فریبا:خودمختاري ایستاده باخت و باید حمایت شود/توسط این پیمان جلاجل لیگ هفتم هم نمی شویم!

[ad_1]

بهتاش فریبا جلاجل گفت و گو توسط خبرنگار ورزشی خبرگزاری سواره جلاجل اسم مورد دلایل گروهي خردسالي خودمختاري به مقصد محب تآميز نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا درستكاري های مفصلی را اعمال داده باریک.

اسم ستيزه گر گفت و گوی مفصل سواره توسط اندام کیمته فنی كلوپ خودمختاري را جلاجل زیر بخوانید:

سواره:ارزیابی شما كره زمين دیدار عقب گرد خودمختاري و السد چیست؟

به مقصد نگاه خشم آلود منبرها بحرها ها شایسته بازی کردند و مادام نهایی آن گونه مبارزه کردند. حتما می دانید عصای دستگاه بافندگي هر مربی بازیکنانی باریک که به مقصد ايشان اطمینان دارد، یکی كره زمين این بازیکنان فرشید باقری صفت بويناك که جلاجل همه بازی ها به مقصد میدان رفت اما او محروم صفت بويناك. ووریا غوری هم پیمان بازی نداشت و سه سنه جلاجل تمرینات شرکت نمی انجام بده چون يخبندان خوردگی شدیدی داشت.كره زمين طرفی خودمختاري باید مقابل تیمی بازی می انجام بده که جلاجل بازی رفت Three گل كره زمين آن خورده صفت بويناك و طبعا مربی باید تیمش را هجومی می چید، همه این هم سر که اشاعت کردم کار را كريه کرده صفت بويناك.

سواره: شما ارنج اولیه خودمختاري را ميوه نارس دیدید؟

چیدمان اولیه تیم بد نيستي چون شفر باید توسط كورس مهاجم تیمش را به مقصد زمین می فرستاد، یادتان باشد خودمختاري باید سه گل می زد مادام خردسالي می انجام بده.كره زمين قدیم كلام بضع هر چون كه بگندد نمکش می زنند وای که روزی بگنند نمک! این را گفتم که بگویم ارچه یک بازیکن روزش نباشد واقعا کار مربی كريه می شود.صفت پادشاهانه حیدری و مهدی قائدی جلاجل این بازی آرامش طلب صفت بويناك عصای دستگاه بافندگي شفر باشند ولی مادام دقیقه ۵۵ حیدری حتی یک نفوذ هم نکرد، قائدی هم اصلا تنش به مقصد پريان بازیکنان حریف نخورد.خودمختاري جلاجل این سالها همیشه كره زمين شهرستان جناح صاف قوی بوده ولی مادام دقیقه ۵۵ هیچ اتفاقی جلاجل آن شهرستان جناح نیفتاد.كره زمين صیانت افزونتر همام و زکی پوزش طلب كره زمين يسار تقریبا شایسته نفوذ می کردند.

سواره: جلاجل به هدف نخوردن يورش هم به مقصد نگاه خشم آلود تیم سم خورده واجب شده را نداشت ارچه چون كه هر ۲ مهاجم ما گل زدند…

آره، روح الله باقری هر زمان رئيس ديوان درشتي كردن می شد four بازیکن السد را مقابل كلاه خود می دید.ايشان خیلی آرامش جو و منطقی واليبال بازی می کردند و جلاجل مقابل توسط الهیدوس و عفیف شایسته ايمن سازي يورش می کردند. به مقصد نظرم هافبک های ما هم بد نوبدند، علی کریمی شایسته کار انجام بده و اسماعیلی هم بد نيستي هر تاچند جلاجل اواخر بازی عصبی صفت بويناك که هم اخطار گرفت و هم مصدوم شد. اما منبرها می خواهم به مقصد نکته ای اشاعت کنم که کمتر به مقصد آن تاديه شده شده باریک…

سواره: بفرمایید…

نهایی بازی خودمختاري را یادتان هست؟ تیم جلاجل ورزشگاه آزادی و جلاجل مقابل همین السد آرامش طلب گرفت و كره زمين آن تاریخ که ارچه ابل نکنم ۵ شهریور صفت بويناك مادام سنه ۲۶ شهریور که بازی عقب گرد اعمال شد خودمختاري هیج بازی دیگری اعمال نداد.یعنی درست ۲۰ سنه خودمختاري بازی نکرد. منبرها نمی خواهم به مقصد کار مربی ایراد بگیرم چون او ۶ بازیکنش را به مقصد تیم ملی داده صفت بويناك ولی آنهایی که واليبال می فهمند می دانند که هر ۱۵ جلسه تمرین می شود انرژی یک بازی ۹۰ دقیقه ای واليبال.جلاجل بازی عقب گرد کاملا معلوم صفت بويناك بازیکنان جلاجل پیمان بازی نیستند. همین روزبه چشمی پس ازآن كره زمين جام جهانی قريب ۲ ماه اصلا بازی نکرد و احكام جلاجل مقابل السد آرامش طلب گرفت. او جلاجل ناموس تاچند ماه احكام ۲ بازی اعمال داده و معلوم باریک تطبیق پذیری عنایت توسط بازی ندارد. سوال منبرها این باریک آیا خودمختاري نمی توانست جلاجل این ۲۰ سنه یک بازی رفيق وار اعمال بدهد؟ شنیدم ايشان یک بازی توسط تیم امیدشان اعمال دادند که آن هم نیمی كره زمين بازیکنان امید و بزرگسال توسط هم ادغام شده بودند. چشمی جلاجل همین بازی کمی عصبی صفت بويناك و کارت اولا او را به مقصد اتفاقات های لیگ کشورایران شهرستان ربط می دهم چون این درشتي كردن ها جلاجل کشورایران اخطار داده نمی شود ولی جلاجل آسیا و بازی های بین المللی داوران كره زمين این نمايشگاه ها آسوده بودن خیزاب نمی کنند.

سواره:توسط این توضیحات خودمختاري نباید مقابل السد برنده می شد. درست باریک؟

ارچه همه اینها را کنار هم بگذاریم آره.منبرها قبل كره زمين بازی هم توسط شما درستكاري کردم و گفتم بازیکنان باید توسط غیرت بازی کنند. شاید ارچه به طورمثال ۲-۱ نتیجه را می بردیم كره زمين نگاه خشم آلود روحی هواداران آرامش جو می شدند.مكان دارد كره زمين همینجا هم به مقصد افزونتر نماینده کشورایران پرسپولیس تبریک بگویم که خردسالي انجام بده و باعث افتخارآميز ملی شد.وقتی بازی ايشان را می دیدم همواره می گفتم کاش جلاجل بازی خودمختاري هم پیمان طوری رقم بخورد که ما برنده شویم توسط صور اینکه می دانستم کار خیلی كريه باریک.واقعا كلنجار خودمختاري و السد نامساوي صفت بويناك چون جلاجل این بین هم سر اقتصادی ۲ كلوپ کاملا فرق دارد.ما اسم باشليق ماضي این تیم را توسط غیرت و پنالتی بردیم خاصه و خرجي كردن جلاجل آنجا هم امکانات ايشان سرتر صفت بويناك.این را هم بگویم آن جهاني روزبه دستور كار شفر را به مقصد هم ریخت.  زمانی که صیادمنش به مقصد زمین آمد شایسته کار انجام بده ولی این بالنتيجه فعلا بازیکنی نیست که کار را تعدادی خودمختاري جلاجل آن پیمان جلاجل بیاورد.منبرها فکر می کنم خودمختاري ایستاده باخت و كره زمين بازی ها کنار رفت.

سواره: به مقصد هم سر جانبی برسیم، كره زمين آن گونه شکست خودمختاري مقابل السد خیلی ها جلاجل صفحات مجازی لغاز کردند که ارچه حیدری بازی نمی انجام بده پیمان مرغوبيت می شد یا ارچه حسینی جای رحمتی باطني قاپو صفت بويناك خودمختاري بازی را نمی باخت. نگاه خشم آلود شما چیست؟

منبرها كره زمين شما سوال می کنم، جای حیدری چون كه کسی باید بازی می انجام بده؟ ووریا غفوری که Three سنه مریض صفت بويناك و تمرین نکرد؟ارچه آرامش طلب باریک صحبتی اعمال بدهیم باید كره زمين آن مفروضات داشته باشیم. وقتی بازیکنی يخبندان می خورد به مقصد نكراء بدنش خشک شده و اندک پيمان می شود.طي آنکه صفت پادشاهانه بزیکن بزرگی باریک و نباید جلاجل باروح او اینگونه شغل هامشاغل زد.

سواره: جلاجل باروح حسینی ميوه نارس؟

مگر جلاجل این بازی رحمتی مشکلی داشت؟ او به مقصد نظرم شایسته بازی انجام بده و ۲-Three درشتي كردن شایسته هم جلاجل نیمه اولا و دوم گرفت.جلاجل نمايشگاه پنالتی هم که ۲ بازیکن حریف توسط رحمتی تک به مقصد تک شده بودند و ارچه او مهاجم حریف را نمی گرفت درشتي كردن صد جلاجل صد گل می شد. او مجبور صفت بويناك اشتباه کند که شانس را جلاجل پنالتی ۵۰-۵۰ کند.به مقصد این هم اشاعت کنم که جلاجل آن گونه يكدلي محذوف پنالتی اسماعیلی مصدوم شده صفت بويناك و خودمختاري تعدادی تكاپو كردن گل روبروي هم قرار گرفتن رفت و به مقصد یکباره ايمن سازي يورش خورد. یعنی جلاجل آن پیمان تیم ما ۹ نفره صفت بويناك.رحمتی چون كه کار باید اعمال می داد؟ارچه حسینی هم جلاجل این بازی صفت بويناك مطمئن باشید پیمان فرقی نمی انجام بده چون حسینی خیلی هنگام ولادت باریک که بازی نکرده و اصلا جلاجل پیمان بازی نیست.ارچه به مقصد درستكاري های منبرها جلاجل بالاتر تمركزفكر کنید گفتم که چشمی به مقصد دلیل بازی نکردن پس ازآن كره زمين جام جهانی تعدادی خودمختاري جلاجل پیمان بازی نيستي و خروجی آن را هم که دیدید. پشت بام وقتی چشمی جلاجل پیمان بازی نبوده و عملکرد عنایت نداشته حسینی هم جلاجل این بازی نمی توانست معجز کند. عربي زبان چشمی جلاجل دیدار رفت هم بازی کرده صفت بويناك اما حسینی جلاجل این اختصاصی اصلا بازی نکرده باریک. این درستكاري ها را که شما می گویید شغل هامشاغل های پس ازآن كره زمين مسجدها باریک و آنهایی که واليبال را می فهمند متوجه این شغل هامشاغل ها می شوند.حسب معمول پس ازآن كره زمين بازی این حرفها مطرح می شود که ارچه فلانی صفت بويناك نمی باختیم یا ارچه فلانی صفت بويناك گل می زدیم. منبرها به مقصد شخصه حسینی را قبول دارم ولی همانطور که چشمی به مقصد دلیل گرد هم آمدن توافق داشتن كره زمين ترکیب عصبی صفت بويناك حسینی هم همین پیمان را پیدا می انجام بده.جلاجل این باروح مثال دیگری هم زدم،گفتم مربی نسبت به مقصد بازیکنانش تصوراتی قبل كره زمين بازی دارد که ممکن باریک جلاجل جریان بازی رخ ندهد، مثل بدون شك ۵۵ دقیقه ای که كره زمين صاف نفوذ نکردیم، این را که مربی نخواسته صفت بويناك، بازیکنان جلاجل پیمان عنایت نبودند.

سواره: به مقصد نگاه خشم آلود شما الان باید به مقصد شفر لغاز انجام بده یا خير چون ديباچه شده ممکن باریک او به مقصد جلسه هیات مدیره خودمختاري هم برود…

مادام آنجایی که منبرها می دانم شفر جلاجل این تاچند هفته جلاجل باروح هم سر فنی به مقصد مدیرعامل كلوپ جلاجل تاچند جديدالاحداث عقبنشینی داده و این یک مشكل سازي معمولی باریک ولی روی درستكاري منبرها توسط هواداران خودمختاري باریک. جلاجل پیمان فعلی توسط توجه به مقصد مشکلات اقتصادی مردم کمی عصبی و اندک حوصله شده بضع.ايشان اعتراض می کنند چون مضطرب هستند و این مشكل سازي جلاجل واليبال کاملا مشخص باریک.منبرها چندی پیش توسط شما درستكاري کردم( اینجا ببینید) و كره زمين هواداران صفت پايمرد کردم که ابل اسم باشليق قبل را تکرار نکنند.هنوز هم معتقدم ارچه این مردم کمی صبوری می کردند منصوریان آن تیم را جمهور می انجام بده و ممکن صفت بويناك توسط ارتباطاتش بازیکنانی که رفتند را نگه دارد.شنیدم پس ازآن كره زمين بازی رفت به مقصد بازیکنان لقب بی غیرت داده بضع ولی منبرها برایتان می نویسم ارچه آرامش طلب باشد هوادار خودمختاري باهوش عمل نکند و این رویه را جلاجل پیش بگیرد توسط این پیمان تیم جلاجل لیگ هشتم هم نمی شود! اولا كره زمين همه طرفدار خودمختاري باید صبر داشته باشد و توسط یک بازی و كورس بازی كره زمين مربی لغاز نکند، این باید تبدیل به مقصد یک فرهنگ شود طي آنکه این کادر فنی توانایی اش را اسم باشليق قبل داغ جا داده و مطمئن باشید ارچه حمایت شود می تواند خودمختاري را به مقصد سمت صاحبخانه ستاره سوم هدایت کند.

سواره:و درستكاري پایانی….

باید به مقصد این مشکل هم اشاعت کنم که خودمختاري بد یارگیری کرده باریک، ۲ خارجی به مقصد تیم اضافه شده بضع که جلاجل مهمترین بازی اسم باشليق خودمختاري یک دقیقه هم بازی نکردند.این را هم جلاجل نگاه خشم آلود بگیرید وقتی ۶ بازیکن خودمختاري كره زمين دفاع و هافبک به مقصد تیم ملی فراخواني می شوند یعنی جلاجل به هدف نخوردن روبروي هم قرار گرفتن گريبانگير اشکال هستیم.پشت بام توسط همه این مشکلات ارچه هوادار خودمختاري كره زمين تیمش حمایت نکند خودمختاري اسم باشليق پس ازآن حتی سهمیه هم که نمی گیرد هیچ حتی ممکن باریک هفتم و هشتم شود.

انتهای پیام/ا

 

 

 

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *