مروری ثمار وعاء بانک‌ها جلاجل تشدید تنش زايي ارزی اسم باشليق ۹۰ / شفافیت مانع كره زمين تکرار تجربیات منغص ماضي انجام خواهد شد

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار اقتصادی خبرگزاری سواره، توسط توجه به مقصد شباهت‌های زیاد موقعیت فعلی سعر و سیاست ارزی اتخاذ شده، توسط فضا و سیاست‌های ارزی اسم باشليق ۹۰ و ۹۱، می‌توان توسط كاربرد كره زمين هیبت‌های بسیار گران‌قیمت به مقصد دستگاه بافندگي وارد به ذهن كره زمين آن اسم باشليق‌ها خرجیهای گذر كره زمين موقعیت فعلی را به مقصد نحو مطلوبی کاهش داد.

یکی كره زمين آن هیبت‌های گران‌قیمت، شناسایی و گریز كره زمين تبرئه سعر‌های جلاجل اختیار بانک‌ها به مقصد بازارگه آزاد (توسط نرخ غیررسمی) صفت بويناك. بانک مرکزی جلاجل اواخر اسم باشليق ۹۰ جلاجل راستای اجرای مصوبه کمیته ارزی ۵ نفره، كره زمين شمار تاچند کشور جلاجل مجموع Three هزار میلیارد ده ريال برداشت انجام بده. 

این برداشت پشت بام كره زمين آن اعمال شد که چندی بانک‌ها به مقصد جای اختصاص سعر دریافتی كره زمين بانک مرکزی تعدادی گشایش تعادل اسنادی تعدادی واردکنندگان و متقاضیان واقعی سعر، بخشی كره زمين مناجاتگري كردن دریافتی را جلاجل بازارگه آزاد و توسط نرخ بازارگه به مقصد فروش رسانده بودند. این سعر توسط نرخ رسمی جلاجل اختیار بانک‌ها فرار گرفته صفت بويناك اما توسط نرخ بازارگه آزاد فروخته شده صفت بويناك.

به موجب مدافع و مفروضات به مقصد دستگاه بافندگي وارد به ذهن، بانک مرکزی پیش كره زمين اقدام به مقصد برداشت كره زمين شمار بانک‌ها، كره زمين بانک‌ها مدافع عملیات کشورمالی ارزی را مطالبه می‌کند، اما بانک‌های متخلف مفروضات و مدافع را تحویل نمی‌دهند. به مقصد همین دلیل چندین رديف نظامي كره زمين بازرسان بانک مرکزی شمار‌های کشورمالی بانک‌ها را بررسی کرده و جلاجل نهایت به مقصد صور پانویس سود ۳۲۰۰ میلیارد تومانی چندی بانک‌ها كره زمين فروش سعر جلاجل بازارگه آزاد می‌رسند.

به مقصد شرح احوال سواره،‌ اما توسط فضاسازی رسانه‌ای چندی‌ بيگانگان این اقدام بانک مرکزی را احتمالاً كره زمين کمبود مناجاتگري كردن تعدادی جاي دنج هزینه بازدادن یارانه نقدی ديباچه کردند. 

به مقصد شرح احوال سواره، ذکر این هم بد نیست که مدیر عملي ساختن یکی كره زمين بانک‌ها كره زمين ستايش شده بهمنی (پشت بام كره زمين تكميل دورودورنگ مسئولیت كلاه خود و تبرئه مسئولیت به مقصد ولی الله سیف) به مقصد یکی كره زمين نهادهای بااستعداد نظارتی شکایت انجام بده اما جلاجل نهایت آن نهاد نظارتی رای به مقصد شفا اقدام بانک مرکزی و رئیس کل هنگام ولادت آن جلاجل برداشت كره زمين شمار بانک‌ها داد و حتی جلاجل رای كلاه خود ثمار لزوم برداشت ۲۰۰ میلیارد ده ريال افزونتر كره زمين شمار بانک‌ها تاکید انجام بده. هر تاچند که توسط آن فضا سنگینی که ایجاد شد هیچگاه آن ۲۰۰ میلیارد ده ريال باقی مابقي برداشت نشد. 

توسط این صور، اختصاصی‌ها این گزاره جلاجل رسانه‌ها مطرح شد و حتی ولی الله سیف که به مقصد تازگی مسئولیت بانک مرکزی را جلاجل اختیار گرفته صفت بويناك، جلاجل عقرب ماه ۹۲ اشارتاً لغاز كره زمين اقدام بانک مرکزی اعلام انجام بده باید زروسيم‌هایی که كره زمين شمار آن بانک‌ها برداشت شده به مقصد شمار‌كندو برگردد. 

سیف جلاجل شهریور ماه اسم باشليق ۹۳ هم جلاجل مواجه توسط سوالی درزمينه این فهمید، گفت: «این اقدام كره زمين کارهای عجیب بانک مرکزی جلاجل دولت ماضي صفت بويناك که این بانک تصمیم گرفت به مقصد لفظ شب هنگام و جلاجل آخری دوال اسم باشليق دستگاه بافندگي جلاجل جیب بانکها کند. اکنون مابقي‌ایم که توسط این اقدام چون كه کنیم؟ یا آن را جزء بدهکاری دولت آرامش طلب دهیم که عواقب كلاه خود را دارد.» اما سیف جلاجل آدم كردن درستكاري كلاه خود ثمار این نکته تاکید انجام بده: «به مقصد هر حلول كننده جلاجل به تنگ آمده سیاست‌های بانک مرکزی این برداشت شب هنگام جاي دنج خواهد شد اما این به مقصد معنای آن نیست که بانک‌ها خلافی جلاجل این تباني توسط مابه التفاوت ارزی اعمال نداده بضع.»

به مقصد شرح احوال سواره، توسط صور تاکیدات تاچند به دفعات بانک و رئیس کل بانک مرکزی (ولی الله سیف) تاکنون زروسيم برداشت شده كره زمين شمار بانک‌ها به مقصد بانک‌ها بازنگشته باریک. مثال این مدعي گري، لفظ‌های کشورمالی بانک‌هاست. كره زمين اسم باشليق ۹۱ تاکنون هر ساله جلاجل لفظ‌های کشورمالی بانک‌ها جلاجل بخش آكروبات حسابرس، بندی تعدادی برداشت كره زمين شمار توسط بانک مرکزی جلاجل اواخر اسم باشليق ۹۰ می‌آید. 

به مقصد ديباچه مثال جلاجل آكروبات حسابرس لفظ کشورمالی اسم باشليق ۱۳۹۵ یکی كره زمين بانک‌ها که جلاجل عقرب ماه اسم باشليق ۹۶ نهایی شده وارد به ذهن باریک: مطابق توسط یادداشت Three-10 لفظ‌های کشورمالی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی کشورایران (به مقصد موجب مصوبه ناقل ۱۸ دی ماه ۱۳۹۰ هیأت ۵ نفره کارگروه ساماندهی هم تراز و هم سان ارزی) صفت تبليغاتچي ۱۹۲۶ میلیارد ریال به مقصد شمار بدهکاری بانک باروح شرح احوال منظور نموده که باروح اعتراض این بانک آرامش طلب گرفته باریک. مضافا به موجب بخشنامه‌های ایفای تعهدات ارزی ماضي بانک مرکزی جمهوری اسلامی کشورایران، بانک باروح شرح احوال مدعی دریافت مابه التفاوت مبلغ ها ارزی (پيوسته كاري به مقصد اعتبارات اسنادی صادر شده) كره زمين بانک مرکزی جمهوری اسلامی کشورایران می‌باشد. تعیین تکلیف مراتب آميختن و تعیین آثار کشورمالی مربوطه، وابسته شدن به مقصد تنظیم شرح احوال حسابرسی خصوصی ارزی (که جلاجل جریان رسیدگی می باشد) و ایضاً تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی کشورایران می‌باشد.

به مقصد شرح احوال سواره، جلاجل صورتی که مدیران بانک مرکزی جلاجل دولت یازدهم و دوازدهم معتقد بودند تخلفی رخ نداده و زروسيم برداشت شده باید به مقصد شمار بانک‌ها بازگردد، قطعا four.5 اسم باشليق این کار را اعمال می‌داند. بنابراین سرپيچي چندی بانک‌ها جلاجل فروش سعر بانک مرکزی جلاجل بازارگه آزاد، کاملا محرز باریک و این سرپيچي خرجیهای بیاندازه زیادی را به مقصد فضای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورایران تحمیل انجام بده. اقدام بانک‌ مرکزی جلاجل آن زمان مهجور یکی كره زمين اقدامات واجب شده تعدادی برخورد توسط این متخلفان صفت بويناك کمک این اقدام، مصداق بارز اخلال جلاجل اقتصاد کشور باریک و قانون تعدادی چنین مجرمانی كيفر يافتن‌های سنگین تعیین کرده باریک.

فارغ كره زمين این هم تراز و هم سان، این هیبت بسیار پرهزینه هم‌اکنون جلاجل مقابل بانک مرکزی و نهادهای نظارتی باریک و مكان دارد جلاجل فضای فعلی که دولت و بانک مرکزی به مقصد كنار زدن کنترل و مدیریت بازارگه سعر هستند، توسط به مقصد‌کارگیری سامانه‌های نظارتی و فعال وزیر ها بازرسان كلاه خود كره زمين رويداد چنین تخلفاتی گریز به مقصد عمل آورده و مانع كره زمين تکرار هیبت منغص آن دوران شود. 

انتهای پیام/

 

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *