فضای سیاه اقتصادی را چون كه کسی جلاجل هوش مردم گذاشت؟

[ad_1]

رديف نظامي سیاسی خبرها سواره- تجمعات اخیری که جلاجل مشهد و تا چه وقت شهر افزونتر برگزار شد، باآنكه جلاجل بادی امر «اعتراضات اقتصادی مجموعه‌ای بیکار و محتاج به مقصد نغن ليمو» تصور انجام خواهد شد اما حقیقت این باریک که این رخدادهای دايگي پیش‌بینی!(اینجا) توسط یک جریان سیاسی خاص جلاجل کشور ما نطفه‌گذاری شد، ماساژ داده شد و تقویت شد برخودهموار كردن به مقصد اینجا رسید.

فی‌الواقع باآنكه گلایه‌های اقتصادی کسانی كره زمين مردم به مقصد حق باریک اما باید پذیرفت که جریان ايمن سازي شورش نیز به مقصد نكراء جلاجل حلول كننده ثنايا‌برداری كره زمين این تجمعات باریک.

اما زمینه این ثنايا‌برداری و کاستی‌های وضع موجود را چون كه کسی پدید آورد؟

جریان سیاسی خاص یا بدون شك مورد بحث‌طلبان، اسم باشليق‌هاست که توسط سیاه‌نمایی اقتصادی كره زمين کشور و مفسدنمایی كره زمين ديسيپلين اسلامی و پوشيدگي پیگیری این حروف مصابرت جلاجل هوش کسانی كره زمين دولت فعلی، زمینه کمک به مقصد دولت و نيرنگ ساز كشته شدن سوراخ ها ترفیع اقتصادی را مانع کرده و پروژه‌ای فروسو ديباچه «شورش یقه‌آبی‌ها» یا بدون شك «آشوب به پا كردن اقتصادی» را پیگیری می‌کند که نتیجه آن به مقصد خیابان ریختن مجموعه‌ای توسط عاطل روانی تنگ راه و بیکاری شدید باریک.

آنچه که جلاجل آدم كردن می‌آید ناواقعیت‌هایی باریک که طی سالیان اخیر توسط عذار‌های جریان يسار جلاجل هوش عمومی مردم کشورایران پمپاژ شد و پوشيدگي هیچ برخورد یا واقع‌نمایی عمومی هم جلاجل برابر ايشان لفظ نگرفت.

– محسن رهامی: تحریم‌ها و قطعنامه‌ها کشور را فلج کرده و برخودهموار كردن گدازش نشود نمی‌توانیم مربوط به حوزه اقتصاد کشور را ۱۰۰ درصد گدازش کنیم.

– محسن صفایی فراهانی: جلاجل پایان هشت ساله دورودورنگ احمدی‌نسمت، اقتصادی ناآرامي‌ضربت ديده و نگران‌کننده وغارت ضربت ديده به مقصد ارث گذاشته شد.

– یک مقام دولتی: پيمان تغذيه كردن مردم مشکل دارد… خزينه ها خالیست.

– بخشوده هاشمی رفسنجانی:‌ تحریم‌ها ابوي مردم را جلاجل آورده باریک. اکثر مردمی که مزدبگیر هستند تحریم‌ها عظم‌های ايشان را فرزانگي کرده باریک.

– اسحاق جهانگیری: بازنشستگان كره زمين صفت پست كلاه خود راضی نیستند.

– احمد صفت الاغّم: ارچه تحریم‌ها آدم كردن پیدا کند  کشور می‌رود به مقصد باتلاقی که افزونتر برنمی‌گردد .

– محمدباقر نوبخت: هر خانه محقر ایرانی three بیکار دارد. (که انجام خواهد شد به مقصد عبارتی صور زیاد كره زمين ۷۰ میلیون بیکار جلاجل کشورایران)

– ابراهیم اصغرزاده: تحریم و انزوای کشور که زندگی مردم را فلج کرده و آینده فرزندانمان را متمايل گرفته باریک.

– صادق زیباکلام: کشورایران eight میلیون بیکار دارد.

– یک مقام دولتی:‌ عموما شاخص‌های اقتصادی ما«غیر دايگي قبول» باریک.

– یک مقام دولتی: قطعا توسط مردم ناشتا و فقیر و بیکار نمی‌توان ایمنی را تأمین انجام بده و حرکت ما به مقصد سمت اقتصاد مقاومتی می‌تواند تعدادی ما ایمنی را هم رقم بزند!

كره زمين این دستگاه بافندگي مناسبت ها زیاد باریک…

و جالب آنکه هیچکدام كره زمين این مقولات درست نیستند.

مبنا بیکاران جلاجل کشورایران سيني آمار رسمی قريب ۲ میلیون نفر باریک خير eight میلیون یا ۷۰ میلیون!

عموم همین معیار نیز گريبانگير «بیکاری بحرانی» نیستند کمک تا چه وقت صد هزار عمل بلامتقاضی جلاجل کشورایران صور دارد (به مقصد گواه به ‌دست آوردن کار) که عموم بیکاران به مقصد این دلیل که خوشبختانه جلاجل پیمان حادّ معیشتی نیستند و انتظاركش عمل باروح توقف هستند؛ كره زمين قبول ايشان تماشي می‌کنند و ترجیح می‌دهند بیکار بمانند.

شاخص‌های اقتصادی کشورایران نیز به مقصد دلیل قوت‌هایی که داشته باریک هیچگاه زیاد كره زمين ۳۰ درصد كره زمين تحریم‌ها تأثیر نپذیرفته و اقتصاد کشورایران به مقصد گواه صندوق بین‌المللی زروسيم جلاجل جایگاه هجدهم كره ارض آرامش طلب دارد.

درونزا وجود داشتن و مثبتات اقتصادی کشورایران در عرض موجر شده باریک که به مقصد گواه نشریه بلومبرگ، اتکای کشورایران به مقصد درآمد نفت، حیاتی نباشد.

ماجرای قحطی و گرسنگی جلاجل کشورایران نیز یک القای بد، غلط و سخیف باریک. چون كه اینکه به مقصد گفت دليل الاسلام مصلحی، به ‌دست آوردن اسبق دانسته ها؛ جمهوری اسلامی کشورایران حتی جلاجل دوران كلنجار که کشتی‌های حامل غذای مردم تيرخور موشک عدو آرامش طلب می‌گرفت نیز گريبانگير قحطی و گرسنگی نشد.

جلاجل اینجا واجب شده به مقصد هزیمت باریک که صد پوشيدگي کسی منکر صور مشکلات اقتصادی تعدادی کسانی كره زمين مردم نیست و این اسم مكلف محرز باریک که بیکاری ولو یک نفر نیز دستگاه شرمندگی مسئولان امر باریک اما بایستی تفکیک قائل شد میان مشکلاتی که جلاجل همه جای کیهان هست و باید ايشان را گدازش انجام بده توسط القای ناآرامي و فروپاشیدگی اقتصادی.

باآنكه متأسفانه آن سیاه‌نمایی‌ها شیوع یافته و این واقعیت‌ها نیز همين جلاجل آماج يورش و تخریب بوده باریک اما حقیقت این باریک که اعتراضات اخیر جلاجل مشهد و تا چه وقت شهر افزونتر کشورایران، چیزی سواي ثمره بدون شك شیوع و بدون شك تخریب‌ها نیست.

باید توجه داشت که خاصان کشور نبایستی جلاجل نژنگ «آشوب به پا كردن اقتصادی» بیفتند که كره زمين هفت اسم باشليق قبل و هنگامی که نشریه فارین پالیسی شرح احوال «شورش یقه‌آبی‌ها جلاجل کشورایران» را منتشر انجام بده، دايگي پیش‌بینی صفت بويناك.

گفتنیست، مقام معظم رهبری، حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای، اسم باشليق ماضي طی بیاناتی جلاجل مراسم دوال عید غدیر فرمودند:

«اینکه ما مرتّب راجع به مقصد اسم مكلف‌ی اقتصاد، اقتصاد مقاومتی و مثل اینها جلاجل این تا چه وقت اسم باشليق مرتّب اوّل اسم باشليق، ميان بند اسم باشليق، آخركار اسم باشليق میگوییم، تکرار میکنیم، به مقصد‌خاطره ها این باریک که عدو به مقصد این نقالي كردن‌ی خاص توجّه کرده باریک. [میخواهند] اقتصاد کشور را نامسلح کنند، وضع مردم بد باشد، جیب مردم خالی بشود، امکانات مردم اندک بشود، زروسيم مردم بی‌بها بشود، قوچ خریدشان اندک بشود برخودهموار كردن ناراضی بشوند؛ تيرخور، این باریک. مردم را كره زمين اسلام و كره زمين ديسيپلين اسلامی ناراضی کنند؛ این، تيرخور عدو باریک. لذا روی اقتصاد تکیه میکنند تعدادی اینکه وضع مردم نامسلح بشود برخودهموار كردن به مقصد‌خاطره ها خرابی وضع، كره زمين اسلام و كره زمين ديسيپلين اسلامی برگشته بشوند.

خب این کار‌ی کیست که جلاجل مقابل این وضعیّت ایستادگی کند؟ کار‌ی همه؛ کار‌ی دولت هست، کار‌ی مجلس هست، کار‌ی مسئولین گوناگون هست، کار‌ی آحاد مردم هم هست. همه کار داریم، باید اعمال بدهیم.»[۱]

جلاجل آدم كردن می‌توانید شرح احوال‌های سالیان ماضي سواره جلاجل پیش‌بینی آشوب به پا كردن اقتصادی را جلاجل اینجا و اینجا و اینجا و اینجا بخوانید.

*** 

۱_ http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=34429

انتهای پیام/

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *