فصل دوم «گلستان ملی» توسط دکور جدید روی آنتن می‌رود/ كره زمين کناره دوری می‌کنیم/ دستور كار‌ای تعدادی کشف استعدادهای دیده نشده

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار رادیو و تلویزیون خبرگزاری سواره، فصل اولا دستور كار تلویزیونی «گلستان ملی» ماه ماضي به مقصد پایان رسید، باآنكه نصيب های پایانی این دستور كار کناره هایی هم داشت و عرض و حدیث هایی را حوالی سازندگان آن به مقصد صور آورد. بااستعداد ترین نکته این حواشی جدایی ناگهانی پدرام کریمی، مجری مستر این دستور كار صفت بويناك، اتفاقی که توسط جانشینی علی مرادی ظاهرا صفت انحصارطلب شده صفت بويناك، اما این جابه جایی کناره ها را زیادتر انجام بده، چون چادرپوش اسم باشليق پیش جلاجل برناماه «پسفردا هنوز تموم نشده» کریمی جایگزین مرادی شده صفت بويناك و فعلاً همه چیز برعکس شده صفت بويناك. نخ تسبیح این ماجرا احسان ارغوانی باریک، تجهیز کننده ای که جلاجل رزومه اش کارهای زیادی صور دارد و دستور كار عود شناساننده شده ایست. پس ازآن كره زمين نصيب پایانی دستور كار «گلستان ملی» توسط تجهیز کننده این دستور كار درخصوص فصل اولا این دستور كار و کناره های پيوسته كاري به مقصد تغییر مجری گپ زدیم.

*فصل اولا «گلستان ملی» به مقصد تكميل رسید، خودتان كره زمين نتیجه کاری که به مقصد روی آنتن فرستادید راضی هستید؟

-پروردن را شکر فصل اولا كره زمين نگاه خشم آلود مبنا مستمع خیلی شایسته صفت بويناك. باآنكه هم منبرها و هم بحرها‌های تیم کارگردانی نتوانستیم صددرصد کیفیت و ایده‌ال ‌های خودمان را عملی کنیم که ارچه می شد نتیجه مسلما مرغوبيت كره زمين این صفت بويناك.

*چريدن نتوانستید؟

-ما جلاجل یک فورس زمانی کار را سرخرگ کردیم و باید هرچه سریعتر آن را به مقصد آنتن می رساندیم. كره زمين چشم افزونتر جمعيت بندی نهایی فراخوانی که اعلام کرده بودیم جلاجل مربوط به حوزه های مختلف هنوز باقی مابقي صفت بويناك. برخودهموار كردن روزهای پایانی هم درگیر بودیم و برخودهموار كردن همین نصيب آخركار بخش های خوانندگی، عکاسی و ايفا را نهایی کردیم، نتیجه ترانه سرایی و مستند را هم سنه پس ازآن كره زمين نصيب آخركار كره زمين طریق کانال تلگرام دستور كار اعلام کردیم.

*خب این فورس زمانی ميوه نارس به مقصد صور آمد، مگر شما كره زمين اول نمی دانستید که آرامش طلب باریک چون كه کارهایی بکنید و هرکدام چقدر زمانبر باریک؟

-ما آرامش طلب نيستي چنین فراخوانی را اعلام کنیم. جلاجل ابتدای راه «گلستان ملی» آرامش طلب صفت بويناك یک مجله خبری شب هنگام باشد، می خواستیم تا چه وقت مجری افزونتر به مقصد ما ملحق شوند اما پیش كره زمين ابتر شدن به مقصد یک سری مشکلات خوردیم و زمانبندی‌مان به مقصد هم ریخت. بعضی كره زمين مجریان كله دار کارهای افزونتر رفتند و بعضی مشکلات شخصی برایشان پیش آمد و افزونتر ايشان را نداشتیم، به مقصد همین دلیل مجبور شدیم فراخوان اعمال دهیم برخودهموار كردن باغ ها توسط این طوق هرکاری که میتوانیم تعدادی بالنتيجه های منبغي اعمال دهیم که پروردن را صدهزار حد شکر که پيشواز اکثر مردم مخصوصا بالنتيجه ها كره زمين این هم آوازي شایسته صفت بويناك.

*باتوجه به مقصد اینکه جلاجل پنج بخش این فراخوان را اعمال دادید، چون كه مبنا آثار تعدادی شما فرستادن شد؟

-قريب ۶۸ هزار کار تعدادی ما فرستاده شد که خیلی كره زمين ايشان واقعا شایسته بودند، علی الخصوص جلاجل مربوط به حوزه خوانندگی که کارهای عجیب و غریب و بسیار گیتی را شنیدیم و گلچين كره زمين بین ايشان واقعا خیلی كريه صفت بويناك. توسط صور این برندگان تعدادی فصل جدید یک هم چشمي كردن عجیب و غریب جلاجل مربوط به حوزه های مختلف مخصوصا ايفا، عکاسی و خوانندگی داریم.

*ميوه نارس شد که به مقصد نشاني این ایده رفتید و تصمیم گرفتید فراخوان بدهید؟

-چنین چیزی، ایده عجیب و غریبی نيستي. منبرها کارهای زیادی جلاجل دائم الخمر اعمال داده بودم و به مقصد خاطره ها دستور كار‌ های معارفی، اجتماعی، فرهنگی و… ساخته بودم، به مقصد جایی رسیدم که درك کردم مردم افزونتر كره زمين دیدن سلبریتی ها اعتراف كننده شدند و نمیخواهند احكام بازیگران، ترانه خوان ها و ورزشکاران قومگرايي را جلاجل تلویزیون ببینند، ايشان به مقصد كنار زدن خودشان روی آنتن می گردندند. این شد که ما هم گفتیم چون كه چیزی مرغوبيت كره زمين اینکه به مقصد یک سری آدم منبغي میدان بدهیم، افرادی که فکر میکنند چون جلاجل تلویزیون یک جماعت گريز مافیایی صور دارد و ايشان پارتی ندارند، نمیتوانند واصل این اظهاروجود بشوند. ما خودمان هم هیچ پارتی نداشتیم، هیچکس پشتمان نبوده، به مقصد پروردن توکل کردیم، روبروي هم قرار گرفتن آمدیم، جنگیدیم وبه اینجا رسیدیم. پشت بام خواستیم به مقصد این ردياب كره زمين آشوب جاي گير کنیم که نگهداری توسط توکل به مقصد پروردن، ایمان، اجامر قوی، پشتکار فراوان و امید درآمد داشتن به مقصد آن جایگاهی که میخواهیم برسیم.

*چون كه کسانی جلاجل وعاء داوران این آثار را می شنیدند و امتیاز می دادند؟

-ما چون نمی خواستیم یک هیئت داوران جاي گير داشته باشیم که احكام یکی كورس نفر راجع به مقصد کارها نگاه خشم آلود بدهند، به مقصد یک ایده جدید رسیدیم. منبرها به مقصد خاطره ها پيوندها گیتی که توسط آشوب مختلف مثل آهنگسازان و ترانه خوان ها داشتم، تقریبا همه کارها را تعدادی ايشان فرستادیم و نظرات این آشوب را جمعيت بندی کردیم و برندگان مشخص شدند.

*خب این داوران مختلف را غيرماذون نمی برید؟

-خیر، ما جلاجل فصل دوم داوران را معرفی میکنیم، چون قصد داریم جلاجل این فصل ايشان را به مقصد دستور كار بیاوریم برخودهموار كردن مردم بفهمند که چون كه کسانی کارهایشان را اتفاقات کردند. این نوید را به مقصد مخاطبان «گلستان ملی» می دهم که همه این داوران جلاجل مربوط به حوزه های خودشان رخصت ها و برندهای معروفی هستند و آشنایی توسط ايشان تعدادی مردم بسیار جذاب خواهد صفت بويناك.

*درحالی که قبل كره زمين توزيع شدن دستور كار درستكاري كره زمين محضر تا چه وقت مجری جلاجل دستور كار «گلستان ملی» صفت بويناك، اما شما دستور كار را توسط پدرام کریمی ابتر شدن کردید و نصيب های پایانی را توسط علی مرادی به مقصد روی آنتن بردید، دلیل این جابه جایی ها چون كه صفت بويناك؟

-حكماً جلاجل پلن اولیه مان هم مجری مستر دستور كار اقای کرمی صفت بويناك، و آرامش طلب صفت بويناك فرزاد حسنی، محمد سلوکی و محیا اسناوندی به مقصد هم نشين یکی كورس مجری افزونتر تعدادی بخش های مختلف مجله شب هنگام مان محضر داشته باشند، که بنيادگر به مقصد دلایلی نشد آن هم آوازي بیافتد و توسط پدرام کریمی کارمان را سرخرگ کردیم و برخودهموار كردن تا چه وقت ليمو اخر روبروي هم قرار گرفتن آمدیم.

*این تا چه وقت ليمو آخركار چون كه اتفاقی افتاد که کریمی كره زمين رديف نظامي مستثنا شد؟

-پدرام یکی كره زمين آشوب صمیمی منبرها و کسی باریک که منبرها جلاجل این سه چادرپوش اسم باشليق، هر دستور كار ای ساختم او مجری اش بوده. این كورس سه سنه آخركار تراكم کاری زیادی روی او صور داشت، عاقبت الامر پنجاه سنه دستور كار هست رفتن و جلاجل کنار آن دغدغه های کاری افزونتر هم درآمد داشتن باعث شد که جلاجل تا چه وقت نصيب اخر او را کنار خودمان نداشته باشیم.

*چون كه جور دغدغه هایی؟

-خب پدارم کریمی یک نویسنده باریک و باید یکی كورس فیلمنامه را تعدادی جشنواره فجر دردسترس میکرد. به مقصد همین دلیل توسط هم تعاملی کردیم و آرامش طلب ثمار این شد که سه چادرپوش ليمو آخركار پدرام نباشد. تعدادی همین كره زمين متحد شدن عزیزم علی مرادی که خرابكاري همدستی گیتی هم توسط هم داشتیم فراخواني کردم، خداروشکر جلاجل این تا چه وقت دستور كار که علی صفت بويناك خیلی شایسته ايفا انجام بده و فیدبک های گیتی هم گرفتیم.

حكماً پس ازآن كره زمين پستی که کریمی جلاجل اینستاگرام گذاشت این شائبه به مقصد صور آمد که کناره‌هایی پیش وارد به ذهن و کریمی مدعا که زودتر كره زمين موعد كره زمين کار مستثنا شود؟

-منبرها و پدرام رفیق قدیمی همدیگر هستیم و هیچ جدایی جلاجل کار ما نیست. یک مجموعه متحد شدن دارند کناره سازی کنند و حرفهای بدكرار را منتشر کنند. شاید هم پستی پدرام جلاجل ورقه شخصی اش گذاشت و راجع به مقصد رعایت وزیر ها پیمان الفبايي ای صفت بويناك و دغدغه ای که داشت (که دغدغه کاملا درستی باریک) این تصور به مقصد صور آمد اما چنین چیزی شفا ندارد.

*مشکلات کشورمالی ميوه نارس، بعضی هم معتقد بودند که دلیل مشکلات کشورمالی کریمی كره زمين کار مستثنا شده.

-ببینید، ما باید قبول کنیم که مشکلات کشورمالی جلاجل حلول كننده موجودي دائم الخمر صداوسیما را گرفته و ما برخودهموار كردن نصيب آخركار که زیاد كره زمين پنجاه نصيب را به مقصد روی آنتن فرستادیم، سوا هیچ حامی کشورمالی، اسپانسر و یک ریال دریافتی روبروي هم قرار گرفتن آمدیم. به مقصد هرحال بعضی اوقات تراكم کشورمالی هم به مقصد روی بحرها ها صور دارد که اذیت کننده باریک.توسط صفت انحصارطلب این تفاسیر اما همچنين هم میگویم پدرام کریمی اندام تیم ماست، برادروار بزرگتر منبرها باریک و کنار منبرها خواهد صفت بويناك.

*یعنی فصل بعدی دستور كار که احتمالا پس ازآن كره زمين مشرف به موت و تلخه باریک را کریمی ايفا میکند؟

-آره، به مقصد امید پروردن قطعا جلاجل فصل پس ازآن پدرام کریمی جلاجل دستور كار ما خواهد صفت بويناك و اجرای دستور كار را آدم كردن خواهد داد. دکور فصل جدید هم طراحی شده که امیدوارم مخاطبان آن را بپسندند. 

انتهای پیام/

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *