«غیرت ملی»، کلیدواژه امامان جمعه تعدادی كمال يابي شعار اسم باشليق/ تأکید جدی ثمار كاربرد كره زمين پیشنهاد ایرانی توسط بي همسري ملی

[ad_1]

به مقصد شرح احوال سردبیری مدیر‌های خبرگزاری پارس، اولین نماز جمعه اسم باشليق ۱۳۹۷ جلاجل حالی توسط محضر پرشور مردم خداجو و ولایی کشورایران اسلامی جلاجل اقصی نقاط کشور برگزار شد که وعظ‌های امامان جمعه زیادتر شهرك نشين آسه اي شعار «حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی» و لزوم همراهی مردم و مسؤولان تعدادی كمال يابي آن صفت بويناك.

واژه «غیرت» جلاجل میان جملات چندی امامان جمعه پررنگ‌نمناك باریک و این نکته را به مقصد مخاطره ها یادآوری می‌کند که باید جلاجل حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی غیرت ملی داشته باشیم، چراکه مخاطبان شعار اسم باشليق مقام معظم رهبری، مردم هم هستند؛ جلاجل اینصورت عدیده كره زمين مشکلات بیکاری و معیشت جوانان و خانواده‌ها منتفي انجام خواهد شد.

* جلاجل مقابل فشارهای بیگانه باید به مقصد كلاه خود متکی باشیم

ولايت جمعه معاذاله شهر اصفهان توسط تبیین اینکه رهبر معظم شورش امسال را اسم باشليق حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی نامگذاری کردند، تقریر انجام بده: جلاجل مقابل فشارهای بیگانه باید به مقصد كلاه خود متکی باشیم، ارچه کشور بخواهد مستقل باشد باید به مقصد كلاه خود اتکا کند، جلاجل این راستا مردم باید کالاهای ایرانی بخرند.

دليل‌الاسلام محمدتقی رهبر اضافه انجام بده: باید به مقصد فرهنگ، دستاوردهای دین و شورش، غیرت ملی و … تکیه کنیم و به مقصد این شعار امسال رهبر معظم شورش و سایر سخنانشان عنایت خصوصی‌ای داشته باشیم.

* غیرت دینی و ملی مردم اجازه خرید پیشنهاد خارجی به مقصد آنان نمی‌دهد/ مسؤولان جلوی غيرقانوني پیشنهاد خارجی را بگیرند

ولايت‌ جمعه مشهد مقدس تقریر انجام بده: مقام معظم رهبری شعار اسم باشليق را «حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی» اعلام کردند، موانع و کیفیت ايفا را نیز فرمودند و مخاطره ها را نیز معین کردند، ارچه بازهم این اسم مكلف باروح توجه آرامش طلب نگیرد، تعدادی کشور مشکل ایجاد می‌کند.

آیت‌الله احمد علم‌الهدی، مسؤولان و کارگزاران ديسيپلين را مخاطره ها اولا فرمایشات رهبری حالی و افزود: ارچه مسؤولان قاپو کشور را به مقصد روی پیشنهاد خارجی نبندند و کشور ۸۰ میلیونی را بازارگاه پیشنهاد خارجی کنند، ميوه نارس انجام خواهد شد كره زمين پیشنهاد ایرانی حمایت انجام بده؟ وقتی توسط غيرقانوني، جنس خارجی به مقصد نصف قیمت واصل کشور انجام خواهد شد و فضای هم چشمي كردن را كره زمين پیشنهاد ایرانی می‌گیرد، به مقصد مردم بگوییم جنس كم ارزش خارجی را نخر و جنس گران‌نمناك ایرانی تحصیل آبادی؟ نيرنگ ساز وجود داشتن قاپو‌های مملکت به مقصد روی غيرقانوني این کار را توسط اشکال داخلی کرده باریک.

اوی تأکید انجام بده: غیرت دینی و ملی مردم اجازه نمی‌دهد پیشنهاد خارجی بخرند؛ آنان که دین‌دار و متدین‌بضع، غیرت دینی اقتضا نمی‌کند جنس خارجی بخرند و آنان که علاقه‌مند به مقصد کشور و این پيمان‌وخاک هستند، غیرت ملی اجازه نمی‌دهد جنس غیر ایرانی بخرند.

نماینده ولی‌فقیه جلاجل زخمي شدن رضوی متذکر شد: خریدن یک لباس خارجی توسط صور لباس ایرانی، یعنی پولی را كره زمين جیب کارگر ایرانی بيرون وزیر ها، او و خانواده‌اش را به مقصد خاک تنگ راه مقيم كردن باریک.

* حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی فریضه همه مردم و مسؤولان باریک/ جوانان سیاست‌های راهبردی رهبری را پیش می‌برند

 ولايت جمعه شهرری توسط اشارت به مقصد غيرماذون‌گذاری اسم باشليق ۹۷ كره زمين صیانت مقام معظم رهبری به مقصد ديباچه اسم باشليق حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی تبیین انجام بده: ثابت شدن كشته شدن شعار امسال نیازمند بایدهایی باریک، مسؤولیت دائم الخمر استاندارد كره زمين همه نظام ارباب رعيتي‌های اجرایی خطیرتر و پراهمیت‌نمناك باریک و باید توسط نظارت دقیق ثمار کیفیت کالاهای اشکال داخل، مردم را تعدادی خرید این کالاها ترغیب کند.

دليل‌الاسلام عبدالعلی ابراهیمی تاکید انجام بده: كمال يابي شعار اسم باشليق یعنی مبارزه توسط اسراف، مدعا ملت هم جلاجل كاربرد پیشنهاد ایرانی باید منطبق ثمار مايه و شاخص‌های حاکم جلاجل جامعه باشد، حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی تکلیفی باریک که ثمار كفالت تمامی مردم و مسؤولان ديسيپلين آرامش طلب گرفته باریک، چراکه توسط حمایت كره زمين پیشنهاد داخلی كره زمين موانع اقتصادی ایجاد شده توسط دشمنان خیزاب کنیم.

* جوانان جلاجل حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی پیشگام باشند

ولايت جمعه شهر تبریز توسط اشارت به مقصد تأکیدات رهبر معظم شورش تعدادی سعيد به مقصد پیشنهاد ایرانی اشعاركننده انجام بده: باید همه كره زمين پیشنهاد ایرانی حمایت و كاربرد کنند به مقصد طوریکه رهبر فرزانه شورش كره زمين جوانان خواستند مادام جلاجل اظهاروجود‌های مختلف و جلاجل اسم پري زده پیشنهاد ایرانی پیشگام باشند.

دليل‌الاسلام‌ سیدمحمدعلی خاندان ها‌هاشم آدم كردن داد: ص فآرايي موفقیت کشورایران و ایرانی جلاجل مناقشه اقتصاد مقاومتی عبارت باریک كره زمين اهمیت به مقصد اشکال داخلی به مقصد طوریکه  اشکال ملی تقویت شود، چراکه مهجور اشکال اهمیت ندارد، بلکه باید كره زمين ايشان كاربرد نیز شود مادام بتوان مشي‌های مثبتی جلاجل راستای كمال يابي بخشیدن به مقصد اقتصاد مقاومتی اعمال دهیم.

نماینده ولی فقیه جلاجل آذربایجان‌شرقی اضافه انجام بده: توسط اهمیت به مقصد اشکال داخلی مشکل اقتصادی و بیکاری نیز گدازش انجام خواهد شد و به مقصد پيامدها آن جهش بااستعداد جلاجل رفع مشکلات اقتصادی و ترقی کشور را مثال می‌شویم

خاندان ها‌هاشم ديباچه انجام بده: حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای فرمودند که هر اسم باشليق شعارها را زیادتر جرم بخش به مقصد مسؤولان اعلام می‌کنم، اما امسال هم جرم بخش به مقصد مسؤولان و هم به مقصد مردم می‌گویم مادام كره زمين تولیدات داخلی حمایت شود.

* امسال باید به مقصد لفظ جدی اسم باشليق تبلیغ و حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی شود

ولايت جمعه معاذاله شهرستان اهواز توسط اشارت به مقصد گلچين شعار اسم باشليق ۹۷ كره زمين صیانت مقام معظم رهبری، گفت: امسال باید به مقصد لفظ جدی و عملی اسم باشليق تبلیغ و حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی شود.

دليل‌الاسلام میراحمدرضا حاجتی یادآور شد: دولت جلاجل این زمینه باید كره زمين پیشنهاد ایرانی حمایت کند، تولیدکنندگان کیفیت محصول كلاه خود را ارتقا دهند، مادام جایی که امکان دارد قیمت را کاهش دهد و اسم پري زده‌کنندگان نیز کمی کوتاه بیایند و نسبت به مقصد كاربرد كره زمين پیشنهاد ایرانی سعيد بورزند.

* خرید پیشنهاد ایرانی حمایت كره زمين خودکفایی و غیرت ملی باریک

ولايت جمعه معاذاله ساری درزمينه نامگذاری شعار اسم باشليق گفت: مردم مخاطره ها اصلی هستند چراکه سرنوشت کشور به مقصد دستگاه بافندگي خودمان باریک و توسط خرید پیشنهاد ایرانی می‌توانیم سيكل کشور را بچرخانیم و حمایت كره زمين نیروی کار و ابتکار و سرمایه و سرمایه‌گذاری، حمایت كره زمين خودکفایی و غیرت ملی باریک و اتحاد ملی تعدادی شکست دشمنان باریک.

دليل‌الاسلام محمد قاسمی توسط تبیین اینکه کارخانه‌داران داخلی نسبت به مقصد کیفیت اقلام داخلی توجه داشته باشند، آدم كردن داد: کالاهای خارجی توسط تبلیغات خیر و مقفل‌بندی خیر می‌درخشد و کالاهای ایرانی هم باید شکیل باشند.

* توجه به مقصد اقتصاد مقاومتی جلاجل کنار حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی سرلوحه کار مدیران باشد

ولايت جمعه زاهدان گفت: جلاجل این ۱۰ اسم باشليق اخیر بااستعداد‌ترین اسم مكلف کشور كره زمين نگاه مقام معظم رهبری گدازش مشکلات و اقتصاد مملکت بوده و فرمودند شعار اسم باشليق یک کار بی‌فایده نیست و همینطور که شعار امسال گلچين شده، اما هنوز باید اقتصاد مقاومتی و اشکال داخلی باروح توجه باشد و همه می‌دانند که عدو كره زمين ضربه نواختن به مقصد کشور دستگاه بافندگي نکشیده باریک.

آیت‌الله عباسعلی سلیمانی تبیین انجام بده: دولتمردان و مردم فریضه دارند دستگاه بافندگي به مقصد دستگاه بافندگي هم تعدادی اقتصاد، اشکال ملی و حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی مبارزه کنند.

* مردم کهگیلویه وبویراحمد توسط غیرت و بيكارگي به مقصد فرمان نوروزی رهبری لبیک می‌گویند

ولايت جمعه شهرستان یاسوج به مقصد شعار اسم باشليق و فرمان نوروزی مقام معظم رهبری اشارت انجام بده و گفت: ملت کشورایران و مردم مدیر باید توسط غیرت و تعصبی که جلاجل صور كلاه خود دارند خرید پیشنهاد داخلی را به مقصد لفظ همه‌جانبه جلاجل نحو کار كلاه خود آرامش طلب دهند.

دليل‌الاسلام سید علی اصغر حسینی جلاجل اسم مورد حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی تاکید انجام بده: تولیدکنندگان هم امتعه توسط کیفیت اشکال کنند مادام مردم مفتخرشدن پیشنهاد خارجی نروند.

* دولت‌مردان جلاجل راستای حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی مشي بردارند

ولايت جمعه معاذاله شهرستان اراک توسط اشارت به مقصد غيرماذون‌گذاری اسم باشليق توسط مقام معظم رهبری به مقصد  ديباچه اسم باشليق حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی گفت: كره زمين همه دولت‌مردان خواستاریم که جلاجل راستای حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی مشي بردارند و فرمایشات مقام معظم رهبری را عملی کنند.

دليل‌الاسلام قاسم عبدالهی آدم كردن داد: قانون تجبر جلاجل کشورایران درخور اطفال نیست، باید دولت‌مردان آن را تنقیح کنند، چراکه آرامش طلب نیست ارچه کارخانه‌ای تضعیف شد، ورشکستگی آن اعلام شود، باید نگرنده به مقصد راه نارايج كردن سيكل آن مشي برداشت.

* هرآينگي همراهی مردم و مسؤولان تعدادی كمال يابي شعار اسم باشليق ۹۷

نماینده ولی فقیه جلاجل مدیر البرز توسط اشارت به مقصد اینکه مقام معظم رهبری بیشترین تأکیدات جلاجل صوب اجرایی كشته شدن شعار اسم باشليق را ثمار روی مردم داشته‌بضع، یادآور شد: ارچه به مقصد بیانات و فرامین رهبری گوش ورا دهیم به مقصد‌ لفظ جهشی ترقی خواهیم انجام بده.

آیت‌الله محمدمهدی حسینی‌همدانی تبیین انجام بده: مسؤولان نیز جلاجل تأکیدات رهبر معظم شورش وعاء پررنگی را ایفا می‌کنند و باید مردم کشورایران اسلامی جلاجل صوب كمال يابي شعار اسم باشليق جاری همراهی کنند.

* «حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی» یعنی اقتصاد اولویت کشور باریک

ولايت جمعه معاذاله شهر بیرجند به مقصد گلچين شعار كره زمين صیانت رهبر معظم شورش اسلامی اشارت انجام بده و تبیین داشت: «حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی» یعنی اقتصاد اولویت کشور باریک و مردم و مسؤولان باید به مقصد این بااستعداد توجه خصوصی‌ای داشته باشند.

دليل‌الاسلام‌ والمسلمین سید محمدباقر عبادی توسط اعلام اینکه دشمنان هنوز كره زمين تحریم‌های اقتصادی و اقتصاد کشورایران ناامید نشده‌بضع، مطرح انجام بده: حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی دربرگیرنده اقتصاد مقاومتی و اشتهازا باریک.

اوی توسط تبیین اینکه باید مادام جایی که می‌توانیم پیشنهاد ایرانی بخریم، اعلام انجام بده: باید خرید پیشنهاد ایرانی فرهنگ‌سازی شود و به مقصد مسكر ملی درآید.

ولايت جمعه معاذاله شهر بیرجند تشریح انجام بده: جلاجل راستای حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی تولیدکنندگان باید کیفیت محصوله را فوق برده و قیمت‌ها را کمتر کنند و دولت نیز جلوی واردات بی‌رویه را بگیرد.

عبادی، قيمت‌ها و شعارهای شورش را یکی كره زمين دستاوردهای شورش اسلامی حالی و اعلام انجام بده: آنچه مانع ترقی کشورایران انجام خواهد شد گروهي توجه به مقصد اقتصاد مقاومتی باریک، دولت جلاجل این حیطه موفق نبوده و باید جلاجل این زمینه مبارزه بیشتری اعمال دهد.

* همه باید تعدادی كمال يابي شعار امسال واصل میدان شویم

نماینده ولی فقیه جلاجل مدیر شهر کرمانشاه توسط تبیین اینکه رهبر معظم شورش بخشنامه اقتصاد مقاومتی را صادر فرمودند، تاکید انجام بده: معظم‌له امسال را اسم باشليق حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی غيرماذون‌گذاری فرمودند و همه ما باید تعدادی كمال يابي شعار اسم باشليق واصل میدان شویم.

آیت‌الله شیخ مصطفی علما آدم كردن داد: مقام معظم رهبری بالنتيجه‌ها را سرمایه کشور تبیین فرمودند و كره زمين تا چه وقت اسم باشليق پیش تاکنون ثمار روی مباحث اقتصادی تأکید دارند.

* خرید پیشنهاد ایرانی به مقصد ديباچه یک گردن آويز فخرآميز جلاجل جامعه قلمداد ‌شود

ولايت جمعه شهر ارومیه ديباچه انجام بده: باید جلاجل سالی که مزین به مقصد اسم باشليق حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی توسط توجه به مقصد فرمایشات رهبر معظم شورش اسلامی باریک، به مقصد این شعار اسم باشليق توجه واجب شده لفظ گیرد، چراکه حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی همسايگي یک حرام توشه شرعی باریک و همه مسؤولان باید به مقصد اشکال داخلی و دوری كره زمين اسم پري زده جنس خارجی بيكارگي داشته باشند.

دليل‌الاسلام سیدمهدی قریشی تبیین انجام بده: كره زمين صیانت افزونتر تولیدکنندگان داخلی نیز باید به مقصد افزایش کیفیت امتعه كلاه خود والامنشي داشته باشند و در عرض مسؤولان ديسيپلين جمهوری اسلامی کشورایران باید كره زمين خریدهای چمدانی كلاه خود كره زمين کشورهای همسایه خودداری کنند.

اوی توسط تأکید ثمار اینکه خرید پیشنهاد داخلی یک گردن آويز فخرآميز جلاجل جامعه قلمداد انجام خواهد شد، افزود: جلاجل این اخبار باید نسبت به مقصد كاربرد كره زمين کالاهای داخلی سعيد شود.

انتهای پیام/ذ

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *