ظریف زن خواهي بازمهندسی شهربان و «پیمان امنیتی مشترک» توسط همسایگان کشورایران شد

[ad_1]

به مقصد شرح احوال رديف نظامي بین‌الملل خبرگزاری پارس، «محمد مكرم ظریف» به ‌دست آوردن امور خارجه کشورایران، جلاجل یادداشتی که شامگهان سه‌شنبه جلاجل وبگاه شبکه خبری «الجزیره» کشورقطر منتشر شد، اعلام انجام بده که «دستگاه بافندگي کشورایران به مقصد صیانت همسایگانش طويل باریک» و نیروهای بیگانه جلاجل شهربان، هیچ‌گاه گزینه آرامش را در عوض شهربان نخواسته و فرصتی در عوض آرامش به مقصد آن نداده‌بضع.

به ‌دست آوردن خارجه کشورایران اشارتاً تأکید ثمار اشتراکات کشورهای شهربان، آنان را به مقصد وحدت به مقصد جای رويارويي فراخواند و اشارتاً تبیین اینکه کشورایران تمایلی به مقصد ابتر شدن كلنجار‌هایی به مقصد نمط كلنجار‌های جاهلی ندارد، كره زمين کشورهای شهربان فراخواني انجام بده برخودهموار كردن به مقصد جای میدان نبرد، اختلافات را كله دار میز گفت‌وگو گدازش و فصل کنند.

 

* اسم ستيزه گر یادداشت توسط ديباچه «چون كه چیز ما را به مقصد یکدیگر پیوند می‌دهد؟»؛

«پیش كره زمين پیروزی شورش اسلامی جلاجل اسم باشليق ۱۳۵۷ شمسی (۱۹۷۹میلادی)، کشورایران یکی كره زمين مسدود کشورهای اسلامی صفت بويناك که روابطی حسنه توسط رژیم کشوراسرائیل داشت. فراتر كره زمين این، رژیم شاه اسم آفريده جلاجل هموار وزیر ها راه در عوض انعقاد پیمان کمپ دیوید میان کشورمصر و رژیم صهیونیستی نقشی كاستن داشت. پذیرش این امر در عوض زیادتر ایرانیان که منوي کشورفلسطین را منوي كلاه خود می‌دانستند جنون مردم آزاري نيستي. به مقصد همین دلیل، نخستین اقدام نیروهای انقلابی پشت بام كره زمين پیروزی شورش اسلامی، افراشتن پرچم کشورفلسطین ثمار برفراز سفارتخانه‌ای صفت بويناك که قبلاً دیپلمات‌های کشوراسرائیل ساکن آن بودند.

كره زمين آنجا که شورش و رهبرانش همين منوي کشورفلسطین را منوي كلاه خود می‌دانستند، كره زمين بدون شك ابتر شدن، به مقصد هیچ سازشی دربارۀ این منوي پريان ندادند و جلاجل این راه فشارها، محاصره و حتی كلنجار نیابتی یا مستقیم را به مقصد روح خریدند. جمهوری اسلامی کشورایران سختي و وجع کشورفلسطین را -مثل سختي‌های همۀ کشورهای عربی متحد شدن و همسایه – سختي و وجع خویش می‌داند و ایمنی و آزادی آنان را ایمنی و آزادی خویش.

اما شماری کوشیدند که كره ارض تازي را به مقصد صحنۀ تسویه شمار‌ها و عرصۀ زياده خواهي ورزی‌های كلاه خود تبدیل کنند. این جلاجل حالی باریک که جمهوری اسلامی – ثمار خلاف آنان – ایمنی و ثبت كننده خویش را جلاجل ایمنی و ثبت كننده شهربان – به مقصد خصوصی ایمنی و شکوفایی همسایگان تازي كلاه خود – می‌داند. این مسأله ای باریک که باید در عوض همگان جلاجل اولویت باشد. جلاجل همین راستا، جمهوری اسلامی کشورایران جلاجل مجال مهلت‌های مختلف، زن خواهي بنیان نهادن یک پیمان امنیتی مشترک شده باریک که ثمار پایۀ گفتگو، علوم شرعي مشترک و سازوکارهای اعتمادساز مسلمان باشد برخودهموار كردن ابتدا‌ای در عوض برون رفت شهربان كره زمين دالان تاریکی باشد که توان همۀ کشورها جلاجل آن دستخوش فرسایش انجام خواهد شد. جمهوری اسلامی کشورایران بارها تأکید کرده باریک که در عوض وقايه كره زمين زيبايي همجواری، ایمنی و بهره ها مشترک، آمادۀ هم‌پیشگی توسط همۀ چشم هاست.

همۀ کشورهای شهربان جلاجل مواجه نزد ملت‌های خویش، جلاجل مواجه نزد تاریخ و جلاجل مواجه نزد نسل‌های آینده وظيفه مند‌بضع؛ به مقصد خصوصی آنکه چون كه بستان ها بعدها باغ ها‌های کنونی که میتواند بنیانی در عوض پایان وام گذاردن به مقصد این زنجیرۀ طولانی باشند، افزونتر صور نداشته باشند.

قوچ‌های خارجی تأثیرگذار جلاجل شهربان همين گزینۀ كلنجار را گلچين کرده‌بضع و توسط كلنجار افروزی‌های پیاپی جلاجل شهربان، فرصتی در عوض ظهور و جلي آرامش باقی نگذارده‌بضع. آنان كره زمين رژیم صدام حسین حمایت کردند برخودهموار كردن به مقصد کشورایران و کشورکویت يورش کند، آن زمان توسط او جنگیدند برخودهموار كردن سرنگونش کنند. كره زمين القاعده و خواستاران جلاجل کشورافغانستان حمایت کردند، آن زمان در عوض بیرون راندنشان كلنجار به مقصد راه انداختند. همچنان که توسط حمایت كره زمين نسخه ای افزونتر كره زمين این گروهها، آن را وسايل نابودی کشورسوریه و مقدمۀ اشغال آن توسط بهانۀ نبرد علیه گروههای افراطگرا آرامش طلب دادند. كلنجار کشوراسرائیل علیه کشورلبنان، اشغال غیرقانونی سرزمین کشورفلسطین، نقض مکرر حریم هوایی کشورسوریه و كلنجار کنونی علیه کشوریمن – که جلاجل درافتادن سه اسم باشليق ماضي بارها مثال کشتارهایی بوده که توسط تسلیحات غربی اعمال گرفته باریک – غطا هایی افزونتر كره زمين این سناریو هستند.

اکنون باید پرسید که منطقۀ ما كره زمين صفت انحصارطلب آنچه رخ داده و خواهد داد چون كه طرفی به تنگ آمده و تأثیر این رخدادها ثمار كره ارض چون كه بوده باریک؟

می‌توان گفت که سیاستهای زیاد كره زمين نیم مئه ماضي، كره ارض را به مقصد جایی رسانده باریک که انجام خواهد شد آن را پیمان بحرانی نامید. به مقصد نگاه خشم آلود میرسد کیهان فردا به مقصد پي عقد كردن رسیده، چنان که قواعد تاریخی و علومی که پایۀ روابط بین المللی باریک كره زمين مدیریت این روابط درمانده باریک. منطقۀ خاورمیانه نیز بتدریج جلاجل حلول كننده تبدیل كشته شدن به مقصد پهنه ای جغرافیایی باریک که كره زمين باغ ها ایمنی بی ثنايا باریک و آذريون انواع درگیریهای نژادی، قومی، مذهبی، دینی، عشایری و قبیله ای جلاجل آن شعله آتش می‌کشد. ایمنی جلاجل خاورمیانه – به مقصد مثابۀ كاشانه ای مهتر که ملتهایی توسط اشتراکات بسیار و اختلافات اندک را جلاجل كلاه خود گردآورده – به مقصد کالایی نایاب تبدیل شده باریک.

فراموش نکنیم که تازي‌ها، شهر ترک‌ها، پارس‌ها، کردها و افزونتر ملت‌های شهربان تاریخی مشترک، فرهنگی يك جهت، زبان‌هایی دارای تشخيص دادن، و آداب و هم نهاد‌هایی دارند که می‌توان گفت كره زمين یکدیگر به مقصد عاریت گرفته شده و جلاجل درافتادن تاریخ جلاجل هم تنیده و یکدیگر را بارور نموده‌بضع. چريدن صفت انحصارطلب این اشتراکات را واگرايي کنیم و منطق رویارویی را حاکم گردانیم که مهجور نتیجۀ آن سیاهپوش كشته شدن نمره بیشتری كره زمين مادران و شعله ورتر كشته شدن هر چون كه زیادتر کینه‌هایی باریک که جنگهای جاهلی را هست می‌کند؟ ما نمی‌خواهیم که جلاجل این زمانه، شهر بار افزونتر مثال كلنجار‌های خونین و طولانی جاهلی باشیم. در عوض آنکه این غطا كره زمين تاریخمان تکرار نشود، باید جلاجل چشمان یکدیگر نگاه کنیم و تصمیم بگیریم که اختلافاتمان را نقل کرد میز گفتگو گدازش و فصل کنیم خير جلاجل میدان نبرد.

این حرف به مقصد معنای فراموش وزیر ها افراد‌ها نیست اما خواستۀ ما آن باریک که اختلافها، دوستی‌ها را مکدر نگرداند. تيرخور جمهوری اسلامی كره زمين پیشنهاد بازمهندسی شهربان، آن باریک که اشارتاً احترام به مقصد افراد نظرها، بهره ها مشترک همۀ کشورهای شهربان تأمین شود؛ کمک مبنای این بازمهندسی پیشگیری كره زمين تحکم کشورهای نیرومند ثمار کشورهای افزونتر باریک. به مقصد این ترتیب، کشورهای کوچک شهربان اجازۀ مشارکت جلاجل هم تراز و هم سان آن را مییابند و میتوانند بهره ها كلاه خود را صفت به خاطرسپردني کنند.

ایمنی مشترک ما و همسایگان عربمان که مرزهای زمینی و آبی توسط ايشان داریم، مبتنی ثمار پایبندی به مقصد اصولی مشترک باریک که مدافع دائم الخمر ملل آن را مشخص می‌کند، اصولی مثل حاکمیت، خودداری كره زمين تهدید به مقصد كاربرد كره زمين قسر، گدازش بحرانها به مقصد شکل مسالمت آمیز، احترام به مقصد حاکمیت کشورها ثمار اراضی و حریم مرزهایشان، خودداری كره زمين دست اندازي جلاجل امور داخلی کشورها و حق تعیین سرنوشت.

همچنان که این ایمنی مشترک ادامه دار اقدامات جدی در عوض اعتمادسازی باریک، مثل داده ها وام گذاردن برگزاری مانورهای نظامی، شفافیت جلاجل اقدامات نظامی، کاهش هزینه های تسلیحاتی و دیدارهای نظامی درعوض. میتوانیم این راه را توسط اقداماتی جنون مردم آزاري نمناك مثل تشویق گردشگری میان کشورهایمان، سرمایه گذاریهای مشترک و پروژه های مشترک جلاجل زمینۀ ایمنی هسته ای، مبارزه توسط کشور محیط زیست و مدیریت بحرانها ابتر شدن کنیم.

کشورایران همچنين هم صدق آميز دستگاه بافندگي كلاه خود را به مقصد صیانت همسایگانش طويل کرده باریک. این رویکرد خير اقدامی نمایشی بلکه گزینۀ راهبردی کشورایران باریک؛ چريدن که کشورایران ایمان دارد اشتراکات ما بسیار زیاد كره زمين اختلافهایی باریک که كره زمين شماری نگرانیهای بی ازاصل و نیز بهره ها گذرا کمتجربه شده باریک که چون كه بستان ها جلاجل سالهای آینده جلاجل رأس اولویتها نباشند. جلاجل این حلول كننده، ارچه ما راه آرامش را پیش نگیریم نسلهای آینده مجال مهلت نگریستن جلاجل چشمان یکدیگر (و گفت‌وگو) را نخواهند داشت».

انتهای پیام/ص


عضویت جلاجل کانال تلگرامی بین‌الملل و سیاست خارجی پارس


 

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *