صالحی امیری ترجیح می‌دهد جلاجل شهرداری بماند/ مبارزه تعدادی گشایش به هدف نخوردن ۷ رهاشدن مادام پایان امسال

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار اجتماعی خبرگزاری سواره، محمدعلی نجفی جلاجل دستور كار شهرستان تهران ۲۰ درزمينه اقداماتی که جلاجل شهر شهرستان تهران لفظ گرفته باریک، تقریر داشت: کار جلاجل شهرداری كورس قطب دارد یک اینکه کاری که اعمال انجام خواهد شد مستقیماً توسط مردم درک و لمس انجام خواهد شد و یک کار زودبازده باریک.

اوی افزود: شهرستان تهران علی‌رغم اینکه همه می‌گویند مشکلات دارد و توسط نازخرامي‌های جدی مواجه باریک ظرفیت‌های زیادی هم دارد و شهرستان تهران یکی كره زمين زیباترین شهرهای کیهان باریک.

نجفی تعبیر داشت: سوا مشارکت شهروندان و قوی‌ترین شهردار و بزرگترین تشکیلات شهرداری هم نمی‌تواند شهر شهرستان تهران به مقصد شهری تعدادی زندگی، شهر بشقاب‌آسه اي و شهری که آسایش و استشهادات جلاجل آن حاکم باشد تبدیل کند.

شهردار شهرستان تهران افزود: بااستعداد‌ترین دستور كار ما این باریک که مشارکت واقعی مردم جلاجل سازمان شهر ثابت شدن شود و جلاجل این لفظ مشکلات و نازخرامي‌ها منتفي خواهد شد. بنده به مقصد شهروندان ناموس می‌کنم که شهرداری را كره زمين آن كلاه خود بدانند.

نجفی تعبیر داشت: پشت بام كره زمين انتخابات شوراها، شورای شهر برگزيني پشت بام كره زمين اعلام نتایج به مقصد لفظ غیر رسمی کار كلاه خود را ابتر شدن انجام بده و این اقدام ايشان کار بسیار هوشنمدانه‌ای صفت بويناك و به مقصد منبرها نیز بسیار کمک انجام بده.

اوی گفت: تدوین دستور كار سوم دولت برعهده منبرها صفت بويناك و فعلاً تدوین دستور كار سوم شهرداری هم برعهده منبرها باریک و این را به مقصد فال نیک می‌گیرم.

شهردار شهرستان تهران توسط اشارت به مقصد اینکه مدل تفصیلی جلاجل شهر شهرستان تهران به مقصد عنایت ايفا نشده باریک، افزود: شهرستان تهران زیاد كره زمين حد تعیین شده جلاجل مدل تفصیلی مراکز تجاری دارد ما مثال پاساژهای خالی و سوا مشتری هستیم.

اوی جلاجل آدم كردن دستور كار هست شهرستان تهران ۲۰ توسط اشارت به مقصد اینکه سازمان شهر توسط تراکم‌فروشی ممکن نیست، گفت: شهرستان تهران علی‌رغم اینکه همه می‌گویند مشکلات دارد و توسط نازخرامي‌های جدی مواجه باریک ظرفیت‌های زیادی هم دارد.

شهردار شهرستان تهران یادآور شد: متأسفانه بخشی كره زمين درآمدهای شهرستان تهران كره زمين مالیات قيمت ثمار افزوده تأمین انجام خواهد شد که ۲ هزار میلیارد ده ريال كره زمين سهم شهرستان تهران را جلاجل نقدينه کاهش داده‌بضع و امیدواریم توسط مصوبه مجلس و همین‌صفت منسوب به طوس جلاجل لایحه نقدينه اسم باشليق ۹۷ مجلس این کمبود را جاي دنج کند.

نجفی توسط اشارت به مقصد اینکه اجازه اشتباه جلاجل شهرداری شهرستان تهران نداریم، گفت:‌ پس ازآن كره زمين انتخابات شورای شهر و قطعی وجود داشتن به‌تمامی جلاجل مدیریت توسط استقرار شورای جدید چادرپوش ماه کار شهرداری سست شده صفت بويناك.

اوی به مقصد توسعه برج دريايي‌ونقل عمومی جلاجل شهر شهرستان تهران اشارت انجام بده و گفت: امیدواریم توسط توسعه برج دريايي‌ونقل ریلی تحول زیادی را جلاجل پایتخت كره زمين يكباره کاهش کشور جو و گدازش معضل ترافیک داشته باشیم.

شهردار شهرستان تهران اشارت انجام بده: بینهایت كره زمين ناوگان اتوبوسرانی شهرستان تهران فكسني باریک و بخش به عمد‌ای كره زمين اتوبوس‌های شهرستان تهران بالای ۱۰ اسم باشليق حيات تازه يافتن دارند که برخلاف قانون و استانداردهای ملی باریک.

نجفی به مقصد لایحه نقدينه اسم باشليق ۹۷ اشارت انجام بده و گفت: خوشبختانه بازدادن به مقصد بخشی كره زمين مطالبات شهرداری جلاجل نقدينه دولت دیده شده باریک.

اوی به مقصد محضر كلاه خود جلاجل جلسات هیأت دولت اشارت انجام بده و تعبیر داشت: جلاجل هیأت دولت بنده به مقصد ديباچه نماینده همه شهرها و کلانشهرها كره زمين صفت پست ايشان دفاع می‌کنم.

شهردار شهرستان تهران گفت: جلاجل شماری كره زمين مدعا‌هایمان سه گوشً قانون مالیات قيمت ثمار افزوده جلاجل دولت زورمان نرسید و امیدواریم جلاجل مجلس بشود این تهي را جاي دنج انجام بده.

نجفی ديباچه انجام بده: توسعه برج دريايي‌ونقل عمومی به مقصد خصوصی توسعه خطوط ریلی كره زمين دستور كار‌های اصلی شهرداری شهرستان تهران باریک و دولت نیز مسئول شده باریک كورس هزار واگن جدید به مقصد ناوگان برج دريايي‌ونقل ریلی شهر اضافه کند.

اوی آدم كردن داد: کشورایران را توسط شهرستان تهران می‌شناسند همانطور که کشورفرانسه را توسط پاریس، ارچه شهرستان تهران عالی، زیبا و پرنشاط باشد هر کسی واصل شهرستان تهران شود عاطل می‌کند همه کشورایران اینطور باریک.

شهردار شهرستان تهران گفت: شهرستان تهران الگو تعدادی همه کشور باریک چون كه کارهای عنایت و چون كه کارهای بد جلاجل شهرستان تهران تعدادی شهرهای کشور الگو انجام خواهد شد.

نجفی به مقصد انتصابات جلاجل شهرداری شهرستان تهران اشارت انجام بده و گفت: جلاجل انتخابات مدیران مبارزه وزیر ها حداکثر شایسته‌سالاری را مدنظر آرامش طلب دهم كره زمين هشت معاف بنده شش نفر دکترای تخصصی مربوطه را دارد.

اوی افزود: شهرداری ۸۵۰ مدیر دارد و هزار مدیر نیز جلاجل سطرها پایین‌نمناك محضر دارند. كره زمين ۱۰۰ مدیر گلچين شده ۳۰ درصد بالنتيجه هستند، ۲۰ درصد دارای دکترا هستند و eight درصد كره زمين ناسنجيده مدیران شهرداری را تشکیل می‌دهند که پوشيدگي جلاجل مربوط به حوزه ناسنجيده ضعیف عمل کرده‌ایم.

شهردار شهرستان تهران گفت: به مقصد جای اینکه اصرار کنیم روی مبنا نسا و جوانان؛ باید سیستمی را تعبیه کنیم که زنان و جوانان رشد کنند و جلاجل آینده مدیران بالنتيجه جلاجل شهرداری شهرستان تهران زیادتر خواهند شد.

نجفی آدم كردن داد: بنده ۲۹ ساله بودم که جلاجل ابتدای شورش به ‌دست آوردن شدم. جوانی که شایستگی دارد باید گلچين شود اما به مقصد محض اين كه بالنتيجه وجود داشتن نباید گلچين انجام بده، باید شایستگی و توانایی مدیریت جلاجل آن بخش را داشته باشد.

اوی افزود: ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ده ريال كره زمين نقدينه شهرداری را به مقصد رهاشدن اختصاص داده‌ایم و امیدواریم دولت هم همین‌قدر به مقصد رهاشدن اختصاص دهد و ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ده ريال كره زمين اوراق مشارکت كاربرد خواهیم انجام بده و امیدوارم موجب تحول شود.

شهردار شهرستان تهران به يادماندني انجام بده:‌امیدواریم مادام پایان امسال به هدف نخوردن ۷ رهاشدن را راه‌اندازی کنیم هرچند همکاران می‌گویند مادام آخركار اردیبهشت اما تراكم می‌آوریم مادام آخركار اسم باشليق مجدداً این به هدف نخوردن راه‌‌اندازی شود.

نجفی تعبیر داشت:خوشحالم که بخش به عمد‌ای كره زمين وقتم را محض اين كه نشست و برخاست توسط اهالی كار نيك جلاجل این اختصاصی کوتاه کرده‌مام. یکی كره زمين بااستعداد‌ترین هم سر این باریک که روابط بین بشقاب‌ها و المان‌های شهری فهمید اخلاق را هم دیدگاه کنیم.

اوی جلاجل جواب به مقصد پرسشی مبنی براینکه آیا آقای صالحی امیری معاف فرهنگی و اجتماعی و همین‌صفت منسوب به طوس قائم مقام شهردار شهرستان تهران جلاجل مسئولیت كلاه خود می‌ماند یا خیر، گفت: توسط توجه به مقصد اینکه مسئولیت جلاجل کمیته ملی المپیک عمل محسوب انجام خواهد شد و یک متعهد نمی‌تواند دوشغله باشد امیدواریم جلاجل شهرداری شهرستان تهران باقی بمانند و آقای صالحی امیری هم درنگ كردن جلاجل شهرداری را ترجیح می‌دهد.

شهردار شهرستان تهران درزمينه علت تعطیلی به هدف نخوردن ۷ رهاشدن نیز گفت: امیدواریم مادام پایان امسال به هدف نخوردن ۷ رهاشدن راه‌‌اندازی شود چريدن که جلاجل ماضي این به هدف نخوردن را سوا تجهیزات واگشايي کرده بودند.

انتهای پیام/

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *