ظفری: موازی‌کاری نظام ارباب رعيتي‌ها هزینه اشکال را تبيره برده باریک/ اصلانی: نمی‌خواهیم ایمنی را كره زمين کارفرما گدایی کنیم

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرگزاری سواره كره زمين همدان، جلاجل اشاره با گوشه چشم به مقصد هم زدنی نزدیک به مقصد سه زمان سنج مناقشه  و گفت‌و‌گو بین کارگران و کارفرمایان و پوشيدگي نماینده سازمان کار مدیر همدان جلاجل گرفت، مباحث گسترده‌ای که هر چون كه پیش می‌رفت، ابعاد بیشتری به مقصد كلاه خود می‌گرفت.

غير تردید وعاء نیروی انسانی جلاجل فرآیندهای اقتصادی غیر دايگي چشمپوشی باریک اما این بخش كره زمين اشکال، فعاليت ها و یا هر فرایند اقتصادی نیز جدایی كره زمين سایر بخش‌ها نیست.

شقوق مختلف اشکال آنچنان توسط یکدیگر جلاجل هم آمیخته هستند که بررسی هر بخش مجبور ساختن مفتخرشدن افزونتر بخش‌ها نیز خواهد رفت. اما ما ويد‌ای بغير منتفي وزیر ها این مشکلات و موانع نداریم و بررسی و مناقشه درزمينه آن نیز نخستین مشي تعدادی رسیدن به مقصد فروغ اقتصادی باریک.

جلاجل اسم باشليق حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی و به مقصد مناسبت هفته کار و کارگر به مقصد بررسی وعاء نیروی انسانی و مشکلات پیش روی اشکال و فعاليت ها توسط محضر نمایندگانی كره زمين بخش خصوصی و دولتی بودیم.

جلاجل این میزگرد که جلاجل استودیو خبرگزاری سواره برگزار شد، حمیدرضا رهبر رئیس تين کارفرمایان مدیر همدان، نایب رئیس حجره بازرگانی، صنایع، كانسارها و کشاورزی همدان و علی‌احسان ظفری رئیس هیأت مدیره اتحادیه تعاونی‌های تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی کشورایران و پوشيدگي كره زمين تولیدکنندگان نيك خو مدیر همدان كره زمين یک سون محضر داشتند و چنگیز اصلانی دبیرخانه کارگر همدان به مقصد ديباچه نماینده کارگران موجودي شد و جلاجل نهایت مجتبی قربانفر، رئیس سازمان اشتهازا و کارآفرینی سازمان کل تعاون، کار و توانگري اجتماعی مدیر نیز به مقصد نوعی دولت را نمایندگی می‌انجام بده.

بخش دوم این میزگرد اهدا کردن خوانندگان انجام خواهد شد.

سئوال: جلاجل چندی كره زمين کشورها تولیدکنندگان مادام تا چه وقت اسم باشليق ابتدایی کار كره زمين بازدادن حق بیمه کارگران صر فنظر هستند، این زننده هم به مقصد آما اشکال جمعناتمام خواهد شد و هم به مقصد آما کارگر، اما جلاجل داخل کشور یکی كره زمين موانع اشکال را بیمه می‌دانند، آیا به مقصد نگاه خشم آلود شما این موانع صور دارد و راهکار برون رفت كره زمين آن چیست؟

رهبر: تيرخور كره زمين لغاز زیر سؤوال جابه جايي اشخاص و یا خدماتی که اعمال شده نیست، به مقصد عبارتی افزونتر جمعناتمام نطاق منبرها و امثال ما، این باریک که ساختارها دارای نواقصی باریک که باید رفع شود. ناکارآمدی مهجور موردتوجه به مقصد دولت فعلی یا قبلی نیست، بلکه مسؤولانی هستند که به مقصد كنار زدن ثبت كننده كلاه خود هستند.کارفرما هم به مقصد عنوانی یکی كره زمين شرکای اجتماعی باریک. اما هیچ خدماتی به مقصد کارفرما به مقصد ديباچه یکی كره زمين همین شرکا كره زمين صیانت تأمین اجتماعی ارائه نمی‌شود.

پوشيدگي خير مهجور این اسم مكلف بلکه باید گفت که فعاليت ها مطلوبی نیز به مقصد کارگر که مهمترین جامعه تيرخور این دائم الخمر باریک ارائه نمی‌شود. به مقصد ديباچه مثال جلاجل مربوط به حوزه فعاليت ها درمانی به مقصد دلیل بدهی‌ها کلان این دائم الخمر به مقصد داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها فعاليت ها مطلوبی ارائه نمی‌شود و دفاتر تأمین اجتماعی اندک اعتبارترین دفترچه‌های درمانی به مقصد شمار می‎آید.

تأمین اجتماعی ما دستخوش جدا شدن مدیریت باریک هم جلاجل اجرای وظایف كلاه خود و هم جلاجل مربوط به حوزه اقتصادی. این دائم الخمر یکی كره زمين نهادهای ميليونر باریک و بزرگترین بخش‌های اقتصادی دستگاه بافندگي این دائم الخمر باریک. جلاجل دولت قبل هم گواهي نامه آن بودیم که چون كه ثمار كله دار تأمین اجتماعی آمد. جلاجل همه دولت‌ها این اختلاس‌ها و فسادها بوده که كره زمين جیب کارگران رفته باریک. به مقصد همین دلیل باریک که اطمینان به مقصد آینده صور ندارد و چندی كره زمين کارفرمایان نیز قراردادهای سفیدامضا را جلاجل پیش می‌گیرند که پوشيدگي كره زمين نگاه خشم آلود بنده به مقصد صفت منسوب به طوس کامل اسم ردي باریک.

کارگر هم به مقصد دلیل اینکه بیمه بیکاری آن ميزان دايگي اتکا نیست و كره زمين صیانت افزونتر کار هم صور ندارد و این مشکلات به مقصد صور می‌آید. پوشيدگي ارچه به مقصد آمارهای دولتی رجوع کنیم هیچ مشکلی صور ندارد و نرخ بیکاری هم که تک‌رقمی باریک. اما واقعیت چیز دیگری باریک و کسی بیکار شد کمتر جلاجل جایی مشغول به مقصد کار انجام خواهد شد مگر اینکه خوش خدمتي كردن دستگاه بافندگي به مقصد کار شود.

این مشکلات صور دارد و وقتی که دولت می‌خواهد کارفرما را کمک کند مادام صفت پست کارگر را بازدادن کند، بانک را مجبور می‌کند که به مقصد کارفرمای بدهکار تسهیلات بپردازد و آن را بدهکارتر کند و جلاجل مايه لفظ‌اسم مكلف ولایت شده باریک. ما به مقصد سیستم بانکی لغاز داریم خاصه و خرجي كردن بيگانگان دلسوزی جلاجل این سیستم صور دارد.

درزمينه صفت پست و دستمزد نیز معتقدیم که توسط ماهی یک‌میلیون ده ريال کارگر نمی‌تواند زندگی كلاه خود سازمان کند، اما کارفرما هم نمی‌تواند سوپرمن باشد.  پوشيدگي یک مشکل هم صور دارد این باریک که هر اسم باشليق زیاد كره زمين ۲۰ دصد تورم صور داشت، افزایش صفت پست و دستمزد زیر ۱۵ درصد صفت بويناك، اما امسال که اعلام می‌کنند تورم تک رقمی باریک افزایش صفت پست و دستمزد ۱۹٫۵ درصد باریک. این اقدامات تبلیغاتی باریک و مشکل را نمی‌تواند گدازش کند. آیا واقعا این هم سر مشکل را گدازش می‌کند آیا کارفرما توسط توجه به مقصد پیمان فعلی می‌تواند كره زمين پشت بام این افزایش صفت پست بربیاید. جلاجل حلول كننده موجودي هم که انبار واحدهای تولیدی مملو كره زمين تولیدات به مقصد فروش نرسیده باریک.

اصلانی: مشکلات بی‌شماری جلاجل مربوط به حوزه اشکال و سرمایه‌گذاری داریم که یکی كره زمين ايشان قانون کار و تأمین اجتماعی باریک. ما نمی‌خواهیم ایمنی را كره زمين کارفرما گدایی کنیم، بلکه کارگر و کارفرما باید ماماني یکدیگر را بکشند. درزمينه مباحث تأمین اجتماعی نیز باید بگویم جلاجل اسم باشليق ۱۹۴۲، دائم الخمر تأمین اجتماعی جلاجل لندن تعدادی حمایت كره زمين کارفرما به مقصد صور آمد. اما ما این دائم الخمر را گشايش دادیم و دولت را به مقصد آن بدهکار کردیم. هر نماینده نیز وعده داد که ارچه رأی بیاورد فلان قشر را بیمه خواهد انجام بده.

جلاجل حلول كننده موجودي دولت ۱۶۰ هزار میلیارد ده ريال به مقصد تأمین اجتماعی بدهکار باریک، تأمین اجتماعی را سنگین کردیم. این دائم الخمر جلاجل ماه ماضي جلاجل همدان نتوانسته به مقصد صفت منسوب به طوس کامل تعهدات كلاه خود را حالت کند.  اسم باشليق ۹۵، یک هزار میلیارد ده ريال هزینه کرده که كره زمين این مقدار ۶۰۰ میلیارد ده ريال را كره زمين مناجاتگري كردن خوش خدمتي كردن بازدادن کرده و ۴۰۰ میلیارد آن را كره زمين شهر تهران گرفته باریک. 

زمانی ۱۷ نفر جلاجل همدان کار می‌کردند یک نفر كره زمين تأمین اجتماعی صفت پست می‌گرفت که پسفردا این محاذات ثمار هم خورده و منفی باریک. ما معتقدیم که کارفرما باید توسط اقتدار بگوید که کدام کارگر را می‌خواهد و کدام یک را نمی‌خواهد و همینطور تعدادی کارگر اما پیمان سیاسی و اقتصادی کشور  رسیدن به مقصد این اسم مكلف را غیر ممکن کرده باریک.

تأمین اجتماعی یک دائم الخمر بزک کرده بوده و جلاجل همین مدیر ماه پیش به مقصد وقت گذراني صفت پست بازدادن نشده باریک.کارفرما مجبور باریک که قرارداد سفیدامضا بگیرد. جلاجل حالی که سيني قانون باید قراردادها جلاجل چادرپوش نسخه تنظیم شود و یک نسخه به مقصد سازمان کار مقام فرستادن شود. اما تاکنون ثابت شدن نشده باریک.

تعدادی گدازش مشکلات جلاجل خیلی كره زمين كنترات دادن دولت و حاکمیت باید واقعیت‌ها را درک کند. جلاجل مربوط به حوزه دیپلماسی ما باید شأن کشور كلاه خود را صفت به خاطرسپردني کنیم. مشکلات ما زیاد باریک، فشارهای بین المللی را کاهش دهیم.

بسملگاه‌فر: سرمایه‌جادادن جلاجل محلی فعالیت می‌کند که معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای داشته باشد به مقصد طوری که دولت قريب ۵ اسم باشليق حمایت می‌کند اما ۳۰ اسم باشليق فعاليت ها دریافت می‌کند. قوانینی نیز جلاجل کشورایران تنظیم شده که کارفرمایان كره زمين معافیت بیمه مازاد ثمار کارکنان اسم باشليق ماضي و یا فارغ‌التحصیلان زیر ۳۴ اسم باشليق تعدادی کارفرمایان جلاجل نگاه خشم آلود گرفته شده باریک. باید سرمایه‌جادادن را حمایت کنیم مادام تا چه وقت اسم باشليق که بتواند کارگر را استخدام کند و به مقصد سوددهی برسد. این حمایت‌ها به مقصد نوعی سرمایه‌گذاری باریک.

ظفری: به مقصد راحتی می‌توان دید که تأمین اجتماعی کجا صفت بويناك و پسفردا به مقصد کجا رسیده و شهرک‌های تکنیک کجا بودند و به مقصد کجا رسیدند. بررسی این هم سر آن ميزان پیچیده نیست و دايگي رویت باریک. تأمین اجتماعی بزرگترین بنگاه اقتصادی کشورایران باریک که سرمایه‌های کلان جلاجل آن به مقصد کار گرفته شده باریک. اما واحدهای تولیدی و شهرک‌های تکنیک جلاجل حالت نیکویی به مقصد كله دار نمی‌برند.

جلاجل حلول كننده موجودي شهرک‌های تکنیک جلاجل حالت رکود کامل هستند و بدهی آنان جلاجل جلاجل بانک‌ها، دائم الخمر تأمین اجتماعی و مالیات هر ثانیه افزایش می‌یابد. كره زمين صیانت افزونتر تأمین اجتماعی و مالیات هر  دوال توسعه پیدا می‌کنند و عصاره واحدهای تولیدی را خشک می‌کنند.

یک کارفرما باید توسط مباحث مختلفی روبه‌رو شود و مداوم كره زمين او بپرسند که به چه جهت اخبار شما توسط کارگر چنان باریک و چنان. اما هیچ کس به مقصد كنار زدن این نیست که به چه جهت تباني تولیدکننده و کارفرما توسط مالیات، بیمه، بانک و … دلپذير ساختن نیست، به چه جهت باید تعدادی نتیجه كره زمين چندین نظام ارباب رعيتي زردتشتي گرفت، به چه جهت نظام ارباب رعيتي‌ها موازی‌کاری می‌کنند، به چه جهت استاندارد و نظام ارباب رعيتي‌های افزونتر هر شهرستان بار بازرسی‌ها و نظارت‌ها مانند آن اعمال می‌دهند و ثمار هزینه اشکال می‌افزایند؟ تولیدکنندگان و کارفرما باید هزینه اندک‌کاری دولت، کارمند دولت و سخنانی که جلاجل اظهاروجود بین‌المللی مطرح انجام خواهد شد را بدهد.

وقتی افزایش صفت پست تعدادی کارگر جلاجل نگاه خشم آلود گرفته انجام خواهد شد به چه جهت اجازه افزایش قیمت پیشنهاد نهایی داده نمی‌شود. ما به مقصد نیکویی می‌دانیم که یک‌میلیون ده ريال تعدادی یک خانواده هزینه چندانی جلاجل ماه نیست، اما کارفرما باید بتواند آن را بازدادن کند یا خیر؟! مشکلات سیاسی پسفردا باعث افزایش خرجیها انجام خواهد شد. جلاجل حلول كننده موجودي گواهي نامه تعطیلی دوال به مقصد دوال واحدهای تولیدی که كره زمين اظهاروجود اشکال بيرون می‎‌شود یا به مقصد محبس می‌رود یا مسکننشین شده یا تعدادی دیگران کار می‌کنند هستیم و آرامش طلب نیست این دردها كلام شود و کسی بشنود.

دولتمردان سه يك جهت را می‌بینند و ملاک آرامش طلب می‌دهند که به مقصد نوعی به مقصد كلاه خود دولت غيرمشدد باریک و همه را توسط آن‌ها می‌سنجد جلاجل هر شهری بسیار اندک باریک. جلاجل شهرک تکنیک شهر نهاوند كورس يك جهت تولیدی جلاجل حلول كننده کار جلاجل آن دیده نمی‌شود.  بازارگه را توسط محصولات خارجی لبخند می‌کنیم و بازدادن نکردن صفت پست به مقصد گردن کارفرما می‌افتد، هیچ کس نمی‌گوید که کارفرما ميوه نارس توسط پیمان فعلی باید صفت پست و دستمزد را بپردازد. به مقصد عبارت افزونتر کارفرما مادام زمانی که بتواند اجازه شکایت به مقصد کارگر نمی‌دهد و مهجور زمانی که وجهی تعدادی بازدادن ندارد، مجبور انجام خواهد شد به مقصد محکمه‌ای پايين آمدن بگذارد که می‌داند قانون علیه اوست.

سؤوال: مبحث ایمنی کارگران نیز كره زمين اهمیت کلان كام روا باریک، کارگر و کارفرما چون كه اقداماتی باید جلاجل این مربوط به حوزه اعمال دهند؟

 اصلانی: ما قبول داریم که کارفرما توافق داشتن جلاجل کشور ما مشکل باریک. اما ثمار ازاصل آماری که هر ساله جلاجل يك جهت بازرسی وزارت کار منتشر انجام خواهد شد، موقعیت ایمنی کارگران مشخص باریک. بیشترین حدثان کارگری جلاجل کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی رخ می‌دهد که هم سر ایمنی رعایت نمی‌شود. مشکلات زیادتر به مقصد واحدهایی بازمی‌گردد که نظام ارباب رعيتي‌های غیر استاندارد را جلاجل به هدف نخوردن اشکال باروح كاربرد آرامش طلب می‌دهند و یا هنوز كره زمين شیوه‌های سنتی كاربرد می‌کنند.

خرجیهای استانداردسازی تعدادی چندی كره زمين واحدها بسیار گران باریک و تعدادی کارفرما جلاجل پیمان فعلی سخت باریک اما قوانینی تعدادی پایندانی ایمنی قرارگذاشتن باریک. زیادتر هم سر سهوا يكدلي می‌افتد، پوشيدگي پسفردا توسط توجه به مقصد پیشرفته توافق داشتن صنعت بیم جانی تعدادی کارگران به مقصد باغ ها رسیده باریک. جلاجل نهایت ارچه امور ایمنی رعایت شود هم تعدادی خانواده‌ها مشکلی رخ نداده و هم تعدادی کارفرما مشکل ایجاد نمی‌شود. ایمنی بزرگترین هزینه خواهد صفت بويناك ارچه امور پيوسته كاري به مقصد آن رعایت نشود.

رهبر: ایمنی کارگر یک مايه اجتناب‌ناپذیر باریک که هر کس مسولیت شرعی، قانونی و ذاتی دارد که اجازه ندهد که مشکلی تعدادی کارگر رخ دهد و هیچ کارفرمایی راضی به مقصد آسیب دیدن کارگر نیست. به مقصد همین دلیل هزینه می‌کند و تجهیزات ایمنی و وقايه فردی را مهيا می‌کند. سازمان کار هم نظارت می‌کند و بي زوري‌ها را تذکر می‌دهد که ارچه تذکری يك جهت تکنیک دریافت نکند یا به مقصد این دلیل باریک که ضعفی صور نداشته و یا كره زمين اشاره با گوشه چشم بازرسان گرد هم آمدن مابقي باریک. پوشيدگي نظام ارباب رعيتي داوري كردن به مقصد این هم سر توجه نمی‌کند، به چه جهت که کارفرما جلاجل هر مربوط به حوزه مهارت ندارد و بي زوري‌های نادیده گرفته توسط بازرس باعث آسیب شود، قوه قضاییه بدون شك بازرس را مسؤول رسیدگی می‌کند که او هرگز نخواهد پذیرفت که مسأله را گردن بگیرد و بگوید ارچه به مقصد وقت گذراني منبرها تذکر می‌دادم، این مشکل پیش نمی‌آید. این یکی كره زمين كاستي‌ها جلاجل نظام ارباب رعيتي داوري كردن باریک و بارها نیز آن را اعلام کردید که مادام کنون باروح توجه آرامش طلب نگرفته باریک.

جلاجل حلول كننده موجودي نیز تعدادی هر کارگری که مشکل ایجاد شود فوراً به مقصد نظام ارباب رعيتي داوري كردن تعدادی ادراك پذير كردن دیه رجوع کرده و نظام ارباب رعيتي قضایی نیز به مقصد کارشناسان رسمی که جلاجل بازرسی سازمان کار محضر دارند ارجاع می‌کنند. جلاجل ۹۰ درصد این شکایت‌ها، قوه قضاییه کارفرما را مقصر شناساننده و وقتی اعتراض می‌کنیم قاضی می‌گوید در کارفرما هستی و کارخانه داری و همین که محبس ندادمت بادقت پروردن را شکر آبادی.

توسط این پیمان که کارفرما می‌توانست سرمایه كلاه خود را جلاجل بانک وديعه کند و مقرري غير دردسر سود كلاه خود را دریافت کند، آیا به مقصد نگاه خشم آلود شما ممکن باریک که تعدادی تأمین ایمنی کارگران کوتاهی کند؟ این نقصی باریک که صور دارد. اما کارفرمایان که همين جلاجل این پیمان محکوم هستند، همين كره زمين بيگانگان وقايه کنند و مانع كره زمين جلي بسته‌ای شوند.

قربانفر: پسفردا سنجش هواهای ساخت واحدهای تولیدی به مقصد رویت کارشناسان سازمان کل می‌رسد و هنگام ساخت نیز کارشناسان سازمان کل نظارت دارند و پشت بام كره زمين ثنايا‌برداری نیز بازرسی‌ها اعمال انجام خواهد شد. خوشبختانه جلاجل همدان هر اسم باشليق گواهي نامه کاهش جلي خسارات به مقصد کارگران بودیم و تعامل نیکویی بین کارگر، کارفرما و بازرسان سازمان کار جلاجل این مربوط به حوزه ثابت باریک. جلاجل هر لفظ باید كره زمين جلي حدثان گریز انجام بده.

ظفری: یکی كره زمين مهمترین هم سر جلاجل مربوط به حوزه ایمنی کارگران، تجهیزات پیشرفته جلاجل به هدف نخوردن اشکال باریک. پسفردا خودروهای به مقصد‌دوال دارای سنسور هستند که اجازه اتفاقاً را نمی‌دهند. اما جلاجل مربوط به حوزه ماشین آلات خطوط اشکال امکان كاربرد كره زمين برندهای باانسجام به مقصد دلیل هزینه تبيره و صور تحریم‌های اقتصادی، صور ندارد و مجبور هستیم که ماشین‌آلات غیر استاندارد را باروح كاربرد آرامش طلب دهیم و زمانی که کارگر جلاجل حلول كننده کار توسط آن باریک دستخوش بسته انجام خواهد شد جلاجل حالی که همال خارجی باانسجام آن به مقصد دلیل رعایت هم سر ایمنی اجازه جلي این بسته را نمی‌دهد.

حلول كننده سئوالی که جلاجل اینجا مطرح انجام خواهد شد اینکه باریک که هزینه نيستي تکنولوژی را چون كه کسی باید بدهد؟ طبیعتا کارفرمایان جلاجل حلول كننده جاي دنج این نقیصه هستند. ما كره زمين قوانینی تبعیت می‌کنیم که جلاجل همه کیهان كاربرد انجام خواهد شد  که باید هم لفظ گیرد اما نيستي  تکنولوژی تقصیر کارفرما نیست. کارفرما کاری كره زمين دستش برنمی‌آید که قانون همه مشکلات را متوجه کارفرما کرده باریک و هزینه آن ثمار كفالت تولیدکننده باریک. این جلاجل حالی باریک که توسط کارفرما توسط توجه به مقصد قوانین بین‌المللی روال می‌کنند اما هیچ پشتیبانی كره زمين کارفرما لفظ نمی‌گیرد. جلاجل مجموع باید گفت که ما مشکلات زیربنایی داریم که تعدادی گدازش آن باید توسط دنیای تکنولوژی تباني داشته باشیم.

سؤوال: نقالي كردن نظرات شما تعدادی حالت تغییر جلاجل قانون کار چیست؟

رهبر: نمایندگان ما جلاجل مجلس قوانین پيوسته كاري به مقصد کار را تدوین می‌کنند. غير تردید این بيگانگان که دورودورنگ نمایندگایشان جمعناتمام شود به مقصد كنار زدن جلب اعتماد عمومی هستند و جلاجل پیمان فعلی کشور هیچ نماینده‌ای قانونی که به مقصد ظهور به مقصد پستان کارگران باشد را به مقصد تصویب نمی‌رساند. جلاجل مايه ما امیدی هم نداریم که نمایندگان قوانین باروح نیاز به مقصد کمال رسیدن اشکال را غير توجه به مقصد اینکه خوشایند چون كه افرادی باریک را به مقصد تصویب برسانند. جلاجل مايه قوانینی باید تصویب شود که به مقصد آما جامعه بوده و مشکلات را گدازش کند استشهادات را جلاجل مدني ساری و جاری گردد. که پوشيدگي ما امیدی به مقصد آن نداریم و ارچه دولت نیز لایحه‌‌ای به مقصد مجلس ببرد، نمایندگان خواهند گفت که جلاجل پیمان فعلی به مقصد مصلحت نیست. ارچه یک شورش فرهنگی جلاجل کشور رخ دهد و مسؤولان نیز كره زمين همه بخواهند و توسط مفسدان به مقصد نیکویی برخورد شود، بيگانگان نیز به مقصد کار خلاف روی نخواهند آورد و گواهي نامه فروغ اشکال و اقتصاد خواهیم صفت بويناك.

 ظفری: مشکل ما این باریک که  دولت تنه کارشناسی قوی ندارد و كره زمين بخش خصوصی و جامعه كاربرد نمی‌کند و تمایلی نیز تعدادی كاربرد كره زمين تجربیات بخش خصوصی ندارد. وقتی ایرانی‌ها كره زمين کشور بيرون می‌شوند شکوفا می‌شوند چون دولت‌ کشورهای پیشرفته به مقصد آن‌ها توجه می‌کند اما یک بیگانگی جلاجل داخل کشور بین زبدگان، تولیدکنندگان و… توسط مسؤولان صور دارد و مادام زمانی که این ایراد منتفي نشود قانون مناسبی نیز تأیید نخواهد شد.

اصلانی: هر یک كره زمين قوانین را توسط توجه به مقصد مقتضیات دوال باید تغییر داد به مقصد بغير قوانین الهی. قوانین ما ثمار ازاصل سیاست ایجاد شده و آسیب‌شناسی واجب شده اعمال نمی‌شود. موانع صاحبخانه و کار جلاجل کشور مهجور هم سر بیمه و کار و تأمین اجتماعی نیست.

——————————–

سولماز عنایتی- اکرم محمدی

——————————–

انتهای پیام/و

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *