نئولیبرالیسم به مقصد آخركار بازی رسیده باریک

[ad_1]

رديف نظامي مغرب كره زمين نگاه مغرب خبرگزاری پارس: قوچ جلاجل جوامع ما به مقصد جای بيگانگان، ثمار زیرساخت ساختارگرايي، ایدئولوژی و روایت ها پاخيره زن شده که كلاه خود  تاییدی باریک ثمار اینکه ما باید كلاه خود را كره زمين «نظم نئولیبرال» فعلی كوتاه شدن کنیم. بااستعداد نمناك آنکه مرتبه ها سیاسی و رسانه ای ما که پوشيدگي عمیقا جلاجل این ساختارگرايي نئولیبرال تنیده شده بضع، مروجان کلیدی ایده ای کاملا متضاد هستند: اینکه بيگانگان یا رديف نظامي هایی همفکر كره زمين مردم قوچ را جلاجل دستگاه بافندگي دارند؛ اینکه ايشان باید دستگاه بافندگي ناچیز جلاجل تئوری به مقصد خاطره ها كاربرد و جدا شدن كاربرد كره زمين قوچ پاسخگو شناساننده شوند؛ و اینکه هر تغییر معناداری باید شامل جایگزین این بيگانگان باشد خير دگرگونی بنیادی ساختارگرايي قدرتی که این بيگانگان جلاجل باطني آن عمل می کنند.
به مقصد عبارت افزونتر، اظهارداشتن های سیاسی و رسانه ای ما به مقصد این تقلیل داده می شوند که بافيض مشکلاتی که جلاجل سیستم های اقتصادی، درمانی و تحصیلی مان صور دارد یا به مقصد خاطره ها راه اندازی یک كلنجار «چون كه کسی» را باید پاسخگو بدانیم. چیزی که هرگز باروح مناقشه آرامش طلب نمی گیرد این باریک که آیا سیاست های معیوب واقعا مسئولیت را متوجه بيگانگان و احزاب سیاسی می کند یا نشانه هایی كره زمين ناخوشی و رخوت نظم نئولیبرال فعلی هستند؛ جلوه هایی كره زمين یک ایدئولوژی که ضرورتا دارای اهدافی چون كنار زدن وزیر ها سود حداکثری و رشد اقتصادی بی پایان باریک که توسط افزونتر ملاحظات همچون آسیبی که به مقصد حیات یا سیاره ما واصل می آورد، مغایرت دارند.
دستگاه بافندگي ثمار داوري تمرکز وزیر ها ثمار بيگانگان به مقصد جای ساختارگرايي دلیلی دارد. این کار در عوض پایندانی این تيرخور طراحی شده که ساختارگرايي و بنیان های ایدئولوژیک جوامع ما در عوض ما، یعنی جامعه، نامرئی باقی بمانند. در عوض اینکه نظم نئولیبرال  غير به مقصد پرسش گرفته كشته شدن باقی بماند، توسط این فرض که – برخلاف گواه ها تاریخی – همیشگی، جاي گير و بی جنگ جو باقی می ماند.
این  منحرف وزیر ها چنان عمیق باریک که حتی مبارزه در عوض گفتگو درزمينه قوچ واقعی، کاری خیانت کارانه تلقی می شود. آنچه تاکنون نوشتم حکایت كره زمين این دارد که قوچ تقریبا شبیه یک كس باریک که دارای خواهان شدن و نیت باریک و شاید متحد شدن داشته باشد فریب دهد یا صفت حق مركب نشين کند.
قوچ مهتر و قوچ کوچک
مخمصه منبرها دقیقا حکایت كره زمين چیزی دارد که سعی دارم بگویم، یعنی نیاز منبرها به مقصد معاذ جابه جايي به مقصد استعاره، فاش کننده محدودیت های زبان و جلاجل نتیجه ساحل های صراحيه و تاریک ایدئولوژیکی باریک که ثمار هر کسی که كره زمين زبان كاربرد می کند تحمیل می شود. در عوض توصیف ساختارگرايي قوچ، زبانی که به مقصد کفایت دايگي فهم باشد طراحی نشده باریک.
این زبان به مقصد آما کسانی همچون سیاستمداران و فصل نامه نگاران شرکتی باریک که ساختارگرايي را پنهان می کنند و به مقصد جای كارسازي كردن به مقصد ساختارگرايي و ایدئولوژی قوچ مهتر، توسط روایت های  قوچ کوچک بيگانگان سروکار دارند . رسانه ها جلاجل آنچه که به مقصد جای شايعه شيوع يافتن می دهند، نمايشگاه ای مهتر را جلاجل اختیار بيگانگان قدرتمند آرامش طلب می دهند برخودهموار كردن جلاجل هم چشمي كردن های انتخاباتی مبارزه کنند، قوانین را تصویب کنند، حاصل کردن و کارها را به مقصد آشكارگفتن جلاجل آوردند، كلنجار ها را ابتر شدن کنند و نمايشگاه را جلاجل اختیار کسانی كره زمين همین بيگانگان آرامش طلب می دهند در عوض فوق کشیدن كلاه خود، در عوض ارتکاب جنایات، دروغگویی، برپا وزیر ها روابط، مست وزیر ها و ….
این روایت های کوچک این واقعیت را پنهان می کنند که چنین افرادی قبل كره زمين آنکه حتی بتوانند به مقصد قوچ دسترسی پیدا کنند پیرایش می شوند. حاصل کردن و کارها، رهبران، سیاستمداران ارشد و فصل نامه نگاران تنظیم کننده دستورکارها، پس ازآن كره زمين آنکه بارها و بارها كلاه خود را تاييد كردن کردند- خير آگاهانه بلکه كره زمين طریق يكساني غير فکر وزیر ها كلاه خود توسط ساختارگرايي قوچ جوامع ما – به مقصد پست های كلاه خود دستگاه بافندگي می یابند. ايشان كره زمين طریق  برگزاری امتحانات درمدارس و دانشگاه ها، كره زمين طریق دستور كار های آموزشی و قراردادهایی که حکم شاگردی وزیر ها را دارند برگزیده می شوند. ايشان به مقصد این دلیل به مقصد رئيس رسانده می شوند که بهترین همال های منبغي كره زمين کسانی هستند که نسبت به مقصد قوچ نابینا یا مطیع آن هستند؛ کسانی که می توانند غير تفکر انتقادی، به مقصد زیرکانه ترین شکل بیندیشند؛ کسانی که به مقصد شکلی دايگي اعتماد زبري هایشان را جلاجل هر مكان که به مقصد ايشان نحو داده شود به مقصد کار می گیرند.
سرگذشت های مهتر و کوچک ايشان چون كه جلاجل مربوط به حوزه سیاست، چون كه جلاجل امور جهانی و چون كه جلاجل مربوط به حوزه سرگرمی، چیزی را شکل می دهد که به مقصد آن زندگی اجتماعی می گوییم. ارچه کسی بگوید روندهای عمیق تری جلاجل کار باریک، فورا به مقصد ديباچه فردی مبتلا به مقصد پارنویا، یک تخیل گرا و- لعنتی نمناك كره زمين همه – یک تئوری پرداز توق رد می شوند.
ایضاً  این اصطلاحات جلاجل خدمتگزار فریبکاری نیز آرامش طلب می گیرند. قصد ايشان این باریک برخودهموار كردن جمعناتمام شهر اندیشه ها درزمينه قوچ واقعی را به دنياآمدن کنند. جلاجل شکل استعاره ای که پیشتر به مقصد کار بردم، ايشان هراسان كره زمين این کلمات كاربرد می کنند برخودهموار كردن مانع كره زمين این شوند که ما تاچند مشي كره زمين ورقه نمایشگر پشت سر نمناك رویم. دلیل كاربرد ايشان كره زمين این کلمات این باریک که ما را وادارند چنان نزدیک به مقصد ورقه نمایشگر بایستیم که كره زمين چنان مسافر ای احكام بتوانیم پیکسل ها را ببینیم، خير تصویر بزرگترين را.
تفویض های رسانه ای
سرگذشت تشكيلات سياسي کارگر انگلیس یکی كره زمين این مناسبت ها باریک و حتی قبل كره زمين آنکه جرمی کوربین رهبر این تشكيلات سياسي شود، ابتر شدن آشکارایی. جلاجل هزل گويي ۱۹۹۰ تونی بلر این تشكيلات سياسي را به مقصد ديباچه «تشكيلات سياسي کارگر جدید» بازآفرینی انجام بده و ایده های سوسیالیسم و كلنجار طبقاتی را كره زمين آن بیرون ریخت و به مقصد جای آن یک «راه سوم» را ابداع انجام بده.
این ایده که دسترسی به مقصد قوچ را برایش به مقصد هديه آورد – اتفاقی که جلاجل روایت رسانه ای كره زمين ملاقات او توسط روپرت مورداک خديو جزیره هیمن جلوه كردن یافت – این صفت بويناك که تشكيلات سياسي کارگر راهی میانه بین ۱ درصدی ها و ۹۹ درصدی ها یافته باریک. این واقعیت که این دیدار توسط مورداک لفظ گرفت و خير هیچ كس دیگری، كره زمين چیزی بااستعداد نبا می داد: اینکه ساختارگرايي قوچ به مقصد یک تفویض رسانه ای نیاز داشت. ساختارگرايي قوچ نیاز داشت که جلاجل کسوت جدیدی جلاجل آید.
جلاجل مجتهد واقعیت بلر كره زمين طریق بازآرایی نئولیبرالیسم به مقصد نكراء تقویت شده ای که تشكيلات سياسي محافظه کار ثروتمندان مارگارت تاچر عنان كره زمين آن برگرفته صفت بويناك، تشكيلات سياسي کارگر را به دردخور کرده صفت بويناك. او این تشكيلات سياسي را سازگارتر توسط دمکراسی اجتماعی داغ جا داد. بلر نقاب آرامش جو نمناك و مهربانانه تری ثمار میل پرخاشگرانه نئولیبرالیسم در عوض حاصل کردن قوچ که ویرانگر سیاره زمین صفت بويناك زد؛ بدون شك کاری که باراک اوباما یک هزل گويي بعدتر و پس ازآن كره زمين خوف داشتن های هجوم بردن به مقصد کشورعراق، جلاجل ایالات متحده اعمال داد. خير بلر و خير اوباما  ماهیت سیستم های اقتصادی و سیاسی ما را تغییر ندادند، بلکه کاری کردند برخودهموار كردن  توسط تعمیر و رفع و رجوع وزیر ها آن كره زمين طریق سیاست  های اجتماعی، ظهور فریبنده تری پیدا کنند.
نظم نئولیبرال لخت و عریان به مقصد قوت كلاه خود باقی صفت بويناك- امپراتور به مقصد جایی رسیده که برخودهموار كردن جمعناتمام لباس هایش را جلاجل آورد- هیچ کس به استثناي یک رديف نظامي نخبه جامعه ستیز به مقصد صفت به خاطرسپردني نئولیبرالیسم رای نمی داد. به مقصد این ترتیب قوچ مجبور شد كلاه خود را مکررا بازآفرینی کند. این کار مثل  حركات زيركي تغییر شکل دهنده جلاجل فیلم های مردان ایکس باریک که فورا ظهور كلاه خود را تغییر می دهند برخودهموار كردن ما را توسط نمايشگاه ای دروغین كره زمين ایمنی بفریبند. تيرخور قوچ  این باریک برخودهموار كردن همواره کاری کند که شبیه چیزی جدید به مقصد نگاه خشم آلود آید، چیزی ابتکاری. كره زمين آنجا که ساختارگرايي قوچ نمی خواهد تغییر کند، باید مردان و زنان روبروي هم قرار گرفتن نمايشگاه ای را پیدا کند که بتوانند تغییری را جلوه كردن ببخشند که جلاجل حقیقت به مقصد کلی توخالی باریک.
قوچ می تواند این شیرین کاری را – مثل کاری که بلر انجام بده – توسط پیچیدن مكرر بدون شك محصول – نئولیبرالیسم- جلاجل مقفل بندی های ایدئولوژیکِ زیباتر اعمال دهد. یا همانطور که این اواخر جلاجل آمریکا همزباني افتاده، می تواند مبارزه کند توسط افزودن کمی تحرک به مقصد سیاست های هویتی، رویکردی اصولی نمناك را درپیش بگیرد. یک كانديد ریاست جمهوری سیاهپوست (اوباما) می تواند امید بدهد و یک كانديد نسا (هیلاری کلینتون) می تواند كلاه خود را به مقصد ديباچه یک منجی- والده معرفی کند.
توسط به مقصد کار گرفته كشته شدن این محرزشدن، انتخابات ها به مقصد رقابتی توهم آفرین بین همال های تکراری  وهاج نمناك و کدرتر كره زمين قوچ نئولیبرالیسم تبدیل می شود. اوباما توسط  ناکام آمدورفت ۹۹ درصدی ها چنان اسف انگيز كره زمين این راهبرد عاری صفت بويناك که بخش های بزرگی كره زمين رای دهندگان به مقصد جانشین پراكنده شده او، كانديد تفویضی جدید هیلاری کلینتون خلف وعده کردند. ايشان  واقعیت این وعاء بازی وزیر ها را متوجه شدند. ايشان حتی ارچه توسط اکراه، عامی و مبتذل وجود داشتن صدق آميز قوچ عریانی را که ترامپ نماینده آن صفت بويناك، ثمار ظاهرسازی های خلف وعده سیاست های همدردانه تقلبی کلینتون ترجیح دادند.
 سیاست های بی ثبت كننده
توسط صور جمعناتمام مبارزه هایی که به مقصد مصرف می دهد، هر چون كه می گذرد نئولیبرالیسم زیادتر  كره زمين اشاره با گوشه چشم بخش های بزرگی كره زمين رای دهندگان جلاجل آمریکا و انگلیس می افتد. مبارزه های نئولیبرالیسم جلاجل پنهانکاری، رنگ تلف شده و راهبرد آن كره زمين شهواني افتاده باریک. نئولیبرالیسم به مقصد آخركار بازی رسیده باریک و به مقصد همین دلیل باریک که سیاست ها هم اکنون چنین بی ثبت كننده به مقصد نگاه خشم آلود می آیند. نامزدهای «شورشی» جلاجل کسوت های متفاوتی كلاه خود را هدیه می کنند.
قوچ نئولیبرال به مقصد این دلیل متمایز باریک کمک جلاجل پی قوچ مطلق باریک و مهجور كره زمين طریق سیطره جهانی باریک که می تواند به مقصد این تيرخور دستگاه بافندگي یابد. جهانی سازی، یعنی تبدیل وزیر ها كره ارض به مقصد ديباچه بازیچه ای در عوض یک رديف نظامي نخبه کوچک، هم ولی نئولیبرالیسم باریک و هم تيرخور آن. كره زمين این رو شورشیان کسانی هستند که به مقصد كنار زدن وارونه وزیر ها گرایش موجود نسبت به مقصد جهانی سازی هستند یا دستگاه بافندگي ناچیز ادعای آن را دارند. شورشیان هم جلاجل يسار صور دارند و هم جلاجل صاف.
ارچه نئولیبرالیسم مجبور به مقصد گلچين شود، نوعا یک شورشی  صاف را ثمار يسار ترجیح می دهد. یک عذار ترامپی به مقصد شکل مفیدی می تواند جلاجل خدمتگزار قوچ نیز آرامش طلب گیرد، به چه دليل که او لباس های یک شورشی را ثمار پريان دارد جلاجل حالی که جلاجل صوب تغییر واقعی ساختارگرايي، کار چندانی اعمال نمی دهد.
توسط این حلول كننده ترامپ به مقصد كورس دلیل در عوض نظم نئولیبرال یک مشکل بالقوه محسوب می شود:
اولا آنکه ثمار خلاف اوباما و کلینتون، او توسط وضوح جمعناتمام آنچه را که در عوض قوچ اهمیت دارد شيوا می کند – به مقصد حداکثر رساندن قوچ به مقصد هربهایی – و كره زمين این رو این كار بزرگ به مقصد صور می آید که نقاب كره زمين عذار فریب برداشته شود. دلیل دوم این باریک که او در عوض ساختارگرايي قوچ جهانی سازی شده، گامی قهقرایی به مقصد نمره می رود.
نئولیبرالیسم  سرمایه داری را كره زمين وابستگی مئه نوزدهمی كلاه خود به مقصد دولت ـ ملت ها بیرون کشید و به مقصد یک ایدئولوژی مئه بیستمی تبدیل انجام بده که زن خواهي اسم پيش خر جهانی باریک. ترامپ و افزونتر راهبران بومی گرا به مقصد كنار زدن مال و مكنت به مقصد یک عصر طلایی فرضی سرمایه داری مبتنی ثمار دولت هستند، یک سرمایه داری که ترجیح می دهد کودکانمان را داخل دودکش ها بفرستد، ارچه این کار مانع كره زمين آن می شود که کودکانی  كره زمين سرزمین های دوردست در عوض اعمال همین کار به مقصد كناره ها ما پايين آمدن بگذارند.
نظم نئولیبرال یک ترامپ را به مقصد یک برنی سندرز ترجیح می دهد، به چه دليل که خنيا وزیر ها شورشیان بومی گرا بسیار جنون مردم آزاري نمناك باریک. به مقصد یک ترامپ می توان اجازه داد برخودهموار كردن جلاجل نمايشگاه توئیتری كلاه خود شلتاق کند، جلاجل حالی که ساختارگرايي قوچ جهانی كره زمين هر حرکت موعظت ای که می تواند آن را تهدید کند، برترشدن و آن را تضعیف می کند. ترامپ جلاجل زمان نامزدی نسبت به مقصد کشوراسرائیل بی تفاوت صفت بويناك و می خواهان شدن آمریکا كره زمين کشورسوریه برون مرز شود. ترامپِ رئیس خلق مهتر ترین تحسین جرقه کشوراسرائیل باریک و حملات موشکی آمریکا جلاجل کشورسوریه را عملی کرده باریک.
 پیمان های فاوستی
ساختارگرايي قوچ فعلی كره زمين یک شورش چپی كره زمين نوعی که کوربین جلاجل انگلیس اعمال داده زیادتر خوف داشتن دارد. به چه دليل که او و حامیانش مبارزه دارند سازوکار قدرتی را که بلر وضع کرده وارونه کنند. و به مقصد همین دلیل باریک که او چنین بی امانت نگهدار كره زمين هر سون باروح هجوم بردن آرامش طلب گرفته باریک: كره زمين صیانت مخالفان سیاسی كلاه خود، كره زمين صیانت ظاهرا متحدان سیاسی اش، كره زمين يكباره  اکثر  اعضای مجلس شورا كره زمين تشكيلات سياسي خوش خدمتي كردن و خاص نمناك كره زمين همه كره زمين صیانت رسانه های فروسو تملک دولت كره زمين يكباره عناصر يسار-لیبرال قلابی همچون گاردین و بی بی سی.
حملات سه اسم باشليق ماضي به مقصد کوربین داغ جا می دهد که قوچ اسم ابله كلاه خود را به مقصد نمایش می گذارد و زمانی که می بیند دارد كره زمين دستگاه بافندگي می رود، اسم ابله دستگاه بافندگي كلاه خود را رو می کند. این راهبردی باریک که به مقصد ديباچه انتهایی ويد به مقصد کار گرفته می شود. در عوض ورود یک بلر یا یک اوباما به مقصد قوچ، پیشتر ساخت و پاخت های زیادی درپشت نمايشگاه لفظ گرفته و این پایندانی محصول برداري شده که سیاست های اصلی ايشان عمدتا بی دندانه دندانه باقی بمانند. کسانی چون بلر و اوباما پیمان هایی فاوستی را به مقصد ديباچه شرط مهيا كشته شدن امکان دسترسی به مقصد قوچ  در عوض آنان اعمال می دهند. این کار به مقصد اشکال مختلف به مقصد ديباچه پراگماتیسم، میانه روی یا واقع گرایی توصیف شده باریک. دقیق نمناك آنکه باید این کار را خیانت نامید.
این کار برخودهموار كردن وقتی که ايشان به مقصد مدارج عالی قوچ دستگاه بافندگي پیدا نکنند  به دنياآمدن نمی شود. اوباما توسط این تصور که فضای کافی در عوض تمرين عمليات نظامي جلاجل خاورمیانه را خواهد داشت، جلاجل ابتدای کار مرتکب لفافه ابل هایی شد. او درقاهره نطقی درزمينه «شروعی جدید» در عوض شهربان ایراد انجام بده. اختصاصی زمان کوتاهی پس ازآن كره زمين آن،  او به مقصد سرکوب آبسالان عربی مصری که درهمان روزها جلاجل میدان تحریر كله دار به مقصد طغیان برداشته صفت بويناك کمک انجام بده و ارتش کشورمصر که اختصاصی هاست واشنگتن به مقصد آن کمک های کشورمالی می کند، اجازه یافت قوچ را جلاجل دستگاه بافندگي بگیرد.
اوباما  قبل كره زمين آن که فرصتی در عوض اعمال هیچ کاری داشته باشد، به مقصد خاطره ها دیپلماسی بین المللی اش برنده جایزه آرامش نوبل اسم باشليق ۲۰۰۹ شد. توسط این حلول كننده او  دامنه به مقصد تمثيل كلنجار توسط صفت آدم كش را گشايش داد، ثمار توسعه دادن سریع سیاست سوءقصدهای فراقانونی كره زمين طریق پهبادها نظارت انجام بده و ثمار توسعه عملیات تغییر رژیم درلیبی و کشورسوریه – مثل کاری که جلاجل کشورعراق شده صفت بويناك – ریاست انجام بده.
او تهدید انجام بده که به مقصد خاطره ها سیاست های غیرقانونی کشوراسرائیل جلاجل زمینه یهودی نشین ها – یک جنایت جنگی پنج هزل گويي ای که جامعه بین المللی مطلقا آن را غير كيفر يافتن گذاشته باریک – كيفر يافتن هایی را علیه این کشور حالت خواهد انجام بده. اما درعمل،  بی عملی او به مقصد کشوراسرائیل اجازه داد یهودی نشین ها را برخودهموار كردن جایی گشايش دهد که الحاق بخش هایی كره زمين کرانه غربی  اکنون قریب الوقوع شده باریک.
 یا خنيا شو یا ازميان رفته!
نئولیبرالیسم هم اکنون آنچنان تثبیت و آنچنان  آزورانه  شده که حتی سوسیالیست میانه رویی چون کوربین نیز آن را به مقصد اشاره با گوشه چشم تهدیدی مهتر می بیند. و برخلاف بلر، اوباما یا ترامپ، خنيا وزیر ها کوربین بسیار كريه نمناك باریک، کمک او متحرك هایی تلريگ ای را خلف وعده كله دار كلاه خود دارد.
جلاجل آمریکا شهرستان جناح نئولیبرال تشكيلات سياسي دمکرات توسط دستکاری جلاجل سیستم، مانع كره زمين آن شد که كانديد شورشی كلاه خود برنی سندرز در عوض شرکت جلاجل هم چشمي كردن های ریاست جمهوری كره زمين صندوق های رای كله دار جلاجل آورد. جلاجل انگلیسی کوربین ثمار تبار اتفاقاً توانست این كورس دفاع ساختاری را خلف وعده سربگذارد. او به مقصد ديباچه كانديد «مهجور – يسار» انتخابی توانست كلاه خود را به مقصد هم چشمي كردن رهبری برساند. بروکراسی تشكيلات سياسي کارگر نیز در عوض اینکه داغ جا دهد گلچين اجتماع و عادلانه باریک، تسلیم خواهان شدن او شد، درحالی که خوش خدمتي كردن هرگز توقف پیروزی نداشت.
زمانی که او به مقصد رهبری برگماشته شد، ساختارگرايي قوچ كورس گزینه پیش رو داشت: مثل بلر او را خنيا کند یا قبل كره زمين آنکه او مجال مهلت رسیدن به مقصد سمت های عالی را پیدا کند او را كره زمين كله دار راه بردارد.
اکنون ما جلاجل این نقالي كردن قرارداریم: جلاجل مقام ها پایانی یک سیستم ورشکسته که توسط سرانگشتانش به مقصد تعادل كلاه خود آویزان باریک. دیر یا گاه سرانگشتانش نیز واگرايي خواهد شده و به مقصد باطني مغاک زیرپایش انتكاس خواهد شد. آن هنگام ولادت باریک که حيرت مضروب خواهیم شد که اسم ابله محبوس این همه فریب آن شده ایم.
جلاجل عین حلول كننده ما باید دستگاه بافندگي به مقصد کار کار مبرم واگرايي وزیر ها ذهن ها كلاه خود شویم، اجتناب كره زمين  جا گرفتن جلاجل اعراضگر آموزش های ذهنی و عاطفی مسمومی که به مقصد خورد ما داده می شود و ترسیم دوباره مسیری به مقصد سمت آینده  که نوع بشقاب را كره زمين انقراضی عنقریب نجات دهد.
نویسنده: جاناتان کوک (Jonathan Cook dinner) فصل نامه نگار و برنده جایزه خصوصی مارتا گلهورن جلاجل امر فصل نامه نگاری 
منبع: yon.ir/W3fim
انتهای پیام.  


http://fna.ir/boyk0k
[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *