مافیای کشورروسیه صاحب منصب باریک/ اسم ابله کشورترکیه همه ساله ۳۵ میلیارد دلار كره زمين بازارگه کشورروسیه درآمد صاحبخانه می‌کند؟

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار اقتصادی كلوپ خبری توانا خبرگزاری سواره، جلاجل جریان كلنجار کشورسوریه و به مقصد خصوصی پشت بام كره زمين ورود مستقیم روس‌ها به مقصد این كلنجار و درگیری توسط کشورترکیه و ایضاً پشت بام كره زمين وضع تحریم‌های مغرب علیه کشورروسیه به مقصد بهيمه ها كلنجار کریمه، به مقصد ناگهان بازارگه بزرگی پیش روی محصولات ایرانی جلاجل کشورروسیه گشوده شد که یک مجال مهلت بی‌نظیر در عوض اشکال و نتیجه محصولات باروح نیاز این کشور را پیش روی فعالین اقتصادی کشورایران آرامش طلب می‌داد.

باآنكه قبل كره زمين این اتفاقات هم بازارگه کشورروسیه به مقصد روی کشورایران مقفل نيستي، اما توسط حذف شدني مستقیم مدعی شهر ترک جلاجل این بازارگه و فراخواني مستقیم روس‌ها كره زمين فعالین اقتصادی کشورایران، عملا کشورایران به مقصد یک مجال مهلت بی‌نظیر دستگاه بافندگي یافت اما مع الاسف این مجال مهلت اقتصادی عالی به مقصد دلیل دفع سازي و تهي دانايي و رویه‌های حمایتی عملا آن صفت منسوب به طوس که باید و شاید باروح كاربرد آرامش طلب نگرفت.

در عوض درک دلایل ناتوانی کشورایران جلاجل كاربرد كره زمين بازارگه مهتر کشورروسیه و مشکلات سوداگران ایرانی جلاجل ورود به مقصد این بازارگه توسط بهروز بهادری فر یکی كره زمين فعالان قدیمی جلاجل این بازارگه به مقصد گفت‌وگو نشستیم.

سواره: برخلاف انتظارات اولیه روابط تجاری کشورایران و کشورروسیه جلاجل عزايم شکوفایی روابط سیاسی و راهبردی كندو جلاجل سالهای اخیر ترقی چندانی نکرده باریک. كله دار منشاء این مشکل کجاست؟

بهادری‌فر: ببینید، هرتاجر، هر شرکت ، هر دائم الخمر و هر حجره بازرگانی که كره زمين کشورایران می‌خواهد واصل کار توسط کشورروسیه شود تاکیدی زیاد كره زمين اندازه ثمار كريه افزار دارد. جلاجل حالی که بااستعداد‌ترین تهي ما جلاجل اخبار توسط این کشور لين افزاری باریک یعنی طفره اطلاعاتی ما جلاجل اخبار قوانین و یا حتی شبکه تبلیغات و توزيع شدن و توزیع محصوله جلاجل کشورروسیه.

جلاجل روابط راهبردی و دولتی ما توسط کشورروسیه تردیدی نیست. اما دولت باید یک مشي بااستعداد افزونتر هم جلاجل زمینه روابط اقتصادی بردارد و مسیر بخش خصوصی به مقصد صیانت کشورروسیه را ریل گذاری کند. یکی كره زمين هزینه هایی که باید جلاجل این زمینه لفظ بگیرد کمک به مقصد ایجاد شرکت های خصوصی مرجعی باریک که مشکلات اصلی جلاجل اخبار توسط طفره اطلاعاتی ما كره زمين کشورروسیه را شناسایی کرده و جلاجل این اخبار به مقصد شرکت ها و فعالان اقتصادی و تجاری مشورت بدهند.

طفره لين افزاری ما جلاجل اخبار توسط کشورروسیه بسیار بنیادین باریک. منبرها جلاجل عرض اندام چندین اسم باشليق فعالیت جلاجل این مربوط به حوزه حتی نمی توانم ۱۰-۱۵ مترجم خوشایند فارسی-روسی غيرماذون ببرم که بتوانند جلاجل نشست ها و مذاکرات رسمی، مقامات و بازرگانان كورس چشم را همراهی کنند. دیپلمات ها و مقامات ایرانی بسیار معدودی هستند که اصلا زبان روسی بفهمند. كره زمين آن فاجعه شهرستان بار نمناك این باریک که ما حتی یک حقوقدان شناساننده شده و دايگي ایرانی جلاجل مربوط به حوزه تجبر و هجرت به مقصد کشورروسیه نداریم. این را مقایسه کنید توسط هزاران باروح مانند آن جلاجل باروح اروپا و آمریکا و کشورکانادا و امثال ايشان.

پوشيدگي شنیده‌مام اخیرا مرکز تحقيقات کشورروسیه جلاجل دانشگاه شهرستان تهران راه اندازی شده که حرکت عنایت باریک اما حتی این کمکی به مقصد طفره حقوقی و قانونی مفرط سوداگران ما جلاجل اخبار توسط کشورروسیه نخواهد انجام بده. باید شرکت هایی هادی باشند برخودهموار كردن کسانی که می خواهند واصل این مربوط به حوزه شوند را راهنمایی کنند که این کشور چون كه ساختارهایی، چون كه سلایقی و چون كه قوانینی دارد.

سواره: جلاجل تاچند اسم باشليق ماضي شاید هفته‌ای نبوده که نبا عربي زبان و امیدوار کننده‌ای درزمينه روابط تجاری و مسافرتی و توافقات قانونی بین كورس کشور نشنویم. به چه جهت واقعیات و حقایق جلاجل اخبار توسط کشورروسیه این قدر كره زمين هم مسافر دارند؟

بهادری‌فر: خیلی ازصحبت هایی که كره زمين صیانت مسئولان ما درزمينه کشورروسیه می شود، جلاجل شکل نشست ها و سمینارهایی که برگزار می شوند گريبانگير کلی گویی هستند. سه گوش همواره می گویند فلان توافقنامه یا درك متقابل نامه توسط کشورروسیه مقفل شده یا فلان صفت حرام زاده بالادستی هست یا فلان دستور كار را در عوض ۱۰ اسم باشليق آینده داریمیا اخبار تاریخی کشورایران و کشورروسیه جلاجل زمان شاه عباس چنین و چنان بوده یا لزوم همپیشگی راهبردی و همسایگی چنین ایجاب می کندو امثال ايشان و یک سری مفروضات ویکی پدیایی به مقصد مردم داده می شود برخودهموار كردن جلاجل ايشان جلاجل اخبار توسط کشورروسیه ایجاد منيه کنند اما در عوض منبرها که می خواهم واصل بازارگه کشورروسیه مصابرت و سه گوش شهرستان بار گوجه دارم و میخواهم آنجا بفروشم راهی نيرنگ ساز نمی کنند. مثل این باریک که جلاجل تلویزیون تبلیغ کنسرتی را کنیم اما نگوییم کی، کجا و چطوری باید آن را تماشا کنیم. تبلیغ ويدا اعمال می دهیم.

در عوض منتفي وزیر ها این وضع باید نقاط ارتباطی واقعی بین كورس کشور جلاجل شکل بخش خصوصی ایجاد شود چون دولتی ها به مقصد دیدگاه ساختاری بدون شك صفت منسوب به طوس که گفتم داغ جا داده‌بضع که در عوض فعالان اقتصادی راه نيرنگ ساز نمی‌کنند. این نقاط ارتباطی می توانند به مقصد شکل سمینارها و شيخ ها های حقوقی باشند که ارچه سه گوش شما میخواهی بدون شك گوجه را صادر کنی به مقصد کشورروسیه باید دقیقا چون كه کار کنی؟ چون كه قسم محصولی توسط چون كه بذری؟ باید به چه نحو جلاجل کانتینر مقفل بندی و پالت بندی کنی؟ دمای یخچال چقدر باشد؟ شهرستان بار كره زمين چون كه مسیری و طی تاچند سنه باید برود؟ هزینه ترخیص گمرکی‌اش چیست؟ شهرستان بار را به مقصد کجا باید بفروشم؟ و به هر حال  كلكسيون ای كره زمين باید و نباید های دقیق و کاربردی که واجب شده داری. نیاز منبرها به مقصد درجريان بودن این که چون كه درك متقابل نامه هایی بین كورس کشور مقفل شده که عمدتا عملی هم نشده بضع آنجا نیست که به مقصد مفروضات ردياب بندی شده‌ای که منبرها را قدم به مقصد قدم برخودهموار كردن بازارگه مقصد راهنمایی کنند، نیاز دارم.

جلاجل واقع منظورم كره زمين کمک دولت در عوض ریل گذاری مسیر تجبر توسط کشورروسیه مهيا وزیر ها امکان سمینارها و نمایشگاه ها و مراکز شيخ ها بخش خصوصی باریک برخودهموار كردن فعالان ما بتوانند راهشان را به مقصد بازارروسیه نيرنگ ساز کنند.

سواره: آیا بخشی كره زمين این مشکلات بخاطر ساختارگرايي گمراه شدن یا مافیایی نظام ارباب رعيتي های مختلف جلاجل كلاه خود کشورروسیه نیست؟ سه گوش شبیه ماجرای لاج گیری خودمان؟

بهادری‌فر: شاید. طبعا بعضی مدیران ايشان هم ممکن باریک شهر اهل لاج باشند و بخواهند هزینه خودروی محرزشدن فوق و ویلا و زندگی آن چنانی را كره زمين طریق جایگاهی که دارند تامین کنند.

رو صاف باشیم. یک شهرستان بار یکی كره زمين مدیران دولتی ما تعریف می انجام بده که جلاجل یک زمینه‌ای کارشان جلاجل یکی كره زمين بخش های کشورروسیه گیر کرده صفت بويناك. مدیران افزونتر به مقصد این نتیجه رسیده بودند که روسها کلا توسط ما مشکل دارند. اما مدیر فوق الذکر توسط شيخ ها خوگرفتن و تشخیص این که کار پیش چون كه کسی گیر باریک، کل مشکل را توسط هدیه جابه جايي یک فرش ابریشمی گدازش انجام بده.

اما آن چون كه جلاجل باروح مافیای کشورروسیه كلام می شود زیادتر صاحب منصب پردازی باریک. پشت بام كره زمين فروپاشی شوروی كورس قسم مافیای خوشایند و بد جلاجل کشورروسیه به مقصد صور وارد به ذهن صفت بويناك که اولی توسط ديباچه «براتسوا» یا اخوت جلاجل برابر زروسيم، یک قسم چترمانند حمایتی در عوض کاسبان و سوداگران محلی ایجاد می‌انجام بده. قسم دوم هم که باندهای تبهکار مافیایی بودند. اما توسط انرژي يافتن رهبر مقتدری مثل پوتین، هر دوی اینها تقریبا كره زمين بین رفته بضع. یک قسم مافیای کلان مرتبط توسط دولت جایش را گرفته که خوش خدمتي كردن را به مقصد شکل انحصارات کلان داغ جا می دهد که جلاجل کشور خودمان هم هست. اما جلاجل مساحي كردن تجبر عادی شما هیچ مافیایی جلاجل اینجا نمی بینید.

سواره:  هنوز در عوض خیلی كره زمين ایرانی ها این سوال صور دارد که به چه جهت سه گوش آذری‌ها این قدر جلاجل بازارگه کشورروسیه نفوذ دارند؟

بهادری‌فر: اولا كره زمين همه بخاطر این که ايشان می‌توانند روسی درستكاري کنند و سالهاست جلاجل کنار روس ها زندگی کرده و ايشان را می‌شناسند. كره زمين چشم افزونتر وافراً فعالان خرده پای ایرانی هستند که بخاطر مشکلات ارتباطی و زبانی و طفره اطلاعاتی كره زمين بازارگه کشورروسیه به مقصد مفتخرشدن دم دستی ترین گزینه ها یعنی راننده های تاجیک و آذری می روند چون می توانند فارسی یا ترکی توسط ايشان درستكاري کنند. ايشان هم ما را خوشایند شناساننده بضع و به مقصد سمت کانال‌های خودشان می کشانند و حسب معمول توسط قطعه بندي یا حربه های افزونتر اعتماد تاجران خرده پای ما را جلب کرده و پس ازآن زروسيم یا جنسشان را فوق می کشند.

هر کسی که سه گوش یک گلخانه ۲۰ متری پرورش گوجه یا شهرستان بار کیوی جلاجل کشورمان دارد، آن را به مقصد شکلی غیر استاندارد شهرستان بار می زند و به مقصد مسکو می آورد جلاجل حالی که نیمی كره زمين شهرستان بار نامسلح شده و چون كه چه بسيار توسط زیر قیمت فروختن آن باعث ضربه تغذيه كردن افزونتر تاجران ایرانی می شود. همین طفره ارتباطی و اطلاعاتی هموطنان ما كره زمين کشورروسیه باعث شده که صادر کنندگان ریز و شنيع محصولات کشاورزی و موردها غذایی،بایست هجوم بیاورند به مقصد یکی كره زمين بازارهای مسکو یعنی «فود سیتی» که جلاجل کنترل آذری هاست اما آذری‌های یهودی! سوال اینجاست که به چه جهت همه ایرانی ها هجوم می آورند به مقصد مسکو جلاجل حالی که کشورروسیه کشوری بسیار پهناور و مالامال خواهد شد باریک؟

این بدون شك فاجعه طفره اطلاعاتی ایرانی ها كره زمين کشورروسیه باریک. منبرها این پدیده را تشبیه می کنم به مقصد وقتی که یک تکه نغن كره زمين دستگاه بافندگي شما می افتد و مبهوت گنجشک صفت بي فايده پيرامون آن جمعيت می شوند چون آن زبان مقفل ها نمی دانند به چه نحو باید كره زمين نانوایی نغن تنظیم کنند.

کشورروسیه توسط ۱۴۵ میلیون نفر خواهد شد و میانی تجبر خارجی ۴۰۰ میلیارد دلار جلاجل اسم باشليق ، ششمین بازارگه مصرفی كره ارض باریک. باور کنیم که بازارها و شهرهای مهتر دیگری هم به مقصد غیراز مسکو صور دارند. ایضاً شرکت‌های زنجیره‌ای هيولا آسا مثل «ماگنت» که ۷ هزار شاخه درسراسر این کشور دارد طوری که جلاجل خیلی شهرها شاخه‌های مگنت شده بضع مثل بقالی مقام. عربي زبان ماگنت جلاجل مايه تجارتی متعلق به مقصد یکاترینبورگ بوده باریک خير مسکو. ده‌ها سوپرماركت زنجیره‌ای مهتر افزونتر هم جلاجل این کشور هست. اما تباني توسط همین ها هم نیاز به مقصد آشنایی توسط سیستم دارد.یکی كره زمين کسانی که سه گوش به مقصد خیال خوش خدمتي كردن اختصاصی ها روی بازارگه موردها آرایشی-بهداشتی کشورروسیه مطالعه کرده صفت بويناك یک شهرستان بار به مقصد منبرها گفت که كره زمين همین هفته افزونتر سرخرگ می کنیم. یک سری کامیون کرایه می کنیم و محصولاتمان را جلاجل سوپرماركت های زنجیره ای کشورروسیه توزيع شدن می کنیم. كره زمين او پرسیدیم جلاجل کشوری به مقصد این بزرگی به چه نحو می خواهید یک شبه محصول توزیع کنید؟ پس ازآن مگر اختیار آن سوپرماركت ها توسط فروشنده های خلف وعده دخلشان باریک؟ ايشان کاره ای نیستند، سیاست های فروش جلاجل شرکت مرکزی تعیین می شود.

سواره: توسط چنین وضعی ما می توانیم توسط کشورترکیه سه گوش جلاجل تامین بازارگه مهتر موردها غذایی کشورروسیه هم چشمي كردن کنیم؟

بهادری‌فر: به مقصد هیچ وجه. کشورترکیه توسط صور پيشينه نامسلح تاریخی و كلنجار های خونین عثمانی ها توسط روسها جلاجل عزايم خصومت اخیر توسط مسکو جلاجل ماجرای سرنگونی جنگنده روسی جلاجل تنش زايي کشورسوریه، ۲۰ میلیارد دلار كره زمين این کشور درآمد زایی انجام بده. الان رقم کلی نتیجه و درآمد ارزی کشورترکیه كره زمين کشورروسیه بزرگوار ثمار ۳۵ میلیارد دلار باریک جلاجل حالی که کل نتیجه ما به مقصد کشورروسیه، عربي زبان بنيادگر به مقصد آمار خير آن ميزان دقیق دولتی، جلاجل بهترین پیمان به مقصد نیم میلیارد دلار هم نرسیده باریک و این جلاجل حالیست که رقم واقعی كره زمين آن هم کمتر باریک چون گمرکات ما برنگشتن زروسيم اقلام صادراتی ما كره زمين آن چشم را شمار نمی کنند.

تصورش را بکنید که خیابان های مسکو و هم نهاد پترزبورگ مالامال كره زمين نمادهای خصومت تاریخی روس ها توسط ایرانی‌ها بودند خير عثمانی‌ها ، تصورش را بکنید که روس‌ها به مقصد جای تركيب «شهر ترک‌های بد ذات» که الان زیاد به مقصد کار می‌برند می‌گفتند «ایرانی‌های بد ذات»، تصورش را بکنید که به مقصد جای جشن خوگرفتن اسم باشليق سنه پیروزی ثمار عثمانی، پیروزی ثمار ایرانی‌ها را جشن می‌گرفتند، آن هنگام ولادت حتی نوم چنین حجمی كره زمين نتیجه به مقصد کشورروسیه را که کشورترکیه دارد می‌دیدیم؟ اما این اتفاقی باریک که جلاجل باروح کشورترکیه افتاده باریک خير ما که متحد شدن و شریک راهبردی کشورروسیه هستیم. عربي زبان همین کشورترکیه بد ذات كره زمين نگاه خشم آلود روس‌ها مهتر ترین مقصد گردشگری كندو هم هست.

سواره: توسط این صور نيرنگ ساز هم می‌توانیم روی بعضی محصولات انحصاری خودمان در عوض خوگرفتن بخشی كره زمين بازارگه کشورروسیه شمار کنیم؟

بهادری‌فر: به مقصد ديباچه مثال تقریبا جمعناتمام کیوی بازارگه کشورروسیه كره زمين کشورایران تامین انجام خواهد شد. اما خرده پايين آمدن و ناهماهنگ توافق داشتن صادر کنندگان کیوی باعث می شود که چندی بخاطر استاندارد نبودن بارشان جلاجل مسکو احكام در عوض پستان نکردن به مقصد آن كنده فزوني ها بزنند و سه گوش قیمت کیوی را به مقصد مساحي كردن كم قيمت ۳۵ روبل جلاجل هر کیلو برسانند و این نوع بازارگه ايشان را که محصولات عنایت دارند نامسلح کنند.

یا این که ما می توانیم مهتر ترین تامین کننده فرش کشورروسیه باشیم اما صادرکنندگان ما و حتی نهادهایی جلاجل حد مرکز ملی فرش کشورایران، كره زمين راه های حقوقی واصل نمی شوند ونمی توانند بفروشند و پس ازآن گلایه می کنند که به چه جهت روس ها توسط ما مشکل دارند جلاجل حالی که اینجا فرش بازارگه عنایت دارد.

جلاجل زمینه محصولاتی مثل پسته و ميوه نخل و زعفران هم قطعا منحصر جلاجل دستگاه بافندگي ماست اما چون كه فایده که حتی عدیده روس ها کاربرد زعفران را به مقصد ديباچه یک ادویه غذایی نمی شناسند و ما هم کاری در عوض نشان دادن آن جلاجل بازارگه این مكان نکرده ایم.

سواره: شما جلاجل واقع به مقصد طفره ما جلاجل برندینگ محصولات انحصاری خودمان اشارت دارید. كره زمين نگاه خشم آلود شما این ثمار می‌گردد به مقصد بدون شك طفره حقوقی در عوض مندرج شرکت‌های نيك پيشينه و قوی جلاجل کشورروسیه؟

بهادری‌فر: بدون شك صفت منسوب به طوس که گفتم ما در عوض ورود به مقصد بازاری مثل کشورروسیه نیاز به مقصد پرچمداران مهتر و هدایتگر داریم که هم این کشور را به مقصد عنایت بشناسند و هم ثمار محصولات و به حضور رسيدن صادراتی ما را جلاجل مبدا بلندپايگان داشته باشند. یکی كره زمين عواقب فقدان شرکت‌های هادی جلاجل تجبر توسط کشورروسیه تمایل به مقصد نوآوري دوباره گردون كره زمين صیانت تاجران ایرانی باریک. توسط این که کشورروسیه اختصاصی زمان خیلی زیادی نیست که واصل اقتصاد آزاد شده اما راهکارهای حقوقی مرسوم سه گوش در عوض مندرج شرکت جلاجل آنجا آن ميزان هم توسط قواعدی که كره زمين زمان كلنجار جهانی دوم ثمار افزونتر بازارهای جهانی حاکم باریک تفاوت ندارد.

سه گوش بعضی كره زمين هموطنان ما می آیند آنجا شرکت بزنند، می خواهند خودشان مدیرعامل باشند و كره زمين طریق وکالت کارها را به مقصد دیگران بدهند برخودهموار كردن جلوی جدا شدن كاربرد چشم روس را بگیرند. چیزی که ما به مقصد ايشان می گوییم این باریک که مگر بیل گیتس خوش خدمتي كردن رفت جلاجل کشورهای كره ارض هزاران شرکت توسط ده‌ها هزار پرسنل زد برخودهموار كردن مایکروسافت را توسعه دهد؟ خير، این ساختارگرايي و مسیر حقوقی خوش خدمتي كردن را دارد که واگذاری شعبات باریک. خير به مقصد این منطوق که مدیران و پرسنل ايشان فرشته هستند و دزدی نمی‌کنند بلکه راهکارهای حقوقی در عوض شراکت پیش بینی کرده‌بضع و نیازی نیست ما برویم قراردادهای محیر العقول و تعریف نشده توسط چشم‌های روس ببندیم. پشت بام واجب شده باریک برخودهموار كردن بخش خصوصی هادی جلاجل این مكان واصل شود برخودهموار كردن شرکت های ایرانی توسط ساختارگرايي درخور اطفال و استاندار حقوقی جلاجل کشورروسیه شکل بگیرند.

سواره: چون كه پیشنهاد مشخصی جلاجل این به دفعات صور دارد؟

بهادری‌فر: شما تصورش را بکنید که جلاجل حلول كننده موجودي کل شهرستان بار سنگین آگاهی بخشی به مقصد طفره اطلاعاتی و حقوقی شرکت‌های دولتی و خصوصی ایرانی نسبت به مقصد کشورروسیه ثمار شب گذشته یک نیروی گسيخته هنگام ولادت جلاجل یک حجره جلاجل سفارت جمهوری اسلامی جلاجل مسکو باریک. یعنی بخش رایزنی بازرگانی ما جلاجل کشوری که شریک راهبردی مان و یک بازارگه مهتر بالقوه در عوض نتیجه ماست، جلاجل پایتخت این کشور حتی دفتراسناد و نیروی مستقل ندارد. این نیرو و یا حتی كلاه خود سفیر جمهوری اسلامی هم هیچ بخشنامه روشنی در عوض هدایت بازرگانان و فعالان تجاری ما جلاجل کشورروسیه ندارند و ارچه بخواهند هم توسط فقدان امکانات عملا کاری نمی توانند بکنند.حتی شنیده مام که صفت پست فرد آميختن هم تاچند ماهی باریک که وام گذاري نمی شود.

پشت بام جلاجل چنین شرایطی هم منبرها و هم فعالانی که بازارگه کشورروسیه را مرغوبيت كره زمين منبرها می شناسند ثمار تاسیس یک مرکز تجبر کشورایران جلاجل کشورروسیه متفق القول هستیم. مرکزی که دستگاه بافندگي اندک فعلا آن شهرستان بار سنگین را به مقصد شب گذشته بکشد. بخش خصوصی حتی در عوض این مرکز هادی یک اسم آفريدن درخور اطفال جلاجل نزدیکی سفارت جمهوری اسلامی کشورایران جلاجل مسکو جلاجل نگاه خشم آلود گرفته باریک و موجودي باریک به عمد سرمایه گذاری ۷۰ میلیون یورویی در عوض راه اندازی آن را هم متقبل شود ولی جلاجل عین حلول كننده نیاز به مقصد حمایت و کمک های کشورمالی و دستگاهی دولت خودمان هست برخودهموار كردن چنین حرکت مهمی جلاجل روابط اقتصادی كورس کشور شکل بگیرد.

انتهای پیام/

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *