مسافر ۲۶۰ میلیون دلاری برخودهموار كردن خودکفایی کشورایران جلاجل اشکال بنزین

[ad_1]

خبرگزاری پارس؛ ستاره خلیج پارس که مهجور پالایشگاه میعانات گازی کشور باریک، توسط ظرفیت اشکال يوميه ۳۶ میلیون لیتر بنزین توسط کیفیت تبيره «یورو four» و ۱۴ میلیون لیتر گازوییل، گامی مهتر جلاجل راستای کاهش نپخته فروشی، توقف واردات بنزین و در عرض کاهش ضربه‌پذیری جلاجل روبه رو تحریم فروش نفت شمرده می شود. قيمت‌افزوده پالایشگاه‌های میعانات گازی زیاد كره زمين پالایشگاه‌های نفتی باریک و كره زمين صیانت افزونتر اشکال زیاد كره زمين ۷۵ درصد بنزین و نفت‌رخت شو كره زمين آزمایش پالایشگاه ازجمله توجیهات اقتصادی در عوض اعمال پروژه باریک؛ آن‌هم جلاجل پیمان موجود که بنزین وارداتی اشاره با گوشه چشم اسفندیار اقتصاد کشور شده باریک.

درسال ۸۹ و جلاجل شرایطی که واردات بنزین کشور زیاد كره زمين ۱۰ میلیون لیتر جلاجل سنه صفت بويناك؛ تحریم آن اجرایی شد. مسئولین وزارت نفت توسط واردکردن تا چه وقت پتروشیمی به مقصد زنجیرة اشکال بنزین توانستند این تحریم را بی‌تاثير کنند. كره زمين بدون شك زمان هم مشخص صفت بويناك که پتروشیمی‌ها موقتاً به مقصد کمک به هدف نخوردن اشکال بنزین وارد به ذهن‌بضع و باید ويد‌ای اندیشید برخودهموار كردن کشوری که مهتر‌ترین ذخایر نفت و رخت شو كره ارض را دارد نیاز به مقصد واردات بنزین نداشته باشد.

مهر ۸۸، کراچیان مجری سابق پالایشگاه، كره زمين واگشايي پالایشگاه ستاره خلیج‌پارس جلاجل اسم باشليق ۹۰ نبا داد. به مقصد همین دلیل و توسط توجه به مقصد‌اضافه كشته شدن تحریم، جمعناتمام نگاه‌ها به مقصد سمت پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج‌پارس موردتوجه شد. چون جلاجل لفظ واگشايي آن، علاوه ثمار منتفي وزیر ها نیاز کشور به مقصد واردات بنزین، توسط اضافه كشته شدن توان اشکال ۳۶ میلیون لیتر جلاجل سنه، کشورایران به مقصد یکی كره زمين مهتر‌ترین صادرکنندگان بنزین تبدیل می شد.

پالایشگاه ستاره خلیج‌پارس جلاجل ۲۵ کیلومتری شهر شهرستان بندرعباس و جلاجل کنار پالایشگاه نفت این شهر، جلاجل حلول كننده صنع باریک. این پالایشگاه میعانات گازی را به مقصد محصولاتی مثل بنزین و گازوییل تبدیل می‌کند. میعانات گازی مایعی وهاج و باارزش باریک که هم نشين توسط برداشت رخت شو طبیعی كره زمين میادین به مقصد‌لفظ اجتناب‌ناپذیر برگيري انجام خواهد شد. جلاجل کشورایران يوميه ۵۱۶ هزار بشکه میعانات گازی برگيري انجام خواهد شد درحالیکه درحال موجودي هیچ پالایشگاه تبدیل میعانات گازی به مقصد بنزین درکشور صور ندارد. درنتیجه بخش اصلی آن صادر انجام خواهد شد و جلاجل مقابل توسط هزینه بیشتری خریداری بنزین موردنیاز تأمین انجام خواهد شد.

جلاجل پیمان عادی، فروش میعانات گازی حتی كريه‌نمناك كره زمين فروش نفت و رخت شو باریک؛ به دلیل اینکه کمتر کشوری جلاجل كره ارض پالایشگاه میعانات گازی دارد. این امر مشتریان این محصول را بسیار محصول می‌کند. جلاجل زمان عزايم خوگرفتن تهدیدها وزارت نفت زیاد كره زمين نفت نپخته توسط مشکلات جدی درفروش میعانات گازی مواجه شد. جلاجل این پیمان کشور مجبور شد میعانات گازی را جلاجل مخازن سرپوشیده یا نفتکش‌ها ذخیره کند و زمانی به مقصد دلیل محصول وجود داشتن مخازن و هزینه بالای نگهداری مجبور به مقصد احراق این هيئت باارزش یا کاهش معیار اشکال رخت شو شد. هزینة ماهیانه ۷۰ دلار جلاجل پريان، در عوض ۶۰ میلیون بشکه میعانات گازی موجود جلاجل شناورهای خلیج‌پارس، رقمی دايگي‌توجه به مقصد نمره می‌رفت. جلاجل چنین شرایطی ستاره خلیج‌پارس، یک تیر و كورس داغ جا مشکل بنزین و میعانات بوده و هست.

زمان پیش بینی شده به مقصد پایان رسید اما وعده مسئولان در عوض تكميل پروژه جلاجل اسم باشليق ۹۰ ثابت شدن نشد و این پروژه مهجور ۴۰ درصد ترقی انجام بده. جلاجل اسم باشليق ۱۳۹۱ رستم قاسمی به ‌دست آوردن سابق نفت پایان اسم باشليق ۹۲ را زمان ثنايا‌برداری كره زمين فاز اولا پالایشگاه اعلام انجام بده اما دولت جدید این پروژه را مهجور توسط ۷۴ درصد ترقی، درحالی‌که حتی فاز اولا آن‌هم واگشايي نشد؛ تحویل گرفت. شهریور ۹۲ بیژن شهرستان زنگنه طي لغاز شدید كره زمين روند ترقی این پروژه جلاجل دولت قبل، تکمیل آن را كره زمين نغن ليمو حرام توشه‌نمناك حالی و كره زمين تکمیل فاز اولا پالایشگاه جلاجل اسم باشليق ۹۳ نبا داد اما شتاب ترقی پروژه نسبت به مقصد قبل به مقصد جای افزایش، کندتر هم شد و ثنايا‌برداری كره زمين پالایشگاه مکرراً به مقصد تعویق افتاد. نیمه اولا ۹۴، نیمه دوم ۹۴، نیمه اولا ۹۵، نیمه دوم ۹۵ سایر وعده‌های به ‌دست آوردن نفت در عوض واگشايي پالایشگاه صفت بويناك که یک به مقصد یک گذشت و نيستي سرمایه کافی و گروهي دسترسی به مقصد تجهیزات باروح نیاز، آن هم به مقصد دلیل تحریم، علت اصلی به مقصد تعویق محذوف پروژه محسوب می‌شد. درحالی‌که مسئولین وزارت نفت در عوض تأمین بنزین وارداتی موفق به مقصد گردش كردن تحریم‌ها شدند و طی اسم باشليق‌های ۹۲ برخودهموار كردن ۹۵، زیاد كره زمين four میلیارد یورو مصرف آن کردند اما گروهي توانایی آنان در عوض تأمین قطعات باروح نیاز پالایشگاه و تأمین کشورمالی آن، تأمل برانگیزاست.

مناجاتگري كردن تأمین کشورمالی پروژه

به مقصد صفت منسوب به طوس کلی روند تأمین کشورمالی این پروژه به مقصد گزارش ها زیر باریک: جلاجل اسم باشليق‌های ۸۶ برخودهموار كردن ۸۹ كورس طوق واگذاری ۷۰ درصد finance به مقصد چشم خارجی و نسيه كره زمين صندوق توسعه ملی و سایر نهادها پیگیری شد که اولی بی‌نتیجه صفت بويناك و دومی به مقصد حقيرشمردن کامل نرسید برخودهموار كردن اینکه جلاجل اسم باشليق ۹۱ توسط تزریق ۱ میلیارد دلار توسط وزارت نفت، توسعه پالایشگاه كره زمين كله دار گرفته شد. جلاجل اسم باشليق ۹۳ نیز اختصاص ۶۵۰ میلیون یورو توسط صندوق توسعه كره زمين طریق بانک ملت، آرامش طلب صفت بويناك گره این مشکل را بگشاید که مهجور ۲۵۰ میلیون یورو آن برخودهموار كردن اسم باشليق ۹۵ حقيرشمردن یافت. جلاجل انتهای اسم باشليق ۹۵ پخش ۳۰۰ میلیارد ده هزار دينار اوراق قبلي و پيشواز بی‌نظیر مردم جلاجل خرید چندثانیه‌ای اوراق، راهکار فوق‌العاده‌ای صفت بويناك که متأسفانه آدم كردن پیدا نکرد. بالأخره پس ازآن كره زمين وعده و وعیدهای مکرر، اردیبهشت ۹۶ فاز اولا پالایشگاه واگشايي شد و فاز كورس و سه آن هنوز به مقصد تكميل نرسیده باریک. مجریان پروژه كولاك ۹۶، معیار تعادل واجب شده در عوض پایان آن را ۲۶۰ میلیون یورو اعلام کرده و كره زمين نحو خصوصی رییس خلق به مقصد صندوق توسعه ملی در عوض تأمین این تعادل نبا دادند.

 به مقصد كلام دوستی، جلاجل لفظ اجرایی كشته شدن نحو خصوصی رییس خلق در عوض تأمین کشورمالی باروح نیاز كره زمين مقام صندوق توسعه ملی، يك جهت بنزین سازی فاز ۲ برخودهموار كردن اردیهشت ۹۷ و فاز three پالایشگاه نیز برخودهموار كردن پایان شهریور ۹۷ به مقصد ثنايا‌برداری خواهد رسید. این پروزه لفظ حرام‌حلول كننده زیاد كره زمين four میلیارد یورو هزینه برداشته‌باریک و درحالی اشاره با گوشه چشم‌ها به مقصد واگشايي بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی كره ارض دوخته شده باریک که هر سنه تاخیر جلاجل واگشايي آن، زیان ۲۰ برخودهموار كردن ۳۰ میلیون یورویی ثمار کشور تحمیل می‌کند و در عرض اسم پري زده روزافزون بنزین وارداتی، مضرت تحریم دوباره را گوشزد می‌کند.

مقدسه فلاح زاده 

انتهای پیام/

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *