عملیات نخيزگاه به مقصد روایت فرمانده ۳۵ ساله/ شکست خیال نپخته «فردا مهران، فردا شهر تهران»!

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرگزاری پارس كره زمين شهرستان بیرجند، پنجم مردادماه سالگرد عملیات نخيزگاه یکی كره زمين نمايشگاه‌های ناب مجاهدت و فداکاری مردم کشورایران و كره زمين غرورآفرین‌ترین عملیات‌‌هایی صفت بويناك که رزمندگان اسلام جلاجل مواجه نزد گروهک جنایتکار منافقین به مقصد عنایت كره زمين کیان شورش اسلامی دفاع کردند.

عملیات نخيزگاه كره زمين يكباره عملیات‌هایی صفت بويناك که جلاجل آن ناموس پرور و نسا، پیر و بالنتيجه به مقصد عنایت كره زمين کیان شورش اسلامی دفاع کردند و بازپسین برگك كره زمين کتاب جامه پرزدار دفاع مقدس را به مقصد نمایش گذاشتند، جلاجل بین شهدای نخيزگاه مدیر زخمي شدن‌جنوبی كورس شهید زیاد كره زمين دیگران می‌درخشید؛ سرداران شهید سید‌حسین موسوی‌مقدم فرمانده تخریب لشکر خصوصی شهدا و صفرعلی رضایی جانشین به گردش درآوردن ولايت‌علی‌(ع).

درست ۶ سنه پشت بام كره زمين پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای ایمنی دائم الخمر ملل كره زمين صیانت کشورایران، هم زمان ساق دست ۱۴:۳۰ سوم مرداد اسم باشليق ۱۳۶۷ منافقین و ارتش کشورعراق به مقصد تصور اینکه اوضاع داخلی کشورایران اسقاط باریک عملیات مشترک كلاه خود را توسط هجوم زمینی كره زمين مسیر سرپل زخرف و كره زمين جنوب گردنه پاتاق (نزدیکی سرپل زخرف) ابتر شدن و به مقصد چشم شهر کرند پیشروی کردند.

آشنایی توسط شهید صفرعلی رضایی

شهید صفرعلی رضایی جلاجل روستای نوگیدر شهر شهرستان بیرجند دیده به مقصد كره ارض گشود، تحصیلات ابتدایی را جلاجل زادگاهش به مقصد تكميل رسانید و پس ازآن در عوض آدم كردن تحصیل به مقصد شهرستان بیرجند آمد،‌ اسم باشليق آخركار دبیرستان صفت بويناك که مبارزات مردم علیه رژیم پهلوی عزايم گرفت، اوی كره زمين يكباره کسانی صفت بويناك که جلاجل اعتراض سياسي و راهپیمایی‌ها شرکت فعال داشت.

جلاجل خاتمه دوران سربازی به مقصد عضویت رژيمان پاسداران شورش اسلامی درآمد و توسط سرخرگ كلنجار تحمیلی جلاجل جبهه محضر فعال داشت و جلاجل عملیات‌های مختلف كره زمين يكباره والفجر مقدماتی، والفجر ۱، کربلای ۵ و۱۰ شرکت نمود.

جلاجل عملیات والفجر ۹ كره زمين ناحیه دستگاه بافندگي مجروح شد و مدتی معاف به گردش درآوردن ولايت علی(ع) صفت بويناك، توسط اینکه زیادتر اوقات كره زمين كاشانه و خانواده‌اش گرد هم آمدن صفت بويناك سعی می‌انجام بده که شريفه و فرزندانش را كره زمين كلاه خود راضی نگه دارد و آن گونه‌ای كره زمين یاد خانواده‌اش غافل نمی‌شد و همين به مقصد همسرش در عوض تربیت فرزندان تأکید داشت.

كره زمين دفاع برخودهموار كردن گواهي 

وقتی نبا پذیرش قطعنامه شورای ایمنی دائم الخمر ملل به مقصد گوش صفرعلی رضایی رسید بی‌صفت براق شد و جلاجل بي آرامي خلف درنگ كردن كره زمين قافله یارانش گریست، اما این آخركار راه نيستي، چندی نگذشت که منافقین ميهن فروش توسط طناب انداختن نپخته نفوذ به مقصد میهن كره زمين مرزهای غربی واصل کشور شدند و عملیات نخيزگاه ابتر شدن و صفرعلی نیز جلاجل این عملیات شرکت انجام بده و مردانه جنگید.

صفرعلی رضایی پشت بام كره زمين هشت اسم باشليق خدمتگزار و دفاع به مقصد تاریخ ۱۳۶۷/۵/۶ جلاجل حدب‌های زيبايي پررونق اسلام‌پررونق مغرب به مقصد دستگاه بافندگي منافقین و مزدوران ايمن سازي وطن، تيرخور رگبار مسلسل آرامش طلب گرفت و عقبه پشت بام كره زمين رشادت‌های فراوان جلاجل عملیات نخيزگاه توسط منافقین کوردل به مقصد گواهي رسید.

خبرگزاری پارس جلاجل عسرالنفس چهلمین سالگرد عملیات غرورآفرین نخيزگاه گفت‌وگویی توسط یکی كره زمين رزمندگان موجودي جلاجل عملیات غرورآفرین نخيزگاه و همرزم شهید صفرعلی رضایی اعمال داده باریک.

ماجرای عملیات نخيزگاه كره زمين زبان فرمانده ۳۵ ساله

علی دوستی فرمانده به گردش درآوردن الغدیر جلاجل عملیات نخيزگاه باریک، به مقصد كلام اوی، جلاجل عملیات نخيزگاه كورس به گردش درآوردن ولايت علی(ع) به مقصد فرماندهی محمدرضا لجين‌ای و به گردش درآوردن الغدیر به مقصد فرماندهی علی دوستی محضر داشت، زمانی که علی دوستی فرماندهی این به گردش درآوردن را برعهده داشت ۳۵ اسم باشليق صحنه داشت.

اوی توسط تعبیر اینکه منافقین كره زمين عملیات نخيزگاه به مقصد ديباچه عملیات «فروغ جاویدان» یاد می‌کردند، تعبیر انجام بده: عملیات نخيزگاه سه سنه به مقصد درافتادن انجامید و عقبه جلاجل پنجم مردادماه ۱۳۶۷ توسط ص فآرايي «یا علی» و به مقصد منظور مقابله توسط نیروهای گروهک منافقین جلاجل شهربان اسلام‌پررونق مغرب و کرند مغرب جلاجل مدیر شهر کرمانشاه ابتر شدن شد.

خیال نپخته «فردا مهران، فردا شهر تهران»!

فرمانده به گردش درآوردن الغدیر جلاجل عملیات نخيزگاه توسط اشاعت به مقصد اینکه جلاجل سوم مردادماه ۱۳۶۷ منافقین و تشكيلات سياسي نشوز کشورعراق توسط خیال اینکه نیروی دفاعی و ارتش جمهوری اسلامی پشت بام كره زمين هشت اسم باشليق كلنجار تحمیلی گريبانگير بي قوتي و ناتوانی شدند اقدام به مقصد مطرود گشتن عملیات نخيزگاه کردند، اضافه انجام بده: شعار اصلی آن‌ها جلاجل این عملیات «فردا مهران، فردا شهر تهران» صفت بويناك.

دوستی اضافه انجام بده: عدو قصد داشت توسط اشغال شهرهای مرزی واصل کشور شود که توسط محضر به مقصد وقت گذراني نیروهای مردمی و جانفشانی رزمندگانی چون شهید شیرازی و شوشتری گروهک تروریستی منافقین و تشكيلات سياسي نشوز کشورعراق جلاجل بغاز چادرپوش زبر(بغاز نخيزگاه) شکست سختی خورد.

خیال‌های واهی عدو جلاجل عملیات نخيزگاه

اوی به مقصد خیال‌های نپخته و واهی عدو جلاجل عملیات نخيزگاه اشاعت انجام بده و توسط تعبیر اینکه عدو پایان شورش اسلامی را جلاجل هوش كلاه خود تداعی کرده صفت بويناك، هزیمت داد: عدو گمان می‌انجام بده که مردم كره زمين كلنجار كم توان شده و ارچه واصل کشور شوند باروح پيشواز مردم آرامش طلب خواهند گرفت، اما خير فرد اینگونه نشد، بلکه مردم كلاه خود نیز به مقصد میدان آمدند.

فرمانده به گردش درآوردن الغدیر جلاجل عملیات نخيزگاه توسط اشاعت به مقصد اینکه ارتش کشورعراق برخودهموار كردن شهربان کرند مغرب پیش وارد به ذهن صفت بويناك به مقصد دستور كار منافقین اشاعت انجام بده و گفت: آن‌ها فکر می‌کردند برخودهموار كردن شهربان‌ای که ارتش کشورعراق پیش وارد به ذهن، مردم به مقصد پيشواز آن‌ها خواهند رفت، اما مردم توجهی به مقصد آن‌ها نمی‌کردند و مانع پیشروی آن‌ها شدند، برخودهموار كردن جایی که همین مردم نیروهای بسیج، رژيمان و ارتش را حمایت و مانع كره زمين پیشروی عدو می‌شدند.

فرجام منافقین؛ محاسباتی که برعکس جواب يابي داد

دوستی توسط تأکید ثمار اینکه محاسبات عدو جلاجل اخبار توسط کیفیت داخلی کشور کشورایران برعکس جواب يابي داد، تبیین انجام بده: مسعود و مریم رجوی كره زمين سراسر کیهان نیروهای كلاه خود را آورده و جلاجل سربازخانه اشرف سازماندهی و به مقصد قصد شهر تهران حرکت کردند که جلاجل ۳۴ کیلومتری شهر کرمانشاه توسط شکستی توام با رسوايي روبه‌رو و میدان را خالی کردند.

اوی توسط اعلام اینکه دائم الخمر‌های بین‌المللی هیچ اقدامی را جلاجل محکومیت هجوم بردن منافقین به مقصد کشور کشورایران اعمال نداند، چراکه جمعناتمام دستور كار‌های این مبارزه كره زمين جانب خودشان تدارک دیده شده صفت بويناك، اضافه انجام بده: منافقین سراسر کیهان را جلاجل شکل ۲۵ تیم سازماندهی شده كره زمين مرثيت خسروی واصل کشور کردند و جمعناتمام هدفشان فتاده وزیر ها ديسيپلين و كره زمين بین جابه جايي شورش اسلامی صفت بويناك.

مردم بیدارند/ به مقصد هلاکت رسیدن منافقین؛ معجز الهی

فرمانده به گردش درآوردن الغدیر جلاجل عملیات نخيزگاه توسط تعبیر اینکه منافقین نگرنده بودند که کار جمهوری اسلامی را جلاجل شهر تهران به مقصد پایان برسانند، مطرح انجام بده: عدو غافل كره زمين این صفت بويناك که مردم بیدارند و اسلام، شورش و دین كلاه خود را متحد شدن دارند و هیچ هنگام ولادت تسلیم گروهک‌های تروریستی نخواهند شد.

دوستی اعلام انجام بده: جلاجل ابتدای عملیات نگرانی‌های زیادی داشتیم و بيم شدید ثمار ما منتصر شده صفت بويناك که جلاجل این حین شهید صیاد شیرازی و اميرالجيشي شوشتری سریع‌السیر كلاه خود را به مقصد شهربان مغرب رساندند.

اوی توسط اعلام اینکه گرچه منافقین كره زمين پشتیبانی‌های کامل كام روا و پيش رو به مقصد تجهیزات بودند، اما به مقصد لطف داروي تقويتي منافقین همسايگي برگك جلاجل فصل مهرگان فرو می‌ریختند و اکثر نیروهای منافقین به مقصد هلاکت رسیدند، اعلام انجام بده: ما نباید مدعی این شویم که ما کاری اعمال دادیم، پیروزی دايگي توجهی که نصیب رزمندگان اسلام شد معجز الهی و بهترین مژدگانی در عوض رزمندگان صفت بويناك.

انتهای پیام/ذ

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *