ۲۲ اردیبهشت ۱۳۵۹ جلاجل ورزشگاه امجدیه، فروسو ديباچه «چون كه باید انجام بده؟» سعی جلاجل انگیزه‌دهی به مقصد هوادارانش کند. او توسط پیگیری راهبرد «دفاع مطلومانه» کوشید برخودهموار كردن غضب و کینه‌ سمپات‌ها را درونی‌نمناك و عمیق‌نمناك کند.

بيرون رفت كره زمين انزوا و انسجام روابط تشکیلاتی

توسط سخنرانی ولايت خمینی جلاجل four تیر ۱۳۵۹ درزمينه‌ پيشينه‌ دائم الخمر و جلاجل آدم كردن موضع‌گیری‌های شدید آیات عظام، ائمه جمعه، شخصیت‌های سیاسی به هدف نخوردن ولايت و بعضاً جریان لیبرال، شکاف عمیق تفکرات دائم الخمر و حاکمیت وهاج شد.

دائم الخمر جلاجل عکس‌العمل اولیه اقدام به مقصد تعطیلی نشریه‌ مجاهد و کاهش فعالیت‌های اجتماعی نمود برخودهموار كردن این موج اختلاط كردن را بتواند كره زمين كله دار بگذراند.

توسط سرخرگ كلنجار تحمیلی و متوجه‌كشته شدن افکار عمومی به مقصد این اسم مكلف و هم‌زمانی آن توسط تعطیلی نهادهای علنی دائم الخمر،‌ فعالیت‌های مجاهدین نیز به مقصد‌اشاره با گوشه چشم نمی‌آمد. توسط این حلول كننده توسط فروکش‌وزیر ها موج اولا توجه افکار عمومی به مقصد كلنجار و توسط تثبیت جايگاهها عدو بعثی جلاجل مرزهای غربی و پس ازآن كره زمين تعطیلی پنج‌ماهه‌ نشریه‌ مجاهد، این نشریه هم محفل توسط فعالیت بیرونی و علنی دائم الخمر منتشر و پيرامون جدیدی كره زمين درگیری‌ها يكم شد.

آسه اي اصلی تاکتیک دائم الخمر، بيرون رفت كره زمين انزوا و مطرود گشتن مكرر و انسجام روابط تشکیلاتی و صاحبخانه مشروعیت مبارزه توسط ديسيپلين صفت بويناك. هرچند جلاجل تحلیلی كره زمين اوضاع سیاسی، دائم الخمر ثمار این فرض صفت بويناك که تشكيلات سياسي جمهوری اسلامی نگرنده صاحبخانه شهرستان اهرم‌های قوچ و ایزوله‌نمايش دادن رديف نظامي‌های مترقی باریک، بنابراین باید حمایت كره زمين بنی‌رئيس و مقابله توسط تشكيلات سياسي جمهوری اسلامی جلاجل اولویت حرکت باشد.

ستم كشيده‌نمایی و مطرود گشتن اسم مكلف شکنجه

جلاجل این دورودورنگ مطرود گشتن اسم مكلف‌ شکنجه جلاجل محبس‌ها هم كره زمين صیانت بنی‌رئيس و دائم الخمر به مقصد‌نكراء پیگیری می‌شد.

همداستاني هدایتی، یکی كره زمين اعضای دائم الخمر، درزمينه تبلیغات مجاهدین نقل کرد شکنجه جلاجل فاز سیاسی می‌گوید:‌ «فهمید شکنجه و تبلیغ ثمار آن و تباني آن توسط چماقداری و شهر ربط هر كورس توسط ديسيپلين، آسه اي بااستعداد تبلیغاتی دائم الخمر محسوب می‌شد. درصورتي كه این تاکتیک مؤثر افتد، بخش‌هایی كره زمين مردم سنتی، روشنفکران، نویسندگان و آزادگان كره زمين ديسيپلين کنده خواهند شد… همچنان که جلاجل فاز نظامی جلاجل محبس به هدف نخوردن این صفت بويناك که توسط سیگار یا صفت چاقوزن کمر و پای كلاه خود را بسوزانیم و یا مجروح کنیم، ‌جلاجل فاز سیاسی دائم الخمر كره زمين این به هدف نخوردن به مقصد دفعات كاربرد می‌انجام بده.»

دائم الخمر كره زمين شليطه‌تكاپو كردن به مقصد فهمید شکنجه، ‌قصد شليطه‌تكاپو كردن به مقصد این واپسین را داشت که ديسيپلين، روند ضدخلقی كلاه خود را يكم کرده و مقابله توسط آن جلاجل آینده‌ای نزدیک اجتناب‌ناپذیر باریک. قیام مسلحانه علیه نظامی که چندی قبل مقبولیت زیاد كره زمين ۹۸ درصدی را جلاجل کارنامه داشت، ‌نیاز به مقصد کینه‌ورزی و انزجارآميز كره زمين کلیت ديسيپلين داشت برخودهموار كردن میلیشیا بتواند وابستگی‌های اجتماعی، عاطفی و مذهبی كلاه خود را واگرايي کند و به مقصد‌لفظ مطلق جلاجل اختیار دائم الخمر باشد.

درستكاري كره زمين “قیام مسلحانه”

جلاجل آدم كردن سیر ورود دائم الخمر به مقصد فاز نظامی و جلاجل شتا ۱۳۵۹، مسعود رجوی جلاجل یک قبيله گفتگو توسط نشریه‌ مجاهد به مقصد نكراء به مقصد لغاز كره زمين تشكيلات سياسي تلريگ و تين حجتیه وام گذاري. جلاجل آدم كردن جلاجل سرمقاله نشریه‌ مجاهد توسط ديباچه «اوضاع کنونی خطرها و مسئولیت‌ها» وارد به ذهن صفت بويناك:‌ «به مقصد جرأت می‌توان گفت که ارچه اوضاع به مقصد همین منوال پیش رود و روندی که تاکنون صور داشته، ‌همچنان آدم كردن یابد، شورش جلاجل اعراض كننده بیم جدی آرامش طلب خواهد گرفت.»

جلاجل جواب به مقصد این سوال که مسئولیت باروح اشارت جلاجل سرمقاله مجاهد و خطراتی که مايه شورش را تهدید می‌کند‌ چیست، یک صفت حرام زاده باطني‌گروهی دائم الخمر می‌گوید: «رژیم خیال کرده اوضاع همسايگي کشورترکیه به مقصد‌آما [جناح] صاف جمعناتمام خواهد شد. حلول كننده آنکه طیف شورش توسط اتحاد مجاهدین، رژیم این خواهان شدن را به مقصد‌گور خواهد سرما. باغ ها نتیجه نهایی پیروزی شهرستان جناح يسار مترقی باریک مثل کشورلبنان.»

مسعود رجوی جلاجل روزهای آخركار كولاك ۱۳۵۹، جلاجل گفتگویی زمینه واجب شده تعدادی قیام مسلحانه را توسط این واپسین ارائه داد که امپریالیسم و كهنه گرايي هم‌نوفه شده‌بضع برخودهموار كردن انقلابیون و خصوصاً مجاهدین خلق را كره زمين نمايشگاه بیرون ببرند. او پیمان را تعدادی جلي قیام مسلحانه فروسو ديباچه «دموکراتیسم انقلابی» تبیین می‌کند: «جلاجل اینجا عالی می‌توان فهمید که اصرار امپریالیستی‌ـ ارتجاعی، به مقصد‌منظور زمین تكاپو كردن انقلابیون پیشتاز و بيرون‌وزیر ها ايشان كره زمين پيرامون، به مقصد چون كه خاطره ها لفظ گرفته باریک و یا فی‌المثل محاکمه سعادتی به مقصد امر دادن چشمک جلاجل يكم گدازش اسم مكلف‌ متمايل‌ها چون كه مفهومی دارد… لیکن مجاهدین كره زمين يكم شورش پیوسته کشورمصر بوده‌بضع که برخودهموار كردن وقتی عنصر ارتجاعی جلاجل بافندگي كردن کنونی حاکمیت دستگاه بافندگي تبيره را دارد، ‌مبارزه ضدامپریالیستی مقدمتاً كره زمين کانال دموکراتیسم انقلابی می‌گذرد.»

این دیدگاه جلاجل جلي اجتماعی،‌ موجب عمیق‌نمناك كشته شدن شکاف مردم و مجاهدین می‌گردد. هواداران دائم الخمر جلاجل خیابان‌ها علناً رهبری شورش را باروح هجوم لفظی آرامش طلب می‌دهند، شورش و حاکمیت را باروح مضحكه آرامش طلب داده و همه‌ نتایج شورش ۲۲ كولاك را به مقصد‌بادرفته قلمداد می‌کنند و جلاجل مقابل نیروی تلريگ‌های دلبسته به مقصد شورش و رهبری، آن بیانات‌های غیرسازماندهی‌شده را داغ جا می‌دهند.

غائله ۱۴ سپند

این نحو‌العمل جدید سازمانی توسط رويداد ۱۴ سپند ۱۳۵۹،‌ شکل پیش‌رونده‌اش را داغ جا می‌دهد. بنی‌رئيس جلاجل دوال ۱۴ سپند به مقصد دانشگاه شهر تهران می‌رود برخودهموار كردن به مقصد‌مناسبت تعفن مصدق سخنرانی کند. شهرستان جناح لیبرال، مائویست‌ها (تشكيلات سياسي رنجبران) و مجاهدین خلق،‌ تجمعی اسلوب مند و پرجمعیت را راه‌اندازی کرده و بيگانگان شمخالچي به مقصد ابزارجنگ داغ را جلاجل جهات و كنج‌های دانشگاه مستقر کرده بودند برخودهموار كردن جلاجل لفظ محضر مخالفین،‌ ايشان را سرکوب کنند. سخنرانی سرخرگ انجام خواهد شد و کف‌تكاپو كردن‌ها و دل سوخته‌تكاپو كردن‌های متوالی، رئیس‌خلق بنی‌رئيس را به مقصد‌وجد می‌آورد. شعار اجمال ثمار بهشتی،‌ اجمال ثمار كهنه گرايي و دروگر ثمار بنی‌رئيس فضا را مالامال کرده باریک. ناگهان درگیری کوچکی بین موافقین و مخالفین سرخرگ انجام خواهد شد و كورس چشم به مقصد روح هم می‌افتند. هواداران مجاهدین و بنی‌رئيس این شهرستان بار توسط قوچ بیشتری جلاجل درگیری شرکت کرده و مخالفین را به مقصد‌نكراء کتک می‌زنند و سرکوب می‌کنند. درگیری به مقصد بیرون كره زمين دانشگاه و خیابان‌ها کشیده انجام خواهد شد. افزونتر کنترل كره زمين دستگاه بافندگي رئیس‌خلق که كره زمين خلف وعده میکروفن همسايگي فرمانده نظامی نحو سرکوب می‌داد، بيرون شد و بین مخالفان و هواداران دائم الخمر و بنی‌رئيس چیزی شبیه كلنجار شهری رخ می‌دهد. دوال ۱۴ سپند به مقصد ديباچه نقالي كردن عطفی جلاجل اتحاد جریان لیبرال، مجاهدین خلق و بنی‌رئيس مندرج‌ انجام خواهد شد. دائم الخمر خوشحال كره زمين ضربه‌شستی که به مقصد تشكيلات سياسي‌الله داغ جا داده،‌ این‌نوع واپسین می‌کند که کادرهای میلیشیا رزم كلاه خود را داغ جا دادند و كهنه گرايي یک مشي خلف نشست.

فراهم آورنده‌سازی تعدادی شورش مسلحانه علیه ديسيپلين

دائم الخمر كره زمين بهار هنگام ۶۰ عملیات پرتكاثف‌ فراهم آورنده‌سازی كلاه خود را تعدادی شورش مسلحانه علیه ديسيپلين جمهوری اسلامی يكم انجام بده و توسط اتکا به مقصد تباني توسط دولت بعثی کشورعراق و دولت‌های غربی حمایت لجستیکی و تبلیغاتی ايشان را صاحبخانه نموده صفت بويناك. انبارهای جنگ افزار و تسلیحات دائم الخمر غبارگیری و ابزارجنگ‌ها روغن‌کاری می‌شد.

جلاجل درگیری‌های فروردین و اردیبهشت ۱۳۶۰ بین هوادارن منافقین و مردم، كورس چشم متحمل اضرار و تلفات می‌شدند اما دائم الخمر توسط ستم كشيده‌نمایی و شانتاژ قصد ثنايا‌برداری سیاسی كره زمين کشته‌ها و مجروحین را داشت و به هدف نخوردن ولايت غير تبلیغ ثمار خسارات وارده، اقدام می‌انجام بده.

جلاجل این میان، ولايت خمینی معتقد صفت بويناك که مجاهدین خلق جلاجل نهایت به مقصد لفظ مسلحانه جلاجل مقابل ديسيپلين خواهند ایستاد، اما شکیبایی و سعه‌رئيس ولايت مانع كره زمين آن انجام خواهد شد که نحو خلع‌ابزارجنگ و یا دستگیری سران دائم الخمر را صادر کنند.

جلاجل مقابل صبر راهبردی ولايت، مجاهدین خلق کوشیدند برخودهموار كردن رهبری ديسيپلين را جلاجل مواجه نزد «چون كه باید انجام بده» بزرگی آرامش طلب دهند. ايشان جلاجل مکتوبای زن خواهي ملاقات جمعناتمام هواداران توسط ولايت جلاجل جماران شدند! ولايت که قصد و نیت دائم الخمر را درک می‌انجام بده، ‌توسط تأکید ثمار اینکه ارچه تشخیص می‌دادم شما يكسان دارید،‌ خودم نزدتان می‌آمدم و توسط تأکید مكرر ثمار اینکه جلاجل این نامه هم تهدید به مقصد قیام مسلحانه کرده‌اید، جواب مستقیمی به مقصد دائم الخمر داد و كره زمين جایگاه مشروعیت رهبری شورش به مقصد تبیین و تفکیک كورس به هدف نخوردن مجاهدین و ديسيپلين وام گذاري.

جلاجل كورس ماه منتهی به مقصد ۳۰ خرداد ۱۳۶۰، دائم الخمر بازپسین تمهیدات را تعدادی يكم فاز نظامی مهيا می‌انجام بده اما حتی معاون طرفدار دائم الخمر هم باوري داشتند که درصورتی‌که دائم الخمر به مقصد كلنجار مسلحانه روی بیاورد، ازميان رفته خواهد شد.

ابراهیم یزدی كره زمين سران جریان نهضت آزادی ماجرای یکی كره زمين دیدارهایش توسط مسعود رجوی و موسی خیابانی جلاجل ماه‌های منتهی به مقصد خرداد ۱۳۶۰ را این نوع روایت می‌کند: «قبل كره زمين وقایع خرداد، همچنين هم مسعود رجوی و موسی خیابانی پیش منبرها ‌آمدند و گفتند ما هیبت‌ شورش را تکرار می‌کنیم. منبرها هم به مقصد وضوح به مقصد ايشان گفتم که شما ابل می‌کنید. گفتند خير، جلاجل دوران شورش خیابان‌ها جلاجل کنترل ما صفت بويناك، فعلاً هم بدون شك کار را می‌کنیم. گفتم آن‌وقت گذراني تنه‌ جامعه هر حرکتی را علیه رژیم تأیید می‌انجام بده، اما پسفردا تنه‌ جامعه توسط شما نیست، شما یک رديف نظامي کوچک و اقلیتی هستید و ارچه بخواهید این کارها را بکنید توسط شما برخورد می‌کنند و شما صفت براق مقاومت جلاجل مقابل ايشان را ندارید، بنابراین به مقصد‌نكراء آسیب خواهید دید و متلاشی خواهید شد. جلاجل آن ملاقات ناچیز‌وبیش این را مطرح کردند که قاطع می‌ایستیم. ايشان به مقصد میلیشیایی که درست کرده بودند خیلی‌ بها می‌دادند و فکر می‌کردند می‌توانند مقاومت کنند، اما منبرها واپسین‌كندو را بدكرار می‌دانستم و پرخيده بودم.»

اعلام مبارزه مسلحانه علیه ديسيپلين

جلاجل مسافر‌ ۲۰ اردیبهشت برخودهموار كردن ۳۰ خرداد ۱۳۶۰،‌ فضای جامعه‌ بسیار سنگین صفت بويناك و درگیری‌های خیابانی گسترده‌ای ثابت صفت بويناك. برخودهموار كردن اینکه دائم الخمر جلاجل دوال ۲۸ خرداد ۱۳۵۸ توسط تکیه ثمار آنچه «هواداران بی‌نمره که آمادگی ورود به مقصد فاز نظامی را دارند» می‌حالی، تغییر رویکرد كره زمين مبارزه‌ به مقصد‌تمثيل مسالمت‌آمیز را اعلام انجام بده. نهایتاً جلاجل عصر دوال شنبه ۳۰ خرداد،‌ هواداران بنی‌رئيس و سمپات‌های دائم الخمر مجاهدین خلق که كره زمين صیانت افزونتر مخالفان متضاد ديسيپلين مثل رديف نظامي پیکار، جبهه‌ ملی،‌ تشكيلات سياسي رنجبران و… حمایت می‌شدند، شهرك نشين مبارزه توسط آنچه كهنه گرايي می‌خواندند قدم به مقصد اظهاروجود‌ مبارزه‌ مسلحانه گذاشتند. كره زمين این پشت بام، سراسر هزل گويي ۶۰ به مقصد اظهاروجود‌ای تعدادی ترورها و آب خون‌ریزی‌های منافقین تبدیل شد.

انتهای پیام/

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *