مدل‌های تبرئه پيمان کشورعمان به مقصد مشهد و پيمان خزر به مقصد سمنان «نیاز کاذب» باریک/ مسئولان در عوض مدیریت تنش زايي پيمان هنگام ولادت ندارند

[ad_1]

دليل میان‌آبادی جلاجل گفت و گوی تفصیلی توسط خبرنگار اقتصادی خبرگزاری پارس معتقد باریک وقتی می گوییم تنش زايي پيمان، باید اول بدانیم که تنش زايي چیست و لازمه و الزامات آن چیست؟ لازمه تنش زايي پيمان مدیریت تنش زايي باریک، ۲۰ اسم باشليق می باریک تنش زايي پيمان داریم و كلام می شود در عوض گدازش مشکل ناچیز آبی واصل اقدامت بنیادی شوید مادام تغییر رویکردهای جدی را جلاجل مشكل سازي پيمان داشته باشیم، اما جلاجل جواب ديباچه می شود مجال مهلت نداریم.

همین می شود که سدسازی فروغ می گیرد و آن وقت پروژه تبرئه پيمان ابتر شدن می شود.

میان‌آبادی که كره زمين دانشگاه باانسجام دلف کشورهلند جلاجل دورودورنگ دکترا فارغ التحصیل شده و دورودورنگ پسا دکترا را جلاجل دانشگاه باانسجام و نامي MIT گذرانده باریک، می‌گوید: به مقصد دلیل اینکه همواره كلام انجام خواهد شد ناچیز آبی داریم احتمالاً کسی هم این را باور نمی‌کند به چه جهت که جلاجل شهرستان تهران قريب ۱۰ اسم باشليق باریک که همواره کمبود پيمان و تنش زايي جدی پيمان را می‌شنوند. حلول كننده سؤال این باریک که کدام یک كره زمين نواحي شهرستان تهران جلاجل این اسم باشليق‌ها توسط قطعی پيمان مواجه شده باریک.

اندام هیات علمی دانشگاه تربیت معلمي جلاجل اسم مورد تبرئه پيمان نیز می‌گوید: مکرر مطرح کرده و كلام‌مام که مطلقاً توسط مدل تبرئه پيمان پرخيده یا سليم النفس نیستم. شاید چندی عزیزان محیط زیستی بگویند که تبرئه پيمان مطلقاً بد باریک. اما بنده این را نمی‌گویم که مطلقا و غير طراز اول همه بد باریک،اما ارچه پژوهش ها اجتماع و توسط رویکردهای صحیح لفظ گیرد بیاندازه كره زمين مدل‌های تبرئه پيمان جلاجل کشورایران یقیناً توجیه علمی، اقتصادی، فنی و اجتماعی ندارد.

او توسط این ديباچه که بد مصرفی پيمان مهجور مختص مردم و کشاورزان نیست تاکید می‌کند: بیشترین رتبه بد مصرفی را باید به مقصد سیاستگذاران پيمان اختصاص داد، لذا هیچ‌هنگام ولادت نمی‌توان یک راهکار يك جهت در عوض گدازش مشکل ناچیز‌آبی جلاجل کشور ایجاد انجام بده.باید نشاني تغییر پارادایم و تغییر رویکرد حرکت کنیم به چه جهت که در عوض گدازش مشکل ناچیز‌آبی نمی‌توان یک راه گدازش يك جهت قابل تصور شد، پوشيدگي قبل كره زمين رویکردها، تغییر سیاستگذاری نیز باید داشته باشیم.

میان آبادی در عرض جلاجل اسم مورد دیپلماسی پيمان نیز می‌گوید تصور انجام خواهد شد دیپلماسی پيمان احكام و احكام توسط وزارتخانه نیرو و امور خارجه باید اعمال شود. جلاجل حالیکه اینگونه نیست و باید نهادها و دائم الخمر مختلف نظیر وزارت راه و شهرسازی، نفت، دائم الخمر شهرهاي ساحلي، وزارت مقاتل کشاورزی و دائم الخمر محیط زیست جلاجل دیپلماسی پيمان دخیل باشند.

مشروح گفت و گوی تفصیلی توسط دليل میان آبادی اندام هیات علمی دانشگاه تربیت معلمي را توسط هم می خوانیم:

*پارس: آیا موافقید که جلاجل کشور تنش زايي پيمان داریم، تحلیلی كره زمين موقعیت مناجاتگري كردن پيمان کشور ارائه کنید.

میان آبادی: وقتی می گوییم تنش زايي پيمان، باید اول بدانیم که تنش زايي چیست و لازمه و الزامات آن چیست؟ لازمه تنش زايي پيمان مدیریت تنش زايي باریک وقتی كلام انجام خواهد شد یک تنش زايي مثل زلزله داریم وقتی زلزله رخ می‌دهد باید مدیریت زلزله و تنش زايي اعمال داد جلاجل مدیریت تنش زايي كنار زدن مدیریت اصولی نیستند و احكام و احكام مثل زلزله به مقصد كنار زدن مدیریت زلزله و تنش زايي هستید و افزونتر ساخت‌وساز و اقدامات اصولی معنی نمی‌دهد. اسم مكلف این باریک که ۱۵ یا ۲۰ اسم باشليق باریک كلام انجام خواهد شد تنش زايي پيمان داریم و جلاجل این اختصاصی هر زمان به مقصد مسئولان کشور كلام انجام خواهد شد واصل اقدامات بنیادی شوید مادام تغییر رویکردهای جدی را جلاجل اسم مكلف پيمان داشته باشیم ديباچه می‌کنند که مجال مهلت نداریم چون تنش زايي مناجاتگري كردن پيمان داریم.

پشت بام این انجام خواهد شد که سدسازی فروغ می‌گیرد و صفت انحصارطلب انجام خواهد شد، آن وقت پروژه تبرئه پيمان ابتر شدن انجام خواهد شد. وقتی كلام انجام خواهد شد به مقصد جای تبرئه پروژه پيمان تا چه وقت هزار میلیارد تومانی در عوض یک شهر می‌خواهید ۲۵ میلیون چهارده گره مکعب پيمان تبرئه دهید و وقتی که پرسیده می شود توسط مقیاس بسیار کمتری كره زمين این بي پروايي كردن می توان بدون شك مقدار پيمان را جلاجل مقصد توسط مدیریت مسئلت و رویکردهای نوین ایجاد کنید به چه جهت این کار را نمی‌کنید؟ مسئولان می‌گویند چون تنش زايي پيمان داریم و مجال مهلت نداریم.

حلول كننده تا چه وقت اسم باشليق باریک که می‌گوییم تنش زايي پيمان داریم حدوداً ۲۰ اسم باشليق باریک که همواره این تنش زايي پيمان مطرح و اعلام شده باریک.

یعنی زیاد كره زمين یک هزل گويي باریک که همواره جلاجل ظهور مدیریت تنش زايي می‌کنیم. حلول كننده تصور کنید که زلزله‌ای که اسم باشليق ماضي جلاجل شهرستان کرمانشاه رخ داد هر اسم باشليق رخ دهد یعنی ۲۰ اسم باشليق باید مدیریت تنش زايي در عوض زلزله شهرستان کرمانشاه اعمال شود و حلول كننده تصور کنید هر اقدامی که مدعا شود در عوض این شهر اعمال شود بگویند زمان نداریم و كره زمين همه بدتر اینکه این مدیریت تنش زايي لوث و عادی خواهد شد

 *پارس:سؤالی که مطرح باریک این باریک که جلاجل حلول كننده موجودي به مقصد دلیل اینکه همواره كلام انجام خواهد شد ناچیز آبی داریم، کسی افزونتر تنش زايي را باور نمی ‌کند.

میان‌آبادی: دقیقاً همینطور باریک. شهروندان جلاجل شهرستان تهران شاید قريب ۱۰ اسم باشليق باریک که همواره کمبود پيمان و تنش زايي جدی پيمان را می‌شنوند. حلول كننده سؤال این باریک که کدام یک كره زمين نواحي شهرستان تهران جلاجل این اسم باشليق‌ها توسط قطعی پيمان مواجه شده باریک؟ مگرنه اینکه هنوز استخرها مالامال كره زمين پيمان باریک مگرنه اینکه توسط پيمان شهری خودرو نظيف انجام خواهد شد؟ پشت بام هر چقدر بیلبورد مونس شود و ضبط كردن لفظ گیرد شهروندان می‌گویند که ۱۰ – ۱۵ اسم باشليق باریک همواره کمبود پيمان و تنش زايي پيمان را می‌شنوم اما هنوز پيمان شرب ما فك نشده باریک پشت بام این هشدارها توسط شواهدی که منبرها میبینم همخوانی ندارد،صحیح نیست و در عوض شهروندان سریع بی تاثير شده باریک.

*پارس:یعنی تنش زايي پيمان نداریم؟

میان‌آبادی: بنده می‌گویم كره زمين پیمان بحرانی ماضي‌ایم. به چه جهت که تنش زايي دارای تا چه وقت ویژگی باریک؛ اولین ویژگی معاذاله وجود داشتن آن باریک، دوم غیرقابل پیش‌بینی باریک و سوم دینامیک باریک. یک بیمار وقتی به مقصد دکتر مرحله ها می‌کند و می‌گوید منبرها سه ماه باریک گريبانگير تنش زايي روحی شده‌مام دکتر هم در عوض او تجویزی اعمال و مشکلات را در عوض او واگو می‌کند. اما یک نفر نمی‌گوید که ۱۵ اسم باشليق باریک گريبانگير تنش زايي روحی هستم. پشت بام باید گفت که این فرد بیمار روحی باریک و مشکل روحی دارد. لذا باید تمركزفكر شود که آیا توسط تنش زايي مواجه هستیم یا نیستیم. كاربرد كره زمين کلمه تنش زايي اشکالی ندارد اما كاربرد نامناسب كره زمين این واژه‌ها باعث انجام خواهد شد که رویکردهای ما غلط باشد مثل مقابله توسط خشکسالی یا مقابله توسط سیل یا مقابله توسط تغییر اقلیم. مگر می شود توسط اینها مقابله انجام بده؟

*پارس:اشارت کردید که چندین هزار میلیارد ده ريال هزینه انجام خواهد شد مادام ۲۵ میلیون چهارده گره مکعب پيمان تبرئه یابد حلول كننده سؤال این باریک که آیا اصولاً تبرئه پيمان مفید باریک یا خیر؟ و اینکه آیا درست باریک که به مقصد جای تبرئه پيمان، خواهد شد را نقل مكان کنیم؟

میان‌آبادی: بنده مکرر مطرح کرده و كلام مام که مطلقاً توسط مدل تبرئه پيمان پرخيده یا سليم النفس نیستم. شاید چندی عزیزان محیط زیستی بگویند که تبرئه پيمان مطلقاً بد باریک، اما بنده این را نمی‌گویم که مطلقا و غير طراز اول همه بد باریک.  اما ارچه پژوهش ها اجتماع و توسط رویکردهای صحیح لفظ گیرد بیاندازه كره زمين مدل‌های تبرئه پيمان جلاجل کشورایران یقیناً توجیه علمی، اقتصادی، فنی و اجتماعی ندارد. یعنی که ما می‌گوییم که تا چه وقت تبرئه پيمان را غيرماذون ببرید که دارای پژوهش ها اجتماع هستند. كره زمين دورنما علمی در عوض مثال پژوهش ها تبرئه پيمان خزر به مقصد سمنان یا کشورعمان به مقصد مشهد که ادعا می شود مطالعاتشان تکمیل شده باریک به مقصد هیچ ديباچه پژوهش ها اجتماع ندارند.

حتی ارچه جلاجل حلول كننده موجودي صفت انحصارطلب شرح احوال‌هایی که مشاور مدل تجهیز کرده نگاه کنید مدل تبرئه پيمان دریای خزر به مقصد سمنان پژوهش ها اجتماع ندارد. مثل مشكل سازي و اجرای خصوصی‌سازی که در عوض اقتصاد جلاجل کشور رخ داد، در عوض تبرئه پيمان هم جلاجل مسایل پيمان و محیط زیست جلاجل حلول كننده رخ وام گذاردن باریک.

اقداماتی جلاجل کشور جلاجل حلول كننده اعمال باریک که شاید نام نیکی داشته باشند اما باید گفت که هیچ‌کدام كره زمين مدل‌های تبرئه پيمان پژوهش ها اجتماع ندارند. بنده معتقد هستم که ارچه پژوهش ها اجتماع تبرئه پيمان لفظ گیرد بیاندازه كره زمين پروژه‌ها به دنياآمدن می‌شوند. هیبت و پژوهش ها داغ جا داده باریک که بیاندازه كره زمين  مدل‌های تبرئه پيمان جلاجل کشورهای مختلف محکوم به مقصد شکست شده‌بضع.

حلول كننده سؤال این باریک که آیا تاکنون مطالعه‌ای در عوض دلایل شکست این مدل‌های تبرئه پيمان جلاجل کشورهای به مقصد تمثيل توسعه یافته لفظ گرفته باریک؟ توسط این تفاسیر کشورهای توسعه یافته که قطعاً پژوهش ها اجتماع و نیکی اعمال داده‌بضع به مقصد این مشکلات برخورده‌بضع. بنده تصور می‌کنم که جلاجل کشورایران که قطعاً به مقصد آن شکل مطالعه‌ای در عوض مدل‌های تبرئه پيمان لفظ نگرفته چون كه مشکلاتی خواهیم داشت. پشت بام پژوهش ها اجتماع و هیبت‌های بین‌المللی را سرلوحه کار كلاه خود آرامش طلب دهیم.

*پارس:تبرئه خواهد شد به مقصد جای تبرئه پيمان ميوه نارس؟

میان‌آبادی: بشقاب توسط طبیعت متفاوت باریک یکی كره زمين معضلات مهتر پيمان و محیط زیست کشورایران و مدیریت و سیاست‌گذاری جلاجل کشورایران این باریک. مدیریت و سیاست‌گذاری‌ها را عموما مهندسان اعمال می‌دهند و متأسفانه ما  مهندسان، جامعه را به مقصد مثابت یک شئی می‌بینیم و به مقصد شکل شبکه انسانی جلاجل نگاه خشم آلود نمی‌گیریم. بدون شك چیزی که در عوض فولاد، بتن و خاک، راه و اتومات جلاجل نگاه خشم آلود می‌گیریم در عوض پيمان و بشقاب هم جلاجل نگاه خشم آلود می‌گیریم. این كره زمين بزرگترین بلا‌های کشور باریک. پيمان خزر را به مقصد سمنان نقل مكان می‌کنیم و پيمان شهر اصفهان را به مقصد یزد می‌بریم. چون تصور می‌کنیم که چون می‌توانیم پيمان را كره زمين هزاران کیلومتر پمپاژ کنیم می‌توانیم بشقاب را دستوری جابه‌مكان کنیم، اما تبرئه خواهد شد به مقصد لفظ دستوری امکان‌پذیر نیست.

جلاجل این بین اما سؤال این باریک که بین ۱۵ هزار میلیارد ده ريال مادام ۳۰ هزار میلیارد ده ريال هزینه می‌کنیم مادام پيمان کشورعمان را در عوض تأمین پيمان شرب مردم هزینه کنیم، اما موجودي نیستیم درصدی كره زمين  آن هزینه را که جلاجل شهر مشهد که به مقصد نكراء افت پيمان زیرزمینی دارد هزینه کنیم و یا جلاجل نواحي جنوبی کشور كره زمين مکران مادام كنار دریای کشورعمان هزینه کنیم. به چه جهت خواهد شد شهر اصفهان، نی‌ریز، مشهد و شهرستان تهران را تشویق نمی‌کنیم که به مقصد آن مناطقی که سرمایه‌گذاری شده و توسعه پیدا کرده باریک نقل مكان شوند. پوشيدگي این مشكل سازي باید حتما توسط رویکردهای ترفیع و توسعه پایدار و ماندگار لفظ گیرد و گرنه بدون شك بلاهایی که برسر شهرستان تهران و مشهد و شهر اصفهان وغیره آوردیم ثمار كله دار نواحي جنوبی کشور هم خواهیم آورد.

یعنی كناره ها مکران و به هدف نخوردن مرزی پيمان به مقصد قدری توسعه پیدا کند که به مقصد جای اینکه مردم را دستوری ساکن آن نقاط کنیم مردم خودشان به مقصد راحتی ساکن این نواحي شوند. مگر دولت نهم و دهم سعی نکردند به مقصد لفظ دستوری خواهد شد شهرستان تهران را نقل مكان کنند؟

*پارس:اینکه جلاجل چندی شهرها و مدیر‌ها دولت مجبور به مقصد تبرئه پيمان انجام خواهد شد ميوه نارس؟ وقتی پيمان نیست چون كه باید انجام بده؟

میان‌آبادی: این  مجبور باریک را اول باید جايز شمردن کنیم، پس ازآن جلاجل باروح باقی آن درستكاري کنیم. تمركزفكر کنید جلاجل این اسم مورد كورس مناقشه صور دارد که اولی نیاز آبی و دوم تقاضای کاذب باریک. مثالی در عوض این مشکل می‌زنم. کودکی جلاجل یک خانواده‌‌ای زندگی می‌کند که موقعیت کشورمالی نیکی ندارد و کشور ما هم کشور ناچیز‌آبی باریک و مثل بیاندازه كره زمين کشورهای اروپایی نیست که بارش‌ها درخور اطفال و ایده‌خاندان ها باشد، حلول كننده چون كه اتفاقی در عوض آن کودکی که موقعیت کشورمالی نیکی ندارد می‌افتد؟ هر کدام كره زمين اعضای آن خانواده به مقصد‌روزترین موبایل و سایر تکنولوژی‌های سنه را نیاز دارند ابوي خانواده هم سه شیفت کار می‌کند که این نیازها را که اتفاقاً تقاضای کاذب باریک را تأمین کند و پس ازآن می‌گویند بد انجام خواهد شد که یک نوجوان گوشی موبایل «آی‌پد» نداشته باشد؟ و یا نمی‌توان هر اسم باشليق مبلمان ارج داشتن را تغییر نداد .سؤال این باریک که ابوي خانواده باید سه شیفت کار کند؟ آیا دولت باید كنار زدن تبرئه پيمان ، كنار زدن پيمان ژرف و كنار زدن پيمان شیرین‌آبادی باشد. باید توجه داشت “نیاز” یک بحرها جلاجل این پیمان اقتصادی توسط “تقاضای کاذب” متفاوت باریک، آن چیزی که چندی پیمانکاران و مشاوران جلاجل زيت چندی مسئولان می‌گذارند نیاز آبی نیست بلکه تقاضای کاذب آبی باریک که متأسفانه این كورس را توسط رنگ و لعاب آبی به مقصد خورد جامعه و مسئولان می‌دهند، این‌ها به مقصد نام و توجیه مسئلت آماربرداری می‌کنند و به مقصد نام نیاز به مقصد خورد جامعه و رسانه‌ها می‌دهند.

*پارس:یعنی این اسم پري زده سرانه پيمان جلاجل کشور و یا اسم پري زده پيمان زیادتر تقاضای کاذب باریک مادام نیاز آبی؟

میان‌آبادی: دقیقاً توسط صفت حرام زاده و مدرک می‌توانم بگویم که تبرئه پيمان کشورعمان به مقصد مشهد آیا به مقصد خاطره ها نیاز آبی این شهر باریک؟ نیاز آبی شهر مشهد چقدر باریک؟ آمار رسمی که منتشر شده باریک آرامش طلب باریک که پيمان خزر را توسط ۹۶۰۰ میلیارد ده ريال هزینه به مقصد مدیر خشک سمنان ببریم. حلول كننده تقاضای آبی کاذب که مشاوران جلاجل بخش صنعت ارائه داده‌بضع كورس مادام سه مواجه نزد نیاز آبی مدیر به مقصد نكراء تکنیک شهر اصفهان باریک یعنی تقاضای کاذبی که در عوض صنعت جلاجل مدیر سمنان ایجاد کرده باریک كورس مادام سه مواجه نزد بخش تکنیک مدیر شهر اصفهان باریک و اینها را به مقصد نام نیاز آبی به مقصد سمنان نقل مكان می‌کنند.

*پارس:آیا می‌توان نسخه واحدی‌ در عوض مشکل آبی کشور پیچید؟ تبرئه پيمان، مدیریت مسئلت و یا ثنايا‌وری کدام بهترین طوق خواهد صفت بويناك؟

میان‌آبادی: بد مصرفی احكام مختص مردم نیست و حتی شهرستان کشاورز هم نیست بلکه سیاستگذاران. مردم و شهرستان کشاورز و محیط زیست بد اسم پري زده هستند و همه جلاجل آن وعاء دارند اما ارچه رتبه‌بندی کنیم شاید بیشترین امتیاز را باید به مقصد بدمصرفی سیاستگذاران پيمان داد.

*پارس:پشت بام نمی توان راه‌حلی‌ يك جهت در عوض مشکل ناچیز‌آبی جلاجل کشور قابل تصور شد؟

میان‌آبادی: این سؤال كره زمين دورنما علمی درست نیست. چون پيچيدگي‌هایی كره زمين سامانه‌های مناجاتگري كردن آبی صور دارد و آبخوان‌ها مثل منبع نفت نیست که بتوان جلاجل باروح آن به مقصد صفت منسوب به طوس دقیق شرح احوال داد. یکی كره زمين خطاهای مهتر سیاست‌گذاری جلاجل بخش پيمان این باریک که هنوز نمی‌دانیم پيمان چیست. لذا سامانه‌های مناجاتگري كردن را نمی‌توان یک راه گدازش يك جهت  در عوض هر کدام حالی.

دریاچه شهر ارومیه و هامون هر كورس جلاجل حلول كننده خشک كشته شدن هستند دریاچه شهر ارومیه توسط پیمان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تاریخی و اقلیمی هامون متفاوت باریک پشت بام راهکارهایی که می‌تواند باعث احیای دریاچه شهر ارومیه شود شاید ممکن باریک باعث بدتر كشته شدن موقعیت دریاچه هامون شود.

لذا هیچ‌هنگام ولادت نمی‌توان یک راهکار يك جهت در عوض گدازش مشکل ناچیز‌آبی جلاجل کشور ایجاد انجام بده.

*پارس:پشت بام چون كه اقدامی در عوض گدازش مشکل ناچیز‌آبی نیاز باریک؟

میان‌آبادی: باید نشاني تغییر پارادایم و تغییر رویکرد حرکت کنیم. در عوض گدازش مشکل ناچیز‌آبی نمی‌توان یک راه گدازش يك جهت قابل تصور شد، پوشيدگي قبل كره زمين رویکردها، تغییر سیاستگذاری نیز باید داشته باشیم.

*پارس:آیا به ‌دست آوردن نیرو می‌تواند این تغییر رویکرد را ایجاد کند؟

میان‌آبادی: بنده مکرر كلام مام که تغییر رویکرد را یک پروسه می‌بینم خير پروژه، و این تغییر رویکرد دقیقاً جلاجل یک شخصی مثل به ‌دست آوردن ارچه بخواهد رخ دهد شایسته باریک، به چه جهت  که قبلاً نمی‌توانستیم خیلی كره زمين مسئولان را که جلاجل حلول كننده موجودي به ‌دست آوردن نیرو مطرح می‌کنند حقوقدان کنیم و الان نصف مسیر را رفته‌ایم و اردکانیان به ‌دست آوردن نیرو توسط مرتبط بودن هیبت‌های عالی خیلی كره زمين مسیر را طی کرده باریک اما مدیریت مناجاتگري كردن پيمان را یک وزارتخانه و پس ازآن یک كس به ‌دست آوردن نمی‌تواند اعمال دهد. این تنه باریک که باید حرکت کند و باید بدانیم که آیا تنه تخصصی کشور چون كه جلاجل دانشگاه و چون كه جلاجل وزارتخانه و نهادهای سیاستگذاری توانسته‌بضع توسط این مباحث جدید هم نشين باشند یا خیر. دانشگاهیان و تنه تخصصی وزارتخانه‌های مرتبط توسط پيمان هم دارند مطالبی را ديباچه می‌کنند  که هیچ سنخیتی توسط چندی كره زمين موضوع ها صحیح به ‌دست آوردن نیرو ندارد پشت بام مادام زمانی که این ظرفیت وزارت نیرو و سایر نهادهای مرتبط توسط پيمان تنقیح شود یقیناً یک فرد نمی‌تواند تنقیح و تغییر رویکرد را ایجاد کند به چه جهت که این تنقیح یک پروسه باریک و پروژه نیست.

*پارس:‌آیا کشورایران جلاجل دیپلماسی پيمان موفق بوده باریک؟و آیا جلاجل اسم مورد معاهده‌هایی که جلاجل اسم مورد پيمان مشترک (پيمان هیرمند) داریم کشورایران موفق عمل کرده باریک؟و اینکه چون كه اقداماتی باید لفظ گیرد و چون كه اقداماتی نباید لفظ گیرد ؟

میان‌آبادی:کشورایران جلاجل اسم مورد دیپلماسی پيمان اقداماتی را اعمال داده باریک و اینگونه نبوده باریک که بگوییم هیچ اقدامی نشده باریک و اینطور نیست که بگوییم جلاجل كورس یا چادرپوش اسم باشليق اخیر باروح توجه وزارت نیرو آرامش طلب گرفته باریک. دفتراسناد رودخانه‌های مرزی سالیان اسم باشليق باریک که روی مناقشه رودخانه‌های فرامرزی و دیپلماسی پيمان کار می‌کند اما چون اخیراً این مشکل پررنگ شده باریک لذا تصور انجام خواهد شد که احكام این تا چه وقت اسم باشليق اخیر بوده باریک که این مشکل مطرح شده باریک.

*پارس:پشت بام مشکل کجا باریک؟

میان‌آبادی: تا چه وقت مشکل جدی داریم. به چه جهت که تصور انجام خواهد شد دیپلماسی پيمان احكام و احكام توسط وزارتخانه نیرو و امور خارجه باید اعمال شود. جلاجل حالیکه اینگونه نیست و باید نهادها و دائم الخمر مختلف نظیر وزارت راه و شهرسازی، نفت، دائم الخمر شهرهاي ساحلي، وزارت مقاتل کشاورزی و دائم الخمر محیط زیست جلاجل دیپلماسی پيمان دخیل باشند که متأسفانه به مقصد وظایف كلاه خود آگاه كردن نیستند. این یک بي زوري مهتر دیپلماسی آبی باریک، مشکل بعدی این باریک که کسانی که توجه بسیار کمی كره زمين دورنما سرمایه‌گذاری علمی، پژوهشی و سیاستگذاری اجرایی و علمی به مقصد اسم مكلف دیپلماسی پيمان صور دارد.

*پارس:پشت بام ارچه تغییر رویکردها جلاجل سیاستگذاری پيمان به مقصد صور بیاید می‌توان گفت که مشکل پيمان را گدازش کرده‌ایم؟

میان‌آبادی: توسط این اقدامات مشکلات پيمان را مدیریت کرده‌ایم به چه جهت که نمی‌توان مشکل پيمان را گدازش انجام بده. هم سر آبی جلاجل کیهان نیز گدازش شدنی نیست ارچه اینگونه باشد که جلاجل کشورهلند و کشوردانمارک، کشورسوئیس و کشورآلمان باید سالیان اسم باشليق باشد که مدیریت مناجاتگري كردن پيمان جلاجل کشور كلاه خود را تعطیل کنند جلاجل حالیکه جلاجل این کشورها بیشترین بارش و بیشترین آمار اشکال محصولات کشاورزی را دارند.

*پارس:به چه جهت اسم باشليق‌ها باریک که مدیریت شهری و یا مسئولان ارشد کشور فکری در عوض جمعيت‌آوری پيمان تگرگ آمدن كره زمين مساحت گيري خیابان‌ها و حتی كره زمين خلف وعده‌پشت كردن‌های واحدهای مسکونی اقدامی نمی‌کنند؟

میان‌آبادی: همانطور که گفتم جلاجل کشورایران جلاجل سیاستگذاری گريبانگير جزئی‌نگری شده‌ایم و سه گوشً وعاء دائم الخمر شهرهاي ساحلي جلاجل مدیریت مشكل سازي خشک كشته شدن هامون چیست و یا وعاء وزارت نفت جلاجل دیپلماسی پيمان کشورایران چیست؟ می‌توان جلاجل این اسم مورد مفصل اظهارنظر انجام بده.

*پارس:جلاجل باروح تشکیل کمیته سازگاری توسط ناچیز‌آبی می‌خواهم این سؤال را بپرسم که مگر شورای عالی پيمان نداشتیم و اسم باشليق‌ها كره زمين تشکیل آن نمی‌گذرد. پشت بام تشکیل کمیته سازگاری توسط ناچیز‌آبی به مقصد چون كه دلیل باریک؟ آیا این بدون شك تغییر رویکرد باریک؟

میان‌آبادی: این نمی‌تواند تغییر رویکرد باشد. شاید تغییر رویکرد باشد اما توسط كاربرد كره زمين وسايل غلط. اسم باشليق‌ها كلام شده باریک که مقابله توسط خشکسالی غلط باریک به چه جهت؟ چون که خشکسالی یک پدیده طبیعی باریک. مثل سنه و ليمو. آدمي زاد جلاجل این کیهان زیاد كره زمين هزاران اسم باشليق باریک که توسط خشکسالی مواجه بوده باریک.

آیا می‌توان ستاد مقابله توسط ليمو و یا پاییز ایجاد انجام بده. پشت بام جلاجل هزاران اسم باشليق ماضي که کشورایران جلاجل کیهان جلاجل اسم مورد مدیریت مناجاتگري كردن پيمان سرشناس بوده باریک چون كه کارهایی می‌کردیم، کشورایران توسط این مشکل هم آهنگي داشتن بوده باریک که می‌توانست  ثمار آن چيرگي يافتن کند. یزد و نواحي کویری همال نیکی كره زمين این سازگاری توسط ناچیز‌آبی هستند اما اسم مكلف‌ای که هست این باریک که اکنون به چه طريق سازگاری توسط ناچیز‌آبی را ايفا کنیم. اینکه یک ستاد کاملاً دولتی در عوض آن ایجاد کنیم که شاید اختیارات آن هم كره زمين شورای عالی پيمان کمتر باشد.

مثل این می‌ماند که می‌خواهیم به مقصد یک قله مهتر و خطرناک خردسالي کنیم اما ابزاری که در عوض خردسالي كاربرد می‌کنیم وسايل کویرنوردی باشد.

*پارس:اینکه می‌گویید جلاجل کمیته سازگاری توسط ناچیز‌آبی احكام دولتی‌ها محضر دارند، منظورتان این باریک که بخش خصوصی هم جلاجل این کمیته موجودي باشد؟

میان‌آبادی: باید ذی‌مدخلان جلاجل این کمیته موجودي باشند. نهادهای مردمی و غیر دولتی باید جلاجل این کمیته موجودي می‌شدند آیا تا چه وقت به ‌دست آوردن و تا چه وقت رئیس دائم الخمر آرامش طلب باریک که در عوض مناجاتگري كردن پيمان کل کشور تصمیم بگیرند. اینکه بدون شك رویکرد قلدرانه حکمرانی پيمان تبيره به مقصد پایین باریک که شکست خورده باریک وقتی رویکرد ما كره زمين حکمرانی قلدرانه به مقصد حکمرانی مشارکتی که احكام دولتمردها جلاجل مربوط به حوزه پيمان تصمیم نگیرند تغییر کند می‌توانیم بگوییم موفق خواهیم شد.  باید نماینده‌های شهرستان کشاورز و نماینده شورای شهر و یا شهردار کلانشهرها و غیره جلاجل این کمیته موجودي باشند. باید كره زمين این ساختارها رد شدن کنیم و هزاران اسم باشليق صفت بويناك که مردم مدیریت مناجاتگري كردن پيمان اعمال می‌دادند و کشورایران الگوی مدیریت مناجاتگري كردن پيمان جلاجل کیهان بوده باریک.

دولت باید تسهیلگر باشد و خير امرکننده پشت بام وقتی جلاجل شهرستان تهران کمیته‌ای تشکیل شود نمی‌تواند در عوض بخش پيمان و مشکلات آن جلاجل زخمي شدن جنوبی و یا سایر مدیر‌ها نسخه بپیچد.

*پارس:آیا دولت می‌تواند به مقصد کشاورزان که محصولات پيمان ثمار اشکال می‌کنند بگوید که این محصول را اشکال نکن و به مقصد جای آن یک عمل افزونتر ایجاد کند؟ کاری که به مقصد ديباچه مثال جلاجل کشور کشورچین اعمال شد و دولت این کشور كره زمين کشاورزان خواهان شدن در عوض کمک به مقصد بخش پيمان به مقصد جای کشت به مقصد اشکال عروسک مشغول شوند که اتفاقاً سودآوری بیشتری در عوض کشور و كلاه خود کشاورزان داشته باشد؟

میان‌آبادی: ارچه تمركزفكر شود قطعاً این اقدام می‌تواند مؤثر و مفید باشد اما ارچه اینطور نباشد بدون شك بلایی که جلاجل اجرای خصوصی‌سازی ثمار چندی صنایع واصل شد و مشکلاتی ایجاد انجام بده ثمار كله دار کشاورزان نیز واصل شود و متأسفانه خير مهجور مشکل صنایع منتفي نشد بلکه ايشان را به مقصد کُما سرما.

آیا می‌توانیم کشاورزان را که زیاد كره زمين ۵۰ اسم باشليق یا ۱۰۰ اسم باشليق نسل جلاجل نسل کشاورزی کرده‌بضع بگوییم کشاورزی نکن فعلاً بیا و اشکال دیگری را اعمال بده. ارچه نگاه مهندسی و فاكتور‌ای به مقصد بشقاب داشته باشیم به مقصد مشکل خواهیم خورد، اما ارچه نگاه انسانی به مقصد این مشکل داشته باشیم می‌توانیم موفق‌نمناك عمل کنیم. کارآفرینی نوین جلاجل مناطقی که گريبانگير تنش آبی شده‌بضع ارچه ما بگوییم کشاورزی نکن چون كه باید بکند که ساختارگرايي اجتماعی و فرهنگی آن به مقصد هم نریزد؟ پشت بام یک نسخه يك جهت نمی‌توان در عوض مردم سیستان پیچید و گفت که مردم سیستان کشت نکنید و جلاجل کارخانه‌ای که صنع خواهد شد جلاجل آنجا فعالیت کنند. پشت بام ارچه توسط مطالعه این کار اعمال شود قطعاً موفق‌نمناك عمل خواهیم انجام بده.

اینکه جلاجل شهرستان تهران تصمیم گرفته شود که مساحت گيري زیر کشت جلاجل دریاچه شهر ارومیه ۴۰ درصد کاهش یابد آیا مشکلی را كره زمين کشاورزان کاهش داد، آیا این تصمیم مطالعه کارشناسی داشته باریک که داغ جا دهد این ۴۰ درصد موفق خواهد صفت بويناك. الان کار به مقصد جایی رسیده باریک که كره زمين زمانی که ستاد احیای دریاچه شهر ارومیه ابتر شدن به مقصد کار کرده باریک مساحت گيري زیر کشت افزایش یافته باریک لذا رویکرد جایگزینی و کارآفرینی باید كره زمين كارها کشاورزی پيمان‌ثمار به مقصد مشاغلی باشد که خلف وعده آن مطالعه صور داشته باشد. سؤال این باریک که آیا دانشگاه جلاجل این اسم مورد مطالعه کرده باریک.جلاجل حلول كننده موجودي جلاجل دشت اول گدايان و معركه گيران کرمان و شهرستان رفسنجان به مقصد دلیل کشت پسته این دشت اول گدايان و معركه گيران‌ها خشک شده‌بضع و این کشاورزان کوچ کرده‌بضع به مقصد سمت مدیر زخمي شدن که بیشترین کسری مخازن را دارد و به مقصد نكراء تشویق پسته‌کاری می‌کنند و بدون شك بلایی که ثمار كله دار دشت اول گدايان و معركه گيران کرمان و شهرستان رفسنجان آمد ثمار كله دار مدیر زخمي شدن خواهد آمد. 

*گفت و گو كره زمين اکبر محمودی

انتهای پیام/م

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *