شورش بردگان/ تصویری تکان دهنده كره زمين پیمان حاکم ثمار زندانهای آمریکا

[ad_1]

رديف نظامي مغرب كره زمين نگاه مغرب خبرگزاری سواره: فرد راه در عوض پایان وام گذاردن به مقصد بردگی، پایان وام گذاردن به مقصد برده توافق داشتن باریک. مبهوت نامويه و نسا جلاجل محبس های قريب ۱۷ ایالت توسط سرباززدن كره زمين اعمال کار محبس، دستگاه بافندگي تكاپو كردن به مقصد اعتصاب غذا یا بایکوت وزیر ها وکیل محبس توافق داشتن جلاجل ازای دستمزد، مبارزه دارند این  انتهایی شهر سنگر برده داری قانونی جلاجل آمریکا را ملغی کنند. مطالبات زندانیان جلاجل این اعتصابات، وام گذاري باغ ها دستمزد، حق رای وام گذاردن، پیمان زندگی آبرومندانه، آموزش های تحصیلی و الفبايي ای و تمام شدن به مقصد كيفر يافتن های اجمال و زنداني هميشه باریک.
این مردان و زنان می دانند که حق ستان ها کمکی به مقصد ايشان نخواهند انجام بده. می دانند که سیاستمداران که زرخرید شرکت هایی هستند که میلیاردها دلار كره زمين قبل سیستم محبس داری سود به مقصد جیب می زنند، کمکی به مقصد ايشان نخواهند انجام بده. می دانند که رسانه های جریان اصلی که تمایلی به مقصد جریحه دار وزیر ها احساسات آگهی دهندگانشان ندارند، ايشان را نادیده خواهند گرفت.
اما این را نیز می دانند که هیچ زندانی نمی تواند سوا کار اجباری بخش به عمد ای كره زمين كورس میلیون و ۳۰۰ هزارزندانی آمریکایی به مقصد کار كلاه خود آدم كردن دهد. زندانیان تقریبا هرکاری را جلاجل محبس ها اعمال می دهند، كره زمين يكباره رختشویی، تعمیر و نگهداری، نظافت و فراهم آورنده سازی موردها غذایی. چندی كره زمين زندانیان جلاجل ازای یک دوال کامل کار، مبلغی به مقصد ناچیزی یک دلار درمی آورند، جلاجل ایالت هایی نظیر آلاباما، آرکانزاس، جورجیا، کارولینای جنوب و تگزاس، این رقم مادام تلخه نیز پایین می آید.
همزمان شرکت ها كره زمين یک میلیون زندانی که جلاجل بیگاری كاشانه های محبس مشغول به مقصد کارند ثنايا کشی می کنند و ايشان را جلاجل مراکزی به مقصد کار می گمارند که مبلمان اداری، کفش یا پوشاک اشکال می کنند یا قصاب كاشانه ها و زراعت كردن پرورش ماهی را سازمان می کنند.

اگرزندانیان باغ ها دستمزد تعیین شده ثمار ازاصل قوانین فدرال، ایالتی یا محلی را دریافت کنند، تمدید وام گذاري هزینه های  مهتر ترین سیستم محبس داری كره ارض غیر دايگي امکان خواهد شد. جلاجل این لفظ خواهد شد زندانیان باید به مقصد نكراء کاهش پیدا کند. دستگاه بافندگي کشیدن كره زمين کار فرد شیوه اصلاحی محبس هاست که شانسی در عوض توفیق آن صور دارد. اعتراض سياسي ها در عوض داغ جا وام گذاردن حمایت جامعه به مقصد اسم مورد درنزدیکی محبس هایی که اعتصابات جلاجل ايشان جریان دارد، به مقصد هم نشين پشتیبانی كره زمين زندانیانی که تشیکلاتی را شکل داده بضع و موجب راه اندازی اعتراضات سراسری درزندان ها گردیده بضع، اهمیتی حیاتی دارد. مقامات محبس به مقصد كنار زدن سربه زير وزیر ها صدای این معترضان زندانی هستند. ايشان به مقصد كنار زدن پنهان وزیر ها پیمان مخوف داخل محبس ها كره زمين اشاره با گوشه چشم جامعه هستند. ما باید این صداها را تقویت کنیم و جنبشی مردمی را در عوض تمام شدن به مقصد زندانی وزیر ها های گسترده شکل دهیم.
محبس ها جلاجل آمریکا حاصل کردن و کاری مهتر و فرینده هستند. كورس پیمانکاران محبس های خصوصی «شرکت مورد بحث و تربیت آمریکا» و رديف نظامي جی ای او، همه ساله به مقصد ترتیب درآمدی به مقصد بها یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری  و زیادتر كره زمين كورس میلییارد دلاری دارند.  به مقصد نوشته OpenSecrets.org ايشان كره زمين اسم باشليق ۲۰۱۰ مادام ۲۰۱۵ صفت تبليغاتچي eight میلیون و ۷۰۰ هزار دلاری را مصرف لابی گری کرده بضع. شرکت فعاليت ها موردها غذایی آرمارک که شرکتی  eight میلیارد و ۶۵۰ هزار دلاری باریک، توسط ۵۰۰ محبس جلاجل سراسر کشور قرارداد دارد، هر تا چه وقت که این شرکت در معرض اتهام به مقصد  تامین غذای آلوده و گمراه شدن شده که به مقصد مسمومیت غذایی زندانیان انجامیده باریک. شرکت تبرئه وجه جی پی اینک یکی كره زمين شرکت های فرعی موسسه پيوندها كره زمين راه گرد هم آمدن سکیورز تکنولوژیز باریک که موسسه خصوصی آبری پارتنرز مالک آن باریک. جی پی جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۴ صفت تبليغاتچي ۵۳ میلیون دلار كره زمين مقام شيريني و تبرئه ۵۲۵ میلیون دلار درآمد داشته باریک. این شرکت این صفت تبليغاتچي را كره زمين طریق هزینه میانگین ده درصدی فرستادن زروسيم ها در عوض زندانیان دریافت کرده باریک. کوریزون هلت  در عوض تامین مراقبت های درمانی خصوصی زیادتر كره زمين ۳۰۰ هزار زندانی جلاجل سراسر کشور قرارداد دارد. این شرکت همه ساله قريب یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار درآمد دارد. ارتقا شرکت های افزونتر نیز هستند که درآمدها و جابجایی سودهای مشابهی كره زمين قبل زندانیان دارند.

 شرکت های خصوصی كره زمين نیروی کار زندانیان جلاجل دستگاه بافندگي ناچیز ۴۰ ایالت ثنايا برداری می کنند. جلاجل چندی مناسبت ها به مقصد این کارگران تقریبا هیچ چیز وام گذاري نمی شود. ايشان هیچ مزایایی، كره زمين يكباره برخورداری كره زمين تامین اجتماعی ندارند و نمی توانند اتحادیه ای را تشکیل دهند یا سازماندهی کنند. به مقصد ايشان به خاطر ایام بیماری پولی وام گذاري نمی شود. و ارچه شکایت کنند، به مقصد اشاره با گوشه چشم مهره دردسر عود به مقصد ايشان نگاه می شود و غالبا به مقصد اختصاصی تا چه وقت ماه به مقصد زنداني انفرادی محکوم می شوند.
چندی كره زمين مهتر ترین شرکت های کشور در عوض ثنايا برداری كره زمين این نیروی کار محصور،  فعالیت كلاه خود را به مقصد محبس ها صفت انتقام جو کرده بضع. این شرکت ها عبارتند كره زمين ابوت لابروتوریز، ای تی بضع تی، اتوزون، بانک آمریکا، بایر، برکشایر هلت اوی، کارجیل، کاترپیلار، شورون، رديف نظامي کرایسلر سابق، کاستکو هولسیل، روح دیر، ادی بونر، الی لیلی، اکسون موبیل، فروت او لوم، جی ای آی سی او، گلاکسو اسمیت کلاین، کوچ اینداستریز، مری کی، مک دونالد، مرک، مایکروسافت، موتورالا، نینتندو، فایزر، پروکتر بضع گمبل، کوآکر اوتز، سارا لی، سیرز، شل، اسپیریت، استارباکز، استیت فارم اینشورانس، یونایتد ایرلاینز، یو اس پی، وریزون، ویکتوریا استریت، والمارت و وندیز.
فئودور داستایوسفکی می نویسد: «درجه تمدن یک جامعه را می توان كره زمين روی مبنا کسانی که به مقصد محبس هایش واصل می شوند اندازه گیری انجام بده.» محبس ها فاش می کند که یک کشور دولت مادام کجا كره زمين آسیب پذیرترین مردم كلاه خود ثنايا کشی و جدا شدن كاربرد خواهد انجام بده. زندگی درسیستم محبس داری آمریکا پنجره ای باریک به مقصد روی ستمگری شرکتی که وقتی ما كره زمين قوچ مقاومت عاری شدیم، همه ما را محبوس خواهد انجام بده. فقیرترین خانواده ها جلاجل کشور مجبور به مقصد وام گذاري ردیفی كره زمين هزینه های  غارتگرانه در عوض صفت به خاطرسپردني بقای خویشاوندان زندانی كلاه خود می شوند. این به مقصد اسم مورد در عوض کودکانی شرورانه باریک که احكام ازطریق فعاليت ها تلفنی توسط ابوي یا والده زندانی كندو مراوده دارند که چادرپوش یا پنج روبه رو بیرون كره زمين محبس برایشان هزینه برمی دارد. زندگی درزندان یک تحقیر و جدا شدن كاربرد روزمره باریک. زندگی شامل ضربت و معرت، شکنجه، تخلف – به مقصد اسم مورد در عوض زندانیان زنی که طعمه کارکنان محبس می شوند- انزوای طولانی اختصاصی، موردها غذایی گمراه شدن، گرمایش و سرمایش ناکافی،  مراقبت های درمانی پایین نمناك كره زمين حد استاندارد یا اصلا نيستي این فعاليت ها و زندانی كشته شدن جلاجل یک قفس و هر باربه اختصاصی چندین دوال به مقصد اسم مورد درزندان های دارای تدابیرامنیتی شدید كره زمين پیمان حاکم ثمار محبس هاست.

برده داری جلاجل باطني سیستم محبس داری ثمار ازاصل ضميمه سیزدهم قانون اساسی آمریکا که جلاجل اسم باشليق ۱۸۶۵ و جلاجل پایان كلنجار داخلی در عوض خلق شکل جدیدی كره زمين نیروی کار بردگان به مقصد تصویب رسیده مجاز عامدا شده باریک. کشتزارهایی درجنوب و صنایعی  نظیر عملیات های کشاورزی پهناوری جلاجل فلوریدا که مادام گردوخاک مئه بیستم هم ديرش یافتند، ثمار ازاصل ضميمه سیزدهم كره زمين نیروی کار محکومان سیاه پوسه پوسه در عوض اعمال بدون شك کار سوا ما به مقصد ازایی که ارتقا كره زمين بردگان اعمال می دادند كاربرد می کردند.
داگلاس ایوبلکمون درکتاب كلاه خود «برده داری فروسو نامی افزونتر» می نویسد: «زندانی ها جلاجل باطني حصارها یا صفت انگبين هایی،  ليمو ها زنجیر شده به مقصد هم و زیر نگاه محافظان شمخالچي بهره كشي كردن ثمار اسب شهرستان اسیر بودند و زراعت كردن مکان های دلگیر و دورافتاده، کیلومترها به مقصد گرد هم آمدن كره زمين هر نشانه ای كره زمين آسایش یا مراوده توسط بشقاب های افزونتر جلاجل كره ارض برون مرز واقع شده بودند.» این کتاب توصیفی باریک كره زمين زندگی ده ها هزار محکوم آفریقایی- آمریکایی که به مقصد شکل چندش آوری توسط پیمان محبس های امروزی شباهت دارد. «کارگران مجبور بودند غذا و پوشاکشان را خودشان كره زمين یک وکیل خيمه بخرند و جلاجل بديل نرخ های ثنايا رذیلانه ای را غالبا مادام مقیاس ۱۰۰ درصد در عوض دریافت مساعده حقوقشان صوب خرید این اقلام بپردازند.»
محبس ها که حسب معمول مردمان رنگین پوسه پوسه فقیر ساکن آنهایند و زیاد ازنیمی كره زمين ايشان هرگز کسی را كره زمين نگاه خشم آلود جسمانی آزاررسان نداده بضع، به مقصد شکلی تمدید برده داری محسوب می شود. فلسفه این محبس ها ایجاد مکانی در عوض کاهش قصور و جنایت نیست،  بلکه در عوض کنترل اجتماعی باریک. در عوض سودمندبودن كره زمين پیکره های سیاه و قهوه ای، پیکرهایی که درمحلات مصیبت ضربت ديده و غیرصنعتی به مقصد كله دار می برند و در عوض شرکت ها زروسيم اشکال نمی کنند، اما زمانی که به مقصد محبس افکنده شدند هر زندانی هر ساله قريب ۶۰ هزاردلار درآمد به مقصد هم نشين دارد، در عوض پیمانکاران محبس، پلیس، دائم الخمر های آزادی مشروط، ماموران مورد بحث و تربیت، شرکت های تلفن، محبس های خصوصی، شرکت های تبرئه وجه، شرکت های تامین فعاليت ها پزشکی، ذخیره کنندگان موردها غذایی، وکیل ها و صنایعی که زرگون پريان پوش، اسپری فلفل و صف ترسناکی كره زمين  تجهیزات به زندان انداختن ها و نگه دارنده اشکال می کنند؛ دوال چرمي های نگهدارنده تا چه وقت گانه، سق بندها، کمربندهای نگهدارنده، سريره های نگه دارنده، نارنجک های نوری، تفنگ های نوری، کمربندهای نوری، سربندهای محافظ، اسکنرهای امنیتی بدن، يوغ ها، زنجیرهای کمر و پايين آمدن.

 به اضافه محبس ها مکان هایی هستند که فقرایی را که كره زمين نگاه خشم آلود روحی بیمارند جلاجل ايشان می اندازند. برانداز می شود که ۲۵ درصد خواهد شد زندانی ما به مقصد بیماری های روحی و روانی شدید مبتلایند. به مقصد کسانی که اختلالات روانی فلج کننده دارند درمانی ارائه نمی شود، بغير کوکتل هایی كره زمين داروهای سيركننده پزشکی قوی که ايشان را به مقصد زامبی هایی تبدیل می کند که هر دوال ۲۰ وقت نما را جلاجل رويارويي كردن می گذرانند.
زمانی که شرکت ها اشکال كلاه خود را به مقصد برون مرز كره زمين کشور تبرئه دادند و این  احيانا را كره زمين اجتماعات فقیر محروميت کردند که بتوانند شغلی که هم نشين شدن خودشان  و خانواده كندو را تامین کند بیابند، ايشان توسط خلف وعده قفس نارايج كردن این پیکرها، سرخرگ کردند به مقصد بیرون کشیدن میلیاردها دلار سود كره زمين قبل آنان. كره زمين اسم باشليق ۱۹۷۰ تاکنون خواهد شد زندانی ما مادام قريب ۷۰۰ درصد رشد داشته باریک. ما كره زمين اسم باشليق ۱۹۸۰ صفت تبليغاتچي ۳۰۰ میلیارد دلار روی محبس ها سرمایه گذاری کرده ایم. كلكسيون تکنیک محبس داری آینه جمعناتمام نمایی كره زمين كلكسيون نظامی- تکنیک باریک. زروسيم  عمومی باریک؛ سود خصوصی. کسانی که جیب كلاه خود را كره زمين زندانیان لبخند می کنند اخلاقا هیچ  فرقی توسط کسانی که جیب خودشان را كره زمين تجبر برده لبخند می کردند، ندارند.
زندانیان حسب معمول پس ازآن كره زمين تا چه وقت هزل گويي، پشت بام كره زمين آزادی عموما كره زمين آسیب های روحی و جسمی شدید و افزونتر مشکلات سلامتی مثل دیابت (که به مقصد دلیل رژیم غذایی نامناسب جلاجل میان زندانیان شایع باریک) هپاتیت سی، سل، بیماری های قلبی و ایدز سختي می برند. ايشان هیچ زروسيم یا بیمه ای در عوض علاج بخش بیماری های كلاه خود پشت بام كره زمين آزادی ندارند. ايشان حسب معمول كره زمين خانواده های كلاه خود بیگانه و بی خانمان می شوند. ايشان كره زمين حق فعاليت ها رفاهی عمومی عاری می شوند، امکان  رای وام گذاردن كره زمين ايشان گرفته می شود، كره زمين زندگی جلاجل مساکن عمومی نهي كردن می شوند و سوا زبري یا تحصیلات خاص و دردآشنا ننگی که کارفرمایان ثمار پیشانی ايشان می زنند، به مقصد اعضای سیستم طبقاتی مجرمان تبدیل می شوند. ارتقا كره زمين ايشان به مقصد دلیل هزینه های کشورمالی جلاجل ساختارگرايي منصفي جنایی و سیستم غارتگرانه نسيه های پرداختی جلاجل محبس، زیر شهرستان بار قرض کمر خنب می کنند. زیادتر كره زمين ۶۰ درصد كره زمين کسانی که آزاد می شوند پشت بام كره زمين ۵ اسم باشليق دوباره به مقصد محبس بازمی گردند. این يكدلي ثمار اساسی طراحی درنظر گرفته شده در عوض این سیستم باریک که رخ می دهد. لابی گران كلكسيون محبس داری- تکنیک اطمینان محصول برداري می کنند که قوانین و ضوابط، محبس ها را لبخند و نرخ اعتیاد به مقصد ارتکاب قصور را تبيره نگه می دارد. این موقعیت در عوض سودآوری درخور اطفال باریک. و نیروی اولیه خلف وعده سیستم زندانی وزیر ها گروهی نیز سود باریک خير منصفي. این سیستم فرد زمانی خاتمه خواهد یافت که این سودها ازدست برده داران مدرن ما برون مرز شود. فرد کسانی که می توانند این کار را کنند نیز بردگان و طرفداران واي برده داری هستند که جلاجل کنار ايشان به مقصد مبارزه آدم كردن می دهند.
نویسنده: کریس هجز (Chris Hedges) نشريات ادواري نگار لبخند پيشينه آمریکایی
منبع: yon.ir/xHjIO

انتهای پیام. 

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *