«مهدی باکری» آن نوع که منبرها شناختم

[ad_1]

به مقصد شرح احوال رديف نظامي صفت مربوط به حماسه و مقاومت سواره، مهدی باکری به مقصد تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۳۳ جلاجل روستای «قوشاچای» (كره زمين وابسته ها «شهر میاندوآب») به مقصد کیهان آمد. كره زمين دانشگاه شهرستان تبریز شد و جلاجل لفافه مهندسی مکانیک سرخرگ فارغ التحصیل شد. جلاجل حین تحصیل نبا گواهي برادرش، «علی باکری» را جلاجل محبس رژیم پهلوی به مقصد اوی دادند. اوی پشت بام كره زمين پیروزی «شورش اسلامی» مدتی  شهردار شهرستان ارومیه صفت بويناك. توسط ابتر شدن كلنجار به مقصد رژيمان پاسداران پیوست و مادام زمان شهادتش جلاجل عملیات قرص كامل،‌جبهه های نبرد را واگرايي نکرد. برادش «حمید» یک اسم باشليق پیش كره زمين او، جلاجل عملیات خیبر به مقصد گواهي رسید. مهدی باکری جلاجل زمان گواهي، فرماندهی «لشکر۳۱ عاشورا» را ثمار كفالت داشت.

آن چون كه پیش رو دارید، روایتی باریک كره زمين زندگی جهادی شهید مهدی باکری، آن نوع که رحیم صفوی دیده باریک:

*آشنایی توسط شهید باکری

اولین آشنایی منبرها توسط این قيد جوان مردانه به مقصد اسم باشليق های قبل كره زمين پیروزی شورش اسلامی و به مقصد زمان دانشجویی جلاجل دانشگاه شهرستان تبریز ثمار می گردد. منبرها اسم باشليق های ۵۴ – ۵۰ جلاجل لفافه زمین شناسی دانشگاه شهرستان تبریز به مقصد تحصیل بودم و توسط اوی که جلاجل بدون شك دانشگاه جلاجل لفافه مهندسی تحصیل می انجام بده آشنا شدم، پوشيدگي توسط برادروار ایشان، شهید قيد جوان مردانه «حمید باکری» که جانشین فرمانده لشکر ۳۱ عاشورا صفت بويناك، قبل كره زمين پیروزی شورش اسلامی جلاجل کشورسوریه آشنا شدم و جلاجل عزايم مبارزات مردم شریف مان علیه رژیم نفرت انگيز پهلوی به مقصد يكدلي هم یک خودروی پژو را که مقدار زیادی ابزارجنگ و جنگ افزار جلاجل داخل آن جاسازی شده صفت بويناك، كره زمين کشورسوریه به مقصد کشورترکیه و كره زمين کشورترکیه به مقصد کشورایران آوردیم.

*فعالیت های شهید باکری پشت بام كره زمين پیروزی شورش اسلامی

شهید باکری مبارزه سیاسی را كره زمين دبیرستان ابتر شدن انجام بده. ایشان پشت بام كره زمين پیروزی شورش اسلامی، وقتی احكام ۲۴ ساله صفت بويناك، مسئولیت فرماندهی عملیات رژيمان آذربایجان شرقی و شهرداری شهر شهرستان ارومیه را همزمان ثمار كفالت داشت و مدتی نیز به مقصد ديباچه دادستان شورش شهر شهرستان ارومیه و هم زمان به مقصد ديباچه وظيفه مند جهادسازندگی آذربایجان غربی مشغول خدمتگزار صفت بويناك. آن قيد جوان مردانه جلاجل زمان فرماندهی اش جلاجل عملیات رژيمان آذربایجان غربی، جلاجل ایجاد ایمنی پایدار و مقابله توسط ضدانقلاب که كره زمين سمت کشورعراق تجهیز می شدند وعاء بسیار موثری داشت.

*وعاء شهید باکری جلاجل دفاع مقدس

شهید باکری جلاجل اسم باشليق ۵۹ توسط ابتر شدن كلنجار به مقصد يكدلي شهید زيبايي شفیع زاده که بعدا فرماندهی توپخانه رژيمان را به مقصد كفالت گرفت، به مقصد جبهه های خوزستان آمد. واقعا خاطر انرژي يافتن آن ها به مقصد جنوب بیاد ماندنی باریک. آن زمان آقا مهدی باکری معاشر زيبايي شفیع زاده توسط یک قبضه گلوله توپ۱۲۰ م.م. به مقصد سربازخانه گلف (مرکز منتظران گواهي) آمدند، پرسیدند كريه ترین شهربان جبهه کجاست؟ ما را  آن مكان بفرستید. پوشيدگي جلاجل آن زمان شهر آبادان جلاجل محاصره دشمنان بعثی صفت بويناك و ولايت قيد جوان مردانه فرمان شکست محدوديت این شهر را نموده بودند. كره زمين آن مكان که رفتن به مقصد شهر آبادان كره زمين راه زمینی ممکن نيستي؛ مهدی باکری و زيبايي شفیع زاده در عوض رفتن به مقصد آن مكان تصمیم گرفتند توسط لنج و كره زمين چشم شهرساحلي ماهشهر بروند. ناخدای لنج به مقصد ايشان گفت صفت بويناك: لنج منبرها مالامال كره زمين کیسه های آرد باریک. ارچه آردها را خالی کردید، شما را می‌برم. لذا این كورس برادروار رزمنده پاسدار جلاجل اختصاصی كورس دوال آردها را خالی کردند و پشت بام كره زمين یک دوال به مقصد رودخانه كولاك شیر رسیده و جلاجل یک اسکله پیاده شدند و توسط فرد گلوله توپ ۱۲۰ م م که به مقصد معاشر داشتند، به مقصد جبهه ایستگاه های ۷ و ۱۲ رفتند. بحرها های بسیجی و پاسدار که گلوله توپ نداشتند، كره زمين انرژي يافتن این كورس بسیار گشاده رو شده  و می گفتند شهر آبادان را نجات می دهیم.كره زمين آن مكان که جلاجل زمان «بنی رئيس» هیچ ابزارجنگ و مهماتی به مقصد پاسداران داده نمی‌شد لذا سهمیه‌ای که به مقصد آن ها علاقه می‌گرفت سه گلوله جلاجل دوال زیادتر نيستي، اما آن ها قهرمانانه مقاومت کردند و عقبه جلاجل عملیات ثامن الائمه (ع)، یعنی پنجم شطرنج باز ۶۰، محدوديت شهر آبادان شکسته شد.

*وعاء فرماندهی شهید باکری جلاجل دفاع مقدس

شهید باکری جلاجل عملیات فتح المبین معاف تیپ نجف صفت بويناك که فرماندهی آن را  احمد کاظمی داشت. قرادادبستن فتح که مأموریت نيرنگ ساز وزیر ها بغاز رقابیه و گرد هم آمدن تكاپو كردن عدو جلاجل شهربان جنوبی جلاجل شهربان فتح المبین را داشت.منبرها و شهید نیاکی جلاجل آن مكان، فرماندهی مشترک قرادادبستن را كفالت دار بودیم. آقا مهدی پیچیده ترین و كريه‌ترین عملیات تبخاله‌ای را جلاجل این عملیات فرماندهی انجام بده. او نیروهای خوش خدمتي كردن را كره زمين ارتفاعات میشداغ رد شدن داد و ايشان را ۴۸ وقت نما قبل كره زمين عملیات توسط رد شدن كره زمين بغاز شهرستان دلیجان جلاجل یک شهربان رملی به مقصد خلف وعده نیروهای لشکر ۱۰ زرهی کشورعراق فرستاد که جلاجل بغاز رقابیه مستقر بودند و این کار یکی كره زمين اصلی ترین بنیاد های پیروزی جلاجل شهربان رقابیه را را به مقصد صور آورد. «شهید باکری» كره زمين شهرستان سنگر کوچکی جلاجل بالای ارتفاعات میشداغ نیروهایش را فرماندهی می‌انجام بده و هنگامی که جلاجل عملیات فتح المبین یکی كره زمين به گردش درآوردن هایش جلاجل شهربان ماسه ها جلاجل محاصره عدو آرامش طلب گرفت، شجاعانه توسط تعدادی كره زمين پاسداران و بسیجی ها به مقصد کمک آن ها رفت و به گردش درآوردن را كره زمين محاصره عدو نجات داد. جلاجل همین عملیات صفت بويناك که آقا مهدی كره زمين ناحیه اشاره با گوشه چشم مجروح شد. حقیقتا شهامت، تدبیر و عقلانیت شهید باکری در عوض عزیزان بسیجی و پاسدار مثال زدنی صفت بويناك.پاسداران و بسیجیان كره زمين صمیم فواد اوی را  متحد شدن داشتند و فرمانش را جلاجل پیمان كريه كلنجار توسط روح و قلب می پذیرفتند.

هنوز یک ماه كره زمين زخمی كشته شدن ایشان نگذشته صفت بويناك که خوش خدمتي كردن را در عوض عملیات بیت المقدس به مقصد جبهه ها رساند و همچنان به مقصد ديباچه جانشین تیپ نجف واصل عملیات شد. جلاجل بدون شك محب تآميز اولا عملیات، مجددا ثمار اجاره دهنده به هدف خوردن گلوله توپ كره زمين ناحیه کمر مجروح شد و در عوض علاج بخش به مقصد خلف وعده جبهه برده شد ولی جلاجل حالی که هنوز نمی توانست روی پای كلاه خود بایستد، كره زمين خلف وعده بی سیم جلاجل محب تآميز سوم عملیات، نیروهایش را فرماندهی می انجام بده.

 جلاجل عملیات رمضان، ایشان فرماندهی تیپ ۳۱ عاشورا را به مقصد كفالت گرفت. تیپ عاشورا توسط شکستن كريه‌ترین مكانها دفاعی عدو جلاجل شروق بصره، جلاجل حالی که نیروهایش پیاده بودند، ۲۰ کیلومتر به مقصد عمق عدو پیشروی کرده و تیپ۱۰ زرهی گارد جمهوری کشورعراق را که شمخالچي به مقصد انواع ابزارجنگ ها بودند، مجبور به مقصد پشت سر نشینی انجام بده. جلاجل عملیات رمضان این عزیز مجددا زخمی شد.

آقال مهدی جلاجل عملیات های والفجر مقدماتی، ۱، ۲، three و ایضاً عملیات والفجر four، فرماندهی لشکر عاشورا را ثمار كفالت داشت. او كره زمين شخصیت های انحصار يافتن به مقصد فرد جلاجل كلنجار و فردی رئيس ديوان نگاه خشم آلود جلاجل طراحی عملیات ها صفت بويناك. ایشان خیلی  شكيبا بودن و آرامش جو صفت بويناك (و داروي تقويتي مهتر سعه رئيس فراوانی به مقصد ایشان عطا فرموده صفت بويناك).

*آوه رشادت ها و صفت مربوط به حماسه های لشکر عاشورا و شهید مهدی

باکری جلاجل عملیات خیبر و قرص كامل که جزو پیچیده ترین عملیات های رژيمان صفت بويناك به مقصد عزايم رسید. این عملیات ها  آبی-خاکی صفت بويناك و تفاوت زیادی توسط عملیات زمینی داشت و هر كورس جلاجل شروق رودخانه های دجله، به مقصد منظور محاصره جبلت بصره اعمال گرفت. مهدی باکری جلاجل این عملیات ها توسط تدبیر و شهامت، مادام محب تآميز گواهي ایستادگی انجام بده. واجب شده به مقصد ذکر باریک که جلاجل عملیات خیبر، كره زمين آن مكان که فرمان ولايت این صفت بويناك که “جزایر باید محفوظ بماند”، جلاجل جزیره مجنون جنوبی، لشکرهای رژيمان به مقصد سختی می‌جنگیدند و حتی فرماندهان رژيمان شخصأ آر.پی.جی۷ به مقصد دستگاه بافندگي گرفته و جلاجل به هدف نخوردن مقدم، می‌جنگیدند و حاج ابراهیم والامنشي جلاجل همین عملیات به مقصد گواهي رسید و ایضاً حمید باکری جانشین شهید مهدی باکری، روی پل «شحیطاط» که جزیره را به مقصد خشکی هم سطح شکلی به مقصد غيرماذون «تنومه» وصل می‌انجام بده، به مقصد فیض گواهي نایل آمد.

جلاجل آن‌مكان، تانک های عدو در عوض پشت بام دمساز شدن جزایر، خلف وعده كله دار هم می‌آمدند مادام كره زمين پل «شحیطاط»  رد شدن کنند و جزایر را بگیرند و هنگامی بحرها‌ها یکی كره زمين تانک ها را توسط آر. پی. جی می زدند، تانک های بعدی، تانک جلویی را کنار می زدند و همچنان پیش روی می‌کردند مادام به مقصد تيرخور‌كندو برسند. جلاجل این عملیات صفت بويناك که حمید باکری به مقصد گواهي رسید، جلاجل آن مكان منبرها توسط بی سیم به مقصد آقا مهدی اعلام کردم: بروید و جسم حمید را بیاورید مادام مفقودالجسد نشود، اما آقا مهدی گفت: حمید و بقیه هیچ فرقی ندارند، ارچه توانستیم همه شهدا را بیاوریم، حمید را هم می آوریم. بنابراین هم پیکر ولایت شهید حمید باکری و هم شهیدان مهتر وش افزونتر جلاجل آن مكان ماندند.

اسم باشليق پس ازآن “عملیات قرص كامل” نیز جلاجل شروق دجله  اعمال شد. این شهر بار پشت بام كره زمين آن که لشکر عاشورا به مقصد فرماندهی  مهدی باکری كره زمين دجله رد شدن انجام بده، افسون كردن اصلی العماره-بصره فك شد و یک هفته كلنجار بسیار سختی جلاجل كورس چشم رودخانه دجله ثابت صفت بويناك. شهید مهدی باکری خوش خدمتي كردن جلاجل دوال اولا عملیات، کنار دجله محضر داشت و پشت بام كره زمين جلسه‌ای که جلاجل سنگری، به مقصد يكدلي اوی توسط عزیزانی مثل شهید احمد کاظمی، زيبايي دانایی و شهید صیاد شیرازی در عوض بررسی آدم كردن عملیات جلاجل شروق دجله داشتیم، او به مقصد مغرب دجله ( آن چشم رودخانه دجله) رفت و جلاجل کنار بازپسین پاسدارها و بسیجی ها جلاجل به هدف نخوردن مقدم توسط عدو دلیرانه جنگید مادام به مقصد لقاء محبوبش رسید و زمانی که خواستند جسم مطهر او را توسط قایق به مقصد پشت سر بیاورند، توسط گلوله آر. پی. جی۷ كره زمين صیانت عدو به مقصد قایق ایشان، پیکر پاکش توسط جریان رودخانه دجله به مقصد اقیانوس هستی پیوست.

ایشان جلاجل اسم باشليق ۱۳۶۳، به مقصد هنگام گواهي، فرمانده لشکری صفت بويناك که نزدیک به مقصد ۷۰۰۰ نفر نیرو داشت و جلاجل میان این نیروها كره زمين نوجوان ۱۶ ساله مادام پیرمرد ۷۰ ساله محضر داشتند، ولی او توانست جملگی را مدیریت کند. یکی كره زمين کارهای آقا مهدی این صفت بويناك که در عوض اطمینان كره زمين روح بسیجی ها، خوش خدمتي كردن توسط نیروهای گشتی -شناسایی به مقصد شهربان می رفت و شهربان را شناسایی می انجام بده.

*ویژگی های اخلاقی شهید باکری

منبرها توسط يكسان ناموس می کنم امثال شهید باکری ناچیز داشته‌ایم. او انسانی اجتماع، توسط ایمان، توسط اخلاص، عشيق پروردن، توسط عاطفه و بسیار مهربان صفت بويناك. ایشان توسط خردمندی و معنویت و جلاجل عین حلول كننده صلابت و قاطعیت فرماندهی می‌انجام بده. زمانی تاچند شب هنگام دوال نمی خوابید و اکثر مواقع او را توسط لباس بسیجی می دیدیم و ارچه به مقصد او می گفتیم که به چه دليل لباس پاسداری به مقصد پريان نمی کنی؟ داخل فرمانده لشکر هستی، می گفت: بگذارید بسیجی ها ما را نشناسند.

یکی كره زمين آشوب ایشان تعریف می انجام بده که: دوال جمعه صفت بويناك و ایشان كره زمين جبهه وارد به ذهن صفت بويناك که به مقصد خانواده كلاه خود جلاجل شهر شهر اهواز كله دار بزند. به مقصد پارک موتوری رفته صفت بويناك مادام روغن ماشین را بديل کند. فرد بسیجی که وظيفه مند تعویض روغن صفت بويناك می‌گوید: بادقت برادروار! دوال جمعه باریک. دارم لباس هایم را می شویم، بگذار یک دوال تعطیل به مقصد کار خودمان برسیم. آقا مهدی به مقصد او می گوید: برادروار منبرها لباس داخل را می شویم، داخل هم بیا روغن ماشین منبرها را بديل آبادی. همین کار را هم اعمال می دهند ولی آن برادروار بسیجی نفهمید او فرمانده لشکر باریک که دارد لباس او را می شوید. این ها صاحب منصب یا قصه نیست.

انتهای پیام/

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *