مطرود گشتن آمريكا و اسرائيل آفريدگان شهربان، نسل‌كشي مسن و كلنجار مسن-سني شکست خورد

[ad_1]

به مقصد شرح احوال رديف نظامي بین‌الملل خبرگزاری پارس، «سید زيبايي نصرالله» دبیر کل تشكيلات سياسي‌الله جلاجل دیدار عاشورایی هرسال که تا چه وقت سنه قبل كره زمين فرارسیدن ماه مقارن جلاجل جمهور اعضای تشكيلات سياسي‌الله برگزار انجام خواهد شد، نکات مهمی جلاجل اسم مورد پیمان شهربان و پیمان کشورلبنان مطرح انجام بده.

دبیر کل تشكيلات سياسي‌الله توسط تشریح طرحی که آمریکا توسط همراهی کشوراسرائیل و عربستان جلاجل شهربان ايفا کرده، تاکید انجام بده که پس ازآن كره زمين شکست این آسه اي جلاجل كلنجار ۳۳ روزه اسم باشليق ۲۰۰۶ و شکست مطرود گشتن جلاجل کشورسوریه، اکنون قصد دارند كلنجار را به مقصد داخل کشورایران نقل مكان و مردم را به مقصد اعتراض سياسي وادارند.

نصرالله،‌ مطرود گشتن آمریکا و کشوراسرائیل را نسل‌کشی شیعه حالی و به مقصد انفجارهای يوميه جلاجل کشورعراق كره زمين اسم باشليق ۲۰۰۳ اشارت اما تاکید انجام بده که این مطرود گشتن و مطرود گشتن كلنجار شیعه سنی نیز شکست خورده باریک. 

بخشی كره زمين گفتاري دبیر کل تشكيلات سياسي‌الله 

شکرگزاری در عوض کیفیت فعلی

نصرالله جلاجل جمهور خطیبان، مبلغان و علما و اعضایی كره زمين تشكيلات سياسي، کیفیت کنونی جلاجل اسم مورد برگزاری مراسم‌های عاشورایی را که جلاجل مقایسه توسط زمان‌های ماضي جلاجل درافتادن تاریخ، جلاجل ایمنی بیشتری برگزار انجام خواهد شد، مسلتزم شکرگزاری این «نعمت مهتر» حالی،‌ و ثمار هرآينگي كاربرد كره زمين این نعمت تأکید انجام بده. 

نصرالله اشارت انجام بده که به مقصد لطف محضر ولايت حسین جلاجل قلوب مردم مراسم مقارن همچنان توسط محضر مردم جلاجل حلول كننده توسعه باریک و ترفیع کمی و کیفی آن را مسولیت همه حالی. 

نصرالله جلاجل بخشی افزونتر كره زمين گفتاري كلاه خود جلاجل بخش دینی و مذهبی، به مقصد مشکل غیبت ولايت زمان -علیه‌السلام- اشارت انجام بده و گفت: ما دائما نیازمند یادآوری ولايت زمان هستیم. آب سوار و منيه آمادگی و توقف و ابتدا‌چینی یکی كره زمين بااستعداد‌ترین کارهاست که توسط اقدامات جهادی و تبلیغاتی کادرسازی و یارگیری می‌کنیم در عوض رئيس ديوان الزمان. 

ولايت زمان اکنون هزاران فرمانده دارد اما احكام این کافی نیست

نصرالله افزود:‌ منبرها معتقدم که جلاجل شماری امور ما فردا جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۸ خیلی روبروي هم قرار گرفتن هستیم. ولايت هزاران فرمانده نظامی و میلیون‌ها نفر گروبندي اشارت كلاه خود دارند که حاضرند غير اینکه بگویند الان تابستانه یا شتا باریک، بجنگند. اما این به مقصد تنهایی کافی نیست. چون اینکه شما بیایید و ظالمان را کنار بزنید کافی نیست، باید بستنگاه را اقامه کنید. می‌توان صدتا مثل کشوراسرائیل را [از سر راه] برداشت اما اینکه بستنگاه را ثمار پايين آمدن کنید، اسم مكلف دیگری باریک. بستنگاه به مقصد پايين آمدن وزیر ها قاضی می‌خواهد،‌ قاضی حق گستر می‌خواهد، عالم سفلي می‌خواهد،‌ صفت تبليغاتچي و سران صادق و يكرنگي می‌خواهد. جلاجل این مربوط به حوزه هنوز كاستي بزرگی داریم اما نباید ناامید شویم. 

دبیر کل تشكيلات سياسي‌الله جلاجل اسم مورد کیفیت مسلمانان جلاجل شهربان و مشخصا «مومنان» نیز نطاق گفت و هزیمت داد که «فردا جلاجل جبهه مؤمنان شکی نیست که به مقصد وضع بسیار مهمی رسیده و جنگ جو‌های بسیار بااستعداد پیش رو داریم. آنچه فردا جلاجل مقایسه توسط ماضي كره زمين زمان امیرالمومنین به مقصد آن رسیده‌ایم، بی‌خرابكاري باریک حتی جلاجل مقایسه توسط زمان‌هایی که كلام میشد حکومت حامی شیعه باریک مثل فاطمیان، حمدانیان یا بویهی‌ها و صفویه. شما محضر و قوچ و کیفیت ایمنی و مربوط به حوزه‌های علمیه جلاجل قم و نجف و مشهد و کشورلبنان و همه مكان و نواحي مقدسه و زیارتگاه‌ها را برخودهموار كردن جبهه فردا مؤمنان که کشوری قدرتمند دارند ببینید. (این کشور قوی) جلاجل شهربان کشورایران باریک و این جبهه نیروها و بازوهای قوی جلاجل بیشمار كره زمين نقاط کیهان بخصوص جلاجل شهربان خودمان دارد».

نصرالله هزیمت داد: حكماً مشکل نسبی باریک. كره زمين دیدگاهی بلبله‌نظرانه، می‌توان گفت که فلان دهاتي هنوز آسفالت یا صاعقه ندارد و الی آخره.. اما چهل اسم باشليق قبل که مسجد یا حسینه و خير حتی مدرسه‌ای و خير حتی مراکز بهداشتی یا موسسات آموزشی یا دانشگاه نيستي چون كه. اقتدار داخی و شهربان‌ای نيستي. تا چه وقت دستگی و بی‌سوادی و طفره صفت بويناك. 

(سه گوش) کشورعراق جلاجل جمعناتمام عمرش اموی‌ها و عباسی‌ها حاکم بودند برخودهموار كردن خاندان ها بویه که همه کارشان سیاست صفت بويناك. فردا حکومت دستگاه بافندگي کیست؟ فعلاً اینکه آیا برادران عراقی كره زمين این مجال مهلت كاربرد می‌کنند، مناقشه دیگری باریک. قدرتی مثل الحشد الشعبی كره زمين ۱۴۰۰ اسم باشليق پیش جلاجل کشورعراق مهيا نبوده. پشت بام فردا چیز جدیدی هست،‌ جبهه‌ مؤمنان که تکیه ثمار عقیده،‌ عمق و فرزند طرد شده مردم و ظرفیت‌ها و آمادگی تبيره در عوض فداکاری دارد.

نصرالله،‌ «بااستعداد‌ترین مسولیت»‌ را «صفت به خاطرسپردني (ظرفیت) موجود آن وقت توسعه کمی و کیفی آن» توسط تيرخور «تحویل آن به مقصد رئيس ديوان حقیقی آن یعنی رئيس ديوان العصر و الزمان» حالی. 

جنگ جو‌های جبهه مؤمنان؛ شکست پروژه وهابیت جلاجل تيرخور نهایی

دبیر کل تشكيلات سياسي‌الله تاکید انجام بده که ما فردا كره زمين زمان پیروزی شورش، جنگ جو‌هایی داریم. جنگ جو‌هایی را خلف وعده كله دار گذاشتیم و شماری بدترین،‌ زشت‌ترین و وحشتناک‌ترین بوده و آنچه جلاجل راه باریک می‌تواند كريه‌نمناك باشد اما افزونتر زشت‌ترین و وحشتناک‌ترین نیست. جنگ جو‌ها تجدید انجام خواهد شد و ما توسط همه ايشان مقابله خواهیم انجام بده.

نصرالله توسط اشارت به مقصد شماری كره زمين جنگ جو‌ها گفت: كره زمين اسم باشليق ۱۹۷۹ [سال پیروزی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷] به مقصد اسلام هجمه کردند،‌ تحریف کردند و بايستگي اسلام را تخریب کردند و نسخه‌ای دست خورده شده كره زمين آن جلاجل مساحت گيري نظری ارائه کردند که وهابیت صفت بويناك. و نسخه عملی آن هم القاعده و داعش صفت بويناك. همه اینها کار آمریکا و انگلیس و عربستان كره زمين اسم باشليق ۱۹۷۹ [۱۳۵۷ شمسی] صفت بويناك.

ايشان كره زمين عربستان خواستند که وهابیت را تبلیغ کنند و این را محمد پي سلمان [ولی‌عهد عربستان] اذعان انجام بده که ايشان (غربی‌ها) كره زمين ما خواستند که در عوض مقابله توسط ولايت خمینی، وهابیت را سرايت بدهیم… میلیاردها دلار جلاجل کیهان جلاجل دبستان ها و دانشگاه‌ها جلاجل کشورپاکستان و کشورافغانستان مصرف کردند.

تاریخ ۱۹۷۹، تاریخی سرنوشت‌سه تار در عوض همه تحولات حتی تحولات فرهنگی صفت بويناك. در عوض تشیع، اسم باشليق بااستعداد و نقالي كردن عطفی باریک. نسخه وهابیت را آوردند و توسط القاعده و داعش عملا تبلیغش کردند و مسلمانان را ارغون کردند و کشتند و ارچه كلنجار و مقابله و شهدا نيستي، این الگو پشت سر‌نشینی نمی‌انجام بده. تصور کنید اینها ثمار شهربان ما حاکم می‌شدند و می‌گفتند این بدون شك حکومت عادلی باریک که انبیاء بشارتش را دادند. آن هنگام حتی تشکیک به مقصد عقیده شیعه نیز واصل می‌شد و مبارزه می‌کردند آنچه رهبری [آیت‌الله خامنه‌ای] آن را شیعه انگلیسی می‌نامد، الگو معرفی کنند و کار به مقصد قراين بدمذهبي نیز می‌رسید.

طرحی که در عوض شهربان دردسترس کرده بودند، نسل‌کشی (شیعه) باریک

[کار ادامه یافته] برخودهموار كردن امسال که آنچه جلاجل کشورسوریه و کشورعراق و استقامتی که جلاجل کشوریمن هست،‌ خلف وعده كله دار گذاشتیم و آنچه رخ داد خیلی مهتر و بااستعداد باریک… آنکه این رديف نظامي‌های تکفیری را علیه شیعه درست کرده، کیفیت هولناک بی‌خرابكاري‌ای جلاجل درافتادن تاریخ، ایجاد انجام بده… طرحی که در عوض شهربان دردسترس کرده بودند شمشیری صفت بويناك که بعدش افزونتر چیزی نمی‌ماند.

جلاجل کشورعراق خودروهای بمباران‌گذاری شده كره زمين اسم باشليق ۲۰۰۳ هر سنه صفت بويناك. این در عوض پیشبرد مطرود گشتن سیاسی نيستي. در عوض نسل‌کشی صفت بويناك. ما جلاجل کشورلبنان [در مقایسه با عراق] چیزی ندیدیم به مقصد لطف پروردن. جلاجل قلمون،‌ زبدانی زمین را شهرستان کردیم. این مطرود گشتن به مقصد لطف پروردن و عنایت رئيس ديوان الزمان و بصیرت رهبری و آگاهی او شکست خورد. مطرود گشتن، نسل‌کشی صفت بويناك، نسل‌کشی، نسل‌کشی.

مطرود گشتن كلنجار شیعه سنی شکست خورد

 

خاندان ها سعود تهدید می‌کردند جبهه مؤمنین را، که ارچه كلنجار شود، كلنجار شیعه سنی خواهد صفت بويناك که میلیاردها سنی علیه شیعه خواهند جنگید و روی میلیاردها دلاری که هزینه کردند، شمار نيرنگ ساز کرده بودند. خدمت كننده الحرمین اعلام مقاتل انجام بده و … ايشان وقتی كلنجار کشوریمن را سرخرگ کردند، جلاجل کنار مزار مکه گفتند این كلنجار سنی شیعی باریک… بدترین چیزی که كره زمين ايشان توقف داشتیم همین صفت بويناك که ما را به مقصد كلنجار شیعی سنی بکشند. این كلنجار شکست خورد اما خب عواقب خطرناکی دارد. خب فعلاً همین مكان به دنياآمدن می‌شوند؟ چکار میخواهند بکنند؟

مرحمت ها مطرود گشتن آمریکا و کشوراسرائیل

نصرالله گفت: جلاجل محب تآميز اولا گفتند،‌ باید بازوها[ی ایران] را بزنیم. تشكيلات سياسي‌الله و كلنجار ۲۰۰۶ [سی‌وسه روزه]. شکست خوردند و رفتند. محب تآميز دوم تكاپو كردن پل‌هایی صفت بويناك که میان کشورایران و بازوها صفت بويناك. كلنجار کشورسوریه. شکست خوردند.

فعلاً‌ آمریکا و کشوراسرائیل و دنباله‌روهایش و جلاجل رأس همه‌كندو، عربستان به مقصد این نقالي كردن رسیده‌بضع که باید ثمار مايه مرکز تمرکز و كلنجار را به مقصد داخل کشورایران نقل مكان کنند. در عوض همین تحریم‌ها را افزایش دادند و مبارزه کردند که کشورایران را منزوی کنند و مردم را كره زمين حکومت مضروب کنند و آنان را وسوسه‌کنند و به مقصد اعتراض سياسي بکشانند و آشوب به پا كردن بین کشورایران و کشورعراق و بین مردم کشورایران و کشورلبنان درست کنند. [مثلا] یکی كره زمين مسئولان كره زمين منبرها خواهان شدن که كره زمين کشورایران تشکر نکنم چون این دستگاه زحمتشان می‌شد جلاجل داخل [لبنان]…

بنابراین محیط و دوار اصلی‌ترین عملي ساختن باریک. وقتی جلاجل کشورلبنان نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که تشكيلات سياسي‌الله جلاجل شهربان عملي ساختن اصلی باریک جلاجل شهربان بخصوص پس ازآن كره زمين آزادسازی [سال ۲۰۰۰] و كلنجار فصل گرما [۳۳ روزه] و ازاصل جلاجل این اسم مكلف هم جایگاه مردمی باریک که مقاومت را حمایت می‌کند. ارچه تشكيلات سياسي‌الله جلاجل یک وادی و [حزب] أمل جلاجل وادی دیگری صفت بويناك، نمی‌خواهم بگویم این پیروزی‌ها نيستي اما حقيرشمردن پیروزی خیلی كريه صفت بويناك. فردا شماری وارد به ذهن‌بضع که روی این جایگاه مردمی کار کنند. توسط ابزارجنگ بسیار خطرناک وسائل و شبکه‌های اجتماعی می‌آیند و كره زمين تشكيلات سياسي الله میخواهند که اشتباهات [حزب] أمل را تعمیر کند و بالعکس… مبارزه میکنند كره زمين نواحي و جنوب و بقع حرفه ها بزنند [و ایجاد اختلاف کنند]… منبرها جلاجل سنه قیامت كره زمين اهانت و کارهایی که علیه خودم شده میگذرم اما كره زمين کسی که قصد افراد‌افکنی دارد خیر و كره زمين شما هم میخواهم که توسط او مسامحه نکنید.

تحول اساسی که جلاجل شیعه [در لبنان] شد وقتی صفت بويناك که سید موسی [صدر] آمد و فرماندهی دینی مرکزی و پس ازآن كره زمين آن فرماندهی سیاسی درست شد و غير آن مطرود گشتن نسل‌کشی بسیار جنون مردم آزاري‌نمناك پیش می‌رفت. ایضاً روی مشکل مرجعیت و ولایت فقیه کار می‌کنند برخودهموار كردن میان شیعیان و مرجعیت و ولایت جدایی بیندازند. مبارزه می‌کنند محل بازگشت‌سازی کنند که پس ازآن كره زمين این نسل بازگشتن، روی کار بیایند و این خطرناک‌نمناك باریک.

آخری نکته، کار روی شعائر حسینی برخودهموار كردن اربعین حسینی باریک. مبارزه میکنند جلاجل آن تردیدافکنی کنند. وقتی جلاجل آن موفق نشوند می‌روند مفتخرشدن مسائلی افزونتر مثل قمه زنی که رهبری به مقصد آن اشارت کرده و اسم مكلف جمعناتمام باریک اما شماری هستند که فکر می‌کنند دین و شریعت، قمه‌زنی باریک. 

انتهای پیام/ص

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *