شاه کلید وابستگی‌ها!

[ad_1]

به مقصد شرح احوال رديف نظامي سیاسی خبرگزاری سواره، سعدالله زارعی جلاجل یادداشتی جلاجل نشريات ادواري کیهان توسط ديباچه  شاه کلید وابستگی‌ها!  نوشت:

هر وابستگی به مقصد بیگانگان كلاه خود به مقصد‌كلاه خود ناپسند باریک چريدن که كره زمين یک سون می‌تواند جلاجل دوال واجب شده به مقصد ديباچه شهر اهرم تراكم باروح كاربرد آرامش طلب گیرد و كره زمين صیانت افزونتر می‌تواند جلاجل ابعاد افزونتر نیز گشايش یافته و عملا یک کشور را جلاجل معنای مطلق، غيرمشدد و حیات آن را زوال پذير گرداند.
جلاجل عین حلول كننده وابستگی ابعادی دارد و كريه‌ترین و تقریباً لاعلاج‌ترین آن وابستگی فکری- فرهنگی باریک. ويد وابستگی‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی، تکنولوژیکی و حتی امنیتی غيرمشدد به مقصد تصمیم مردم و مدیران جلاجل یک کشور باریک و حتی جلاجل زیادتر ميراث ها، تصمیم یکی کفایت می‌کند.

مدیران می‌توانند توسط یک تصمیم قاطع حتی وابستگی امنیتی به مقصد نامحرمان را فك کنند و یک ملت می‌تواند توسط شورش كره زمين این وابستگی‌ها به مقصد نامحرمان كوتاه شدن گردد. اما حکایت وابستگی فکری – فرهنگی به مقصد کلی حکایت دیگری باریک.

مالامال بیراه نیست ارچه بگوییم وابستگی فکری- فرهنگی، وابستگی‌های افزونتر که به مقصد وسيله تصمیمی مدیریتی یا حتی یک شورش كره زمين كله دار یک ملت رفع شده باریک را ثمار‌می‌گرداند. جلاجل دنیای ما ده‌ها باروح كره زمين این رخداد دايگي ‌اشارت باریک. 

استاد دانشگاه بیروت آقای عبدالله قصیر جلاجل رساله دکترای كلاه خود، نگاه خشم آلود حاضربودن ولايت خمینی(ره) جلاجل این اسم مورد را جلاجل این عبارت جمهور‌بندی کرده باریک: «كره زمين نگاه خشم آلود ولايت وابستگی حالتی فراگیر جلاجل جامعه باریک که كره زمين شخصیت و روحیات فرد و طرز فکر و گروهي اعتماد به مقصد شهواني او يكم شده و ناچیز‌ناچیز به مقصد ساختارگرايي و روابط و اخلاق جامعه تبرئه می‌یابد». 

ثمار این ازاصل ولايت تاکید داشتند که «اولین شرط واقعيت يابي خودمختاري، خودمختاري فکری و عقلی باریک». (کلمات قصار، ص ۹۰)
ولايت جلاجل تبیین این مشکل فرموده‌بضع:«شکست شخصیتی بزرگترین شکست ما جلاجل روبه رو قوچ‌های مهتر صفت بويناك. این قوچ‌ها سعی کردند شخصیت اسلامی- ایرانی ما را خُرد کرده و آن را به مقصد شخصیتی اروپایی و پیرو شروق و مغرب تبدیل کنند. نشانه این شکست این صفت بويناك که ما عاطل می‌کردیم قوچ اعمال هیچ کاری را نداریم. یا اینکه عاطل می‌کردیم باید همه چیز را كره زمين برون مرز واصل کنیم. حتی یک بیماری جنون مردم آزاري آپاندیس را پزشک خارجی باید معالجه کند. اینها باعث شد که پزشکان ما عاطل بي قوتي کنند. این اسم مكلف بی‌علت نيستي، بلکه ثمار ازاصل دستور كار‌ریزی‌هایی صفت بويناك و تيرخور آن ازميان رفته وزیر ها هویت این کشور صفت بويناك.» (بدون شك، ص ۳۱)

کلید وابستگی فکری، باوري به مقصد «برتری دیگران» باریک جلاجل این حالت، فرد غيرمشدد دلپذير ساختن كلاه خود را جلاجل «بیرون» جستجو می‌کند و این کیفیت به مقصد دوره جلاجل فرد آنچنان رسوخ می‌یابد که به مقصد کُل كلاه خود را فاقد هر قسم توانایی می‌داند. شما مکرر شنیده‌اید که «حاجعلی رزم‌آرا» -بار اول به ‌دست آوردن کشورایران ۱۳۲۹ش- خلف وعده تریبون مجلس شورای ملی آن زمان و جلاجل بیانات به مقصد ملی كشته شدن صنعت نفت گفت: ارچه مهندسین انگلیسی صنعت نفت ما را شهر ترک کنند، کشورایران به مقصد دوال سیاه می‌نشیند چريدن که ما حتی قادر به مقصد ساخت یک لولهنگ -‌لولهنگ گِلی‌- هم نیستیم!

پوشيدگي پیش كره زمين او سید زيبايي تقی‌زاده كلام صفت بويناك: کشورایران در عوض آنکه اولین کند، باید كره زمين ناخن پايين آمدن مادام فرق كله دار فرنگی شود.

الان کسی نمی‌تواند چنین عرض‌هایی را توسط وضوح لهجه رزم‌آرا و تقی‌زاده بزند ولی مع الاسف چنین اعتقادی -‌توسط همین درجه كره زمين تفريغ محاسبه- جلاجل چندی كره زمين کسانی که صفت به خاطرسپردني خودمختاري کشور و كرنش ملی ما به مقصد آنان وديعه شده باریک، دیده انجام خواهد شد.

پوشيدگي فعلاً توسط ادبیاتی نظیر اینکه باید به مقصد درگیری توسط كره ارض پایان دهیم و راه آرامش را پی‌بگیریم؛ باید ابزارجنگ را کنار بگذاریم، باید رژيمان را كره زمين ميان بند میدان به مقصد حواشی آن صفت انتقام جو کنیم، باید کسانی که باروح حمایت آشکار آمریکا و… هستند را به مقصد ديباچه «خودی ديسيپلين» بپذیریم و معامله پاياپاي قصه این باریک که غير آمریکا نمی‌شود حتی پيمان خورد چون كه رسد به مقصد سازمان اقتصاد کشور! 

آنان‌که وابستگی فکری به مقصد نامحرمان دارند، هیبت به مقصد کارشان نمی‌آید و موجر تنبه‌كندو نمی‌شود. در عوض واپس سیاسی و اقتصادی و حتی واپس نظامی امنیتی، هیبت به مقصد کار می‌آید و احیاناً موجر مال و مكنت‌كندو كره زمين مسیر انجام خواهد شد.

ما حتی جلاجل میان واپس سیاسی رژیم ماضي مثال تغییر رویکرد سیاسی و اقتصادی و نظامی و هیبت‌آموزی بوده‌ایم. اما وابستگی فکری هزار هیبت را طراز اول به مقصد شمار می‌آورد و ثمار واجب شده‌التبعیه توافق داشتن راه مغرب تاکید می‌کند! 

یکی كره زمين این بيگانگان، جلاجل اسم باشليق ماضي که مناقشه یک آشوب به پا كردن شهربان‌ای توسط کارگردانی پنهان وزارت خارجه آمریکا و بازیگری بعضی كره زمين رهبران کُرد کشورعراق جلاجل میان صفت بويناك و زیاد كره زمين همه به مقصد پستان کردها صفت انحصارطلب شد، جلاجل یک جلسه بسیار بااستعداد تصمیم‌گیری جلاجل اسم مورد موضع جمهوری اسلامی جلاجل این ناآرامي، توسط توجه به مقصد اینکه کلید مقابله توسط راه محذوف ماشین زمینه کشورهای شهربان، كاربرد كره زمين ظرفیت کرکوک صفت بويناك، توسط تاکید زیادی گفت: «منبرها می‌نویسم و توضيحات می‌کنم، منبرها می‌نویسم و توضيحات می‌کنم، منبرها می‌نویسم و توضيحات می‌کنم، ارچه ما جلاجل کرکوک صفت دوده کردیم، آمریکا حتماً واصل انجام خواهد شد و توسط ما برخورد می‌کند و کار کاملاً به مقصد پستان ما صفت انحصارطلب انجام خواهد شد»!
پسفردا همه می‌دانیم که دولت‌های کشورعراق و کشورایران توسط کلید کرکوک، آشوب به پا كردن زمینه کشورعراق که دومینوی زمینه شهربان‌ای را جلاجل ابعاد مختلف و جلاجل کل شهربان و خير احكام جلاجل کشورایران و کشورترکیه و کشورسوریه جلاجل پی داشت، سربه زير کردند و آمریکا حتی جلاجل حد تهدید نظامی هم واصل مشکل نشد. پوشيدگي دلیل آن هم معلوم باریک؛ آمریکا توانایی تغییر هم سر شهربان ما را جلاجل خویش نمی‌بیند.

شورش اسلامی که جلاجل کشورایران روی شب گذشته مردم متدین و توسط رهبری مرجعیت دینی به مقصد پیروزی رسید و ماندگار شد، اساسش به مقصد‌هم ریختن «ذهنیت غيرمشدد» صفت بويناك . اما باید سوگمندانه بگوئیم شورش ما كره زمين بدون شك يكم جلاجل سازمان امور کشور مبتلا کسانی شد که معتقد بودند غير صاحبخانه همراهی مغرب نمی‌توان کاری انجام بده. مادام جایی که بعضی كره زمين «مدیران كاستن» جمهوری اسلامی معتقد بودند که اساساً كلاه خود شورش یک پدیده غربی باریک.

بخشوده مهندس تجارت می‌گفت اعتراض سياسي وزیر ها را غربی‌ها به مقصد ما یاد دادند. وقتی وابستگی فکری به مقصد مغرب پیدا شد، نامناسب باریک بشقاب حرکتی برون مرز كره زمين آن دایره را قبول کند. غيرمشدد فکری به مقصد هیچ وجه وابستگی سیاسی و حتی نظامی به مقصد مغرب را بد نمی‌داند. او حتی اختلاط كردن سیاسی توسط مغرب را مخالفتی كره زمين كله دار جهالت تلقی می‌کند.

جلاجل گردوخاک هزل گويي ۱۳۷۰ یکی كره زمين اعضای شاخص تشكيلات سياسي کارگزاران سازندگی که مدتی دبیر کل آن صفت بويناك و یدطولایی هم جلاجل دستگاه بافندگي‌اندازی به مقصد بیت‌المال داشت، جلاجل یک جمهور مسدود كره زمين فعالان مجلات گفت: «آنان که توسط آمریکا اختلاط كردن می‌کنند، آمریکا را ندیده‌بضع، کافی باریک یک شهرستان بار به مقصد آمریکا بروند، آنوقت كره زمين همه عرض‌های ايمن سازي آمریکایی دستگاه بافندگي ثمار می‌دارند»! فعلاً کاری نداریم که كلاه خود این عرض، خیلی غلط باریک و ما مينيمم ده‌ها بشقاب فرهیخته‌ای نظیر شهید چمران داریم که اسم باشليق‌ها جلاجل آنجا زندگی کردند و زیاد كره زمين خیلی‌های افزونتر ايمن سازي آمریکایی بودند چون كه رسد به مقصد اینکه هزاران بشقاب اندیشمند آمریکایی، ايمن سازي آمریکایی‌بضع‌.
پوشيدگي جلاجل جمهوری اسلامی بعضی كره زمين همین واپس فکری به مقصد مغرب جلاجل شكافته‌ای اوقات و جلاجل تریبون داخلی و در عوض اسم پري زده داخلی و رد گم وزیر ها، آنچنان ايمن سازي‌‌‌‌‌‌آمریکایی نطاق می‌گویند که تشكيلات سياسي‌اللهی‌ترین‌ها كره زمين آنان خلف می‌افتند! وابستگی  فکری به مقصد نامحرمان خیلی پستان دارد مادام آنجا که بخشوده جلال خاندان ها احمد آن را «وبازدگی» تعبیر انجام بده.

اما مشکل جمهوری اسلامی این نیست که مجموعه‌ای به مقصد وبای مغرب و آمریکا دستخوش شده‌بضع، مشکل جمهوری اسلامی این باریک که بعضی كره زمين اینها كره زمين يكم شورش ثمار عدیده كره زمين پست‌های آلرژي زا کشور به مقصد‌اسم مورد جلاجل مربوط به حوزه اقتصاد اسم پيش خر پیدا کرده و مانع واقعيت يابي منوي‌های ديسيپلين جلاجل داخل کشور شدند.
وابستگی فکری- فرهنگی كورس رو دارد؛ یک‌روی آن باوري ثابت قدم به مقصد برتری راه‌گدازش‌های بیگانگان باریک و روی افزونتر آن بی‌اعتقادی مطلق به مقصد راه‌گدازش‌های بومی.

كره زمين دورنما آنان‌که اقتصاد را به مقصد دلیل گره تغذيه كردن توسط شبکه مبادلات بانک، یک قطعه جلاجل شبکه رسمی و نيرومند کیهان می‌دانند، اساساً مشکلات اقتصادی راه‌گدازش بومی ندارند و قبول تجبر توسط برون مرز، قبول شبکه بانکی بین‌المللی و قواعد آن باریک و هر نوع قیدی ثمار آن نفی تجبر خارجی باریک که کشور را به مقصد دوال سیاه می‌نشاند.

بی‌دلیل نیست که مجموعه‌ای جلاجل داخل دولت و مجلس و بعضی رديف نظامي‌های سیاسی علی‌رغم آنکه جلاجل هیبت برجام شکست مطلق خورده‌ایم و «اضرار محض» این نظریه نیز هم مقام هم پياله توسط برجام به مقصد تاييد كردن رسیده باریک، ثمار پريان‌وام گذاردن جمهوری اسلامی به مقصد FATF به مقصد‌ديباچه راهی در عوض مورد بحث اقتصادی کشورایران اصرار دارند‌! این یکی كره زمين نتایج وابستگی فکری- فرهنگی به مقصد مغرب باریک.

ثمار این ازاصل بیراه نیست ارچه بگوییم گدازش مشکلات کنونی اقتصاد کشورایران اولاً غيرمشدد به مقصد گدازش مشکل وابستگی فکری- فرهنگی متولیان اقتصادی و سیاسی کشور به مقصد مغرب -‌یعنی سرمنشأ تحریم‌ها و فشارها به مقصد کشورایران- باریک.

مادام وقتی مدیران ارشد اقتصادی و سیاسی کشور، راه‌گدازش مشکلات اقتصادی که به مقصد اعتراف خودشان مغرب در عوض ما پدید آورده باریک، تک گزینه‌ای باریک و آن تک‌گزینه هم گدازش اسم مكلف توسط مغرب باریک، وضع اقتصاد ما قطعاً كره زمين این هم وخیم‌نمناك انجام خواهد شد.

واقعیت افزونتر این باریک که افکار این ردياب كره زمين مدیران مهمترین وسايل مغرب جلاجل به مقصد نتیجه رساندن تحریم‌ها -جلاجل جهانی به مقصد‌نكراء متکثر!- باریک.
یکی كره زمين مدیران ارشد دولتی كورس-‌سه دوال پیش به مقصد جای عذرخواهی كره زمين مردم به مقصد‌خاطره ها وضعی که وابستگی فکری او و همگنانش ثمار كله دار اقتصاد این کشور آورده باریک، گفت: «مشکلات اقتصادی ما راه‌گدازش اقتصادی ندارد، راه‌گدازش سیاسی دارد».

منظور او پوشيدگي این نيستي که مدیران ارشد دولت باید بي همسري كلاه خود را در عوض کار جزم کنند، منظور او این صفت بويناك که کشور باید دوراني سیاسی کند مادام مغرب مشکلات اقتصادی آن را گدازش کند! این نتیجه وابستگی فکری به مقصد مغرب باریک که خير فرد تفکر را كره زمين فرد غيرمشدد منفي می‌کند بلکه اشاره با گوشه چشم و گوش را نیز كره زمين او می‌گیرد.
 

انتهای پیام/ب

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *