فهیم: نیازمند دگرگونی جلاجل سینمای کشورایران هستیم/ نقیبی: دفاع مقدس، سینمای کشورایران را كره زمين ایدئولوژیک كشته شدن محض اين كه نجات داد

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرگزاری پارس، نخستین نشست پدیدارشناسی سینمای کشورایران توسط فهمید سینمای دفاع مقدس توسط سخنرانی محمدتقی فهیم نقاد سینما و مستندساز و نویسنده و مریم سيده ها نقیبی پژوهشگرجوينده كار نيك، مترجم، مطلع جلاجل زمینه ژانرشناسی سینمای دفاع مقدس جلاجل مربوط به حوزه هنری برگزار شد.

محمدتقی فهیم نخستین سخنران این نشست تخصصی صفت بويناك. اوی توسط اشاعت به مقصد دلایل مختلفی گروهي توفیق سینمای دفاع مقدس جلاجل اسم باشليق‌های اخیر، تقریر انجام بده: خیلی‌ها جلاجل این میدان هستند و بودند که می‌خواهند كره زمين امکانات ثنايا ببرند و باعث می‌شد مجال مهلت‌ها جلاجل اختیار کسانی آرامش طلب بگیرد که حقشان نبوده باریک. زیاد كره زمين سینماگران، مدیران كره زمين ديباچه سینمای دفاع مقدس كاربرد کرده‌بضع و اندرز دادن مختلف را گرفته بضع و بي پروايي كردن‌هایی را جلاجل این شکل دریافت کرده‌بضع و جلاجل خدمتگزار فعالیت‌های حزبی و گروهی كلاه خود درآورده‌بضع.

اوی افزود: ديباچه سینمای دفاع مقدس به مقصد بغير مرحله اي از زمان‌هایی باروح كاربرد‌های غیر سینمایی آرامش طلب گرفته باریک. سینمای دفاع مقدس جدایی كره زمين سینمای کشورایران نیست و ارچه بخواهیم بررسی کنیم و مکث کنیم جلاجل سینمای دفاع مقدس، به مقصد بیراهه رفته‌ایم. ارچه مشکل سینمای کشورایران گدازش نشود، مشکلات سینمای دفاع مقدس هم گدازش نخواهد شد.

این نقاد سینما توسط تاکید ثمار اینکه پسفردا کل سینمای کشورایران، اسم مكلف باریک، ديباچه انجام بده: ارچه سینمای کشورایران ثمار همین نرمي كردن آدم كردن راه بدهد، افزونتر سینمای دفاع مقدس جایی جلاجل این جریان ندارد. ما گواهي نامه سینمایی فروسو ديباچه سینمای اجتماعی (به مقصد ظهور که منبرها آن را شبه اجتماعی می نامم) و در عرض سینمای کمدی كم قيمت و فرومایه و کاملا رد شدنی هستیم. پوشيدگي مناقشه منبرها درزمينه استثناها نیست.

وقتی سینما این هست، افزونتر نمی‌توان توقف داشت که سینمای دفاع مقدس، دايگي كاربرد شود. ارچه آرامش طلب باشد به مقصد سینمای پسندیده جنگی و باارزش دفاع مقدس برسیم، به مقصد قد و قد كشيدن سینمای دفاع مقدس هزل گويي ۶۰ برخودهموار كردن گردوخاک هزل گويي ۷۰ برسیم؛ نیازمند دگرگونی جلاجل سینمای کشورایران هستیم. به مقصد طوری که به مقصد شکل کامل تبدیل به مقصد سینمای جمهوری اسلامی کشورایران شود.

اوی تاکید انجام بده: جلاجل سینمایی که فاقد نوع و ژانر باریک، نمی‌توان به مقصد كنار زدن سینمای دفاع مقدس صفت بويناك. سینما جلاجل کشورایران ژانر و نوع نیست. اما وقتی به مقصد سینمای ژانری و متنوع كره زمين گرایش‌ها و رویکردهای مختلف برسیم، فی‌نفسه سینما، نیازمند دفاع مقدس خواهد صفت بويناك. ما خير تریلرهای بسته ای، خير جنایی، خير خوف داشتن و حتی ملودرام های صحیح نداریم و این سینما جلاجل کلیت كلاه خود فاقد ژانر و گونه گوني تلون باریک. ارچه شماری كره زمين مجال مهلت ها یا مجال مهلت طلبی ها نيستي، همین مبنا فیلم سینمای دفاع مقدس را هم گواهي نامه نبودیم.

فهیم در عرض گفت: جلاجل سینمای پسفردا کشورمان، بشقاب تعدادی نيستي سینمای دفاع مقدسی که می‌تواند تامین کننده درک و فهم همه آدم ها باشد، تاسف می‌خورد. ما درزمينه نوع ای درستكاري می‌کنیم که هنوز جلاجل كره ارض می درخشد. مع الاسف یک هزل گويي باریک که فرد نوع مدير اماكن متبركه شده پشت بام كره زمين شورش اسلامی را کنار گذاشته ایم. جلاجل حالی که سینمای دفاع مقدس، نوع‌ای باریک که به مقصد ديباچه ژانر جمهوری اسلامی کشورایران شناساننده انجام خواهد شد و همه منتقدان قبول دارند ژانر دفاع مقدس متعلق به مقصد کشورایران و مدير اماكن متبركه پس ازآن كره زمين شورش اسلامی باریک.

این نقاد سینما تقریر داشت: جلاجل سینمای دفاع مقدس قريب ۲۵۰ فیلم ساخته شده باریک. اما مع الاسف کمتر كره زمين ۲۰ فیلم كره زمين این آثار دايگي دفاع هستند. شماری كره زمين این فیلم ها جلاجل دورودورنگ كلاه خود دايگي دفاع بودند و به مقصد محضر مردم جلاجل جبهه ها کمک می کردند. طی این اسم باشليق‌ها مبنا کمی، جلاجل فهرست فیلم های باارزش دیده ایم. جلاجل این بها‌گذاری می توان بخش مستمع پسندی و گیشه سینمای دفاع مقدس را هم ببینیم.

اوی جلاجل بخش دیگری كره زمين سخنانش گفت: دفاع مقدس توسط كلنجار تفاوت ماهوی داشته باریک و سینمایی فروسو ديباچه سینمای كلنجار اساسا جلاجل دفاع مقدس ما مفهومی به مقصد شکل جهانی ندارد. به مقصد همین دلیل بخشی كره زمين فیلم هایمان مثل «یک خانواده حرمت‌داشته» به مقصد شکل پلشتی باعث شدند كلنجار زیر سوال برود.

فهیم توسط تبیین اینکه ارچه سینمای کشورایران را كره زمين تنگ راه، لاغری و این مسمویت نجات ندهیم، سینمای دفاع مقدس به مقصد تنهایی به مقصد جایی نخواهد رسید، افزود: شاید تعدادی فیلم اشکال شود و کسانی هنوز كره زمين این زمینه‌ها تعدادی صاحبخانه بي پروايي كردن كاربرد کنند، اما انتظاری که كره زمين سینمای دفاع مقدس داریم ثابت شدن نخواهد شد.

این نقاد سینما به يادماندني انجام بده: ثمار این باورم که سینمای دفاع مقدس ژانر باریک و پوشيدگي بدون شك ژانر سینمای كلنجار باریک. اما به مقصد دلیل مولفه هایی که خاص كلنجار تحمیلی کشورایران و کشورعراق باریک، كره زمين آن به مقصد ديباچه سینمای دفاع مقدس یاد می‌کنیم. دفاع یکی كره زمين ویژگی های رویکرد ما جلاجل سینمای كلنجار باریک. ژانر آنجایی تثبیت انجام خواهد شد که كره زمين المان‌های دائمی جلاجل آن كاربرد شود. نورپردازی ها، بازی ها، نماها و ارتقا ویژگی‌های افزونتر جلاجل ژانر خوف داشتن توسط ژانر وسترن و ژانر كلنجار و … متفاوت باریک. ارتقا كره زمين مسائلی که خاص رزمندگان و جبهه‌های ما جلاجل دفاع مقدس بوده باریک، جلاجل سینمای دفاع مقدس دیده انجام خواهد شد. ناجی رزمندگان ما جلاجل جبهه‌ها مناقشه معنویات باریک و جلاجل اینجاست که همزباني بااستعداد تشکیل دهنده هر اثری شکل می‌گیرد. مناقشه ایثار جلاجل کلیت سینمای دفاع مقدس همزباني درخشان جلاجل تحول آدم ها و سینما باریک و این سینما تبدیل به مقصد ژانر انجام خواهد شد.

مریم سيده ها نقیبی، پژوهشگرجوينده كار نيك، مترجم، مطلع جلاجل زمینه ژانرشناسی سینمای دفاع مقدس توسط ارائه توضیحاتی درزمينه پایان‌نامه کارشناسی ارشد توسط فهمید بررسی نظریه های ژانر توسط سینمای كلنجار تحمیلی کشورایران، تقریر انجام بده: واژه ژانر تعدادی منبرها همیشه پدیده مبهمی صفت بويناك، به مقصد خصوصی جا گرفتن آن جلاجل کنار شماری فیلم های ایرانی.

اوی آدم كردن داد: سینمای كلنجار تحمیلی کشورایران جلاجل مضمون، پیشینه ای برخودهموار كردن پیش كره زمين زمان سرخرگ دفاع مقدس ندارد. اما به مقصد نگاه خشم آلود می رسد پس ازآن كره زمين سرخرگ كلنجار تحمیلی، به مقصد تبیین هنری خاص كلاه خود دستگاه بافندگي پیدا انجام بده. به مقصد همین دلیل این دغدغه باعث شد ایده ژانر دفاع مقدس گرد این فهمید شکل بگیرد.

نقیبی در عرض گفت: پیشینه مطالعه منبرها پيوسته كاري به مقصد مطالعه شماری مقالات و کتاب های ژورنالیستی می شود که جلاجل همه آن‌ها، سینمای دفاع مقدس را ژانر كلنجار عامدا‌بضع و فرد تقریر نگاه خشم آلود پرخيده که تعدادی این گذاره دلیل می‌آورد، درستكاري های آقای نفیسی باریک که می‌گویند تعدادی اینکه ژانر تشکیل شود، فیلم ها باید فراتر كره زمين اشتراکات روایی و مضمونی به مقصد هم نزدیک باشند و یک ساختارگرايي بافتی را تشکیل بدهند.

اوی توسط تاکید ثمار اینکه سینمای دفاع مقدس جلاجل کشورایران توسط مفهوم ژانر شکل نگرفته باریک، ديباچه انجام بده: نظریه‌پردازان ژانر زیادتر جلاجل ساختارگرایی کار کرده بضع برخودهموار كردن نسبتی كره زمين فرهنگ عامه را اعلامیه کنند. حسب معمول جلاجل نظریات ساختارگرایی ژانر گرایش های فراتاریخی صور دارد. در عرض نظریه پردازان جلاجل هزل گويي ۶۰ و ۷۰ كورس کارکرد آیینی و ایدئولوژیک تعدادی ژانر قائل شدند. اهمیت سیستم ژانری این باریک که جمعناتمام پويايي سیستم فیلم را هزیمت بدهد خير اینکه به مقصد شماری كره زمين ویژگی های فیلم ها رجوع کنیم.

این پژوهشگرجوينده كار نيك تاکید انجام بده: سینمای كلنجار کشورایران مثل همه سینماهای كلنجار كره ارض دستخوش چندپارگی و پیوند تكاپو كردن و جلاجل هم رفتن همه این مربوط به حوزه هاست و زیرساخت‌های متعددی دارد.

اوی تقریر داشت: شماری فیلم ها که درون مايه دفاع مقدسی و یا اظهارداشتن دفاع مقدسی دارند را جلاجل مطالعه ژانری آرامش طلب ندادیم؛ به چه جهت که مناقشات رایج ژانری صور دارد که باید كره زمين آن‌ها دوری می‌کردیم. فرد فیلم‌هایی که محتوای آرمانی دارند را تعدادی واپسین درخور اطفال می دانستیم. معتقدم سینمای دفاع مقدس به شدت رویکر آیینی باعث شد سینمای کشورایران، كره زمين ایدئولوژیک كشته شدن محض اين كه نجات پیدا کند.

نقیبی توسط اشاعت به مقصد اینکه ۵۰ فیلم را به مقصد ديباچه آثار ژانر دفاع مقدس تجريد کرده باریک، گفت: به مقصد دلیل اینکه سینمای ما استودیویی نیست، نمی توانیم بيوس داشته باشیم مبنا بالایی فیلم دفاع مقدس داشته باشیم.

انتهای پیام/

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *