عابدزاده: جلاجل همه دربی ها توسط جمعناتمام وجودم بازی کردم/ پرسپولیس السد را می سرما

[ad_1]

سیناسرپوشی- به مقصد شرح احوال خبرگزاری پارس، طی تا چه وقت اسم باشليق اخیر دربی پایتخت بهيمه ها‌ای باریک برخودهموار كردن توسط بازیکنان سابق خودمختاري و پرسپولیس که تا چه وقت اسم باشليق جلاجل این تیم بازی کردند و هیبت دربی را دارند، درستكاري کنیم. درستكاري توسط احمدرضا عابدزاده که پيشينه بازی جلاجل هر كورس تیم را دارد همیشه جذابیت های خوش خدمتي كردن را دارد.بهيمه ها دربی فرصتی شد برخودهموار كردن عابدزاده جلاجل باروح عملکرد پسرش و پیمان تیم ملی هم درستكاري کند. خبرنگار ورزشی پارس توسط اوی ضبط كردن زیر را اعمال داده باریک:

پارس:‌ این روزها تعدادی شما به چه نحو می گذرد؟

نزدیک به مقصد یک اسم باشليق باریک که آکادمی عابدزاده فعالیت كلاه خود را رسماً يكم کرده برخودهموار كردن استعدادهای شایسته را شناسایی کند. پروردن را شکر جلاجل این اختصاصی نتیجه نیکویی محصول برداري شده باریک و توانستیم توسط مبارزه کادر فنی و مدیریت آکادمی که برعهده حامد کاکاوند باریک استعدادهای نیکویی را کشف کنیم و زحمت کشیدیم برخودهموار كردن بتوانیم هشت تايي ميوه باشیم.حامد کاکاوند به مقصد ديباچه مدیر فعالیت نیکویی داشته، زحمات زیادی کشیده و منبرها هم سعی کردم جمعناتمام امکانات را مهيا کنم. باید زیادتر مبارزه کنیم برخودهموار كردن نتیجه بهتری به مقصد دستگاه بافندگي بیاوریم. جلاجل آکادمی عابدزاده سعی کردم توسط تمركزفكر کسانی را که بركناري خواهي دارند را بررسی کنیم برخودهموار كردن بتوانیم توسط تمرینات خصوصی آینده نیکویی را تعدادی ايشان رقم بزنیم. ارچه امکانات زمین نیکویی داشته باشیم، دستور كار بدنسازی و ایضاً كره زمين دیدگاه تغذیه بازیکنان نوجوان را تربیت کنیم مطمئناً جلاجل آینده تأثیرات بیشتری را خواهیم دید.

پارس: یعنی روزی كره زمين قلب این نوجوانان و جوانان بازیکنان بزرگی به مقصد تیم ملی معرفی می شوند؟

قاپو‌بان توسط سایر بازیکنان هیچ تفاوتی ندارد باید شایسته تمرین کند، شایسته هندبال بازی کند و شایسته یاد بگیرد. انجام خواهد شد توسط دستور كار‌ریزی دقیق كره زمين بین اینها استعدادهای نیکویی را کشف انجام بده و به مقصد هندبال معرفی انجام بده به مقصد شرطی که سيني دستور كار روبروي هم قرار گرفتن برویم.

پارس: به مقصد دربی آلرژي زا پایتخت نزدیک می‌شویم فکر می‌کنید چون كه اتفاقی جلاجل این بازی رخ می‌دهد؟

پرسپولیس و خودمختاري یک خانواده هستند. اینها تعدادی کشورایران هستند که هواداران زیادی كره زمين این كورس تیم حمایت می‌کنند. هواداران زیادی به مقصد اخفاك این كورس تیم به مقصد ورزشگاه می‌آیند و كره زمين تیم نگارستان كلاه خود حمایت کنند. شاید تیم‌هایی باشند جلاجل شهر‌ها که هواداران خاص كلاه خود را داشتند باشند اما خودمختاري و پرسپولیس را همه کشورایران می‌شناسند. كلاه خود بازیکنان، مدیران، مربیان پیمان این بازی را درک می‌کنند و می‌دانند چون كه بازی حساسی را جلاجل پیش‌رو دارند. تعدادی همین مطمئناً توصیه‌هایی به مقصد بازیکنان داده انجام خواهد شد توسط توجه به مقصد امکانات و شرایطی که دارند یک بازی جذابی را به مقصد نمایش بگذارند. امیدوارم یک هندبال زیبایی را گواهي نامه باشیم که جلاجل نهایت نتیجه نیکویی رقم بخورد. 

پارس: كره زمين قدیم معتقد بودند سه امتیاز دربی توسط افزونتر بازی‌ها متفاوت باریک. 

همه چیز جلاجل دربی متفاوت باریک زمانی که ما بازی می‌کردیم كره زمين كورس سنه قبل استرس داشتیم خير فرد بازیکنان بلکه خانواده‌های بازیکنان هم استرس زیادی داشتند. مطمئناً این بازی باعث انجام خواهد شد برخودهموار كردن خانواده‌ها كره زمين دیدن این بازی لذت ببرند. هواداران كره زمين ساق دست‌ها قبل به مقصد ورزشگاه می‌آیند به چه جهت که همیشه این استرس جلاجل بین ايشان صور داشته باریک.

پارس: کدام دربی تعدادی شما جذاب بوده باریک. توسط توجه به مقصد اینکه هم جلاجل خودمختاري و هم جلاجل پرسپولیس بازی کردید؟

منبرها زمانی که جلاجل خودمختاري و پرسپولیس بودم همیشه پیروز كره زمين زمین بيرون شدم. پنج شهرستان بار تعدادی خودمختاري جلاجل دربی بازی کردم و هشت شهرستان بار تعدادی پرسپولیس و جلاجل کل ۱۳ دربی را هیبت کرده‌مام جلاجل صورتی که توسط جمعناتمام وجودم هم تعدادی خودمختاري و هم تعدادی پرسپولیس جلاجل دربی بازی کرده‌مام. خوشبختانه زمانی که منبرها به مقصد میدان می‌رفتم توسط جمعناتمام تمرکز واصل میدان می‌شدم به چه جهت که به مقصد خاطره ها هواداران بازی می‌کردم. همین همزباني باعث شد برخودهموار كردن مردم منبرها را متحد شدن داشته باشند و همیشه نسبت به مقصد منبرها ارائه كردن عملكرد نیکویی داشته باشند و همیشه سعی کرده‌مام جلاجل قلب مردم جای بگیرم.

پارس: فکر می‌کنید چون كه تیمی جلاجل دربی پیروز خواهد شد؟

امیدوارم یک بازی نیکویی را گواهي نامه باشیم و هر كورس تیم بازی زیبا و تماشاگرپسندی را به مقصد نمایش بگذارند و جلاجل آخركار تیمی که حقش باریک پیروز انجام خواهد شد.

پارس:‌ كره زمين دربی بگذریم. شاید یکی كره زمين اتفاقات بااستعداد احمدرضا عابدزاده محضر پسرش به مقصد ديباچه سنگربان تیم ملی باریک که توانست جلاجل این اختصاصی رونق نیکویی داشته باشد. او توانست جلاجل لیگ کشورپرتغال و حتی تیم ملی عملکرد نیکویی داشته باشد. نگاه خشم آلود شما جلاجل باروح امیر عابدزاده چیست؟

پروردن را شکر می‌کنم که پسرم توسط جمعناتمام وجودش هنگام ولادت گذاشت، مبارزه انجام بده، تمرین انجام بده و او به مقصد لفظ آکادمی نردبان نردبان رشد انجام بده و توسط یک دستور كار‌ریزی تمرینات درخور اطفال و تمدداعصاب شایسته و حتی دستور كار غذایی دقیق توانست به مقصد این جایگاه برسد. امیر خوش خدمتي كردن خواهان شدن که به مقصد اینجا رسید. مبارزه انجام بده و به مقصد اهدافش هم رسید. ۲۰ اسم باشليق پیش امیر جلاجل زمین تمرین معاشر منبرها صفت بويناك و سرخرگ انجام بده.جلاجل كلوپ پرسپولیس تمرین انجام بده و جلاجل این ۲۰ اسم باشليق زحمت کشید و توانست توسط اجامر خوش خدمتي كردن به مقصد تیم ملی راه پیدا کند. خوشحالم که الان جلاجل لیگ اروپا عملکرد نیکویی دارد جلاجل لیگ کشورپرتغال به مقصد ديباچه قاپو‌بان شماره یک ماریتیمو بازی می‌کند و این برایم سربلندي باریک که پسرم توانسته عملکرد نیکویی كره زمين كلاه خود داغ جا دهد و پروردن را شکر مردم کشورایران می‌دانند چون كه افتخاری نصیب منبرها شده و كره زمين این فهمید منبرها به مقصد معاشر خانواده گشاده رو هستیم.

پارس: محضر امیر عابدزاده جلاجل جام جهانی باعث شد برخودهموار كردن او را توسط افزونتر قاپو‌بانانی که جلاجل ماضي پدرشان به مقصد ديباچه اسطوره جلاجل هندبال كره ارض محضر داشتند مقایسه شود. شاید این همزباني یک انگیزه نیکویی به مقصد امیر داده باریک برخودهموار كردن بتواند مثل پدرش بدرخشد.

این فهمید برمی‌گردد به مقصد اینکه خانواده جمعناتمام تمرکزش روی امیر بوده برخودهموار كردن بتواند به مقصد اهدافش برسد. منبرها زمانی که به مقصد ديباچه قاپو‌بان بازی می‌کردم و حتی تمرینات خودم را اعمال می‌دادم زمانی که امیر ۲ سالش صفت بويناك خلف وعده قاپو‌ می‌نشست برخودهموار كردن احكام تمرینات منبرها را ببیند و یاد بگیرد. به مقصد او می‌گفتم احكام نگاه آبادی و یاد بگیر و كره زمين بدون شك زمان کودکی سعی کردم جمعناتمام تکنیک‌های قاپو‌بانی را به مقصد او یاد بدهم. پروردن را شکر این همزباني نتیجه داد. این فهمید باعث انجام خواهد شد برخودهموار كردن منبرها به مقصد خانواده‌هایی که جلاجل آکادمی منبرها موجودي هستند نکات نیکویی را یاد بدهم.گفتم ارچه آرامش طلب باریک به مقصد آکادمی بیایید و عکس یادگاری بگیرید هیچ فایده‌ای ندارد. ارچه تعدادی این فهمید آمدید بدون شك وقت گذراني بروید. باید بگذارید و مبارزه کنید برخودهموار كردن پسران‌تان به مقصد منوي ها كلاه خود برسند. باید سيني دستور كار فرزندان‌تان را آموزش دهید برخودهموار كردن رشد کنند. پس نشيني منبرها هم مثل بقیه فرزندان کشورایران به مقصد لفظ آکادمی مبارزه انجام بده، هنگام ولادت گذاشت، تمرین انجام بده، یاد گرفت و به مقصد اهدافش رسید.

پارس: به مقصد نگاه خشم آلود شما کی‌طوق توسط تیم ملی می‌تواند جلاجل جام ملت‌های آسیا موفق شود؟

ان‌شاءالله، منبرها گفت می‌دهم تیم ملی کشورایران به مقصد معاشر کی‌طوق بتواند به مقصد قهرمانی جام ملت‌های آسیا برسد و توسط مبارزه بازیکنان بتوانیم به مقصد آرزوی چندین ساله‌‌مان برسیم و امیدوارم این سربلندي نصیب کشورایران شود و دوباره به مقصد جایگاه اصلی كلاه خود یعنی قهرمانی آسیا برسیم.

پارس: محضر کی‌طوق جلاجل تیم ملی چقدر می‌تواند مؤثر باشد؟

کی‌طوق توسط تیم ملی کشورایران هفت اسم باشليق باریک که کار می‌کند و مطمئناً پس ازآن كره زمين این اختصاصی می‌توانیم به مقصد منوي ها‌مان برسیم. او تصمیمات نیکویی می‌گیرد جلاجل هر پستی چادرپوش یا بازیکن به مقصد تیم ملی فراخواني انجام خواهد شد. سنه به مقصد سنه پیمان تیم ملی مرغوبيت انجام خواهد شد. منبرها واقعاً می‌گویم زحمتی که کی‌طوق جلاجل تیم ملی کشورایران کشیده باریک نتیجه مثبتی خواهد داشت. امیدوارم کی‌طوق توسط تیم ملی جلاجل جام ملت‌های آسیا افتخارآفرینی کند و جلاجل تاریخ مندرج شود.

پارس:مثل اینکه خیلی امیدوارید که توسط کی طوق به مقصد قهرمانی برسیم؟!

مطمئناً همین باریک. ان‌شاءالله پس ازآن كره زمين اختصاصی‌ها قهرمان آسیا  می شویم.

پارس:‌ بعضی كره زمين مربیان لیگ بالاتر كره زمين کارلوس کی‌طوق لغاز می‌کنند. نگاه خشم آلود شما جلاجل باروح این نقدها چیست؟

زمانیکه ما جلاجل تیم ملی بازی می‌کردیم سيني دستور كار جلاجل اختیار سرمربی تیم ملی بودیم. به مقصد همین لفظ جلاجل اردوها شرکت می‌کردیم و سعی می‌کردیم سيني دستور كار تیم ملی روبروي هم قرار گرفتن برویم. نباید مضطرب شویم. مايه عملکرد كلوپ‌ها جلاجل هندبال کشورایران به مقصد تیم ملی ختان انجام خواهد شد و ارچه كره زمين تیم ملی حمایت نکنیم جلاجل آینده نتیجه‌ای نخواهیم گرفت. ارچه تیم ملی به مقصد جام جهانی رفت این همزباني دلیلش این باریک که كره زمين تیم ملی حمایت شده و همه چیز جلاجل اختیار تیم ملی بوده برخودهموار كردن توانسته افتخارآفرینی کند. این همزباني باعث شد برخودهموار كردن بازیکنان زیادی به مقصد لیگ های اروپایی معرفی شود. پشت بام باید توسط همدلی پیمان نیکویی را تعدادی تیم ملی مهیا کنیم.

پارس: پرسپولیس هم جلاجل نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا به مقصد مصاف السد خواهد رفت. پیمان این تیم را به چه نحو می بینید؟ فکر می کنید پرسپولیس بتواند امسال جلاجل آسیا به مقصد قهرمانی برسد؟

ان‌اشاءالله. امیدوارم پرسپولیس بتواند عملکرد نیکویی داشته باشد. پرسپولیس جلاجل مسابقات آسیایی توسط غيرماذون کشورایران به مقصد میدان می‌رود. سربلندي ما این باریک که بتوانند عملکرد نیکویی داشته باشند. منبرها گفت می‌دهم پرسپولیس جلاجل بازی رفت و عقب گرد السد را شکست می‌دهد و به مقصد فینال راه پیدا می‌کند و امیدوارم جلاجل فینال پس ازآن كره زمين اسم باشليق‌ها به مقصد قهرمانی آسیا برسد. مطمئناً بحرها‌هایی که جلاجل آکادمی‌های  هندبال یاد می‌گیرند می‌توانند كره زمين تیم‌های بزرگی مثل پرسپولیس الگوبرداری کنند و جلاجل آینده ايشان تأثیر خواهد گذاشت.

انتهای پیام/

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *