مسئولان ديسيپلين معتقد به مقصد آزادی عمل جلاجل فضای مجازی هستند/ پروردن را شکر تلویزیون دستگاه بافندگي دولت‌ها نیست

[ad_1]

 

به مقصد شرح احوال رديف نظامي افزونتر رسانه‌های مجله سواره پژمرده به مقصد شيريني كره زمين فردا، پس ازآن كره زمين ده اسم باشليق كره زمين جام شهرستان جم راهی پاستور شده باریک؛ تغییر مکانی که شغل هامشاغل و حدیث‌های زیادی جلاجل باروح علاقه او تعدادی جابجایی جلاجل كلاه خود پاسور هم مهيا کرده باریک. علاقه‌ای که هر هنگام ولادت توسط پرسش خبرنگاران مواجه شده باریک این جواب را دریافت کرده باریک که «انتخابات بلای روح انقلابی‌ها شده باریک».

جلاجل یک آخركار هفته بهاری مهمان مهندس ضرغامی رئیس اسبق دائم الخمر شرفه وسیما و اندام کنونی شورای عالی شورش فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی شدیم برخودهموار كردن جلاجل باروح فضای مجازی که مناقشه دردآشنا این دوال‌های مردم باریک توسط او درستكاري کنیم. حكماً قبل كره زمين ضبط كردن نصيب شد ما هم مهمان صبحانه‌های خنيدهنام مهندس جلاجل بالکن دفتراسناد قدیمی و نوستالژیک پاستور شویم.
فضای مجازی بزرگترین نوآوري بشری باریک

*جلاجل یکی كره زمين تقریر نگاه خشم آلود‌های خودتان فرموده بودید که فضای مجازی وارد به ذهن باریک برخودهموار كردن شورش اسلامی را نجات دهد، اما جلاجل عمل آن چیزی که ما می‌بنیم، رویکرد رسمی کشور نسبت به مقصد فضای مجازی، رویکردی سلبی و تهدید آسه اي باریک و جلاجل مربوط به حوزه ایجابی کار جدی لفظ نگرفته باریک. به مقصد نگاه خشم آلود شما به چه جهت نتوانستیم جلاجل مربوط به حوزه ایجابی موفق عمل کنیم؟
 
باوري قلبی منبرها این باریک توسط توجه به مقصد شعار اصیل شورش اسلامی که خودمختاري و آزادی باریک. فضای مجازی امکان بسیار گیتی تعدادی گستردن و استحکام هر كورس باروح جلاجل اختیار جمهوری اسلامی و آحاد مردم آرامش طلب داده باریک. فضای مجازی معجز و دستاورد مهتر بشری باریک، منبرها شخصا كره زمين این که پروردن به مقصد منبرها حيات تازه يافتن داد و بيدين ماندم و توانستم این نوآوري مهتر بشری را ارائه كردن عملكرد کنم و جلاجل این فضا زندگی کنم، پروردن روشکر می‌کنم. منبرها معتقدم که فضای مجازی بزرگترین نوآوري بشری باریک و حتی كره زمين نوآوري ايجادشدن هم بالاتر باریک به چه جهت که مردم را واصل یک فضای جدید كره زمين زندگی و تعامل می‌کند که روی همه شئون انسانی تاثیرگذار باریک؛ بنابراین مايه فهمید، بسیار بااستعداد و تاثیرگذار باریک و شعار‌های شورش همه جلاجل این چهارچوبه می‌تواند جلاجل بهترین مساحت گيري ثابت شدن شود.

فضای مجازی امکان نظارت عمومی را مهيا می کند

جنون مردم آزاري‌ترین مثال جلاجل این زمینه شعار آزادی باریک. جلاجل نيستي فضای مجازی می‌توانیم این پیمان را صوفيان شویم که احكام بيگانگان خاصی شغل هامشاغل بزنند، تریبون‌های خاصی فعال شود، یا زردتشتي داشته باشند و یا مشروعیت تعدادی شغل هامشاغل نواختن داشته باشند، اما فضای مجازی این امکان را به مقصد مردم می‌دهد برخودهموار كردن آن‌ها هم درستكاري کنند. ما به مقصد امر به مقصد خنيدهنام و نهی ازمنکر باوري داریم و مع الاسف به مقصد خاطره ها عملکرد خطاكار دانستن، امر به مقصد خنيدهنام و نهی كره زمين منکر را مسدود به مقصد قراين مردم کردیم. جلاجل حالی که ابعاد امر به مقصد خنيدهنام و نهی كره زمين منکر بسیار وسیع‌نمناك كره زمين این هم سر باریک. فردا فضای مجازی می‌تواند امکان نظارت عمومی و واقعيت يابي امر به مقصد خنيدهنام و نهی كره زمين منکر را مهيا آورد، هیچ کسی فکر نمی‌کنم جلاجل این باروح شک داشته باشد، لذا وقتی می‌بینیم منکر جلاجل جامعه لفظ می‌گیرد فضای مجازی افکار عمومی را هدایت می‌کند برخودهموار كردن توسط آن منکر اختلاط كردن کند و این دقیقا نظارتی باریک که باید لفظ بگیرد. منبرها مصادیق بسیار زیادی دارم که بعضی كره زمين منکراتی که کسی وثبه نمی‌انجام بده راجع به مقصد آن منکرات درستكاري کند، اما وقتی افکار عمومی راجع به مقصد آن‌ها درستكاري انجام بده، جلاجل ناموس تا چه وقت ساق دست منکر منتفي شد و کسانی که مرتکب آن منکر شده بودند یا عذرخواهی کردند و یا رویه كلاه خود را بديل کردند، بنابراین جلاجل باروح خودمختاري هم همینطور باریک. منبرها تحلیلی اجتماع دارم که به چه نحو فضای مجازی خودمختاري ما را می‌تواند پشتیبان کند و شورش را متکی به مقصد آحاد مردم بکند و حكماً جلاجل چندی مواقع خاص هم برعکس!

جلاجل فضای مجازی توسط بمباران دانسته ها مواجه هستیم

منبرها معتقدم که فضای مجازی، چون پدیده جدیدی باریک قطعا آسیب‌های زیادی هم دارد، جلاجل این مكان اقمشه به مقصد تا چه وقت باروح كره زمين آسیب‌های فضای مجازی اشارت می‌کنم. شما جلاجل فضای مجازی مشکل «آنتروپی» دارید که منبرها كره زمين نگاه خشم آلود روانشناسی شهرستان بار‌ها این را مناقشه کردم. وقتی بمباران اطلاعاتی لفظ می‌گیرد به مقصد اسم مورد جلاجل باروح کسانی که طرز كاربرد كره زمين فضای مجازی را نمی‌دانند چنان فروسو تاثیر انواع داده‌ها آرامش طلب می‌گیرند که اولا فهمید اصلی را فراموش می‌کنند و پس ازآن هم به مقصد دیدگاه روحی و روانی هوش كندو نمی‌تواند روی مشكل سازي تمرکز پیدا کند. دائما هوش كندو پرش دارد و این امر باعث انجام خواهد شد کاربر‌ها پس ازآن كره زمين مدتی عاطل کنند این داده‌های فضای مجازی نمی‌توانند گدازش مشكل سازي کنند. مشکلاتی مثل مميزي جدید به مقصد بهيمه ها بمباران اطلاعاتی، مشکلاتی که حسب معمول شفا فدای شتاب انجام خواهد شد و تمركزفكر علیرغم اهمیت آن جلاجل کنار آرامش طلب می‌گیرد، ناآرامي سطحی نگری و ایجاد خو شبو ساختن به مقصد این که به مقصد وطن اختيار كردن، سطحی، تبلیغی و گاه گذر نگاه شود. تمرکز روی تصویر سازی به مقصد جای تمرکز روی محتوا كره زمين مشکلاتی باریک که فضای مجازی به مقصد آن دستخوش باریک. رديف نظامي‌ها جلاجل فضای مجازی به مقصد نوبه كلاه خود نیازمند آسیب شناسی هستند اشارتاً این که نکات مثبتی دارند، اما وقتی تا چه وقت نفر فعال‌نمناك كره زمين بقیه ظهور می‌شوند می‌توانند کل افکار آن رديف نظامي را به مقصد سمت خاصی هدایت کنند.
 

جلاجل فضای مجازی توسط حاکمیت نقاب مقابل شدن هستیم

*رسانه‌ها یا مدیران سرویس ها؟

مدیران سرویس ها. تعبیر منبرها این باریک، جای افزونتر ندیدم. حاکمیت نقاب یا روتوش جلاجل فضای مجازی همزباني می‌افتد. یعنی جلاجل فضای مجازی شما ممکن باریک فکر کنید توسط یک دوطرفه خیلی زیبای جذاب دارید چت می‌کنید، پس ازآن آن چشم ممکن باریک عفریته یا یک پیرمرد هوس نيرنگ ساز نشسته باشد که مثل یک دوطرفه توسط شما درستكاري می‌کند و می‌خواهد شما را تلکه کند. منبرها سابقه‌های پلیس شاب را که دیدم بخش زیادی كره زمين چت‌های غیر اخلاقی که لفظ می‌گیرد هیچ کدام واقعی نیست. عکس چندتا سيده را می‌گذارند، كره زمين آن چشم درستكاري می‌کنند، پس ازآن چشم زروسيم می‌ریزد تعدادی جایی که توسط این سيده تباني داشته باشد پس ازآن جلاجل نهایت فرد كله دار كره زمين جماعت گريز‌ها و رديف نظامي‌های خاص جلاجل می‌آورد. یعنی حاکمیت روتوش و نقاب جلاجل این فضا بسیار جدی باریک.
 

فضای مجازی وارد به ذهن باریک برخودهموار كردن ما را نجات بدهد

منبرها به مقصد ديباچه کسی که آسیب‌های فضا مجازی را می‌دانم سعی می‌کنم توسط آن آسیب‌ها مبارزه کنم، اما معتقدم که فضای مجازی وارد به ذهن برخودهموار كردن ما را نجات دهد؛ و ما آن را به مقصد درستی شناسایی کنیم و كره زمين آن ثنايا برداری کنیم. نگاه رهبری هم، همین باریک. مع الاسف جلاجل کشور ما اسم باشليق هاست یک مجموعه ثمار طبل كوچك كورس قطبی می‌کوبند. منبرها یکی كره زمين وظایف خودم را جلاجل درافتادن تا چه وقت اسم باشليق اخیر این باروح تعریف کردم که هر مكان که كورس قطبی بی شهر ربط شکل می‌گیرد نگذارم دوقطبی شکل بگیرد. اخیرا یک هشتگی تعدادی خودم تعریف کردم که كورس قطبی ممنوع. آره! یک مكان‌هایی دوقطبی صور دارد. سربلندي هم می‌کنیم و مرزبندی هم می‌کنیم. سه گوش رهبری هم مرتبا جلاجل بعضی كره زمين وطن اختيار كردن سه گوش آشوب به پا كردن اسم باشليق ۸۸، راجع مرزبندی رهنمود‌های دقیقی داشتند و آن کسانی که مرزبندی نکردند، پستان آن را دیدند. اما این صفت منسوب به طوس نیست که ما جلاجل هر فهمید مرزبندی داشته باشیم. اینجوری نیست. دوقطبی جلاجل همه وطن اختيار كردن نیست. این که فکر کنند بخشی كره زمين ديسيپلين معتقد به مقصد فضای مجازی و بخشی پرخيده آن باریک و پس ازآن این اختلاط كردن را به مقصد نهادی‌های عالی ديسيپلين نسبت دهند صددرصد خطاكار دانستن باریک.

مسئولان ديسيپلين معتقد به مقصد آزادی عمل جلاجل فضای مجازی هستند

بنده به مقصد ديباچه یک فرد آلات لهو كره زمين نزدیک توسط نگاه رهبری جلاجل این مربوط به حوزه آشنایی دارم، نگاه عدیده كره زمين مسئولان طبقه بالای حاکمیت را هم جلاجل این زمینه می‌دانم که معتقد بضع آزادی عمل باید جلاجل مربوط به حوزه فضای مجازی باشد. فضای مجازی باید تقویت شود، باید شتاب داشته باشد، باید مردم آسوده بودن جلاجل فضای مجازی کار کنند. ما باید آسیب‌های آن را منتفي کنیم که مع الاسف نکردیم. جلاجل واقع به مقصد مردم خودمان خیانت کردیم.

هر كورس جریان سیاسی آسیب های فضای مجازی را قبول دارند

* شما اشارت کردید که نگاه رهبری و مسئولان عالی ديسيپلين قفل كردن و مسدود وزیر ها فضای مجازی نیست. اما ما جلاجل بین مردم و مخصوصا جوانان می‌بینیم این تلقی صور دارد که اصولگرایان پرخيده فضای مجازی و قائل به مقصد قفل كردن و محدودیت‌های گسترده جلاجل آن هستند

ناموس کردم. جلاجل فهمید فضای مجازی الان ظرفیت دوقطبی صور ندارد. منبرها کاری توسط بيگانگان ندارم که می‌تواند جلاجل هر كورس جریان باشد. منبرها كره زمين جریان مورد بحث بستگاه ناچیز ندیدم که توسط یک نگاه جهانتاب و نقادانه همین آسیب‌هایی که منبرها ذکر کردم به مقصد ديباچه آسیب‌های جدی فضای مجازی مطرح کردند و گفتند باید روبروي هم قرار گرفتن این بمباران اطلاعاتی لجام گسیخته را که باعث شده باریک ژورنالیسم الفبايي‌ای ریشه دار به مقصد شهر زاویه و کنار منفور شود را بگیریم. منبرها مقالاتی كره زمين تا چه وقت شخصیت برجسته فکری جریان تغییر جلاجل همین نشريات ادواري‌های تغییر جلاجل درافتادن ماه‌های ماضي خواندم، دیدم شغل هامشاغل منطقی می‌زنند که ما‌ها یک جریان اصیل ژورنالیسم هستیم، جلاجل واقع مستمع داریم، مستمع‌های ما می‌خواهند مسیر خودشان را كره زمين طریق واپسین‌های ما پیدا کنند. اما توسط بانشاطشدن این فضای مجازی هر نوجوانی تبدیل به مقصد رسانه شده باریک، هر چون كه می‌خواهد می‌گوید و ما به مقصد کنار رفته ایم.

هر چیزی که تبدیل به مقصد جوک شود منبرها توسط آن موافقم

منبرها جلاجل یک نشستی که رديف نظامي‌های سیاسی بودند گفتم که فردا یک نوجوان جلاجل فضای مجازی می‌تواند به مقصد اندازه تا چه وقت تشكيلات سياسي کهنه کار و قدیمی افکار عمومی را فروسو تاثیر آرامش طلب دهد و هدایت کند. یعنی همه شما جمعيت شوید به مقصد اندازه آن جوانی که الان یک تریبونی جلاجل فضای مجازی پیدا کرده اصلا نمی‌توانید افکار عمومی را تحت تاثير کنید. اتفاقا خیلی كره زمين مورد بحث بستگاه‌ها كره زمين این صوب که شيوع يافتن خیلی كره زمين ایده‌ها و نگاه هایشان كره زمين بین رفته و هر کسی تبدیل به مقصد رسانه شده و به مقصد قولی دستگاه بافندگي زیاد شده و كره زمين حالت منحصر برون مرز شده باریک، به مقصد فضای مجازی تمييز می‌کنند، بنابراین می‌تواند جلاجل اصولگرا‌ها هم باشد، جلاجل هر كورس چشم ممکن باریک افرادی باشند که نظرات خاص خودشان را داشته باشند منبرها توسط آن‌ها کاری ندارم. سه گوش تا چه وقت دوال پیش فردی که منبرها نمی‌شناسم جلاجل فضای مجازی اعلام کرده باریک که مرغوبيت باریک قم یک کشور مستقل شود. حرفی ضربت ديده باریک، آدم آزاد باریک و ایشان هم یک حرفی ضربت ديده باریک. قم کشوری مستقل شود. اما ببینید كره زمين فوری چون كه فضای سنگینی درست کردند چقدر جوک می‌سازند حكماً جوک هایش خیر باریک. منبرها هر چیزی که تبدیل به مقصد جوک و فكاهه انجام خواهد شد به مقصد نكراء ملايم آن هستم. نوعا هم به هدف نخوردن قرمز ندارم. بعضی وقت گذراني هم که جلاجل بعضی كره زمين سریال‌ها که منبرها توسط کارگردان‌ها مشکل پیدا می‌کردم خیال می‌کردند بعضی كره زمين آشوب که واصل به هدف نخوردن قرمز شده و بعضی شغل هامشاغل‌ها را زدند تعدادی همین ما داریم كريه گیری می‌کنیم. جلاجل حالی که كلاه خود کارگردان ها، جلاجل اکثر ميراث ها می‌دانند که منبرها اشکالی که می‌گرفتم این صفت بويناك که این همه ساختارگرايي شکنی کردید، اما یک ذره مردم را نمی‌خندانید.
 

دعوا خیلی جاها ثمار كله دار لحيف آژند

پشت بام منبرها جریان مسلط را می‌گوییم و کاری توسط اشخاص جلاجل هر كورس جریان سیاسی ندارم. ولي جلاجل فضا‌های تبلیغی و سیاسی، سه گوش جلاجل همین مناظره‌ها و انتخابات عاقبت الامر بيگانگان سعی می‌کنند یک فوبیایی نسبت به مقصد جریان مدعی به مقصد افکار عمومی نقل مكان کنند. مثال‌هایی هم می‌زنند، ممکن باریک این مثال‌ها تعدادی مجموعه‌ای مكان بیافتد و كورس قطبی ایجاد شود. اما واقعا این دوقطبی نیست. منبرها خیلی‌ها را دیدم که دم كره زمين آزادی تعبیر می‌زنند و ثمار این ازاصل رای می‌گیرند و مردم هم توسط آن‌ها همراهی می‌کنند، اما جلاجل باروح شنیدن شغل هامشاغل پرخيده حتی جلاجل جلسات خصوصی‌نمناك که فرد كنار زدن این نیست که افکار عمومی را شوك کند، صفت براق و تحمل ناكردني و توان ندارند وبر خورد می‌کنند؛ بنابراین مردم که فردا مستمع شما هستند و این موضوع بحث را می‌خوانند بدانند اولا خیلی مكان‌ها دعوا كله دار لحيف ملا باریک. یعنی واقعا منوي ها دیگری تعقیب انجام خواهد شد. فردا ديسيپلين توسط فضای مجازی هم نشين باریک و می‌خواهد این فضا را جلاجل صوب منوي ها ديسيپلين که منبرها جلاجل بالاترین مساحت گيري آن را خودمختاري و آزادی می‌دانم صفت به خاطرسپردني کند، جلاجل واقع ديسيپلين می‌خواهد فضای مجازی را فعال کند وکم کاری‌های ماضي را جاي دنج کند.

تلگرام توسط دوپینگ سیاسی جلاجل کشور همه گیر شد

* این که می‌گوییم می‌خواهیم فضای مجازی جلاجل راستای منوي ها کشور باشد تعدادی مردم عادی یک مقدار گنگ باریک. دقیقا چون كه تغییراتی مد نگاه خشم آلود شما باریک؟ 

اخیر نگاه خشم آلود سنجی‌ها جلاجل باروح پیام رسان‌های خارجی داغ جا می‌دهد که به مقصد دلیل کوتاهی ديسيپلين که بنده هم جزو آن هستم، جلاجل درافتادن تا چه وقت اسم باشليق اخیر به مقصد علت دوپینگ سیاسی و دوپینگ فنی این پیام رسان‌ها توانستند جلاجل کشور ما برتری پیدا کنند. یعنی مشخصا پیام رسان «تلگرام» که جلاجل مساحت گيري جهانی جایگاه پایینی دارد، اما فردا ۶۰ درصد كره زمين ترافیک اینترنتی و پهنای جماعت گريز ما را به مقصد كلاه خود اختصاص داده باریک.
 

اکثر مردم كره زمين پیام رسان ها تعدادی چت كاربرد می کنند

دلیل این تسلط هم این صفت بويناك که وقتی این پیام رسان واصل کشور شد پیام رسان‌های مدعی هم بودند، اما كره زمين تلگرام حمایت شد پهنای جماعت گريز تبيره جلاجل اختیار آن آرامش طلب داده شد، سرویس‌ها و عيش‌های زیاد جلاجل اختیارش گذاشتند؛ و زردتشتي كاربرد كره زمين جمعناتمام کاربری هایش، داده شد. خیر طبیعی باریک وقتی که زمین خالی باریک و اقدام مناسبی ديسيپلين اعمال نمی‌دهد، یک پیام رسان توسط همه اشکالاتی که دارد مسلط انجام خواهد شد. جلاجل همین پیام رسان اخیر نظرسنجی که لفظ گرفت زیاد كره زمين ۶۰ درصد مردم كره زمين این پیام رسان به مقصد ديباچه چت كاربرد می‌کنند، به مقصد ديباچه گفت و گوی كورس نفره که هیچ مشکلی هم هیچ مكان ندارد. مردم به مقصد كنار زدن این هستند که تعدادی یکدیگر اسم ستيزه گر، عکس و و یدئو بفرستند و این شيوه تفكر عادی زندگی مردم باریک.

کانال ها كره زمين يكباره آسیب های فضای مجازی هستند

اتفاقا کانال ها، چون داده ها رسانی یک عجله هستند و اصلا تعاملی نیستند و کسی نمی‌تواند کامنت بگذارد و تقریر نگاه خشم آلود کند كره زمين يكباره آسیب‌ها فضای مجازی باریک که ديسيپلين باید تعدادی آن چارچوبی داشته باشد. یعنی ارچه فردی آمد و کانال یک عجله راه انداخت و هیچ جنبه تعاملی هم نداشت خیلی پذیرفته نیست و پس ازآن هم توانست هر شغل هامشاغل خلافی را که می‌تواند جلاجل جامعه فتح كردن ایجاد کند بگوید سه گوش شایعات و شايعه منفی پيوسته كاري به مقصد قومیت ها، حساسیت‌های مذهبی و اعتقادی مردم را پمپاژ کند، آثار منفی جلاجل جامعه ایجاد کند و پس ازآن بگویند هیچ اتفاقی نیافتاده و آزادی باریک. این را هیچ کجای کیهان قبول ندارند.

بعضی شغل هامشاغل های بعضی سیاسیون صفت بي واسطه باریک

بعضی هنگام ولادت‌ها بعضی سیاسیون ما، شغل هامشاغل‌هایی می‌زنند که مگراين كه سطحی نگری چیز دیگری نیست و خدایی نکرده بفرمایید به مقصد مرثيت‌های صفت بي واسطه نزدیک می‌شوند، عجله كردن می‌کنم بعضی شغل هامشاغل‌ها را که جنبه شعاری و سیاسی دارد را به مقصد زبان می‌آورند. به چه جهت وقتی می‌خواهند جانورصفت پدیده‌ای درستكاري کنند متوجه علوم شرعي ابتدایی آن نیستند. ببینید شما جلاجل مربوط به حوزه اقتصادی که بااستعداد باریک و باغ ها کسی جلاجل این مربوط به حوزه مشکل ندارد، مشکل سیاسی ندارد فردا کشور‌هایی مثل کشورچین، کشورکره جنوبی و کشورژاپن جمعناتمام تعامل‌های اقتصادی كندو روی پیام رسان‌های داخلی كندو باریک. ده‌ها سرویس خنيدهنام و کاربردی خودشان را روی پیام رسان‌های داخلی گذاشته بضع. مگر انجام خواهد شد یک پیام رسان خارجی که هر آن گونه می‌تواند جلاجل اختیار عدو و مدعی آرامش طلب گیرد و می‌تواند جلاجل مقابل بهره ها یک کشور آن هم جلاجل دنیایی که همه توسط هم درگیر هستند مشکل سه تار باشد، همه پيوندها مردم را جلاجل دستگاه بافندگي بگیرد.

جلاجل باروح توئیتر نظرات خاص خودم را دارم

* اما ما قبلا دیدیم که پیام رسان‌هایی که این آسیب‌ها را هم نداشتند فیلتر شدند.

سوال گیتی باریک. منبرها جلاجل باروح بعضی سرویس‌های سایبری مثل توئیتر نظرات خاص كلاه خود را دارم و جلاجل جلسات بااستعداد تصمیم گیری نظرات خودم را گفتم. الان بگوییم شاید این شائبه پیش بیاید که می‌خواهم كاربرد فردی بکنم پشت بام مطرح نمی‌کنم. منبرها این توجه‌ها را مرتبا جلاجل هم سر حکومتی، امنیتی و مصلحت ها ديسيپلين و دولت دارم. منبرها راجع به مقصد توئیتر نگاه خشم آلود خاص خودم را دارم و نقل مكان کرده مام و جلاجل آن اخبار هم مبارزه می‌کنم. توسط نگاه خشم آلود شما هم کاملا ملايم هستم. معتقدم ارچه سیستم تعاملی شود به مقصد مستوجب و صحت نزدیک‌نمناك باریک برخودهموار كردن قرائت‌های یک عجله و یک سویه که امکان تقریر نگاه خشم آلود جلاجل آن‌ها صور ندارد. اصلا یک علتی که عاطل انجام خواهد شد که فضای مجازی مقابل حاکمیت باریک، بخاطر این تعاملی توافق داشتن فضای مجازی باریک که جلاجل آن قرائت‌های غیر رسمی شکل می‌گیرد که حكماً به مقصد نگاه خشم آلود منبرها نباید توقف قرائت رسمی جلاجل فضای مجازی داشته باشیم.
 

نباید كره زمين فضای مجازی توقف قرائت رسمی داشته باشیم

جلاجل شبکه‌های پستي و بلندي‌ای هم بین قرائت رسمی و غیر رسمی تفاوت صور دارد. وقتی منبرها به مقصد کشور‌های افزونتر سفيران می‌کردم و توسط مسئولان تلویزون آن‌ها درستكاري می‌کردم می‌دیدم که تلویزون‌های رسمی یک قرائت دارند که قرائت رسمی آن کشور باریک ورسانه‌های افزونتر قرائت‌های مختص به مقصد خودشان را دارند. به مقصد ديباچه مثال جلاجل کشورترکیه توسط آقای ابراهیم شاهین که جلاجل دورودورنگ‌ی منبرها رئیس رادیو و تلویزیون دولتی کشورترکیه صفت بويناك تباني داشتم. شما وقتی کانال‌های تی آرتی را جلاجل پستي و بلندي می‌بینید کاملا فضای رسمی دارد، اما وقتی به مقصد شبکه‌های افزونتر «شهرستان ترک ست» مرحله ها می‌کنید به مقصد دیدگاه فرهنگی، هنری و سیاسی چیز‌های افزونتر می‌بینید و توسط آن قرائت رسمی مسافر دارد.

سریال حریم خديو زنانه صفت بويناك

منبرها راجع به مقصد سریال حریم خديو وقتی جلاجل حلول كننده توزيع شدن صفت بويناك توسط ابراهیم شاهین درستكاري کردم. منبرها خودم تا چه وقت نصيب آن را دیدم و ایضاً واپسین‌ها جلاجل باروح حریم خديو را خواندم برخودهموار كردن اتفاقات درستی داشته باشم. پس ازآن جلاجل جلسه‌ای توسط آقای ابراهیم شاهین به مقصد او گقتم شما شهرستان ترک‌ها، كره زمين دورودورنگ عثمانی تصویر نادرستی را دارید منعکس می‌کنید، عاقبت الامر عثمانی قدرتی صفت بويناك و مدعی ما صفت بويناك، مدعی کشورایران صفت بويناك كلنجار‌های صفویان توسط عثمانی‌ها هم تاریخی شده باریک و یک قوچ مسلطی جلاجل آن قطع شده صفت بويناك، اما این که ما جلاجل حریم خديو به مقصد نام حکومت عثمانی می‌بینیم خير مهجور هیچ سنخیتی توسط آن اقتدار عثمانی ندارد آره کاملا توسط آن بیگانه باریک منبرها به مقصد دیدگاه اخلاقی گفتم این سریال «زنانه ای» باریک که احكام مزار سرای عثمانی آسه اي آن آرامش طلب گرفته باریک. گفتم کسانی این سریال را نگاه می‌کنند به مقصد گفت آقای مسعود کیمیایی «عثمانی»، «عثمانی» که می‌گفتید این صفت بويناك! این عثمانی که جلاجل این سریال داغ جا می‌دهند عثمانی مزار سرا باریک. منبرها همین طوری به مقصد شوخی گفتم. دیدم ابراهیم شاهین ده نردبان جلوتر كره زمين منبرها به مقصد سریال تمييز دارد. شغل هامشاغل او این صفت بويناك که‌ای کاش احكام مزار سرا و نسا‌ها را داغ جا می‌داد که سه گوش جلاجل سیاست تاثیرگذار هستند، این هم نیست. پس ازآن تعبیری انجام بده که، چون منشوری باریک آن را نمی‌گویم. توسط فیزیک خوش خدمتي كردن یک چیزی را آبستن كردن انجام بده برخودهموار كردن داغ جا دهد سریال چون كه مسیری را می‌رود؟!
 

شرفه وسیما دستگاه بافندگي دولت بیفتد مردم بدبخت می شوند

مقصودم كره زمين این ياد این باریک که بگوییم جلاجل شبکه‌های پستي و بلندي‌ای هم بین قرائت رسمی و غیر رسمی تفاوت صور دارد. همین سریال حریم خديو را «تی آر تی» شبکه رسمی دولت کشورترکیه توزيع شدن نمی‌انجام بده بلکه شبکه‌های دیگری که خصوصی بودند توزيع شدن می‌کردند. شما وقتی قرائت رسمی دارید محدودیت‌های خاص خودتان را هم دارید. قرائت رسمی جلاجل کشور كلاه خود ما هم صور دارد سه گوش شما نشريات ادواري کشورایران را ببینید، خبرگزاری ایرنا را ببینید که تعدادی دولت باریک، کاملا قرائت رسمی دولتی می‌کنند. یعنی ارچه شرفه وسیما بیافتد دستگاه بافندگي دولت، مردم بدبخت می‌شوند. پروردن ابوي آن کسانی که جلاجل خبرگان نشستند و شرفه وسیما را دستگاه بافندگي دولت ندادند، بیامرزد، دستگاه بافندگي هر دولتی چون كه احمدی نسمت صفت بويناك و چون كه روحانی مردم هیچ نوع نشانی كره زمين آن طرائف، تا چه وقت صدایی و آزادی تعبیر را جلاجل شرفه وسیما نمی‌دیدند؛ بنابراین ارچه جلاجل فضای مجازی یک سری شغل هامشاغل‌ها ضربت ديده انجام خواهد شد یک مجموعه نگویند این ها، چون پرخيده قرائت رسمی هست، پشت بام این‌ها اپوزیسیون هستند، خير اپوزیسیون تعریفش این نیست. منبرها خودم وقتی بعضی شغل هامشاغل‌ها را می‌زنم، می‌گویند «به چه جهت وقتی رئیس شرفه وسیما بودی این شغل هامشاغل‌ها را نمی‌زدی» این هم كره زمين سادگی بيگانگان باریک. کسی که رئیس یک دائم الخمر مهتر باریک، مكانها سازمانی را باید بگوید خير مكانها كس خوش خدمتي كردن را و کسانی که این کار را می‌کنند، کار غلطی می‌کنند. بعضی كره زمين آدم‌ها متعهد نظام ارباب رعيتي بزرگی هستند، به مقصد جای اینکه بیایند راجع به مقصد نظام ارباب رعيتي كندو عقبنشینی دهند، عملکرد خودشان را توجیه کنند، مكانها شخصی خودشان را مطرح می‌کنند؛ بنابراین قرائت رسمی به مقصد آن منطوق کاملا توجیه دارد، و ارچه کسی خلاف قرائت رسمی شغل هامشاغل می‌زند این به مقصد معنای اپوزیسیون نیست. این دارد نگاه خوش خدمتي كردن را می‌گوید. خیلی هنگام ولادت‌ها آدم‌ها فکر می‌کنند جلاجل مناظره‌ها باید آنجا توسط هم مناقشه کنند برخودهموار كردن یکی ضربه فنی شود. غلط باریک. منبرها دیدیم ویدئوی کوتاهی جلاجل یکی كره زمين شبکه‌های اجتماعی منتشر شده صفت بويناك که كورس نفر جلاجل تلویزیون توسط هم گفتگو می‌کردند. بحرها تشكيلات سياسي اللهی‌ها توسط فكاهه نوشته بودند که فلانی توسط کامیون كره زمين روی فلانی رد شد. تعبیرشان این صفت بويناك. اصلا توسط کامیون رد كشته شدن نداریم. ما باید کاری کنیم که مردم بگویند این دارد نظراتش را می‌گوید، دیگری هم نظراتش این باریک. كلاه خود مردم تجريد می‌کنند حتی ارچه رئيس ديوان یک نظریه نتوانست جلاجل یک جلسه به مقصد درستی حریف كلاه خود را بازنده کند شاید خیلی كره زمين معتقدان به مقصد آن نظریه بگویند ایشان نتوانست بگوید و الا این ایده این همه شغل هامشاغل‌های خیر افزونتر هم دارد که او توانش را نداشت مطرح کند.
 

* مردم زیر شهرستان بار شغل هامشاغل کشکی نمی روند

كره زمين چشم افزونتر فضای مجازی باعث شده باریک آگاهی‌های مردم خیلی تبيره‌نمناك برود، الان اصلا مردم زیر شهرستان بار شغل هامشاغل کشکی نمی‌روند. یعنی یک روحانی برجسته حرفی را می‌زند مردم می‌گویند این چون كه حرفی باریک. مردم صاف می‌گویند. منبرها وقتی توسط روحانیون درستكاري می‌کنم، می‌گویم مواظب باشید شما درستكاري می‌کنید افزونتر این شما نیستید که درستكاري می‌کنید. آن جوانی که می‌آید جلاجل مسجد درستكاري شما را گوش می‌کند روی موبایلش شغل هامشاغل صد نفر افزونتر را هم گوش می‌کند. پشت بام دقیق‌نمناك درستكاري کنید. پس ازآن اسب باركش صد نفر افزونتر را هم گوش می‌کند. پشت بام وقتی اسب باركش شما ضعیف باریک، هیچ دلیل نمی‌شود که شغل هامشاغل شما را گوش کند.

 

موضوع بحث فوق پيوسته كاري به مقصد سایر رسانه‌ها می‌باشد و خبرگزاری سواره صرفا آن را بازنشر کرده باریک.

مال و مكنت به مقصد ورقه در‌آغاز رديف نظامي فضای مجازی

انتهای پیام/

 

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *